Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Raamstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRaamstraat 54-0444-0434-044F-064F-059


Naastliggers vanRaamstraat 5
ten zuidenRaamstraat 7
ten westende Raamstraat
ten noordenRaamstraat 3


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0303r van 16 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van Ime Rogiers


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0018r van 12 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 5achterzuider nieuwe stad (Zuiderhaven NZ)100‑00‑00 cgschoenmakersperk
koperSteffen Abbes c.u.
naastligger ten oostenhet perk van Piter Jansen
naastligger ten zuidende hof van Sibrant Hessels
naastligger ten westenBiene Wibrants
naastligger ten noordenhet perk van Jan Jacobs
verkoperAtte Teekes c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Steffen Abbes c.u. kopen een schoenmakersperk in de zuider nieuwe stad. Ten O. het perk van Piter Jansen, ten Z. de hof van Sibrant Hessels, ten W. Biene Wybrants, ten N. het perk van Jan Jacobs. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Atte Teeckes c.u., voor 100 CG.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0180v van 6 dec 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBienne Wybrens


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0010v van 20 jan 1655 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 5achterRaamstraat OZ [staat: Schritsen ZZ in een steeg]252‑00‑00 ggschoenmakersperk
koper door niaarTymen Peters
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisburgemeester Jan Rioerdts Sanstra
geniaarde koperFrans Jacobs de Adam
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende retrahent Jan Rioerdts Sanstra
naastligger ten westenTymen Peters
naastligger ten westenJouck Jayties
naastligger ten noordenTymen Peters
verkoperde crediteuren van het sterfhuis van Biene Wybrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Rioerdts Sanstra, mede burgemeester, verzoekt niaar ratione proximitatis en vervolgens bode en consent op de koop van een schoenmakersperk met kuipen, kalkdobben, eekhuisje en verdere gereedschappen op de Schritsen in de steeg aldaar in te gaan, zoals het door Frans Jacobs d'Adam van burgemeester Wringer als commissaris over het sterfhuis van Bieuwe Wybrnats ten profijte van zijn crediteuren was gekocht. . Ten O. die steeg, ten Z. de retrahent, ten W. Tymen Pieters en Joucke Impties, ten N. Tymen Pieters en de retrahent. Geen grondpacht.Gekocht voor 252 GG.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0175r van 1 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 5Zuiderhaven in Jacob Tobessteeg300‑00‑00 cgledige plaats of schoenmakersperk
kopergezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 cg
toehaakeen halve ducaton voor de zoon van de verkoper
naastligger ten oostenJacob Tobessteeg
naastligger ten zuidengezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher
naastligger ten westengezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher
naastligger ten noordenTymen Pieters commissaris
verkoperDirk Jacobs c.u.schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dirk Fransen Visscher, gezworen gemeensman, koopt een ledige plaets of schoenmakersperk nz. Zuiderhaven, in de Jacob Tobessteeg. Ten O. die steeg, ten Z. en W. de koper, ten N. de commissaris Tymen Pieters. Gekocht van schoenmaker Dirk Jacobs, voor 300 CG en een 1/2 gouden ducaton voor zijn zoon tot een geschenk.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0093v van 3 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJouck Jaities


1677 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 84r van 10 jan 1677 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Raamstraat 5
inventarisantJouck Jayties, weduwe van
wijlen Joost Fijckes
Pytter Jacobs, geauthoriseerde curator ad actum divisionis overmr. huistimmerman
Romcke Joostes zoon van de inventarisant, innocent
aangeverJacobus Joostes zoon van de inventarisant
inleiding bij de boedelinventarisatie[0084r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Augustinus Pytters Brouwer ende Taco Wybraents Jellama als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van Jouck Jayties in leven burgerse alhier nagelaten wedue van wijlen Joost Fijckes van de goederen actien ende credyten uyt- en inschulden bij de selve met ter doodt ontruymt ende nagelaten, ten versoecke van Pytter Jacobs mr. huystimmerman alhier als geauthoriseerde curtor ad actum divisionis over haer nagelatene innocente soon Romcke Joostes, sijnde de aengevinge geschiet bij Jacob Joostes, des nagelatene mede soon die alles getrouwelyck heeft aengegeven onder solemnelen eede gepraesenteert in handen van de mede commissaris Brouwer, waerop dan tot de beschrijvinge geprocedeert is als volght. Actum den 10e january 1677.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0279r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 5Raamstraat OZ320‑00‑00 gghuis met een ledige plaats of tuintje
koperJan Tierx, gehuwd met
koperTettie Andries
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 cg
naastligger ten oostenSymen Groenewolt n.f.
naastligger ten oostenTyttie Sanstra
naastligger ten zuidenReyner Claessen Fonteyn
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSymen Groenewolt n.f.
verkoperJacob Joosten, en namens zijn broermr. huistimmerman
verkoperRomke Joostes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tjerx x Tettie Andries koopt een huis oz. Raamstraat. Ten O. Tyttie Sanstra en Symen Groenwolt, ten W. die straat, ten Z. Reiner Claasen Fontein, ten N. Symen Groenwolt. Met uitgebreide beschrijving van het huis. Gekocht van Jacob Joosten, mr. huistimmerman, en zijn broer Romke Joosten, voor 320 gg.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0058v van 3 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Tjerx


