Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Spinstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSpinstraat 7(niet bekend)4-193(niet bekend)H-H-185


Naastliggers vanSpinstraat 7
ten oostende Spinstraat
ten zuidende Spinstraat
ten westenSpinstraat 5
ten noordenZuiderhaven 54


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0157r van 31 dec 1626 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 7westZuiderhaven ZZ ten zuiden van de voors. hovinge70‑00‑00 ggkamer
koper finaalN. N.
naastligger ten oostende voors. kamer
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat en lijnbaan]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende voors. hof
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0157r van 31 dec 1626 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 7oostZuiderhaven ZZ ten zuiden van de voors. hovinge70‑00‑00 ggkamer
koper finaalN. N.
naastligger ten oostende voors. kamer
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat en lijnbaan]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende voors. hof
verkoperN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0140v van 1 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 7westSpinstraat NZ [staat: bij de lange lijnbaan]57‑00‑00 ggkamer
koperSybout Attses, gehuwd met
koperFenne Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPyter Idses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kamer van de erfgenamen van wijlen Gerryt Auckes
naastligger ten noordenAnne Nieustadt
verkoperSybrant Hessels c.soc.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0161r van 31 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 7oostSpinstraat NZ [staat: in de zuider nieuwe stad achter de hof van kapitein Jan Gerckes]100‑00‑00 ggtwee kamers aanelkaar
koperJarich Frieses glasmaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 cg
naastligger ten oostenWillem Berents
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten zuideneen lijnbaan
naastligger ten westenSybolt Attses
naastligger ten noordende hof van kapitein Jan Gerckes
verkoperPyter Idses
verkoperRixt Idses


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0179r van 3 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 7westSpinstraat NZ [staat: Lijnbaansstraat]50‑00‑00 ggkamer
koperSipcke Wierdts [staat: Wieerdts], gehuwd met
koperTrijn Sioerdts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Douue Jous
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Douue Jous
verkoperwijlen Douue Jous


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0096v van 2 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 7westSpinstraat NZ [staat: ten zuiden en noorden van de hof van koper]52‑00‑00 ggkamer
koperJan Gerckes Hoptilla c.u.kapitein
verpachter grondJan Gerckes Hoptilla kapitein1‑00‑00 cg
naastligger ten oostende kamer van Luytie Lambarts
naastligger ten zuidenSpinstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenRoeleff timmerman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFenne Jacobs*


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0130r van 31 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 7oostSpinstraat NZ [staat: achter de hof van Jan Gerckes Hoptilla]40‑00‑00 ggkamer
koper door niaarJan Luyties zoon van de verkoper
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
geniaarde koperPiter Piters, gehuwd met
geniaarde koperSelke Jops
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSpinstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLuytientimmerman


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0026v van 18 mrt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenarmenkamers


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0023v van 4 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis, hof en poort van Baert ontvanger


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0047r van 1 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 7westSpinstraat NZ [staat: bij de lange lijnbaan]100‑00‑00 cgschuur
koperLiomme Sapes c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Lijnbaanstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende heer Adius secretaris
verkoperDoede Pytters


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0017v van 17 jul 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstraat


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0169v van 13 okt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 7oost[niet vermeld]31‑10‑00 cgkamer
koperoud gedeputeerde van Friesland de heer Saco van Idsinga
huurderJacob Ernstes bootsgezel
naastligger ten oostenAndries Jansen gleibakkersknecht
naastligger ten zuidenstadsvesten en straat
naastligger ten westende stalling van Lioemme Saepes
naastligger ten noordende hof van Jacobus Ghemmenich J.U. studiosus
verkoper q.q.Schelte Pytters, diakenmr. huistimmerman
verkoper q.q.Watse Dirx Harda, diakenen vankoopman
verkoperde Gereformeerde Gemeente: armendiaconie


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0280v van 15 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 7westSpinstraat NZ [staat: bij de oude lands lijnbaan]62‑16‑12 ggschuur
koper door niaarde heer Alexander Widenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
geniaarde koperHendrik Harmens, gehuwd met
geniaarde koperJanke Poppes
naastligger ten oostende heer Widenbrugh ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: stadsvesten en straat]
naastligger ten westende heer M. van Idsinga secretaris
naastligger ten noordende heer Widenbrugh ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
verkoperPey Martens voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Lieme Sapesmr. gortmaker


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0294v van 3 mei 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReiner Clasen Fontein koopman


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0253r van 24 apr 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymen Claesen Lamsma koopmanMinnertsga


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-193 , folio 54rSpinstraat 7huis
eigenaarAafke Jans
eigenaarMaartie Jans erven
gebruikerHessel Sytses
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-193Spinstraat 7Claas Scheltes, bestaande uit 5 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-193 , folio 54rSpinstraat 7huis
eigenaarOtte Johannes
gebruikerKlaas Schultes cum soc.
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-193 , folio 54vSpinstraat 7huis
eigenaarOtte Johannes
gebruikerClaas Scheltes c.soc.
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-193 , folio 54vSpinstraat 7huis
eigenaarOtte Johannes
gebruikerClaes Scheltes c.s.
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1893Spinstraat 7Tjardus Houtsma houtkoperHarlingenstal en wagenhuis (78 m²)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4108Nieuweburen H-083 Tjardus Houtsma woonhuis
Sectie A nr. 4108Nieuweburen H-083 Tjardus Houtsma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3769Spinstraat 7 (H-185)Foppe W. Plantingawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Spinstraat 7F. Helfrichlandbouwer


2023
0.073312997817993


  terug