Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 40
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 406-0166-0166-014E-032E-027


Naastliggers vanVoorstraat 40
ten oostenVoorstraat 42
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 38
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 40naamloze steeg ten westen


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0401v van 4 mrt 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0489r van 22 dec 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Pyters Cremer


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0209v van 27 mrt 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 40Voorstraat ZZ recht tegenover het raadhuis1680‑00‑00 ggvoor- en achterhuis met de ledige plaats daarachter
koperMeynert Bents, enige erfgenaam en aldus tredend in de plaats van zijn broer te Achlum
koperwijlen Claes Bents
protesteert vanwege onrechtmatige inankering en gootde erfgenamen van wijlen Albert Lampckes
protesteert vanwege vijf hypothekenJacob Lousmr. metselaar en hardhouwer
protesteert vanwege een obligatieAdriaen Wiertslakenkoper
protesteert vanwege een vorderingIsbrant Annis Vos
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Albert Lampckes
naastligger ten zuidende kamer van Jan Beeck
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerbrandt Gosses
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJan Hessels de Fries
tekst in de margeD'gemene erffgenamen van Albert Lampckes per Jacobaeum, protesteren tot ontschadelicheyt van de vercoping der geproclameerde huysinge ende dat nopende d'jaanckeringe als oock 't maecken van zekere goote waertoe den vercooper niet gerechticht is, alles naerder bij den protestanten des nodich aen te wijsen. Actum Harlingen in judicio den 9en aprilis 1614.
tekst in de margeJacob Louszn. stadts mr. metselaer ende hardhouwer alhier, protesteert dat hem de proclamatien ende alienatie van de voors. huysinge cum annexis ontschadelyck sal zijn nopende sijn achterwesene competentie volgens den vijff instrumenten ofte hypotheken specialyck opte huysinge holdende. Actum in judicio den 7e may 1614.
tekst in de margeAdriaen Wiertszn. burger ende laeckencooper alhier, protesteert per Haye Laeszn. dat hem de proclamatien ende alienatie van voors. huysinge cum annexis ontschadelyck sal zijn nopende sijn competentie ter somma van een hondert ende vijftich caroliguldens, luyt sijn geregistreerde obligatie specialyck opte voors. huysinge holdende. Actum utsupra.
tekst in de margeIsbrant Annis Vos per Burum protesteert dat hem d'vercopinge van de voors. huysinge ontschadelyck sal wesen aengaende zijn achterwesene competentie hem van de vercooper competerende, doch holdende sijn recht iote cooppenningen, consenteert in d'vercoopinge. Actum utsupra.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeynert Bents te Achlum, als enige erfgenaam van zijn broeder Claas Bents, koopt een voor- en achterhuis met ledige plaats daar achter, recht (tegen)over het Raadhuis, zz. Voorstraat. Ten O. erven Albert Lampckes, ten W. erven Gerbrand Gosses. Geen grondpacht. Gekocht van Jan Hessels de Fries voor 1680 gg.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0272v van 30 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 40Voorstraat ZZ2587‑00‑00 gghuis
koperSuffridus Lubberti notaris
protesteert als de koper expresse ontkennendeMeynert Bents
bewonerHendrick Pieters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat
eerdere eigenaarHendrick Pieters
verkoperMeynert Bents te Achlum
tekst in de margeMeynert Bents, per Jacobaeum zijn geconstitueerde volmacht ende procureur acceptant volgens den procuratie van de 12en may anni paesentis, hem tegens den ter zijden gestelde proclamatie ende versoec tot inwijsinge opponerende, als den cooper daer inne gemeldet expresse ontkennende, protesteert dies volges de nullitate ende tot ontschadelicheyt van de gedane ende noch te geschiene proclamatien, ende 't versoeck van inwijsinge, 't selve mede voor soo veel nodich ende hem eenichsins concernerende, verspierende offererende hem in cas van wijdere molestatie ende contracine oppositie, liti. Actum Harlingen in judicio den 13en may 1615.
tekst in de margeD'proclamant protesteert de nullitate ende tot onschadelicheyt van de vorige acte en secht hem te reserveren tot den contact van coop tusschen partien gemaeckt ende befesticht waer bij geblijckt de coop wel ende terechte gedaen te zijn, alsoo dat de redenen ter contrarie bij den protestant voor gewent in desen onnut zijn, ende holdende den ontkenninge voor litifrontestatie, versoeckt d'proclamant tot zijn bewijs geadmitteert te werden. Actum utsupra.
tekst in de margeDe post zijn partien in cas van discoort, geaccordeert om van libel te dienen utsupra.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSuffridus Lubberti, notaris publicus, koopt een huis zz. Voorstraat met de rechten en plichten zoals het onlangs in wandel verkegen was van Hendrick Pieters. Gekocht van Meynert Bents te Achlum voor 2587 gg.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0067v van 16 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 40Voorstraat ZZ recht tegenover het Raadhuis1325‑00‑00 ggvoor- en achterhuis
koperSioerdt Epckes, gehuwd met
koperAnke Jans
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Albert Lampkes
naastligger ten zuidende kamer van Jan Beeck
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerbrandt Gosses
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperMeynerts Bentes te Achlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerdt Epckes x Anke Jans kopen een voor- en achterhuis zz. Voorstraat, recht (tegen)over het raadhuis. Ten O. erven Albert Lampkes, ten W. erven Gerbrandt Gosses. Geen grondpacht. Gekocht van Meynert Bents te Achlum, voor 1325 GG.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0160r van 23 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 40Voorstraat ZZ ten zuidoosten van de Raadhuisbrug00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
bewonerHendrick Pieters
protesteert vanwege een hypotheekPieter Jurres van Rijn, erfgenaam
protesteert vanwege een hypotheekDirck Claesen, erfgenamen van
protesteert vanwege een hypotheekwijlen Hendrick Christiaens
protesteert vanwege een hypotheekwijlen Grietie Michiels
protesteert vanwege een hypotheekburgemeester Douue van Beyem
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperHendrick Pieters mede voor zijn kinderen, weduwnaar vanzijdekramer
verkoperwijlen Auck Dircks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild ten verzoeke van Hendrick Pieters, zijdekramer, voor hemzelf en als vader en wettige voorstander van zijn kinderen bij wl. Auck Dircks, een huis aan de zuidooster zijde van de Raadhuizerbrug op de Voorstraat, nu door hemzelf bewoond.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0164v van 13 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 40Voorstraat ZZ bij de Raadhuisbrug0‑00‑00 gghuis
koper finaalN. N.
koper provisioneelN. N.
bewonerHendrick Pieterszijdekramer
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperHendrick Pieterszijdekramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild een huis zz. Voorstraat bij de Raadhuizerbrug, waar zijdekramer Hendrick Pieters nu in woont. Onlangs provisioneel verkocht.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0193r van 7 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSyuert Epckes


