Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 7(niet bekend)4-166/54-163H-024H-025
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 7(niet bekend)4-1674-164H-024H-025


Naastliggers vanRozengracht 7
ten oostenRozengracht 9
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 5


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0160v van 8 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7oostRozengracht NZ [staat: zuider nieuwe stad, NZ van het diept naar de Kimswerderpijp]756‑00‑00 cghof van twee huissteden breed
koperWillem Claes bakker
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTiaerd Sjoerds Bonck
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenHendrick Aerts Ducis
naastligger ten westenJoris Jilles de Cooker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLeenert Leenerts


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0057v van 12 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7westRozengracht NZ [niet vermeld]321‑12‑00 ggtuin met kruiden, bepotingen, beplantingen en beheiningen
koperPieter Jelmers koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Jelmers koopman
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenmijnheer Fedde Feddes Bonnema
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperDingen Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Joris Jelis de Kokere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jelmers koopt een tuin met bomen etc. Ten O. de koper, ten W. Fedde Feddes Bonnema, ten Z. de straat en diept, ten N. de Hofstraat. Gekocht van wd. Joris Jelis de Kooker en Pieter Jelis, voor 341 gg.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0027r van 10 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7oostRozengracht NZ [staat : in de zuider nieuwe stad]210‑20‑00 gghof van twee erven breed met bomen en plantage
koper door niaarClaes Willems, zoon van
erflater van dit zuidelijke deelwijlen Willem Claessen
geniaarde koperJacob Pytters
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van wijlen Tiaard Bouckes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westende hof van Pytter Jelmers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntie Teunis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Hayes koopt een huis en timmerhuis, met een grote ledige plaets ertussen, op `t Blokhuis. Ten O. de Z.O. haven en de straat, ten W. het Weeshuis, ten N. de Stadstimmerwerf. Gekocht van erven Jelle Herckes?, voor 545 gg.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0033r van 18 apr 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7oostzuider nieuwe stad210‑00‑00 gghof van twee erven of huisstedes breed met bomen en plantage daarin
koperClaes Willems Burger c.u.
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van wijlen Tiaardt Boucks
naastligger ten zuidenstraat en diept
naastligger ten westende hof van Pytter Jelmers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntie Teunes, weduwe van
verkoperwijlen Willem Claesses Burger, en moeder van
verkoperde koper Claes Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Willems c.u. kopen een hof van twee erven of huissteden breed, met bomen en planten, in de Zuider Nieuwe Stad. Ten Z. het diept


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0242v van 17 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7westrecht achter de hof van de heer Fedde Bonnema162‑00‑00 ggplaats van 15 voeten
koperPhilips Iedes, gehuwd met
koperMaycke Martens
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van Ruerd Doytses
naastligger ten westenhet huis van Ruerd Doytses
verkoperburgemeester Fedde Feddes Bonnema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilips Iedes x Mayke Martens koopt 15 voet ledige plaets, recht achter de hof van Fedde Bonnema. Ten O. en W. Ruurd Doytses. Gekocht van Fedde Feddes Bonnema, burgemeester voor 162 gg.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0110v van 16 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7westRozengracht NZ [staat: bij het Zwart Verlaat]257‑00‑00 gghof of huisstede
koperGosse Johannes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 cg
huurderde kopers Gosse Johannes c.u.4‑10‑00 cg
naastligger ten oostenPhilips Ides gardenier
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenGattie Gerbens c.soc.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Bastiaens c.u.bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosse Johannes koopt een hof of ledige plaets omtrent het Swart Vallaat. Ten O. Philppus Iedes, gardenier, ten W. Doedtie Gerbens. Gekocht van Cornelis Bastiaens, bakker, voor 257 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0031v van 24 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7oostRozengracht NZ [straat naar de Kimswerderpijp in de zuider nieuwe stad]350‑00‑00 gghof van 50 x 45 voet
koper door niaarMeinte Douues, gehuwd met
geniaarde koperAucke Jansmr. tingieter
geniaarde koperFedtie Laeses, gehuwd met
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisPeter Jacobs
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisTiesck Jelles
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisJelmer Jelles
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisAntie Tonis van Wayen moeder van de verkoper
naastligger ten oostenMeinte Douues
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenPeter Jacobs
naastligger ten westenTiesck Jelles
naastligger ten westenJelmer Jelles
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Willems Burger
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Jans (Haselaar?), mr. tinnegieter x Fedtie Laeses koopt 50 voet lang en 5 voet breed van een hof met bomen etc. in de Z. nw. stad, strekkende voor v.d. straat die naar de Kimswerderpijp loopt, tot het eind van het staket. Gekocht van Claas Willems Burger, voor 350 gg. Er zijn echter 2 niaarders ratione vicinitatis.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0088v van 15 jun 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7oostRozengracht NZ [staat: tussen de oude Kimswerderpijp en de Kerkpoort]107‑00‑00 ggledige plaats van 22,5 x 10,5 voeten
koperMeynte Douues
naastligger ten oostende koper Meynte Douues
naastligger ten zuidende koper Meynte Douues
naastligger ten westende verkoper Claes Willems
naastligger ten noordende verkoper Claes Willems
verkoperClaes Willems


