Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 226-0276-0276-025E-042E-036


Naastliggers vanVoorstraat 22
ten oostenVoorstraat 24
ten westenVoorstraat 20
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 22naamloze steeg ten oosten


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0337v van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 22achter[niet vermeld]340‑00‑00 ggwoonhuis
verkoperJetse Feyckes, gehuwd met
verkoperRicht Dircks
protesteert vanwege een gerechtigheidCoenraad Abbes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende proclamant Jetse Feyckes c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMartijn Davijn, gehuwd met
verkoperLuytyen Lucas


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0017r van 23 mei 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 22Voorstraat ZZ2000‑00‑00 cghuis
koperJan Willems, gehuwd met te Delfzijl
koperJantyen Syoerdts te Delfzijl
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij1‑08‑00 cg
niaarnemerJetse Feyckes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Dirck Hendricks
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJetze Feickes
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperMartijn Dawijn, gehuwd met
verkoperLuytyen Lucas


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0076v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 22Voorstraat ZZ0‑00‑00 gghuis
koperN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Dirck Hendricks
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHuybert Aleffs slager
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Tiaardt Banga, gelastigde van
verkoperJan Willems voor zich en zijn kinderen, gehuwd met te Delfzijl
verkoperJantien Sioerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door (Tiaardt Banga als lasthebbende van) Jan Willems te Delfzijl voor zichzelf en als wettige voorstander van zijn kinderen bij Jantien Sioerdts, een huis zz. Voorstraat. Ten O. erven burgemeester Dirck Hendricks, ten W. slachter Huybert Aleffs.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0116v van 4 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 22Voorstraat ZZ met uitgang naar de Lanen1400‑00‑00 gghuis
koperPieter Wibrens
toehaakeen rozenobel
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJan Willems, weduwnaar van te Delfzijl [staat: fortresse delfzijl]
verkoperwijlen Jantien Sioerds te Delfzijl [staat: fortresse delfzijl]


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0116v van 17 jan 1641 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 22Voorstraat ZZ met uitgang naar de Lanen0‑00‑00 cg2/5 huis met een vrije uitgang op de Lanen
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJan Willems vader van en voorstander over zijn twee onmondige kinderen te Delfzijl [staat: fortresse van delfzijl]


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0135r van 7 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 22Voorstraat ZZ855‑15‑00 gg3/5 huis
koperPiter Wibrens c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenIede Gerloffs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHuybert Aleffs
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJan Willems vader van en voorstander over zijn twee onmondige kinderen, weduwnaar van te Delfzijl
verkoperwijlen Jantien Sioerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPiter Wibrens c.u. koopt 3/5 huis zz. Voorstraat. Ten O. Iede Gerloffs, ten W. Huybert Aleffs. Grondpacht 28 st. voor 1/1. Gekocht van Jan Willems, burger in de fortesse van Delfzijl, voor 855 gg. 15 st.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0058r van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 22achterVoorstraat ZZ achter verkopers huis470‑14‑00 ggledige plaats met een vrij pad zuidwaarts naar de Lanen
koperHuybert Aleffs vleeshouwer
naastligger ten oostenAen Timens
naastligger ten zuidenvrije uitgang en reed naar de Lanen
naastligger ten westende schuur van de koper Huybert Aleffs
naastligger ten noordenPeter Wybrandts c.u.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperPeter Wybrandts, gehuwd met
verkoperPeerck Siercx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuybert Aleffs, vleeshouwer, koopt een ledige plaats achter het huis van de verkopers, zz. Voorstraat. Ten O. Aen Tymens, ten W. de schuur van de kopers. Vrije uitgang naar de Lanen. Geen grondpacht. Gekocht van Peter Wybrandts x Peeck Sierx, voor 417 GG 14 st.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0066r van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 22Voorstraat ZZ [niet vermeld]700‑00‑00 ggmouterij met o.a. eest- en opkamer en een vrije uit- en ingang aan de straat waar de Boogh uithangt
koper door niaarPyter Wybrants de Boog
koper door niaarUpcke Haytses
geniaarde koperJan Hendrycx c.u.ijzerkramer
naastligger ten oostende brouwerij van Upke Haytses
naastligger ten zuidende brouwerij van Upke Haytses
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperAernt Tymens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Sybrants en Upcke Haytses (Bonnema) kopen, na niaar ratione vicinitatis tegen isercramer Jan Hendrycks, een mouterij, eest en eestcamer, strekkende zuidwaarts tot het huis van Upcke Haytses. Het gekochte staat ten N. en W. van de brouwerij en strekt zuidwaarts tot aan de Lanen. Gekocht van Aernt Symens, voor 700 gg.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0100v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 22Voorstraat ZZ350‑00‑00 gg1/2 mouterij en eestkamer met de keuken en opkamer daarboven en de ledige plaats ten oosten etc.
koperUpke Haytses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperPyter Wybrants


