Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijver 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVijver 58-0948-0948-103E-104E-103


Naastliggers vanVijver 5
ten oostende Kleine Bredeplaats
ten zuidenVijver 7
ten westende Vijver
ten noordenVijver 3


aangrenzende stegen
adresheeft
Vijver 5naamloze steeg ten zuiden


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0221r van 9 aug 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEgbert Jans


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0250r van 15 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0079r van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTrijn Stevens brandewijnbrandster


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0122r van 5 dec 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 5Vijver OZ [staat: Vijverstraat]00‑00‑00 cghuis daer het Vergulden Hart uuythanckt
koperN. N. het Vergulde Hart
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pyter Cornelis
naastligger ten westenVijver [niet vermeld]
naastligger ten noordenReyn Paals
verkoperde erfgenamen van wijlen Egbert Jans, gehuwd met
verkoperwijlen Catharina Stevens


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0130v van 16 jan 1613 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 5Vijver OZ [staat: Vijverstraat]203‑00‑00 gghuis daert Gulden Hart uuythanckt
koper provisioneelenen Pier Piers het Gouden Hart
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenVijver [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Engbert Jans, gehuwd metuurwerksteller
verkoperwijlen Trijn Stevens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (3) een huis in de Vijverstraat daert gulden hart vuythanckt, waaruit Engbert Jansen uuyrwercksteller x Trijn Stevens versturven zijn. Provisioneel geboden door Pier Piers voor 203 GG.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0063v van 2 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 5Vijver OZ [staat: Vijverstraat]340‑00‑00 gghuis met ledige plaats daer 't Gulden Hart uuthanght
koperFonger Buwes, gehuwd methet Gouden Hart
koperHouck Annes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Ammel Aernts 7‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenReyn Paals
verkoperTijs Tijsses, gehuwd met
verkoperMaycke Tijsses


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0369r van 13 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFonger Bouues


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0102r van 21 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFonger Buues


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0108v van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFonger Bouwes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0113r van 4 mrt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFonger Bouwes


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0161v van 14 jan 1627 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 5Vijver OZ [staat: Vijverstraat]400‑00‑00 ggeeuwige rente van 5-00-00 gg uit een huis daer het Vergulden Hart uuthanght
koperMaria de Block, gehuwd methet Vergulde Hart
koperSebastiano Pruyssen griffier
koperGrytien de Block, gehuwd met
koperdr. Joannis Scheltinga secretaris rekenkamer
koperAnna de Block
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Fonger Bouues7‑00‑00 cg
geniaarde koperJacob Tyebbes Popta, gehuwd metkoopman
geniaarde koperAntie Pieters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMaria de Block, gehuwd met te Amsterdam
verkoperDirck Croeserchirurgijn te Amsterdam


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0166r van 21 mrt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0030r van 17 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPiter Janssen
naastligger ten noordenPiter Janssen
naastligger ten noordenFonger Buwes
naastligger ten noordenFonger Buwes


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0108r van 14 jun 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 5Vijver OZ [staat: Vijverstraat]298‑06‑00 gghuis
koperDoed Ulkes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende dochter van Jan Claessen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Agge Fransen
verkoperBuwe Annes
verkoperTetty Fongers, gehuwd met
verkoperTiaerd Hylckes


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0223r van 24 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 5achterVijver OZ [staat: Vijverstraat achter het voorhuis van Claes Jonas]281‑14‑00 gghuis en halve plaats
koperPyter visjager
naastligger ten oostenhet huis van Pyter schoenmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende verkoper Claes Jonas
naastligger ten noordenAgge Fransen
verkoperClaes Claesses Jonas* c.u.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0156r van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0229r van 12 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0002v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 5Vijver OZ [staat: Vijverstraat]950‑00‑00 ggnieuw gebouwd huis en 1/2 plaats
koperHeyn Riencx, gehuwd metgrootschipper
koperNeeltie Pytters
naastligger ten oostenPytter Jansen visjager
naastligger ten zuidenIpe Tiercx
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIpe Meynertsmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeyn Riencx, grootschipper x Neeltie Pytters


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0250v van 10 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHein Riencx schipper


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0156v van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeyn Riencx


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHein Riencx schipper


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0190r van 22 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeyn Riencx schipper


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0019v van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHein Riencx


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0234r van 2 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHein Rienks


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024v van 30 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHein Rienx


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 8rVijver 5Heyn Riencksf. 2500-00-00 en soon en swager


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0224v van 29 okt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0063ra van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRienck Heyns


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0200r van 1 mei 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenwijlen hopman Seerp Lammerts Swerms


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0075r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 5Vijver OZ [staat: Vijverstraat]40‑00‑00 cgwoning
koperRienck Heins wijdschipper
naastligger ten oostenJanke Wybes
naastligger ten zuidenvroedsman Aert Jacobs
naastligger ten zuidensteeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten westenRienck Heins
naastligger ten noordenJan Fransen
verkoper van 1/4Coert Coertsen
verkoper van 1/4Uilkjen Idses, gehuwd met
verkoper van 1/4Pyter Jelles
verkoper van 1/4Clara Coerts, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Andries
verkoper van 1/8Ruyrd Tjeerdtswijdschipper
verkoper van 1/8Antie Asmus


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0181v van 18 sep 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSimon Cornelis


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0254r van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Rienck Heins