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0114r van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7westRozengracht [staat: bij het swart vallaat]565‑00‑00 gghuis en tuin
koperWarner Jansen c.u.
naastligger ten oostende hof van Pytter Jacobs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPhilips Ydes


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0029v van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7westRozengracht NZ [niet vermeld]560‑00‑00 gghuis met een hof
koperPytter wagenmaker
koperIsack Groenewolt
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostende hof van Pytter Jacobs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof van Philip Yedes
naastligger ten westenRuierd Doytses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWarner Jansen Holcama


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0034v van 14 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7westRozengracht NZ [staat: bij de kleine nieuwe sluis]478‑07‑00 gg1/2 huis en hof met en planten
koperYsaac Jansen Groenewolt grootveerschipper
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
naastligger ten oostende hof van Pieter Jacobs
naastligger ten zuidende hof van Philips Ydes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Ruierd Doitses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe van wijlen Pieter Jansensmakelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsaac Jansen Groenewolt, grootveerschipper, koopt een 1/2 huis en hof met bomen etc., waarvan hij de andere 1/2 al bezit, bij de Kleine nieuwe Sluis nz.? Ten O. de hof van Pieter Jacobs, ten W. Ruurd Doytses, ten Z.?, ten N. de hof van Philippus Iedes. Gekocht van wd. Pieter Jansen, makelaar, voor 278 gg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0157v van 29 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7westRozengracht NZ [staat: bij de kleine nieuwe sluis]490‑00‑00 gghuis en hof
kopervroedsman Anske Ipes Zeestra c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostende hof van Pytter Jacobs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof van Philippus Iedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIsak Groenwolt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes Zeestra, vroedsman, koopt een huis en hof bij de Kleine Nieuwe Sluis nz.?. Ten O. Pytter Jacobs` hof, ten W. Philippus Iedes. Gekocht van Capt. Isaac Groenewolt.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0161r van 25 okt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7westRozengracht NZ [niet vermeld]100‑00‑00 ggledige plaats
kopervroedschap Anske Ypes Zeestra
verpachter grondPhilippus Ydes 2‑10‑00 cg
naastligger ten oostende hof van Anske Ypes Zeestra
naastligger ten zuidende tuin van Philippus Ydes
naastligger ten westenhet timmerhuis van Anske Ypes Zeestra
naastligger ten westeneen gedeelte van de ledige plaats of koolstek van de erfgenamen van wijlen burgemeester Gosse Adema
naastligger ten noordenPytter Boncq
verkoperPhilippus Ydes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(165?) Anske Ypes Zeestra, mede-vroedschap, koopt een ledige plaets, zijnde een deel van de tuin van de verkoper, en strekkende tot de afscheiding met de ledige plaets zuidwaarts, van Pytter Boncq en de keuken van de koper. Ten O. de hof van de koper, ten W. het timmerhuis van de koper en een deel v.d. ledige plaets of koolstek van erven burgemeester Gosse J. Adema, ten Z. de tuin van de verkoper, ten N. Pyter Boncq. Gekocht van Philippus Iedes, voor 100 gg.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0260r van 1 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7noordoostRozengracht NZ [staat: zuider nieuwe stad]595‑00‑00 gghof met prieel
koperMede-vroedschap Anske Ypes Zeestra
verpachter grondde stad Harlingen10‑00‑00 cg
naastligger ten oostenmr. Allert Kirchman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Burger
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: Kimswerderpijp]
naastligger ten westenvroedsman Anske Ypes Zeestra
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper van 1/2Gerhard Fortuin te Hardegarijp
verkoperFreerck Jacobsontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks
verkoperJancke Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Seerp Tjepckes
verkoperGrietie Jacobs, weduwe van
verkopers van 1/2 als erfgenamen van hun broederwijlen Meinte Douwes
erflaterwijlen Pytter Jacobs


