Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Jacobstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Jacobstraat 97-004 1/27-005 C-111C-104


Naastliggers vanSint Jacobstraat 9
ten zuidenSint Jacobstraat 11
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordenSint Jacobstraat 7


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0250v van 26 nov 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 9Sint Jacobstraat [staat: Katterug]30‑00‑00 GGhuis
koperWopke Jansen bezemmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBarbara, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Sioerdt
naastligger ten westen*Martyen vlasster
naastligger ten noordenTrijn, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Pieter Sannes
verkoperMargareta Hieronimi


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0353v van 26 apr 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0037v van 11 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0001v van 14 feb 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0069v van 23 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 9Sint Jacobstraat400‑00‑00 GGdwarskamer
kopermr. Atse Harmens, gehuwd met
koperAntie Beerns
naastligger ten oostende plaats van Sierck Feddes
naastligger ten zuidenGosse Jans
naastligger ten westende kopers Atse Harmens c.u.
naastligger ten noordenHendrick Jans
verkoperLijsbet Jelmers, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Ruerd Merckes


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0162r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 9Sint Jacobstraat [staat: Katterug] achter het huis van Hendrick mesmaker en Jantien Boeles340‑00‑00 GGkamer en loods
koperJacob Gerryts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFeyke Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Gerryts koopt een kamer en loods achter het huis van mesmaker Hendrik [Jansen] en Jantien Boeles in de Catterugh. Vrije doorgang naar de vallaten. Geen grondpacht. Gekocht van Feyke Martens voor 340 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0028v van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet dwarshuis (met steeg)


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0038v van 11 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 9Sint Jacobstraat WZ [staat: naast het huis waar de IJseren Man uithangt]300‑00‑00 CG1/2 dwarshuis met een ledige plaats ten oosten
koperTierck Hiddes, gehuwd metgrootschipper
koperNanneke Atses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenburgemeester Bontekoe
naastligger ten zuidende weduwe van Wobbe Tiaerds
naastligger ten zuidenGosse Jansen
naastligger ten westenhet huis genaamd de IJseren Man de IJzeren Man
naastligger ten noordenhet huis van Hendrick Jansen* mesmaker
naastligger ten noordende weduwe van Sierck Feddes
verkoperTiallingh Rintieswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTierck Hiddes, grootschipper x Nanneke Atses koopt 1/2 van een dwarshuis met een ledige plaets ten O., bij 'de IJzeren man'. Het was eerder van Pieter Minnes Loenen. Ten O. die ledige plaets, ten W. het huis 'de IJzeren man', ten Z. de burgemeester Bontekoe wv Wobbe Tjaerds en Gosse Jansen, ten N. het huis van mesmaker Hendrick [Jansen] en wd. Sierck Feddes. Gekocht van Tiallingh Rinties, wydtschipper, voor 300 cg.


1667 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 207 folio 274r van 2 jan 1667 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Sint Jacobstraat 9
Tierck Hiddes de Fries, gehuwd metluitenant-admiraal Admiraliteit
Nanneke Atzes
requirantdr. Franciscus Canter, geauthoriseerde curator
requirantBarent Hiddes de Fries, geauthoriseerde curatoren overkapitein Admiraliteit
de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Tierck Hiddes de Fries, gehuwd metluitenant-admiraal Admiraliteit
Nanneke Atzes
Gerryt Sybrants, aangeverdienstknecht
Antie Andries, aangeverdienstmaagd
inleiding bij de boedelinventarisatie[0274r] Inventarisatie ten overstane van de burgemeesteren Bartel Kleijsen Lantingh ende Jan Knijff bij 't Edele Gerechte der Stadt Harlingen in desen verordineerde commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, gedaen zoo volght In 't sterffhuijs van de heer Tierck Hiddes de Fries in leven Luitenant Admirael ter zee van Frieslant ende Nanneke Atzes, in tijden echteluijden alhier, van alle de goederen, uit en inschulden, aldaer bevonden ende bij de welgedachte overledenen metter doot ontruimt ende nagelaaten. Alles geschiet ten versoeke van de heer dr. Fransiscus Canter, raad ende advocaet fiscael in 't Collegie ter Admiraliteit, alhier residerende, ende den Edele Barent Hiddes de Fries captein in dienst van 't welgemelte Collegie, als bij desen Gerechte geauthoriseerde tutoren ende curatoren [0274v] over de drie naagelaetene weeskinderen van opgedachte echteluijden, zijnde de aengevinge der mobilia gedaen bij Gerryt Sybbrants, als dienstknecht, ende Antie Andries, als dienstmaeght, het sterffhuijs gefrequenteert hebbende, na belofte van sulcks, na hen beste kennisse, in alle getrouwigheit te sullen doen in handen van de mede-commissaris Lanthingh gepraesteert. Actum den 2e January 1667.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0211v van 14 mei 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 9Sint Jacobstraat [staat: achter het huis van oud burgemeester Luidinga in de Katterug]50‑00‑00 CG1/2 vervallen kamer
koperSymon Cornelis
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden*wijlen Gosse Jansen
naastligger ten westen*oud burgemeester Hendrick Coenraedts Luidinga
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBarendt Hiddes de Vrieskapitein