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0213v van 12 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSyuert Epckes


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0291v van 30 dec 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSiuerd Epkes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0390r van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJacob Tyebbes Popta


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0006r van 6 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Tyebbes Popta


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0037r van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 40een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Lambert Jans kramer


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0037r van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 40een_achterVoorstraat ZZ [staat: tegenover het raadhuis zuidwaarts achter aan het huis van Lambert Jans Cramer]0‑00‑00 gggroot huis, plaats en bleek
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenTiaard Lous secretaris
naastligger ten zuidende kamers in het tweede deel van deze akte
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Suierd Epkes
naastligger ten noordenhet huis van Lambert Jans kramer
verkoperoud burgemeester Sierck Harmens voor zich en zijn verstorven broer
verkoperLambert Harmens
verkoperAlbert Harmens
verkoper q.q.burgemeester Harmen Gerryts Phelten, commissaris over
verkoperde crediteuren van wijlen Harmen Harmens


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0037r van 15 jan 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 40twee_achterTen zuiden van het vorige huis0‑00‑00 ggtwee kamers aan elkaar
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Sipkes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende gemelde plaats
verkoperoud burgemeester Sierck Harmens voor zich en zijn verstorven broer
verkoperLambert Harmens
verkoperAlbert Harmens
verkoper q.q.burgemeester Harmen Gerryts Phelten, commissaris over
verkoperde crediteuren van wijlen Harmen Harmens


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053v van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 40een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053v van 5 feb 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 40een_achterVoorstraat ZZ [staat: tegenover het Raadhuis achter het huis van Lambert cramer]783‑00‑00 gghuis met de plaats of hof daarachter
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053v van 5 feb 1625 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 40twee_achterAchter het vorige huis achter de hof staande212‑00‑00 ggtwee kamers aan elkaar
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0103r van 21 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 40Voorstraat ZZ bij het Raadhuis0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenTiaerd Lous secretaris
naastligger ten zuidenAlbert Harmens
naastligger ten westenTaecke Taeckes
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperde curatoren over de nalatenschap van Grietie Gerryts Stockman