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-094 , folio 155Vijver 5huis
eigenaarRienk Heins erven
gebruikerUlbe Ruirdts wed.
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0020r van 28 mei 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSimen Cornelis


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-094 , folio 102rVijver 5huis
eigenaarHein Rienx
gebruikerUlbe Ruurds wed.
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan30‑9‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0174r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSimon Cornelis


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-094 , folio Vijver 5huis
eigenaarHein Rienks
gebruikerHein Rienks
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0272v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHein Rienx


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-094 , folio 102vVijver 5huis
eigenaarHein Rienks
gebruikerHein Rienks
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0024v van 8 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHein Rients


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0166v van 23 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHein Rients


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-094Vijver 5Rienk Heyns, bestaande uit 6 personen10‑00‑00 cg0


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0038v van 10 mei 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHein Rients


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-094 , folio 102vVijver 5huis
eigenaarHeyn Rienks
gebruikerHeyn Rienks
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0150r van 13 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 5Vijver OZ met ten zuiden een eigen deftige steeg [staat: Vijverstraat]406‑00‑00 gghuis en tuin
koper door niaarvroedsman Sjoerd Bouwes Bosscha mr. gortmaker
geniaarde koperJelle Hayes, gehuwd metmr. schoenmaker
geniaarde koperGryttie Lieuwes
naastligger ten oostenvroedsman Sjoerd Bouwes Bosscha
naastligger ten zuidenLieuwe Sieverds de Bruin
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenGrytie Hessels
verkoperHeyn Rienks


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0149r van 28 apr 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSjoerd Bouwes Bosscha


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-094 , folio 103vVijver 5huis
eigenaarSjoerd Bouwes
gebruikerJelle Hayes
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0224v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sjoerd Bosscha


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0135v van 17 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMigchiel Nauta n.u.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-094 , folio 103vVijver 5huis
eigenaarSjoerd Bouwes
gebruikerJelle Hayes
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-103 , folio 174rVijver 5huis
eigenaarM. Nauta
gebruikerHaye Jelles
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0022v van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0262r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenThomas Jans


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0017r van 4 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 5Vijver OZ [staat: Vijverstraat]800‑00‑00 cghuis
koperThomas Jantjens, gehuwd met
koperAntje Feitzes
naastligger ten oostenPoppe Perzijn
naastligger ten zuidenHylkjen Sjouwkes, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Gerlof Wiegers
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenMeile Dirks Faber
verkoperGrietje Bosscha, weduwe van
verkoperwijlen Michiel Nautastrandmeester


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-103 , folio 174rVijver 5huis
eigenaarTomas Jantjes
gebruikerTomas Jantjes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-103 , folio 174rVijver 5huis
eigenaarThomas Jentjes
gebruikerThomas Jentjes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-103 , pag. 169Vijver 5Thomas Jantjes 2‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-104Vijver 5Isaak T Zwanenburgeigenaar en gebruiker van wijk E-104, timmerknegt, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 4:4:0 (GAH650)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-104Vijver 5Isaak T SwanenburgIsaak T Swanenburgtimmerknegt


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 47 van 16 mrt 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-104Vijver 5koopaktefl. 15huis in de wijde steeg bij de haven E-104
 
verkoperAkke Jans Vettevogel
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
koperGosse Abes


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 van 10 feb 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-104Vijver 5koopaktefl. 150huis E-104
 
verkoperYzaak Thomas Zwanenburg
verkoperAafke Jans
koperJohannes Norel
koperTaetske van der Haak


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1225Vijver 5Roelof Peizel bakkerHarlingenhuis en erf (85 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 187 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-104Vijver 5Rixie Voets, overleden op 6 augustus 1837vrouw van Roelof Peizel, bakker Vijverstraat E 104 (erft vruchtgebruik), moeder van Cornelis Roelofs Peizel, bakkersknecht. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-104Vijver 5Aagje Jans Kuipers... geb en ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-118, wijk G-361; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-104; VT1839; geb 23 aug 1791, ged 13 sep 1791 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen Kuiper en Rinske ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-104Vijver 5Christiaan Ruitenoud 36 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-104; VT 1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-104Vijver 5Trijntie Schuitoud 32 jaar, geb Enkhuizen en wonende te HRL. 1839, wijk E-104; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-104Op de VijverChristiaan Ruiten36 jzeemanVeendamgezin 1, m, protestant, gehuwd
E-104Op de VijverTrijntie Schuit32 jEnkhuizengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-104Op de VijverFennegine Ruiten2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-104Op de VijverAagje Kuipers51 jgeenHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-104Vijver 5Eeke Dirksgeb 1789 HRL, ovl 29 sep 1858 HRL, ongehuwd, Nederlands Hervormd; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk E-103, 104


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-104Vijver 5Geertje Sybesgeb 1785 HRL, N.H., bev.reg. HRL 1851 wijk E-103, 104, wijk H-108, supp wijk G-437


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1225Vijverstraat E-104erv. Taeke Panbakker woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1225Vijver E-103 Anne Klases Wijtsma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1227Vijver 5 (E-103)Albertus van der Schootwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Vijver 5R. Eijgelaarsteenhouwer


1933 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Vijver 5, HarlingenVijver 5R. Eijgelaargrafversieringen, bouwwerken, schoorsteenmantels


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Vijver 5J.J. (Jan) Bergsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Vijver 5beeldbepalend pand9 van 10


2023
0.10200190544128


  terug