Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Prinsenstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerPrinsenstraat 48-0238-0238-024C-196C-191


Naastliggers vanPrinsenstraat 4
ten oostende Prinsenstraat
ten zuidenPrinsenstraat 6
ten westenZuiderhaven 1
ten noordenPrinsenstraat 2


aangrenzende stegen
adresheeft
Prinsenstraat 4Prinsensteeg ten zuiden


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014va van 8 jun 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014va van 8 jun 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014va van 8 jun 1662 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 4Noorderhaven pakhuis verdeeld in 3 delen1820‑00‑00 ggzuider gedeelte van het pakhuis groot 92 x 26,5 voet
koper provisioneelJan Cornelis
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde stad Harlingen


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0141r van 22 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0193v van 6 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 4Noorderhaven ZZ bij de Kettingsbrug800‑00‑00 cgpakhuis
kopervroedsman Taecke Wybrants Jellema, gehuwd met
koperTrijntie Pieters Roos
naastligger ten oostenhet huis van Jan Cornelis c.u.
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Pieters havenmeester
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Cornelis c.u.


1678 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 154r van 29 mrt 1678 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Prinsenstraat 4
aangeverTrijntie Harings, weduwe (1) van
wijlen Jan Corneliskompasmaker
burgerhopman Theotardus Sloterdijk, curator ad actum divisionis over
Cornelis Jansen kind uit (1)
Haeringh Jansen kind uit (1)
aangeverTrijntie Harings, gehuwd (2) met
Douwe Bouweswijdschipper
inleiding bij de boedelinventarisatie[0154r] Warderinge ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Beert Ulbes Wassenaer ende Louwrens Jacobs Asperen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huyse van Trijntie Haringhs laast wedu van wijlen Jan Cornelis compasmaker, van alle soodanige goederen actien en credytten uyt- ende inschulden als deselve benevens haer overledene man Jan Cornelis vorengedacht tesamen aen elxanderen ten echte hebben ingebracht voorts stante matrimonio gepossideert, ende nae zijn Jan Cornelis overlijden bij haer ende haere twee kinderen Cornelis ende Haeringh Jansen bij de vaekgedachte Jan Cornelis in echte getogen tot dus lang pro indiviso beseten, omme daeruyt vervolgens staet en liquidatie sampt deylinge ende scheydinge van goederen, tussschen haer ende voorschreven haer twee kinderen te maecken, vermits sij Trijntie Haerings haer wederom ad secunda vota begeven hebbende met Douwe Bouwes burger ende wijdschipper alhier, alles ten versoeke van Theotardus Sloterdijk burgerhopman alhier als curator ad actum divisionis over gedachte Cornelis ende Haringh Jansen [0154v] in dier qualiteit requierent, ende de vaekgedachte Trijntie Harings geadsisteert met haer man Douwe Bouwes voornoemt requireerde alles op het aengeven van de requireerde voornoemt, die ook daertoe den behoorlijken belofte bij manuale stipulatie in handen van de mede commissaris Wassenaer gepasseert, sijnde de warderinge gedaen door Dieuke Jans ende Dieuke Clases twee geswooren uitdraeghsters, waerop dan alzoo tot de waerderinge ende respectievelijke beschrijvinge is geprocedeert in manieren, als volght. Actum den 29e martio 1678.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0139r van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuideneen pakhuis


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0299r van 1 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Jan Cornelis kompasmaker


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0336v van 14 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuideneen pakhuis


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0148v van 31 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuideneen pakhuis


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0160v van 1 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-023 , folio 148Prinsenstraat 4huis
eigenaarPieter Pieters huisvrouw
gebruikerJan Cornelis
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-023 , folio 97vPrinsenstraat 4huis
eigenaarPieter Pieters wed.
gebruikerJan Cornelis
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan11‑6‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0049v van 3 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Jansen


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0064v van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0246r van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 4Prinsenstraat WZ [staat: Noorderhaven WZ bij de Kettingsbrug naast De Hooge Tinne]650‑00‑00 gghuis
koperburgemeester Rein Sickes Menalda, gehuwd met
koperLijsbeth Hiddes de Baars
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenMarten Gilles Mesdag
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Hooge Tinne de Hoge Tinne
verkoperJan Cornelisz, erfgenaamzeilmaker en koopman te Zaandam
verkoperEelkjen Cornelisz, erfgenaam, gehuwd met
verkoperArjen Theunis Block, erfgenamen vankoopman
erflaterwijlen Cornelis Jansenzeilmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Sickes Menalda, burgemeester x Lijsbet Hiddes Baars koopt een huis op het Westeinde van de Noorderhaven, bij de kettingbrug en naast 'de Hooge Tinne', waarmee het mandelige muren heeft evenals met de naastligger ten W. Ten O. en Z. de straat, ten W. het pakhuis van de makelaar Marten Gillis Mesdag (later de herberg 'Zaaien en Baaien'), ten N. ten naasten 'de Hooge Tinne'. Gekocht van erven Cornelis Jansen, mr. zeilmaker, nl. de kinderen Jan Cornelis, mr. zeilmaker te Sardam (Zaandam) en Eelkjen Cornelis x Arjen Theunis Block.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-023 , folio Prinsenstraat 4huis
eigenaarburgemeester Menalda
gebruikerMeintje Jans
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑06 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0309r van 9 feb 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: straat]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-023 , folio 98rPrinsenstraat 4huis
eigenaarburgemeester Menalda
gebruikerHendrik Minnes
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑06 cg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0272v van 25 nov 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Rein Sickes Menalda


