Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 257-0997-0997-105C-042C-035


Naastliggers vanVoorstraat 25
ten oostenVoorstraat 27
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 23
ten noordenNoorderhaven 68


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0258r van 19 apr 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMariken, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen mr. Tiebbe


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0242r van 8 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnne Reyns wielmaker


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0155r van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0297v van 26 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 25Voorstraat NZ [staat: voorstraat ZZ]2100‑00‑00 gghuis met plaats en loods daar achter
koperGerryt Pyters, gehuwd metapotheker
koperEbel Hansen
protesteert vanwege een hypotheekBruyn Gijsberts
protesteert vanwege een hypotheekCornelis Arians Olivier
protesteert vanwege een hypotheekburgemeester Oedts Wybes
protesteert vanwege een hypotheekWatse Ipes
protesteert vanwege een hypotheekPieter Bas
protesteert vanwege een hypotheekCornelis Pieters
protesteert vanwege een hypotheekDirck Rodenburgh
protesteert vanwege een hypotheekHilbrant Alberts
protesteert vanwege een hypotheekClaes de Bischop
naastligger ten oostenDouue Kempes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Ocke Sipkes
naastligger ten noordensteeg naar de haven waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordende verkoper Obbe Geertyes c.u.
verkoperObbe Geertyes, gehuwd met
verkoperRicht Tyercks


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0379v van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSiuerd Tyebbes Popta


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0087v van 3 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSiuerd Tyebbes


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0155r van 20 dec 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSioerdt Tiebbes


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0165v van 21 mrt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSioerdt Tiebbes Popta


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0072v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Gipson


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0150r van 9 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 68, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0150r van 9 nov 1662 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 25Voorstraat NZ [niet vermeld]4900‑00‑00 gghuis
koperFrans Reiners Templar koopman
eerdere bewonerhuis (1) is het sterfhuis van de heer burgemeester Rombartus Popta
eerdere bewonerhuis (2) is het sterfhuis van Gerrit Lamberts Knoop
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoperjuffrouw Alathea Lauta, gehuwd met
verkoperde heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamer


1668 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 209 folio 197r van 14 okt 1668 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Voorstraat 25
inventarisantYfke Joannes Tjesma, weduwe van
wijlen Frans Reiners Templar
requirantClaes Juiens Fontein, geauthoriseerde curator over
Yfke Jelles Jeddema, en over
Reiner Jelles Jeddema, en over
Antie Jelles Jeddema
wijlen Jelle Reiners Jeddema, gehuwd met
wijlen Trijntie Fransen Templer
requirantJacobus Tiessema, geauthoriseerde curator over
Antie Jansen Agricola, en over
Jan Jansen Agricola
wijlen Jan Jansen Agricola, gehuwd met
wijlen Aegtien Fransen Tempeler
aangeverElisabeth Yppesdienstmaagd
inleiding bij de boedelinventarisatie[0197r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstane van de burgemeesteren Augustinus Pytters ende Gellius Vetzensius als commissarien geadsocieert met Dre Dominico Wringer secretaris ofte desselfs clercq, ten sterfhuise van wijlen Yfke Joannes Tiessema weduwe van wijlen Frans Reiners Templar, ende dat van alle de goederen uit- en inschulden, actien ende crediten aldaer bevonden ten voersoeke van Claes Juriens Fontein als geauthoriseerde curator over Yfke Jelles Jeddema olt ... jaren, Reiner Jelles Jeddema olt ... jaren, Antie Jelles Jeddema olt ... jaren alle kinderen van wijlen Jelle Reiners Jeddema ende Trijntie Fransen Templer in tijden echteluiden binnen dese stadt, sampt Jacobus Tiessema als geauthoriseerde curator over Antie Jansen Agricola olt ... jaren ende Jan Jansen Agricola olt ... jaren kinderen van wijlen Jan Jansen Agricola ende Aegtien Fransen Tempeler, in tijden echteluiden binnen voorschreve stede, ende op het aengeven van Elisabeth Yppes als dienstmaegd in 't voorschreven sterfhuis die den belofte daertoe staende in handen van de mede commissaris Augustinus Pytters heeft gepraesteert, waerop tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren soo volcht. Actum dese 14e october 1668.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0174r van 18 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Frans Reyners


