Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 19 6-142 6-141 F-132 F-126
Naastliggers vanSchritsen 19
ten oostenSchritsen 21
ten zuidende Schritsen
ten westende Jekelsteeg
ten noordende Jekelsteeg


aangrenzende stegensteeg
Schritsen 19Jekelsteeg ten oosten


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0168v van 27 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 19Oude Zuiderwalhuis met loods en ledige plaats
 
koperTierck Alberts, gehuwd met645-00-00 GG
koperJanneken Jans van Hee
verpachter grondPieter Gerryts 0-07-00 CG
verpachter grondde verkopers Jan Rutten c.u.0-08-00 CG
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: steeg waarvan vrij gebruik]
naastligger ten oostenPieter Rinckes
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenJacob Hessels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Rutten, gehuwd met
verkoperSyntie Jacobs Cloribus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTierck Alberts x Janneken Jans van Hee kopen een huis, loods en ledige plaats daar achter op de Zuiderwal. Ten O. Pieter Rinckes en een steeg, ten W. Jacob Hessels, ten N. waarschijnlijk Pieter Gerryts [vanwege de genoemde grondpacht en zijn gevel]. Grondpacht 7 st aan Pieter Gerryts en 8 st aan de verkopers. Gekocht van Jan Rutten [de Cock] x Syntie Jacobs Cloribus voor 625 gg.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0123r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0046v van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Franssens


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0071v van 28 mei 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0088v van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirck Franssen


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0212r van 7 nov 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Symen Wybrens


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0029v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAntie IJsenbeeck


1697 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 109r van 13 jan 1697 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Schritsen 19
 
overledeneAntie Jans Isenbeek
aangeverClaes Jansen Isenbeek erfgenaam van 1/4
Jancke Broers voljarige dochter, erfgenaam van 1/4
Jilles Jansen, gehuwd met
Immetie Clases erfgenaam van 1/4, eerder weduwe van
Jan Jansen Isenbeek
Trijntie Dirx erfgenaam van 1/4 van 1/4, gehuwd met
Jacob Auckesmetselaar
curator overJurrien Clases
en overClaes Dirx erfgenaam van 1/4 van 1/4
en overJan Dirx erfgenaam van 1/4 van 1/4
Antie Dirx erfgenaam van 1/4 van 1/4
inleiding bij de boedelinventarisatie[0109r] Inventarisatie en beschrijvinge gedaen, na ontzegeling van slotten ten overstaen van de burgemeester Simon Cornely Huydekoper als commissaris geadsocieert met de secretaris Arnold van Idsinga ten sterffhuijse van Antie Isenbeeck [=IJsenbeek], in leven burgerse binnen dese stadt van alle de goederen, actien en crediten bij deselve Antie metter dood ontruimt en nagelaten, ten versoecke en op de aengevinge van Claes Jansen Isenbeeck voor een vierde part, Jancke Broers voljarige dochter mede voor een vierde part, Immetie Clases huisvrouwe van Jilles Jansen wegens hare kinderen bij haar eerste man Jan Jansen Isenbeek in echte getogen, ende Trijntie Dirx huisvrouw van Jacob Auckes metselaar, met deselve gesterkt [109v] sampt Jurrien Clases als curator over Claes, Jan en Antie Dirx met hen vieren voor de resterende vierdepart en alsoo te samen voor 't geheel ex testamento erffgenamen van gedachte Antie Jans Isenbeeck ende is daerinne geprocedeert soo volcht. Actum den 13 January 1697.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-142Schritsen 19huis
eigenaarJacob Jansen Klinkhamer
gebruikerwed. Tiebbe Sierx
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0298v van 6 jun 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende kamer van Foeke Anskes


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0017r van 10 apr 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJanke Broers


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-142Schritsen 19huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerwed. Wybe Feddrix
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-7-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0102v van 23 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende kamer van de erfgenamen van wijlen Foeke Anskes


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0214v van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende kamer van de erfgenamen van wijlen Foeke Anskens


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-142 Schritsen 19huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerwed. Ymke Arjens
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-142 Schritsen 19huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerImke Arjens
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-142 Schritsen 19huis
eigenaarTrijntje Hoytes
gebruikerYmke Arjens
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-18-02 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0099r van 1 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSara Broers


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0166r van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPier Eelkes n.u.


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0091r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPyter Hendriks


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0243r van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPier Eelkes bakker


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0254v van 17 mei 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenObbe Hendriks


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0198v van 4 jul 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPier Eelkes


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0102r van 19 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Pier Eelkes


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0379r van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende Admiraliteit in Friesland: magazijn en verdere grond


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0354r van 29 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Pier Eelkes Bakker bakker


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0279r van 20 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet Departement van Marine: magazijn en verdere grond


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0072r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJelle J. Boomsma


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0248r van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis van der Veer


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0249v van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 19Schritsen NZ wijk F-132huis
 
koperCornelis van der Veer, gehuwd met520-00-00 CG
koperAntje WiglingHuizen
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenEelke Leyenaar
naastligger ten noordenYde Hendriks
verkoperDieuwke Johannes
verkoperJelle Boomsmakoopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-141 Schritsen 19Cornelis van der Veer1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-132Schritsen 19Cornelis Jans van der Veer... HRL 1806, 1808, 1810, BS huw 1811, huw 1816, ovl 1836, ovl 1855, ovl 1880; eigenaar en gebruiker van wijk F-132, schipper, 1814. (GAH204); Ik Ondergetekende C. v. d. V., Scheepscapitein, woonachtig te HRL, Verklare ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-132Schritsen 19Cornelis van der Veer Cornelis van der Veer schipper


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-132Schritsen 19Neeltje Lieuwes Dirks, overleden op 30 april 1826dochter van afwezige Lieuwe Dirks, schipper Schritsen F 132 (op buitenlandsereis) en Hendrikje Fokkes Jagersma (wed. Pieter Akkerman), zuster van minderjarige Catharina, Jetske en Fokje Lieuwes Dirks, halfzuster van minderjarige Anke Pieters Akkerman (uit 1e huwelijk moeder). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1373Schritsen 19Cornelis Jans van der VeerHarlingenkoopvaardij kapiteinhuis en erf (91 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-132Schritsen 19Cornelis Jans van der Veer, overleden op 22 september 1836havenmeester Schritsen F 132, man van Annette Herkes Wiglinghuizen (erft vruchtgebruik), vader van Jan, kofschipper en Albertina Cornelis van der Veer (vrouw van Dirk Johannes Alta, scheepstimmerbaas). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-132Schritsen 19Jan van der Veer... 1834, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-056; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk F-132; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-132Schritsen 19J C van der Veer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-132SchritzenJan van der Veer29 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeekaptein
F-132SchritzenRiemke Balkstra27 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-132SchritzenJan van der Veer3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-132SchritzenAnnetta van der Veer4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-132SchritzenYmkje van der Veer11 wHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-132Schritsen 19Isaak van der Hoekgeb 11 mei 1810 Bolsward, huwt met Rachel Heyde, (gk), slager in 1855, Vst 1 dec 1855 uit Bolsward, A 28 apr 1869 Amsterdam, NI; bev.reg. HRL 1851 wijk F-132, wijk H-147, supp wijk G-429, bev.reg. HRL 1860-80


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1373F-132 (Schritsen)Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1373F-126 (Schritsen)Jan Lubbertus Kroesewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1373Schritsen 19 (F-126)Heere Nadortwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 19 Heere Nadortgep. loodsschipper
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 19H.Stobbe-
Schritsen 19H.Toetersigarenmaker
  terug