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-023Prinsenstraat 4Hendrik Minnes, bestaande uit 3 personen12‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-023 , folio 98rPrinsenstraat 4huis
eigenaarwed. burgemr. Menalda
gebruikerHendrik Minnes
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0266v van 2 mrt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendr. Smids c.u.


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-023, fol. 135vPrinsenstraat 4Hendrik Minnes , bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenblokmaeker, mr.33:0:00 cg5:10:00 cgbestaet maetigh wel


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0220r van 21 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-023 , folio 99rPrinsenstraat 4huis
eigenaarburgemeester Menalda wed.
gebruikerHendrik Minnes
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0178r van 26 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSmiths


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0083v van 20 sep 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 4Noorderhaven westeinde999‑19‑00 cghuis
koperWybe Dirks, gehuwd metmr. blokmaker
koperAntje Hendriks Blok
naastligger ten oostenNoorderhaven
naastligger ten zuidenstraat naar Sajen en Bajen
naastligger ten westenJacob Nyeboer
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Hooge Tinne de Hoge Tinne
verkoperAaltje Menalda, gehuwd met te Franeker
verkoperMathijs Smit J.U.D.koopman te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Dirks, mr. blokmaker x Antje Hendriks Blok kopen een huis aan het westeind Noorderhaven. Ten O. de straat en haven, ten Z. de straat naar 'Saayen en Baayen', ten W. Jacob Nijboer, ten N. 'de Hoge Tinne'. Gekocht van Aaltje Menalda x jur. dr. te Franeker Mathijs Smit.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-023 , folio 99rPrinsenstraat 4huis
eigenaarburgemeester Menalda wed.
gebruikerHendrik Minnes
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-024 , folio 165vPrinsenstraat 4huis
eigenaarWybe Dirks
gebruikerWybe Dirks
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0119v van 29 mrt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 4Prinsenstraat WZ [staat: Noorderhaven bij de Kettingbrug]945‑07‑07 gg7/8 huis
koperHendrik Wybes, zoon vanblokmaker
koperWybe Dirks mr. blokmaker
eigenaar van 1/8Hendrik Wybesblokmaker
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJacob Nijboer c.s.
naastligger ten noordenJan Eerks Jongma
verkoper q.q.Pieter van Arum, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Trompetter, curatoren overkoopman
verkoperWybe Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Wybes, blokmaker, gesterkt met zijn vader Wybe Hendriks, blokmaker, koopt (a) 7/8 huis dat hij al voor 1/8 bezit, aan het westeind van de Noorderhaven omtrent de kettingbrug. Ten O. de straat en haven, ten Z. een doorgaande straat, ten W. Jacob Nijboer c.s., ten N. Jan Eerks Jongma. Geen grondpacht. Gekocht van (de curatoren over de verlaten boedel van) mr. blokmaker Wybe Dirks, voor (a+b) 945 gg 7 st.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0005v van 10 dec 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Wybes


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0240r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Wybes mr. blokmaker


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0196v van 20 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHenderik Wybes Blok blokmaker


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0222r van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Wybes Block mr. blokmaker


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-024 , folio 165vPrinsenstraat 4huis
eigenaarH. W. Blok
gebruikerH. W. Blok
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 8-026


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0184r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Wybes Blok mr. blokmaker


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-024 , folio 165vPrinsenstraat 4huis
eigenaarH. W. Blok
gebruikerH. W. Blok
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 8-026


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0072v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenH. W. Blok


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0228v van 9 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 4Noorderhaven bij de Kettingsbrug, bij de2085‑00‑00 cghuis en blokmakerij
koperHendrik Deurnat, gehuwd met
koperGeertje Gerbens Faber
naastligger ten oostenNoorderhaven
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: doorgaande straat]
naastligger ten westenJan Hannema koopman
naastligger ten noordenKlaas IJzenbeek
verkoperHendrik Wybes Blokmr. blokmaker


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0255v van 31 aug 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Doornat


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-024 , pag. 161Prinsenstraat 4Hendrik Deurnat 3‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Johannes van Weerdeneigenaar en gebruiker van wijk C-196, koopman, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-196Prinsenstraat 4Johannes van WeerdenJohannes van Weerden