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0271r van 8 jul 1683 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7west[niet vermeld]00‑00‑00 cggrondpacht van 2-10-00 cg
aanhandelaarvroedsman Anske Ypes Zeestra
eigenaar perceelgrondpacht uit de hof van wijlen Philippus Yedes2‑10‑00 cg
verwandelaarde stad Harlingen


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0271r van 8 jul 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7noordoost[niet vermeld]00‑00‑00 cggrondpacht van 10-00-00 cg
aanhandelaarvroedsman Anske Ypes Zeestra
eigenaar perceelgrondpacht uit huis en hof van de koper Anske Ypes Zeestra10‑00‑00 cg
verwandelaarde stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes Zeestra, mede vroedschap, koopt of wandelt de volgende grondpachten. Uit zijn eigen huis en hof 10 CG. Uit de hof van Philippus Yedes 2 CG 10 st. Aangehandeld voor de volgende grondpachten. Uit het huis de Witte Trompet 2 CG, uit de koestal van Wybe Liskis Carreman 2 CG 5 st, uithet huis van Yede Yedes in de Moriaanstraat 2 CG 16 st, uit het huis van pilgrum Aleffs achter de grote kerk 3 CG 10 st, uit het huis van Jan Cornelis in de Vijverstraat 1 CG 8 st, uit het uit het huis van Hans Migels het Dorstige Hontje 2 CG 5 st. Verwandeld door de acht burgemeesters, gezworen gemeensluiden en gecommitteerde vroedschappen van de stad Harlingen.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0122v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7noordoostHofstraat ZZ strekkende voor van de Hofstraat tot achter aan het diept naar de Kimswerderpijp600‑00‑00 gghof met prieel en verscheidene fruitbomen
koperoud burgemeester Hubertus van Immerseel
verpachter grondN. N. 10‑00‑00 cg
naastligger ten oostengedeputeerde staat van Friesland de heer Stansius
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westende vroedsman Anske Yppes Zeestra
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperde vroedsman Anske Yppes Zeestra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHubertus van Immerseel, oud-burgemeester, koopt hof met bomen en prieel in de Hofstraat, strekkende zuidwaarts tot het diept dat naar de Kimswerderpijp loopt. Ten O. de heer Stansius, mede-gedeputeerde staat van Friesland, ten W. de verkoper, ten Z. de straat en diept, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Anske Ypes Seestra, vroedsman.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0237v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7zuidoostRozengracht NZ [staat: bij en ten noorden van de nieuwe sluis]300‑00‑00 gghof met vruchtbomen en afdak
koperGerhardus Acker, gehuwd metnotaris
koperSiouckjen Jelles
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende hof van de heer Theodorus Stansius
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenvroedsman Anske Epes Zeestra
naastligger ten noordende hof van de heer Theodorus Stansius
naastligger ten noordende hof van de verkoper Hubertus van Immerzeel
verkoperoud burgemeester Hubertus van Immerzeel, gehuwd met
verkoperBarbera van Krimpen