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0216r van 3 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 9Sint Jacobstraat OZ [staat: achter oud burgemeester Hendrick Coenraadts huis in de Katterug]0‑00‑00 GGdwarshuis
aanhandelaarGijsbert Jansen zeemtouwer
toehaak20-00-00 GG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten westenoud burgemeester Hendrick Coenraedts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Willem Hendricks
naastligger ten zuidenJan Gossis
naastligger ten noordenJan wagenmaker
verwandelaarSymen Cornelismr. schoenmaker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-004Sint Jacobstraat 9huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerDirk Christiaens
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-004Sint Jacobstraat 9huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerDirk Christiaens
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720
opmerking1720 den 20 juny van dr luidenga wed voor 1/2 ontfang 2-8-0
aansl. huurw. voldaan21‑6‑1720
opmerkingden 21 juny nog voor 1/2 betaelt 2-8-0


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0030r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOtte Sybes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-004 Sint Jacobstraat 9Christiaen Dirks, bestaande uit 4 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0056r van 30 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOtte Sybes


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0095v van 18 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOtte Salverda


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0116v van 28 mei 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOtte Salverda


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0021r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 9Sint Jacobstraat, ingaande in de steeg naast het huis van Jan Jochems [staat: Sint Jacobistraat of Katrug]193‑07‑00 GGhuis
koper door niaarJan Jochgums, gehuwd met
koperAntje Jans
geniaarde koperUiltje Dirkstimmermansknecht
huurderJan van de Poll 25‑00‑00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Albert Dirks
naastligger ten zuidenClaas Christiaans mr. kleermaker
naastligger ten westenJan Jochems
naastligger ten noordenArend Baksma
verkoperBae Brouwer, vader en voorstander vankoopman te Franeker
verkoperJan Brouwer, erfgenaam van zijn grootvader te Amsterdam
erflaterwijlen Otte S. Salverdakoopman


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0186r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jochums van der Veen winkelier


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0186r van 4 mrt 1787 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 9Sint Jacobstraat OZ of zgn. Katterug506‑00‑00 GGhuis
koperluitenant Yege Fokkes Visser mr. ijzersmid
huurderCornelis Aukes c.u.26‑00‑00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Jochums van der Veen winkelier
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Jochums van der Veenwinkelier


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-005, pag. 142Sint Jacobstraat 9Yge Visser1‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-111Sint Jacobstraat 9Reinder Jans Beidschat... ovl 1835, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk C-110; stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-111, 1814. (GAH204); geb 4 jan 1777, ged 4 feb 1777 Grote Kerk HRL, zv Jan Teunis Beitschat en Ruurdje ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-111Sint Jacobstraat 9Reinder Beidschat


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 640Sint Jacobstraat 9wed. Frans Hendriks Fluks(grofsmid)Harlingenhuis en erf (42 m²)


1849 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 79 van 17 dec 1849
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-111Sint Jacobstraat 9koopaktefl. 550pakhuis in de Sint Jacobsstraat C-110 en huis C-111
 
verkoperHenderikus Fluks
koperMeinte Heerts Tigchelaar


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-111Sint Jacobstraat 9Sybren Goris van Smeden... hoef- en grofsmid. zv Goris Sijbrens vS, en Jetske Abels BS huw 1826, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-111; oud 41 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, hoef- en grofsmid. wijk C-105; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-111Sint Jacobstraat 9Teetske Walles Visser... wonende te HRL, dv Walle Hendriks V, en Wijpkjen Jacobs; BS huw 1826, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-111; oud 36 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk C-105; ... (alles)


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2223 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-111Sint Jacobstraat 9Laurentius Willems Drost, overleden op 2 juli 1851geboren 20/4/1851, zoon van Willem Drost, grofsmid (St. Jacobistraat C 111) en Paulina Nak, broer van minderjarige Johannes Willems Drost. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 640Sint Jacobstraat C-111erv. Meinte H. Tigchelaarwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 640Sint Jacobstraat C-104Cornelis van der Schootwoonhuis


1895 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49096 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 974 van 26 jun 1895
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-104Sint Jacobstraat 9boedelscheidingfl. 3500winkelhuis met erf in de Sint Jacobstraat C-103 en pakhuis C-104 sectie A-639 en A-640
 
erflaterwijlen Cornelis van der Schoot
verkrijgermejuffrouw Jantje Metzelaar


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 640Sint Jacobstraat 9 (C-104)Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot)pakhuis
  terug