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-044 , folio 67Raamstraat 5huis
eigenaarJan Tierks wed.
gebruikerJan Tierks wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-044 , folio 43vRaamstraat 5huis
eigenaarJan Tierx wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-044 , folio 44rRaamstraat 5huis
eigenaarwed. Jan Tjerks
gebruikerwed. Jan Tjerks
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0210r van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPier Wouters n.u.schipper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-043 , folio 44rRaamstraat 5huis
eigenaarJan Tjerks wed.
gebruikerJan Tjerks wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0033v van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPier Wouters


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-043Raamstraat 5Pier Wouters, bestaande uit 3 personen12‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-043 , folio 44rRaamstraat 5huis
eigenaarPier Wouters
gebruikerPier Wouters
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-043, fol. 59vRaamstraat 5Pier Wouters , bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenschuitschipper46:11:00 cg7:12:00 cgbestaet wel


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0173r van 21 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPier Wouters


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-043 , folio 44vRaamstraat 5huis
eigenaarPier Wouters
gebruikerPier Wouters
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0264r van 29 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWouter Piers


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0252r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWouter Piers


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-043 , folio 44vRaamstraat 5huis
eigenaarWouter Piers
gebruikerWouter Piers
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-044 , folio 79vRaamstraat 5huis
eigenaarWouter Piers
gebruikerWouter Piers
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0065r van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWouter Piers


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0296v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWouter Piers


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0053r van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 5Raamstraat OZ435‑00‑00 gghuis
koperWillem Ypey contrarolleur convooien en licenten
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 cg
naastligger ten oostende Rooms Katholieke Gemeente: kerk
naastligger ten zuidende koper Willem Ypey c.s.
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchelte Sipkes
verkoper q.q.burgerkolonel Jan de Reus, curator
verkoper q.q.Pieter Hannema, curatoren over
verkoperWouter Piers, gehuwd metschuitschipper
verkoperAntje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Ypey, contrarolleur der convooyen en licenten, koopt een huis oz. Raamstraat. Ten O. de Roomsche Kerk, ten Z. de koper, ten W. die straat, ten N. Schelte Sipkes. Vorige eigenaar was Wouter Piers, schuitschipper. Gekocht van de curatoren over de boedel van Wouter Piers x Antje Jans, voor 435 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-044 , folio 79vRaamstraat 5
eigenaar
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingweggebroken


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-044 , folio 79vRaamstraat 5
eigenaar
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingweggebroken


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0292r van 1 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidends. Mentes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-044 , pag. 78Raamstraat 5ds. Mentes 2‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-064Raamstraat 5Albert Jans Bolman... (GAH204); id. van wijk F-056; gebruiker Teunis C. Furstenburg, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-064; stal en wagenhuis, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-002, pakhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-064Raamstraat 5A Bolmanstal en wagenhuis ledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1511Raamstraat 5Jan Valckenier zeehandelaarHarlingenstal en wagenhuis (72 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-064Raamstraat 5Styntje Geerts van der Woude... N.H., dv Geert vdW en Aaltje Hendriks (Hoffinga); BS huw 1819, ovl 1849, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-064; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-071; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-064Raamstraat 5Ulbe Ruurds Visser... 1816, huw 1817, huw 1818, ovl 1833, huw 1834; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk F-064; VT1839; U.R.V. eigenaar van perceel nr. 1900 te HRL, grofsmidsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 724, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-064Raamstraat 5Willemke Tjebbes Deinumgeb 1811 Workum, huwt met Ulbe Ruurds Visser op 22 mei 1834 HRL, wonende te HRL, dv Tjebbe Jarigs D, en Gatske IJsbrands Bouma; BS huw 1834; oud 29 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk F-064; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-064RaamstraatUlbe P Visser43 jgrofsmidHarlingenm, protestant, gehuwd
F-064RaamstraatWillemke Deinum29 jWorkumv, protestant, gehuwd
F-064RaamstraatMatthijs Visser16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-064RaamstraatEelke Visser9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-064RaamstraatTjebbe Visser4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1511Raamstraat F-064het Rijk timmerwinkel


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1511Raamstraat F-059 Israëlitische Gemeente bad


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1511Raamstraat 5 (F-059)Israël. Gemeentebadhuis


2023
0.1547520160675


  terug