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0070r van 5 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7westRozengracht NZ [staat: Rozengracht bij het Swart Vallaet]850‑00‑00 cghuis en hof
koperJohanna van Heerma te Midlum
verkoperMaria van Heerma te Midlum
huurderNicolaas Jarichs 44‑00‑00 cg
naastligger ten oostende tuin van oud burgemeester H. van Immerzeel
naastligger ten oostenAkker notaris
naastligger ten zuidenZuiderplein [staat: straat en diept]
naastligger ten westenWieger molenmaker
naastligger ten westenoud kolonel Tjaerd Sloterdijk
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra
verkoperAntie Hendriks te Appingedam


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0167ar van 12 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7noordoostHofstraat ZZ500‑00‑00 cgtuin met zomerhuis
koperBauke Fockes Agricola, gehuwd met
koperJetske Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
toehaakvier rijksdaalders voor de kinderen van de verkoper, mits deze alle kosten over de verkoop betaalt
naastligger ten oostenoud burgemeester Pauw
naastligger ten zuidende tuin van Gerhardus Akker c.u.notaris
naastligger ten westende tuin van de juffers Heerma
naastligger ten westende kamer van vroedsman A. Zeestra
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperGerhardus Akker, gehuwd metnotaris
verkoperSjoukjen Jelles


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0070v van 21 okt 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7zuidoostRozengracht NZ [staat: bij de nieuwe sluis]408‑00‑00 cghof met bomen, planten en zomerhuis
koperStoffel Middagten schout bij nacht Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de heer Stansius
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: nieuwe sluis en diept]
naastligger ten westende hof van juffer Heerma
naastligger ten noordenBaucke Fockes
naastligger ten noordende hof van oud burgemeester Pauw
verkoperGerardus Akkers mede voor zich, vader en voorstander vannotaris te Leeuwarden
verkoperdr. Vobiscus Acker minderjarig, en
verkoperNeeltie Acker minderjarig, en
verkoperYfke Acker minderjarig
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristoffel Middachten, Schout bij nacht bij de Admiraliteit in Friesland, koopt een hof met bomen en zomerhuis etc., die hij huurt, bij de Nwe. Sluis. Ten O. erven Stansius, ten W. Juffr. Heerma, ten Z. de straat en diept, ten N. de hoven van Baucke Fockes en van oud-burgemeester Pauw. Gekocht van Gerardus Acker, not. publ. te Leeuwarden voor zich, en als vader van zijn kinderen: dr. Vopiscus Akker en Neeltje- en IJfke Acker, voor 408 cg.


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0117r van 21 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7oostRozengracht NZ220‑00‑00 cghof met bomen, planten en zomerhuis
koper door niaarjuffrouw Sophia Jetske van Heerema, gehuwd met
koper door niaarFrederick Cristiaen de Vos, gesterkt met
koper door niaarjuffrouw Jetske Sophia van Heerema bejaarde dochter
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
geniaarde koperAbraham Alema
naastligger ten oostende tuin van Adriana Stansius, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Boelens
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen juffers Heerma
naastligger ten noordende hof van burgerhopman Wopke Buma [staat: Bouma]
verkoperChristoffel Middaghtenschout bij nacht Admiraliteit in Friesland


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0251r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7westRozengracht NZ bij het Zwart Vallaat635‑00‑00 gghuis
koper door niaarvrouw Magdalena van Sydsma, weduwe van te Sneek
koper door niaarwijlen Loee kapitein
geniaarde koperds. Petrus Regnerus Reddingius, gehuwd met
geniaarde koperjuffrouw Martha Arkels
naastligger ten oostenAeriana Stansius, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Boelens
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenMelle Feyes* gardenier
naastligger ten westenburgemeester Pieter Tjallinghs
naastligger ten noordentwee woningen in de Hofstraat waartussen een uitgang
naastligger ten noordenvroedsman Wopke Buma [staat: Bouma]
verkoper van 1/2Jetske Sophia van Heerma, zuster en gelastigde van te op Hanja Tzum
verkoper van 1/2Sophia Jetske van Heerma, gehuwd met
verkoper van 1/2Frederick Christiaan de Vos


