Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerRommelhaven 12-1252-1252-169B-033B-004


Naastliggers vanRommelhaven 1
ten oostenRommelhaven 3
ten zuidende Rommelhaven
ten westende Rozemarijnstraat
ten noordenRozemarijnstraat 3


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0151r van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 1Rommelhaven [staat: bij de Twee Vallaten]950‑00‑00 cg1/2 huis
koperJacob Hendrix Hollander
eigenaar van 1/2Jacob Hendrix Hollander
naastligger ten oostenJacob Hendrix Hollander
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat en kolk]
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jacob Jarichs
verkoperPals Bauckestigcheler
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hendrix Hollander koopt een 1/2 huis c.o.a., bij de twee vallaten, waarvan hij de andere 1/2 al bezit. Ten O. de koper, ten W. de straat?, ten Z. de Kolk en de straat, ten N. wd. Jacob Jarigs. Gekocht van Pals Bauckes, tigcheler, voor 950 cg. (Rommelhaven 3?)


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0048ra van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Hollander


1682 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 215 folio 159r van 14 mrt 1682 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Rommelhaven 1
inventarisantAntie Hendriks IJssel, weduwe van
wijlen vroedsman Hendrick Jacobs Hollander
aangeverburgervaandrig Jacob Hendrix Hollander kind van de inventarisant
Petrus Sierxma te Groningen, gehuwd metcontrarolleur
Trijntie Hendrix Hollander kind van de inventarisant
Jan Pieters Oldaens, geauthoriseerde curator ad actum divisionis overkoopman
Hendrick Hendrix Hollander kind van de inventarisant
inleiding bij de boedelinventarisatie[0159r]Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Jan Symens Bijlaen ende Jacobus Gosslings als commissarien, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuise van wijlen Antie Hendriks IJssel weduwe van wijlen de vroedsman Hendrick Jacobs Hollander, van alle goederen actien uit- ende inschulden aldaer ten sterffhuise, ten versoecke van de faendrager Jacob Hendrix Hollander voor hem selffs, Petrus Sierxma contrarolleur tot Groningen als man en vooghdt over sijn echte vrouw Trijntie Hendrix Hollander sampt de coopman Jan Pieters Oldaens als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Hendrick Hendrix Hollander, alle drie nagelatene kinderen ende erffgenamen van de overledene voornoemt, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij de faendrager Jacob Hollander ende Trijntie Hendrix Hollander als den sterffhuise gefrequenteert hebbende, die ook den [0159v] belofte bij manuale stipulatie omme alles getrouwelyck te sullen aen geven, hebben gepraesteert in handen van de heeren commissarien ommegedacht, waerop dan tot de beschrijvinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 14e marty 1682.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0096v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 1Rommelhaven NZ [staat: bij de Vallaten]1027‑10‑00 gghuis
koperJelte Ynses, gehuwd metcementmaker
koperLijsberth Foppes
huurder voorhuis, zijnde kamer en keukenJarich Hendricks 90‑12‑00 cg
huurder voorkamertjeAntie Clases 6‑06‑00 cg
huurder kamer met de ingang op de straat ten zuiden met de keuken erbijHomme Tjebbes 22‑00‑00 cg
huurder kelderAllert Tjercks 40‑00‑00 cg
huurder kelderEngel houtstapelaar40‑00‑00 cg
huurder kelderRuyrdt Arjens 30‑00‑00 cg
huurder onderste graanzoldersde weduwe van wijlen dr. van der Sluys 25‑00‑00 cg
huurder bovenste graanzolderPyter Wybes bakker0‑02‑04 cg
naastligger ten oostenals huurder Hendrick Hendricks Hollander
huurderJan Jansen
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHendrick Wessels
verkoperHendrick Hendricks Hollander te noord van de Trekvaart buiten Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelte IJnses, cementmaker x Lijsbert Foppes koopt een mooi huis c.a., aan 8 huurders verhuurd, zoals kamers, kelders en graanzolders, omtrent de Vallaten. Het huis heeft ook een aandeel in de put, plaets en regenwaterbak, samen met het huis ten O. en langs het keldersteegje ONDER DAT huis ook vrij in- en uitgang over de plaets. Het loodsje dat daarop staat ten N. naar de W. kant behoort bij dit verkochte huis en dat naar de O. kant blijft bij het huis van de verkoper ten O. Ten O. Jan Jansen (Reyers?), ten W. en Z. de straten, ten N. Hendrick Wessels. Gekocht van Hendrick Hendricks Hollander, voor 1027 gg.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0374r van 25 sep 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelte Ynses