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 63 van 19 feb 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-196Prinsenstraat 4koopaktefl. 2100huis op de Noorderhaven bij de Kettingbrug
 
verkoperYde Hoornstra
koperJohannes van Weerden


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 483Prinsenstraat 4Wed.Wytze Blom tapperscheHarlingenhuis (154 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Cornelia van Bassumoud 56 jaar, geb Leiden en wonende te HRL. 1839, wijk C-196; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Dina van der Giesenoud 82 jaar, geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, wijk C-196; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Evert Hendriks Voordewind... en Antje Everts Hettinga; BS huw 1841, ovl 1865; oud 28 jaar, geb Langweer en wonende te HRL. 1839, wijk C-196; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Himkje van der Laan... bev.reg. HRL 1851 wijk C-009, 196; oud 42 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, wijk C-191; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Jacobus de Koningoud 51 jaar, geb Leiden en wonende te HRL. 1839, boekhouder, wijk C-196; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Jeannette F. de Koningoud 28 jaar, geb Leiden en wonende te HRL. 1839, wijk C-196; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-196Prinsenstraat 4J de Koning stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-196NoorderhavenRuurd Hellema44 jherbergierIslumgezin 1, m, protestant, gehuwd
C-196NoorderhavenHendrikje Johannes45 jFranekergezin 1, v, protestant, gehuwd
C-196NoorderhavenMartje Tichelaar24 jMidlumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-196NoorderhavenEvert voor de Wind28 jLangweergezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-196NoorderhavenJacobus de Koning51 jboekhouderLeydengezin 2, m, protestant, gehuwd
C-196NoorderhavenCornelia van Bassum56 jLeydengezin 2, v, protestant, gehuwd
C-196NoorderhavenJacobus Leonardus de Koning18 jLeydengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-196NoorderhavenDina van der Giesen82 jDordrechtgezin 2, v, protestant, weduwe
C-196NoorderhavenDavid Mathijs Masjée27 jonderwijzer in de Eng. taalDemararygezin 3, m, protestant, gehuwd
C-196NoorderhavenJeannette Francoise de Koning28 jLeydengezin 3, v, protestant, gehuwd
C-196NoorderhavenPieter Karel Masjée4 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
C-196NoorderhavenDavid Mattheus Masjée4 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
C-196NoorderhavenGerard Agathe Masjée2,5 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
C-196NoorderhavenCornelia Johanna Masjée6 mHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 309 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-196Prinsenstraat 4Taeke Jans Panbakker, overleden op 28 oktober 184439 jr (geboren 8/2/1805), zeilmaker, overleden Prinsenstraat C 196, man van Tjietske van Varel, zeilmakersche, vader van minderjarige Akke, Catharina, Jan, Henderika, Anna, Wilhelmina, Martina en Hendrik Taekes Panbakker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 855 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-196Prinsenstraat 4Douwe Gootjes Ploeg, overleden op 28 oktober 18478 jr (geboren 30/1/1839), overleden Noorderhaven C 196, zoon van Gootje Jacobs Ploeg, zeeman en Renske Douwes Douma, broer van Jacob, idem, Grietje, Henke (vrouw van Nanne Jarigs de Boer, idem) en minderjarige Harmen, Trientje, Jan, Renske, Elisabeth en Zijke Gootjes Ploeg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 856 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-196Prinsenstraat 4Hendrik Gootjes Ploeg, overleden op 19 februari 184814 jr (geboren 6/11/1833), overleden Noorderhaven C 196, zoon van Gootje Jacobs Ploeg, schipper & Renske Douwes Douma, broer van Jacob, zeeman, Grietje, Henke (vrouw van Nanne Jarigs de Boer, idem) en minderjarige Harmen, Trientje, Jan, Renske, Elisabeth en Zijke Gootjes Ploeg. (in tafel 20/2) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Jan Jacobs Dijk... huis, 77 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel 1832, bl. ... (alles)


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Ruurd Ymes Hellema... 125, wijk C-155, wijk F-012, 114; oud 44 jaar, geb Jislum (!) en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk C-196; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 483Prinsenstraat C-196Berend Oosterbaan woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 483Noorderhaven C-191 Sociëteit Zeeburg woonhuis


1896 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49097 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1095, 1100 en 1101 van 2 dec 1896
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-191Prinsenstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 2002logement en koffiehuis aan de Noorderhaven C-191
 
verkoperSocieteit Zeeburg
koperSjouke Jans Polstra


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 483Prinsenstraat 4 (C-191)Sjouke J. Polstrawoonhuis


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr. 4 en 4aSj. Polstra143Café "De Onderneming"


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr. 4 en 4aSj. Polstra143Café "De Onderneming"


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr. 4 en 4aSj. Polstra143Café "De Onderneming"


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Prinsenstraat 4F. Schuilzeilmaker


1929 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Prinsenstraat 4, HarlingenPrinsenstraat 4F.J. Schuilzeilmakerij, dekkleeden, scheepsbenoodigdheden


1930 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-15586
Prinsenstraat 4Fetze Schuil


1931 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Prinsenstraat 4, HarlingenPrinsenstraat 4F. Schuilzeilmakerij, dekkleeden, scheepsbenoodigdheden


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr. 4F. Schuil264Zeilm.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr. 4F. Schuil781Zeilm.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Prinsenstraat 4beeldbepalend pand7 van 10


2023
0.14969205856323


  terug