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0126v van 19 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7westRozengracht NZ bij het Zwart Verlaat635‑00‑00 gghuis
koper van 1/2Martha Erkelens, weduwe van
koper van 1/2wijlen ds. Reddinguis
koper van 1/4Cunira Wybrandus Reddinguis, erfgenaamss.m.candidatus
koper van 1/4Fredericus Reddinguis, erfgenamen van hun vaderpredikant te Steggerda
erflaterwijlen ds. Petrus Reddinguis
verkopervrouw Margarieta van Sytzama, weduwe van
verkoperwijlen Loee
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMargarieta van Sytzama wv Loee? koopt, na niaar, een huis nz. Rozengracht bij het Swart Vallaat. Gekocht van Martha Erkelens wv ds. Reddingius, voor 1/2 en Cunera Wybrandus Reddingius en Fredericus Reddingius, ds. te Steggerda, voor 1/2, als erven van hun vader ds. Petrus Reddingius, en op zijn verzoek, voor 635 gg.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0130r van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7Rozengracht NZ bij het Zwart Vallaat700‑00‑00 cghuis, twee tuinen, zomerhuis
kopervroedsman Wopco Buma
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oosten*de hof nagelaten door de weduwe van wijlen Boelens
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westen*Melle Feyes* gardenier
naastligger ten westen*burgemeester Pyter Tjallings
naastliggerde erfgenamen van wijlen Claes Winsma
naastligger ten noordentwee woningen in de Hofstraat
verkoperWybrandus Reddinguis, voor zich en als gelastigde van zijn stiefmoederss.m.candidatus te Steggerda
verkoperMartha Erklens, en van zijn broer
verkoperFredericus Reddinguis, en van zijn zuster te Steggerda
verkopermeerderjarige dochter Cuniera Reddinguis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Buma, mede-vroedschap, koopt een huis met 2 hoven, waarvan de ene met een mooi zomerhuis, nz. Rozengracht omtrent het Swart Vallaat. Ten O. de koper zelf, de hof van wl. wd. Boelens en het huis van Melle, gardenier, ten N. de burgemeester Pieter Tjallings en 2 woningen, ten W. erven Claes Winsma, ten Z. de straat. Koper heeft vrij in- en uitgang in de Hofstraat tussen die 2 woningen. Het gekochte huis is een dwarshuis met een mandelige muur met Melle, gardenier. Gekocht van ds. Wybrandus Reddingius te Steggerda voor zichzelf en als gelastigde van zijn stiefmoeder Martha Erkelens wv Reddingius en zijn broer ds. Fredericus Reddingius te Steggerda en zijn zuster Cunera Reddingius, voor 700 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-167 , folio 52vRozengracht 7huis
eigenaarvroedsman Buma
gebruikervroedsman Buma
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166/5 , folio 52vRozengracht 7huis
eigenaarburgemr. Buma
gebruikerTjeerd Jurjens cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-167 , folio 52vRozengracht 7huis
eigenaarburgemr. Buma
gebruikerburgemr. Buma
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166/5 , folio 53rRozengracht 7huis
eigenaarburgemeester Buma
gebruikerTjeerd Jurjens c.s.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-167 , folio 53rRozengracht 7huis
eigenaarburgemeester Buma
gebruikerburgemeester Buma
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166/5 , folio 53rRozengracht 7huis
eigenaarburgemeester Buma
gebruikerTjeerd Jurjens c.s.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-167 , folio 53rRozengracht 7huis
eigenaarburgemeester Buma
gebruikerburgemeester Buma
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-163 , folio 93rRozengracht 7huis
eigenaarwed. burgemeester Buma
gebruikermilitairen
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerRinke Hendriks
huurwaarde17‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal40‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑07‑02 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-164 , folio 93rRozengracht 7huis en hoff
eigenaarwed. burgemeester Buma
gebruikerwed. burgemeester Buma
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0263r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7Rozengracht NZ866‑00‑00 cg1/2 huis en grote dubbele hof
koperOud burgemeester Jouke Hendriks Olinjus
eigenaar van 1/2Hendrica Olinjus dochter van de koper
naastligger ten oostenvroedsman Minne Vink
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenWillem C. Backer
naastligger ten westenFrans T. van Esta
naastligger ten noordenSioerd Feikema
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.oud burgemeester Cornelis Aardenburg, gelastigde van
verkoperSioerd Aardenburgingenieur in dienst van de Staat te Bergen op Zoom
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJouke Hendriks Olinjus, oud burgemeester, koopt 1/2 huis en dubbele hof nz. Rozengracht. Geen grondpacht.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-163 , folio 93rRozengracht 7huis
eigenaarCorn. Aardenburg
gebruikerMeye Harmens
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde21‑10‑00 cg
huurwaarde totaal43‑10‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-164 , folio 93rRozengracht 7huis
eigenaarJ.H. Olinjus
gebruikerJ.H. Olinjus
huurwaarde35‑00‑00 cg
gebruikerWill. v.d. Meulen
huurwaarde35‑00‑00 cg
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-163 , folio 93rRozengracht 7huis
eigenaarJ. H. Olinjus
gebruikerGerrit Reinders
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerMeye Harmens
huurwaarde22‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal38‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-164 , folio 93rRozengracht 7huis
eigenaarJ. H. Olinjus
gebruikerPetrus Janson
huurwaarde80‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑10‑00 cg
huurwaarde totaal76‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑18‑02 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0130r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7Rozengracht NZ1150‑00‑00 cghuis met hof ten oosten
koperEduard Keyser, gehuwd met
koperLutske Jans Cronenburg
huurder voorste deelmilitairen
huurder achterste deelJochum Alberts c.u.
naastligger ten oostenMenno Vink koopman
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende weduwe van wijlen Willem C. Bakker
naastligger ten westenFrans van Esta
naastligger ten noorden[als huurder] Marten de Boer
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper van 1/2Jouke H. Olinjus, voor zich en vader van
verkoper van 1/2Hendrica Olinjus