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0054v van 26 okt 1679 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 22Voorstraat ZZ [niet vermeld]28‑00‑00 cggrondpacht van 1-08-00 cg
koperde kinderen en erfgenamen van wijlen Wybren Pieters
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de koper Wybren Pieters1‑08‑00 cg
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0264r van 22 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 22Voorstraat ZZ950‑00‑00 cg1/2 huis genaamd de Bonte Oss
koperJan Wybrants mr. glasmakerde Bonte Os
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperLammert Wybrens, gehuwd met
verkoperMaycke Jans


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-027Voorstraat 22huis
eigenaarJan Wybrens wed.
gebruikerJan Wybrens wed.
aanslag huurwaarde13‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-027Voorstraat 22huis
eigenaarJan Wybrens wed.
gebruikerJan Wybrens wed.
aanslag huurwaarde13‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan15‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-027Voorstraat 22huis
eigenaarwed. Jan Wybrens
gebruikerwed. Jan Wybrens
aanslag huurwaarde11‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-027Voorstraat 22huis
eigenaarJan Wybrens wed.
gebruikerJan Wybrens wed.
aanslag huurwaarde11‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-027Voorstraat 22huis
eigenaarJan Wybrens wed.
gebruikerJan Wybrens wed.
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-027, fol. 102vVoorstraat 22Claas Nauta cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 3 kinderendistillateur, mr.80:0:00 cg13:6:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-027Voorstraat 22huis
eigenaarClaas Nauta
gebruikerClaas Nauta
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-027Voorstraat 22huis
eigenaarClaas Nauta wed.
gebruikerClaas Nauta wed.
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-025Voorstraat 22huis en stokerij
eigenaarAntje Nauta
gebruikerAntje Nauta
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-025Voorstraat 22huis en stokerij
eigenaarAntje Nauta
gebruikerAntje Nauta
aanslag huurwaarde14‑18‑02 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0271v van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 22Voorstraat ZZ1220‑00‑00 gghuis, tuin en achterhuis
koperGoetius Stinstra
naastligger ten oostenWytze Vettevogel n.u.
naastligger ten zuidenGoetius Stinstra
naastligger ten westenGoetius Stinstra
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curatorprocureur postulant
verkoper q.q.Abe Hilverda, curatoren overkoopman
verkopervrouwe Anna Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Claas Nautakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGoetius Stinstra koopt groot huis, tuin en achterhuis zz. Voorstraat. Ten O. Wytze J. Vettevogel die vrije in- en uitgang heeft door de steeg tussen beide huizen, ten Z. en W. de koper, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Anna Pieters wv Claas Nauta.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-025 , pag. 127Voorstraat 22G. Stinstra 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-042Voorstraat 22Goetius P Stinstra... L. Albada, en de jura betaald aan de 10 -10:0 aan de GR, op 7 sep 1797. (burgerboek); eigenaar van wijk E-042; gebruiker Willem B. vd Meer, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-043, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-042Voorstraat 22Willem Barteles van der Meer... Jacobs (gk); dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1808, 1811, BS ovl 1833, ovl 1834; gebruiker van wijk E-042, schipper; eigenaar is G. Stinstra, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-042Voorstraat 22G StinstraWillem B van der Meerschipper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1134Voorstraat 22erven Gooitje Stinstra Assenhuis en erf (182 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1134Voorstraat 22 Arius RodenhuisHarlingeneen nieuwe gevel voor het huis gezet uit nood zaakelijkheid, als zijnde de oude geheel bouwvallig