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0112r van 11 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 40Voorstraat ZZ [staat: tegenover het Raadhuis]1950‑00‑00 gghuis
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenTiaard Lous secretaris
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenburgerhopman Take Takes
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperwijlen Lambert Janskramer


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0070v van 2 dec 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Tiebbes Popta


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0013r van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0050r van 3 jun 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende heer Johan Wittert


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0066v van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 40Voorstraat ZZ naast de Raadhuiserpijp1300‑00‑00 gghuis
koperJoannis Niholt, gehuwd metnotaris
koperTrijntie Scheltes Wiglama
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenCornelis Heyns, enkoopman
naastligger ten oostenIsbrandt Heyns koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Meilsma secretaris
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperEelko Rinnerts Eelcoma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoannes Niholt, not. publ. x Trijntie Scheltes Wiglama koopt een huis, loods en plaets, met een zijingang, zz. Voorstraat naast de Raadhuispijp. (Met beschrijving.). Ten O. Cornelis- en IJsbrandt Heins, kooplieden, ten W. secretaris Meylsma. Gekocht van Eelke Rinnerts Eelcoma.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0069v van 19 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 40achterVoorstraat ZZ of Raadhuizerpijp1560‑00‑00 ggachterhuis, keuken, plaats en zomerhuis, 1/2 eigendom van een plaats ten noorden, waarvan de andere 1/2 toebehoort aan de erven van mr. Jacob Tjebbes Popta
koperCornelis Joosten Heyns, en zijn broerwijnkoper
koperIsbrandt Joosten Heyns wijnkoper
naastligger ten oostenCornelis Joosten Heyns, enwijnkoper
naastligger ten oostenzijn broeder Isbrandt Joosten Heyns wijnkoper
naastligger ten zuideneen zekere kamer staande ten zuiden van de hof
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Reyners Jeddema
naastligger ten noordenJoannis Niholt notaris
verkoperMaeycke Coenraadts, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Albert Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis- en IJsbrandt Joosten Heyns, broers en wijnkopers, kopen een groot achterhuis met keuken ten Z. daarvan, en de hof met zomerhuis erachter, met vrij in- en uitgang, strekkende van de hof zuidwaarts naar de nz. Lanen. Ook met de 1/2 eigendom van de plaets ten N. van dit huis, waarvan de andere 1/2 toebehoort aan erven mr. Jacob Tjebbes Popta, welk huis en plaets hun in- en uitgang hebben door de steeg onder het huis dat notaris Niholt heeft gekocht van erven Popta, strekkende van de plaets noordwaarts tot de Voorstraat bij de Raadhuizerpijp. Het huis plaets, keuken en hof heeft ten O. de kopers, ten W. erven Jelle Reyners Jeddema, ten N. een camer ten Z. van de hof van notaris Niholt. Gekocht van Maycke Coenraedts wv burgemeester Albert Harmens.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 2vVoorstraat 40Joannes Nijholt, absentf. 1000-00-00


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0110r van 14 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 40achterVoorstraat ZZ achter het huis van Joannes Nijholt325‑00‑00 ggkamer
koperCornelis Joosten Heyns, en
koperIsbrandt Joosten Heyns
naastligger ten oostenCornelis Joosten Heyns, en
naastligger ten oostenIsbrandt Joosten Heyns
naastligger ten zuidenCornelis Joosten Heyns, en
naastligger ten zuidenIsbrandt Joosten Heyns
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Reyners
naastligger ten noordenhet huis van Joannes Nijholt
verkoperEelco Rinnerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis- en IJsbrandt Joosten Heyns kopen een camer zz. Voorstraat, achter het huis van Joannes Niholt. Vrij in- en uitgang door een steeg ten W. van dat huis. Ten N. Niholt, ten O. de kopers, ten W. erven Jelle Reyners Jeddema. Gekocht van Eelco Rinnerts (Eelcoma?).