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-125 , folio 34Rommelhaven 1huis
eigenaarJelte Ynses wed.
gebruikerJelte Ynses wed.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-125 , folio 21rRommelhaven 1huis
eigenaarJelte Ynses wed.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-125 , folio Rommelhaven 1huis
eigenaarJelte Ynses wed.
gebruikerJelte Ynses wed. cum soc.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑08 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0355r van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 1Rommelhaven NZ [staat: groot vallaat]940‑00‑00 gghuis met graanzolders
koperFreerk Scheltinga koopman
naastligger ten oostenTaede Steensma
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenCornelis Hendrix timmerman
verkoperMurkjen Jeltes c.m.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Scheltinga koopt een sterkgebouwd huis met mooie graanzolders, nz. van het Groot Verlaat. Ten O. Taede Steensma, ten W. en Z. de straat, ten N. Cornelis Hendrix, timmerman. Het huis heeft in- en uitgang etc. door het KELDERSTEEGJE onder het huis ten O. Gekocht van Murkje Jeltes, voor 940 gg.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0224r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerk Scheltinga koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-125 , folio 21vRommelhaven 1huis
eigenaarFreerk Scheltinga
gebruikerFreerk Scheltinga cum soc.
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑06‑10 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0215v van 8 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFreerk Scheltinga


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0220r van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerk Scheltinga koopman


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0354r van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 1Rommelhaven NZ [staat: groot vallaat]1256‑07‑00 gghuis
koperSimon Jacobs Kuiper koopman
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: vallaat]
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenTaede Steensma
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Feddrik Aises Mahui, gecommitteerdekoopman
verkoper q.q.dr. Regnerus Braam, gecommitteerdesecretaris
verkoper q.q.Simon Clasen Lambsma, gecommitteerden vankoopman
verkoperde gezamenlijke crediteuren van Freerk Allarts Scheltinga, gehuwd met
verkoperRinske J. Roorda


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-125Rommelhaven 1Tijs Ulbes, bestaande uit 3 personen04‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-125 , folio 21vRommelhaven 1huis
eigenaarAbbe Rinses
gebruikerThijs Ulbes
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0126v van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAntje Abbes c.s.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-125 , folio 21vRommelhaven 1huis
eigenaarAbbe Rinses erven
gebruikerTijs Ulbes c.s.
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-125 , folio 21vRommelhaven 1huis
eigenaarAbbe Rinses erven
gebruikerTijs Ulbes c.s.
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0208r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAntje Abbes


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0075v van 7 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 1Rommelhaven NZ [staat: Groot Verlaat]525‑00‑00 gg1/2 huis
koperSamuel Roerich kastelein en kokhet Blauwe Panhuis
naastligger ten oostenwijlen Taede Steensma
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: Verlaat]
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Hendrik Sykman c.s.
verkoper q.q.burgervaandrig Sicco Rienstra, geauthoriseerde curator overprocureur postulant
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Auke Jans Faber, gehuwd metkoopman
verkoperwijlen Hylkje Abbes Kuiper


