Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vianen 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVianen 18(niet bekend)4-097 G-107G-114


Naastliggers vanVianen 18
ten oostenVianen 20
ten westenVianen 16
ten noordende Vianen


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0128r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vianen 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenplaats


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0128r van 17 jan 1630 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vianen 18Vianen ZZ [staat: ten zuidwesten van het tweede perceel in deze akte]00‑00‑00 cgkamer en weefwinkel
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidende hof van het eerste perceel in deze akte
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Anna de Wael
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]
verkoper q.q.Pieter Gerryts, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/2 van 1/2Govert Hendricks
verkoper q.q.Pieter Gerryts, procuratie hebbende van
verkoper van 1/2 van 1/2Willem Hendricks
verkoper van 1/2 van 1/2Pieter Hendrick
verkoper van 1/2 van 1/2Seerp Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/2 van 1/2Griet Hendricks


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-101, pag. 57Vianen 18Lijsbert Hendriks
4-101, pag. 57Vianen 18Haye Claases


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-097, pag. 83Vianen 18Jan W Vettevogel5‑10‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-107Vianen 18Elisabeth Lingenhouwergeb 1793 HRL, ovl 14 mrt 1813 HRL; wijk G-107, dv Johannes L, en Jeltje Lammerts; BS ovl 1813


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-107Vianen 18Jeltje Lammerts... op 23 mrt 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 9 mrt 1794, en het kind mede wettig getrouwd, ovl wijk G-107; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1813; J. Patitz Lengennauwer ende J.L., beide van HRL, zijnde wegens de ... (alles)


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-107Vianen 18Rinske Hayesgeb 1789 ... , ovl 14 dec 1813 HRL; wijk G-107, dv Haye Hilbrands en Tetje Jans; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-107Vianen 18Berber Jacobsgebruiker van wijk G-107, medegebruikers zijn Hendr. Weghuis, sjouwer, gealimenteerd, Haaye Cl. van Vliet, timmerknegt, eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-107Vianen 18Haaye Clazes van Vliet... vd Vorm, kind: Eelkje Hayes vV, geb 1785 Franeker; BS ovl 1818; ovl 1826, ovl 1844; gebruiker wijk G-107, timmerknegt; medegebruikers Hendrik Weghuis, sjouwer, gealimenteerd, Berber Jacobs; eigenaar J.W. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-107Vianen 18Hendrik Weghuismogelijk dezelfde als hieronder vermeld; gebruiker wijk G-107, sjouwer, gealimenteerd; medegebruikers Haaye Cl. van Vliet, timmerknegt, Berber Jacobs; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-107Vianen 18Jan Wytses Vettevogel... 1814. (GAH204); id. van wijk G-074; gebruiker H.N. Felderhof, kleermaker, 1814. (GAH204); id. van wijk G-107; gebruikers Hendrik Weghuis, sjouwer, gealimenteerd, Haaye Cl. van Vliet, timmerknegt, Berber Jacobs, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-107Vianen 18J W Vettevogel ervenHendrik Weghuis sjouwer gealimenteerd
G-107Vianen 18J W Vettevogel ervenHaaye Clazes van Vliet timmerknegt
G-107Vianen 18J W Vettevogel ervenBerber Jacobs


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-107Vianen 18provisionele en finale toewijzing(18) woning genaamd Vianen G-107
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperJohannes Norel


1826 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-107Vianen 18Johannes Mathijs Lingenhouwer... 1794, en het kind mede wettig getrouwd, kind: Elizabeth L, geb 1793 HRL, wonende te HRL. 1814, ovl wijk G-107, herenknecht in 1826; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1813, ovl 1826; woont in 3e quartier, links:niets, ... (alles)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1675Vianen 18Gosse Abes SchipperbalkvlotterHarlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-107Vianen 18Antje Scheltes Molenaar... Grietje Martens; BS ovl 1844; 1850 overlijdens; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkster, wijk G-107; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-107Vianen 18Frouwkje Koudenburg... ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-437; oud 39 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk G-107; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-107Vianen 18IJsbrand Harings Wagenaar... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-107Vianen 18Immertje Jans Spitske... 1839, wijk A-092; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-107Antie Scheltes55 jwerksterHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
G-107Andries Vlietstra25 jzeevarendeHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
G-107Dirkje de Wit22 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-107Ytje Vlietstra [Vliestra]1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-107Frouwkje Koudenburg39 jVlielandgezin 3, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 234 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-107Vianen 18Wikje Andries Vlietstra, overleden op 27 oktober 18407 mnd, overleden Vianen G 107, dochter van Andries Vlietstra, varensgezel en Dirkje de Wit, zuster van minderjarige Jetje Andries Vlietstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-107Vianen 18Aukje Jans Groen... Jantje Meiles; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1832, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-252, 267, wijk G-107; geb 25 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, dv Jan Groen en Jantje ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-107Vianen 18Jieksje Simons van den Berg... HRL 1810, BS ovl 1822, huw 1823, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-201, wijk G-031, wijk G-082, wijk G-107, wijk G-210, wijk G-301; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-033; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-107Vianen 18Rein Jans de Groot... 1851, N.H., zv Jan Tjebbes dG, en His- ke Klazes de Roos; BS huw 1842, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk G-107, 283, G- 312, 354, 371, wijk B-030, 110, supp wijk G-410; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1675Romastraat G-107Adam L. Hoekwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1675Vianen G-114Adam Lodewijks Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1675Vianen 18 (G-114)Saakje Klein (wed. J. v.d. Molen)woonhuis
  terug