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0220v van 10 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 40Voorstraat ZZ nevens de Raadhuispiep900‑00‑00 gghuis
koper door niaarCornelis Joosten Heyns, en zijn broerkoopman
koper door niaarIJsbrandt Joosten Heyns koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
geniaarde koper q.q.Claes Eelckes Eelcoma, gelastigde vankoopman
geniaarde koperAdriaen Wittert van de Aa
naastligger ten oostenCornelis Joosten Heyns koopman
naastligger ten oostenIJsbrandt Joosten Heyns koopman
naastligger ten zuidenCornelis Joosten Heyns koopman
naastligger ten zuidenIJsbrandt Joosten Heyns koopman
naastligger ten westenAntie Jelles Jeddema
naastligger ten noordenVoorstraat en Raadhuispijp
verkoperJoannis Nijholtnotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis- en IJsbrandt Joosten Heyns kopen, na niaar ratione vicinitatis, een huis met mede-gebruik van put en bak achter de ingang terzijde van dit huis, zz. Voorstraat bij de Raadhuizerpijp. Ten O. en Z. de kopers, ten W. Antie Jelles Jeddema, ten N. de straat en pijp. Gekocht van Johannes Niholt, not. publicus.


1683 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 40, HarlingenVoorstraat 40'1683'


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-016 , folio 112Voorstraat 40huis
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerWytse Wassenaer
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-016 , folio 73rVoorstraat 40huis
eigenaarburgem. Heinsius
gebruikerburgem. Heinsius
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-016 , folio Voorstraat 40huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerWytse Wassenaer
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-016 , folio 73vVoorstraat 40huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerburgemeester Heinsius
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑06‑10 cg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0244v van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGijsbert Wildschut
naastligger ten westende weduwe Hindeloopen


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0258v van 16 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 40Voorstraat ZZ bij de Raadhuispijp1110‑10‑00 gghuis en erf
koperGijsbert Wildschut koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
huurderPetrus Ferwerda
naastligger ten oostenDoede Bakker c.u.koopman
naastligger ten zuidenDoede Bakker c.u.koopman
naastligger ten westende weduwe Hinloopen
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Pieter Bonne, executeur testamentairkoopman te Amsterdam
verkoper q.q.Freerk van der Hout, executeurs testamentair vankoopman
verkoperoud burgemeester Vincent Heinsius J.U.D., en de boedel van
verkoperJustus Heinsius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Wildschut koopt huis en erf zz. Voorstraat, naast de Raadhuispijp. Achter het erf staat een pakhuis van Doede Bakker, dat vrij in- en uitgang enz. heeft over dit erf, naar de Voorstraat. Ten O. en Z. Doede Bakker, ten W. wd. Hin(de)lopen, ten N. de straat. Gekocht van de executeurs van de boedels van Vincent- en Justus Heinsius. (Veel voorwaarden.)


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0280r van 13 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGijsbert Wildschut
naastligger ten westenFroukjen Braem, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Claes Hindeloopen koopman


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-016 , folio 73vVoorstraat 40huis
eigenaarGijsbert Wildschut
gebruikerJan Schut
huurwaarde totaal110‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-016 , folio 74vVoorstraat 40huis
eigenaarGijsbert Wildschut
gebruikerAndries Wijbinga
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-016 , folio 74vVoorstraat 40huis
eigenaarGijsbert Wildschut
gebruikerjuffrouw Tencking
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-014 , folio 129vVoorstraat 40huis
eigenaarG. Wildschut wed.
gebruikerG. Wildschut wed.
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-014 , folio 129vVoorstraat 40huis
eigenaarG. Wildschut
gebruikerG. Wildschut
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0177r van 6 dec 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 40Voorstraat ZZ aan de Raadhuizer Pijp1800‑00‑00 gghuis
koperPieter Sjoerds Hannema, gehuwd met
koperJanke Dreyer
naastligger ten oostenS. W. Wybenga n.u.
naastligger ten westenS. W. Wybenga n.u.
naastligger ten zuidenS. W. Wybenga n.u.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperGeertje Wildschut, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperRinnert Heimans, als mede-erfgenaam van haar broermedicinae doctor te Leeuwarden
verkoperwijlen Simon Wildschutkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Sjoerds Hannema x Janke Dreyer kopen huis zz. Voorstraat. Ten O., Z. en W. S. Wybinga, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Geertje Wildschut x dr. Rinnert Heimans, als mede-erfgenaam van haar broer Simon Wildschut.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-014 , folio 129vVoorstraat 40huis
eigenaarP. S. Hannema
gebruikerP. S. Hannema
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-013, pag. 89Voorstraat 40P. Hannema