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0210v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenA. Roerich c.soc.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-169 , folio 42vRommelhaven 1huis
eigenaarA. Roerich
eigenaarAntje Abbes
gebruikerJan Stoffels
huurwaarde28‑00‑00 cg
gebruikerAnne Swart
huurwaarde16‑18‑00 cg
gebruikerCarel Bouwmans
huurwaarde18‑04‑00 cg
gebruikerA. Roerich wijnkelder
huurwaarde06‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde28‑00‑00 cg
gebruikerMichiel Romkes
huurwaarde20‑18‑00 cg
huurwaarde totaal118‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑09‑00 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0153r van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenA. Roerich c.s.
naastligger ten westenS. Roerich


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0031v van 9 mrt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 1Rommelhaven NZ [staat: groot vallaat]1‑00‑00 cg1/2 huis
koper door niaarSamuel Roerich het Blauwe Panhuis
geniaarde koperBroer Wybrenshuistimmerman
geniaarde koperWybren Broershuistimmerman
geniaarde koperJan Broershuistimmerman
geniaarde koperMinne Vinkkoopman
naastligger ten oostenPieter Minnes
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: vallaat]
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noorden[als huurder] de erfgenamen van wijlen J. H. Sykman
verkoperAntje Abbes Cuiper bejaarde vrijster (62 jaar)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSamuel Roerich koopt, na niaar als mede-eigenaar, tegen Broer Wybrens, Wybren- en Jan Broers, timmerlieden, en Menno Vink, een 1/2 huis, 'het Blauw Panhuis', nz. Groot Vallaat, door diverse huurders bewoond. De ander 1/2 is al van hem. Er is een gemeenschappelijke plaets, put en (regen)bak achter en een keldersteegje ONDER het huis ten O., waardoor vrij in- en uitgang. Ten O. Pieter Minnes, ten W. de straat, ten Z. het Vallaat, ten N. erven J.H. Siegman. Het huis is deels gehuurd voor huisvesting van militairen, door het garnizoen. Gekocht van Antje Abbes Cuiper, vrijster, tegen een wekelijkse lijfrente van 1 cg., te betalen per 4 weken, zolang zij leeft.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-169 , folio 42vRommelhaven 1huis
eigenaarS. Roerich
gebruikerAle Andries
huurwaarde28‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde78‑00‑00 cg
huurwaarde totaal106‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting05‑00‑00 cg
huurwaarde totaal101‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑07‑04 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-169 , folio 42vRommelhaven 1huis
eigenaarS. Roerich erven
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde78‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal78‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting05‑00‑00 cg
huurwaarde totaal73‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑05‑06 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0201v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Winter


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0251r van 29 jun 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenH. Winter


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0296r van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen A. Roerich
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Roerich


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-169 , pag. 43Rommelhaven 1S. Roerich erven5‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0099r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenH. Winter


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-033Rommelhaven 1Schelte Piers van der Hoeff... 1814. (GAH204); id. van wijk A-218, gebruiker is Dirk Kok, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk B-033, ledig plak grond, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-130, timmerman, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-033Rommelhaven 1S P van der HoefS P van der Hoefledig plek grond


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 477Rommelhaven 1Albert Bolman koopmanHarlingenpakhuis (105 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-033Rommelhaven 1Roosje Koopmanoud 70 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-033; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-033HoogstraatRoosje Koopman70 jFranekerv, israëliet, weduwe


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-033Rommelhaven 1Hillegonda de Haan... Joannes Petrus Greus van Altena, dv Fonger dH, en Rinske Reitsma; BS ovl 1850; bev.reg. HRL; 1851 wijk B-033; oud 62 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-028; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-033Rommelhaven 1Neeltje Posthuma... huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1810, BS ovl 1845, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-033, wijk A-122, 123; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-143; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 477Rommelhaven B-033Maria Bosma stal en wagenhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 477Rommelhaven B-004 Elizabeth Mollema wed. P.A. Braamswerkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4358Rommelhaven 1 (B-004)T. Ronner (wed. L. Strak)woonhuis en timmerwinkel


2023
0.12643384933472


  terug