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0274v van 18 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7oostRozengracht NZ wijk H-0241500‑00‑00 cghuis en tuin
koperRoelof Veenstra, gehuwd metmr. hovenier
koperAlida Heins
naastligger ten oostenMino Vink
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenJouke H. Olingus
naastligger ten westende weduwe van wijlen Bakker
naastligger ten westenFrans Esta
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperLutske Jans Kroonenburg, weduwe van
verkoperwijlen Eduard Keyser


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0025v van 1 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 7westRozengracht NZ wijk H-023200‑00‑00 cghuis
koperR. Veenstra, gehuwd met
koperAleida Heins
huurderF. B. Fopma
naastligger ten oostenR. Veenstra, gehuwd met
naastligger ten oostenAleida Heins
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende erfgenamen Bakker
naastligger ten noordenR. Veenstra, gehuwd met
naastligger ten noordenAleida Heins
verkoperwethouder Jouke Olingus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe coop van zeekere huisinge cum annexis op de Roosegragt in wijk H-023


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-163 , pag. 90Rozengracht 7R. Veenstra 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-024Rozengracht 7Anna Heinsgebruiker van wijk H-024, eigenaar en medegebruiker Roelof Feenstra, 1814. (GAH204), geb 1756 HRL, ovl 31 okt 1824 HRL, ongehuwd, dv Pieter H, en ... ; BS ovl 1824


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-024Rozengracht 7Roelof FeenstraRoelof Feenstra
H-024Rozengracht 7Roelof FeenstraAnna Heins