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0084v van 15 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 68, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende verkopers Yfke Jelles Jeddema c.u.
naastligger ten zuidenAntie Jelles Jeddema c.u.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0083v van 15 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 25Voorstraat NZ1400‑00‑00 ggvoortreffelijk huis met deftige graanzolders, en keuken gebruikt als wolkammerij
koperLammert de Gavere landmeter en wijnrooier
huurderOtto Knijff
naastligger ten oostenHidde Yges grootschipper
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg van Voorstraat naar Noorderhaven, waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenburgemeester Menelaus Hillebrandts
naastligger ten westenals huurder dr. Agaeus Piphron c.u.
naastligger ten noordenYfke Jelles Jeddema
naastligger ten noordenAntie Jelles Jeddema
verkoper van 1/2Yfke Jelles Jeddema, gehuwd met
verkoper van 1/2Theotardus van der Sluysadvocaat Hof van Friesland te Leeuwarden
verkoper van 1/2Antie Jelles Jeddema, gehuwd met
verkoper van 1/2Jacob Romckes Braem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert de Gavere, landmeter en wijnrooier, koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. Hidde Yges [Baars], grootschipper, ten W. burgemeester Menelaus Hillebrants, ten Z. de straat, ten N. de verkoper. Het huis is verhuurd aan Otto Knijff. Er is een steeg ten W. met in- en uitgang naar Voorstraat en Noorderhaven. Veel bedingen. Gekocht van Yfke Jelles Jeddema x dr. Theotardus v.d. Sluys, advocaat aan het Hof van Friesland en Antie Jelles Jeddema x Jacob Romckes Braam, ieder voor 1/2.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0230r van 22 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLammert de Gavere


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0007v van 4 sep 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 68, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman L. de Gavere


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0186v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Lammert de Gavere


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0061v van 3 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 68, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Lammert de Gavere


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0195r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 25Voorstraat NZ1450‑00‑00 gghuis
koperSjoerdt Pytters winkelier
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
toehaakvier gouden ducaten tot een verering
naastligger ten oostenHidde Yges koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westen*steeg van Voorstraat naar Noorderhaven, waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenAnne Jansen
naastligger ten noordenhuis genaamd het Haentje het Haantje
naastligger ten noordenpakhuis van Jacob Meiles koopman
verkoperLammert de Gavere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerdt Pytters [Bierma], winkelier, koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. Hidde Yges [Baars], ten W. Anne Jansen Huidekoper, ten Z. de straat, ten N. het huis 'het Haentje' en het pakhuis van Jacob Meilis. Met Vrij in- en uitgang naar Voorstraat en Noorderhaven. Gekocht van Lammert de Gavere x Nieske Auckes.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0227v van 25 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Bierma


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-099 , folio 139Voorstraat 25huis
eigenaarSioerd Pieters
gebruikerSioerd Pieters
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0028r van 20 nov 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Sioerd Pieters Bierma


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-099 , folio 91vVoorstraat 25huis
eigenaarde vroedsman Sjoerd Pyters
gebruikerde vroedsman Sjoerd Pyters
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan29‑5‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0177r van 12 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 68, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende koper burgemeester Sioerd Pytters Bierma c.u.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-099 , folio Voorstraat 25huis
eigenaarburgemeester Bierma
gebruikerburgemeester Bierma
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0314v van 26 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sjoerd Pieters Bierma