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0118r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. S. Hannema
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Wybenga


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0287r van 1 okt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen P. S. Hannema
naastligger ten westende weduwe van wijlen P. S. Hannema
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Wybenga
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Wybenga


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-014 , pag. 126Voorstraat 40Pieter S. Hannema wed.5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-032Voorstraat 40Pieter Sjoerds Hannema... 1814. (GAH204); id. van wijk D-124, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-032, zoutbrandersche, 1814. (GAH204); bezit een kierebock met 1 paard, belasting: f. 3:0:0, 2 may 1795, 1796 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-032Voorstraat 40wed P S Hannemawed P S Hannemazoutbrandersche


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 225 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-032Voorstraat 40Gosling Piekenga, overleden op 9 februari 1821Kleine Kerkstraat E 32, vader van wijlen Pieke Goslings Piekenga, enige testamentair erfgenaam is het Gereformeerd Diaconiehuis (executeur is Jelle Jelles Agema, baardscheerder: legaat fl. 41,-), ab intestato erfgenaam zou neef Philip Meles, idem Leeuwarden zijn geweest. Verder legaat fl. 100,- voor dienstmeid Antje Douwes (wed. Sybe Visser) en fl. 25,50 voor Bregtje Igles (vrouw van Rinse Sybrands). Saldo fl. 1.041,55. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-032Voorstraat 40Janke Hylkes Dreyer... 4 jun ... (alles)


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 211 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-032Voorstraat 40Hendrik Gerardus Pettinga, overleden op 16 november 1825zoon van Gerardus Pettinga, wijnhandelaar (Voorstraat E 32) en Jeannette Westra, broer van minderjarige Gerbrandus Gerardus Pettinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1107Voorstraat 40Gerhardus Pettinga wijnhandelaarHarlingenhuis en erf (196 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-032Voorstraat 40Gerardus Pettinga... huw 1827, ovl 1834, huw 1836, ovl 1845; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijnhandelaar, wijk E-032; VT1839; G.P. jr, eigenaar van perceel nr. 607 te HRL, wijnhandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 528, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-032Voorstraat 40Joanna Greidanusgeb 22 okt 1799 HRL, ged 5 nov 1799 HRL, dv Petrus Greidanus en Catharina Vellinga; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 40 jaar, geb en. wonende te HRL. 1839, wijk E-032; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-032Voorstraat 40Trijntje Otma... huw 1860, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk A-096; oud 29 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-032; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-032VoorstraatGerardus Pettinga45 jwijnhandelaarHarlingenm, protestant, gehuwd
E-032VoorstraatJoanna Greydanus40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-032VoorstraatGerbrandus Pettinga16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-032VoorstraatHendrik Pettinga11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-032VoorstraatMartinus Pettinga10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-032VoorstraatDoetje Pettinga1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-032VoorstraatTrijntie Otma29 jWorkumv, protestant, ongehuwd


1847 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 61 en 67 van 22 dec 1847
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-032Voorstraat 40provisionele en finale toewijzingfl. 15123/4 deel in huis E-032
 
verkoperMichiel Goslings
verkoperGerbrandus Pettinga
koperJoanna Greydanus


1847 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 03 dec 1847
vermeld alsgeschat adresbericht
E-032Voorstraat 40Eene HEEREN HUIZINGE met annexen aan den Zuidkant van de Voorstraat. Provisioneel verkocht op 22 dec 1847 in het Heeren Logement van Minnema door notaris Goslings.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-032Voorstraat 40Poppe Houttuin... in 1851, zv Minne Poppes H, en Antje Buisman; BS geb 1816, huw 1837, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-032; P.M.H. eigenaar van perceel nr. 78A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 325, pakhuis, 42 m2, klasse ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1107Voorstraat E-032Johannes van der Hoek woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1107Voorstraat E-027 Jan van Hulst Jzn.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1107Voorstraat 40 (E-027)Jan van Hulst (Jzn.)woonhuis


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstra. 40S. v. Hulst65


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 40S. van Hulstdir. n.v. bouw-industrie j. v. hulst


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstra. 40S. v. Hulst65


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 40S. v. Hulst876


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.S. v. Hulst876


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.N. v. Hulst876


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. Smeding876


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 40J. (Jogchem) Smeding


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 40rijksmonument 20724


2023
0.098649978637695


  terug