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 92 en 99 van 21 okt 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-024Rozengracht 7provisionele en finale toewijzingfl. 1130diverse vastigheden H-024 en H-023
 
verkoperRoelof Feenstra (gehuwd met Alida Heins)
koperBernardus van Loon


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1725Rozengracht 7Bernardus van Loon koopmanHarlingenhuis (196 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 301 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-024Rozengracht 7Cornelia Cornelis Schaap, overleden op 11 mei 183210 jr, dochter van wijlen Cornelis Engberts Schaap en Wijke Gerrits Boltje (thans vrouw van Anthony-Petrus Theodorus Storm-Lotz, belastingvisiteur Roozegracht H 24), zuster van minderjarige Geertruida Cornelis Schaap. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-024Rozengracht 7Johanna van ''t Lithoud 31 jaar, geb Buren en wonende te HRL. 1839, wijk H-024; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-024Rozengracht 7Simon B Moensoud 38 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk H-024; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-024RozegragtSymon Bernelot Moens38 jzeehandelaarRotterdamm, protestant, gehuwd
H-024RozegragtJohanna van der Lith31 jBurenv, protestant, gehuwd
H-024RozegragtJoan Govert Bernelot* Moens9 jRotterdamm, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtHendrik P Jacob Bernelot* Moens8 jKralingenm, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtJohan P Theodoor Bernelot* Moens5 jKralingenm, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtJohan Karel Bernelot* Moens2 jKralingenm, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtMaria Anna Bernelot* Moens6 mHarlingen [Kralingen]v, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtVokeltie Tichelaar21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtKlaske de Vries19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtSimon Bernelot Moens15 jNaardenm, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtJacob Bernelot* Moens6 jKralingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 250 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-024Rozengracht 7Johanna T. Simons Moens, overleden op 5 december 1840T.=Theodora, 1 mnd, overleden Rozengracht H 24, dochter van Simon Bernelot Moens, zeehandelaar en Johanna-Theodora van der Lith, zuster van minderjarige Joan-Govert-Theodoor, Hendrik-Pieter, Jacob, Johan-Pieter-Theodoor, Johan-Carel en Maria-Anna Simons Moens. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 31 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-024Rozengracht 7Akke Stam Wijma, overleden op 9 mei 184428 jr (geboren 19/9/1815), overleden Rozengracht H 24, vrouw van Laas Houtsma, koopman, moeder van minderjarige Tjardus Lazes Houtsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 86 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-024Rozengracht 7Tjardus Lazes Houtsma, overleden op 16 juni 18462 jr (geboren 27/4/1844), overleden Rozengracht H 24, zoon van Laas Houtsma, koopman en wijlen Akke-Stam Wijma. Saldo fl. 1.456,07. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-024Rozengracht 7Johanna Hardonk... Johanna Pieternella ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-024Rozengracht 7Minke Jongma... Meer, Rooms Katholiek, ovl wijk H-019, dv IJpe J, en Elizabeth Jorna; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk H-024; oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk H-019; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1725Rozengracht H-023Jelte D. van der Leij woonhuis
Sectie A nr. 1725Rozengracht H-024Jelte D. van der Leij woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4306Rozengracht 7 (H-025)Hendrik Simonszwoonhuis


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7F. Simonsz35Steenfabr.


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 7J. Fontein Tuinhout35in glazuren
Rozengracht 7F. Simonsz35steenfabrikant


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 7J. Fontein Tuinhout35in glazuren


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7J. Fontein Tuinhout35In glazuren


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7J. Fontein Tuinhout35In glazuren


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7J. Fontein Tuinhout35Glazuren
Rozengr. 7E. Simonsz35


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7J. Fontein Tuinhout35Glazuren
Rozengr. 7E. Simonsz35


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7J. Fontein Tuinhout35Glazuren
Rozengr. 7E. Simonsz35


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7J. Fontein Tuinhout35Glazuren
Rozengr. 7E. Simonsz35


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 7E. Simonsz-


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7J. Fontein Tuinhout35Glazuren
Rozengr. 7E. Simonsz35


2023
0.1147780418396


  terug