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-099 , folio 92rVoorstraat 25huis
eigenaarburgemeester Bierma wed.
gebruikerburgemeester Bierma wed.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-099 , folio 92rVoorstraat 25huis
eigenaarwed. burgemr. Bierma
gebruikerwed. burgemr. Bierma
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0126r van 12 jun 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Hendrik Schaaf


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-099 , folio 93rVoorstraat 25huis
eigenaarburgemeester Bierma wed.
gebruikerburgemeester Bierma wed.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-099 , folio 93rVoorstraat 25huis
eigenaarSyds Schaaf
gebruikerSyds Schaaf
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-105 , folio 156rVoorstraat 25huis of kaarsmakerij
eigenaarSyds Schaaff
gebruikerSyds Schaaff
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0196r van 17 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester S. Schaaf


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0286r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester J. Schaaff


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-105 , folio 156rVoorstraat 25huis en pakhuis
eigenaarS. Schaaff
gebruikerS. Schaaff
huurwaarde totaal109‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde19‑16‑06 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0224v van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 25Voorstraat NZ tegenover de duizend deuren6000‑00‑00 cghuis en erf
koperJan van der Veen winkelier en koopman
huurderJan van der Veen 100‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Arends Faber
naastligger ten oostenSchreuder kastelein
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAbe Hilwerda
naastligger ten westende weduwe van wijlen Haan
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperburgemeester Syds Schaaff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Lammerts van der Veen koopt huis en erf, kaarsenmakerij en pakhuis, uitkomende aan de zz. v.d. Noorderhaven, doch liggende aan de nz. van de Voorstraat tegenover de Duizenddeurensteeg. Het pakhuis ligt aan de Noorderhaven. Ten O. Jan Arends Faber [Noorderhaven] en de kastelein Schreuder [Voorstraat], ten Z. de Voorstraat, ten W. Abe Hilwerda [Voorstraat] en wd. de Haan [Noorderhaven], ten N. de haven en de straat. Gekocht van Syds Schaaff.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-105 , folio 156rVoorstraat 25huis en pakhuis
eigenaarJan van der Veen
gebruikerJan van der Veen
huurwaarde totaal109‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde19‑16‑06 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0012v van 15 jan 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. van der Veen


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0256v van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan van der Veen


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0298r van 20 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. van der Veen


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-108, pag. 112Voorstraat 25J.L. van der Veen


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0351r van 30 aug 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan van der Veen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-105 , pag. 152Voorstraat 25Jan van der Veen 9‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-042Voorstraat 25Jan Lammerts van der Veen... 16 dec 1790. (GAH1123); eigenaar en gebruiker van wijk C-041, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk C-042, kaarsemakerij, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-085; gebruiker Foppe K. Torenbeek, timmerman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-042Voorstraat 25Jan L van der VeenJan L van der Veenkaarsemakerij


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 141 van 8 mei 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-042Voorstraat 25koopaktefl. 2200huis aan de Voorstraat C-042
 
verkoperSimon Jans de Haan
koperJohanna Catharina Huning


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 571Voorstraat 25Jan van der Veen winkelierHarlingenhuis en erf (230 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-042Voorstraat 25Sytske Folkerts Oostra... Marijke Jacobus Folkerda; BS huw 1829, ovl 1842, huw 1844, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk C-042; oud 31 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-055; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-042Voorstraat 25Wiepke Hendriks Erich... dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1834, huw 1836, ovl 1861 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-042, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2451Voorstraat C-041Simon Miedema woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2451Voorstraat C-035 Tjitske Ages Tromp wed. Oene Gorter Mollwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5176Voorstraat 25 (C-035)Vereeniging Christelijke School (Tot Opr. en Instandh. van eene)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 25G. Boumawinkelbediende
Voorstraat 25L. Kromhout v/d Meerchef albino-mIJ.


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 25Albino Mij.245


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Boomsma's Levensmidd.bedr.539


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Boomsma's Levensmidd.bedr.539


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Boomsma's Levensmidd.bedr.539


2023
0.15711998939514


  terug