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-042Voorstraat 22Romkje Hebbesoud 29 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-042; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 126 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-042Voorstraat 22Johannes Johannes Meyer, overleden op 11 november 183914 dg, overleden Voorstraat E 42, zoon van Johannes Meyer, koopman en Romkje Hebbes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-042VoorstraatJohannes jr. Meyer22 jwinkelierHarlingenm, protestant, gehuwd
E-042VoorstraatRomkje Hebbes29 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
E-042VoorstraatMarijke Elsinga24 jWorkumv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 599 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-042Voorstraat 22Jacobus Hendrikus Lomars, overleden op 1 maart 18442 wk (geboren 12/2/1844), overleden Voorstraat E 42, zoon van Hendrikus Dionisius Lomars, winkelier & Trijntje de Vries, broer van minderjarige Petrus Hendrikus Lomars. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1363 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-042Voorstraat 22Aafke Lammerts Hoekstra, overleden op 23 november 184830 jr (geboren 13/11/1818), overleden Voorstraat E 42, vrouw van Hendrik Gerrits de Jong, schilder, moeder van minderjarige Jan, Aafke, Hendrik en Gerrit Hendriks de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1134Voorstraat E-042Hendrik G. Rikkers woonhuis


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 02 dec 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
E-042Voorstraat 22Eene ruime en sterk gebouwde Heerenhuizing, met bleek en erve aan de Voorstraat, in gebruik bij den heer van, Hemert. Provisioneel verkocht op 7 dec 1870 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris mr. G. Schot te Franeker.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 16 dec 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
E-042Voorstraat 22Eene ruime en sterk gebouwde Heerenhuizing, met bleek en erve aan de Voorstraat, in gebruik bij den heer van, Hemert. Finaal verkocht op 21 dec 1870 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris mr. G. Schot te Franeker. Waarop geboden is f. 2900.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 11 aug 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-042Voorstraat 22Eene Heerenhuizinge met erf c.a. aan de Voorstraat, gedeeltelijk in gebruik bij den heer G.A. van, Hemert. Provisioneel verkocht op 22 aug 1871 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 01 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-042Voorstraat 22Eene Heerenhuizinge met erf c.a. aan de Voorstraat, gedeeltelijk in gebruik bij den heer G.A. van, Hemert. Finaal verkocht op 5 sep 1871 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 3037.


1873 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 80 van 30 apr 1873
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-042Voorstraat 22koopaktefl. 3500huis E-042
 
verkoperYme Ottos Faber
koperFreerk Harmens
koperSuardus Posthuma


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1134Voorstraat E-036 Freerk Harmens woonhuis


1904 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat E 36F. Harmens & Co.9


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4697Voorstraat 22 (E-036)Baudina Harmens (te Arnhem)woonhuis


1905 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatF. Harmens & Co.9Cargadoors en expediteurs


1906 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatF. Harmens & Co.9Cargadoors en expediteurs


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F. Harmens & Co.9Cargadoors en expediteurs


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F. Harmens & Co.9Cargadoors en expedit.


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatF. Harmens & Co.9cargadoors en expediteurs


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 22 Tjerk A. de Vrieszadelmakerf. 1000f. 1000


1932 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 22, HarlingenVoorstraat 22T. de Vrieszadelmakerij en touwhandel


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.L. Bakker429Zadelm., l. lederw., drijfr., sport- en landb.art.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.L. Bakker429Zadelm., l. lederw., drijfr., sport- en landb.art.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.L. Bakker429Zadelm., l. lederw., drijfr., sport- en landb.art.


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 22, HarlingenVoorstraat 22L. BakkerBakker, L.drijfriemen, transportbanden


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 22P.L. (Pieter) Bakker


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 22, HarlingenVoorstraat 22Fa. Bakkerlederwaren, sport- en recreatieartikelen, gereedschappen


1973 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 10-08-1973
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 22, HarlingenVoorstraat 22 Bakker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 22rijksmonument 20715  terug