Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 47
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 477-0777-0777-085C-052C-045


Naastliggers vanVoorstraat 47
ten oostenVoorstraat 49
ten zuidende Voorstraat
ten westende Voorstraat
ten westenVoorstraat 45
ten noordenNoorderhaven 92


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 47Sociëteitsteeg ten oosten


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0101r van 30 nov 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Bartholomey


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0302r van 9 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 47Voorstraat NZ2450‑00‑00 gghuis daer den Vijff Golden Ringen uutsteken
koperTiaard Lollis, gehuwd metde Vijf Gouden Ringen
koperAntie Rinckes
verpachter gronddr. Dirck Lieuues Scheltinga procureur generaal Hof van Friesland2‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJets, weduwe van1‑05‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van wijlen Marten Heris
naastligger ten oostenHylck Tiaardts
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenJan Goverts apotheker
naastligger ten noorden*de kamer van Marten Heris
eerdere eigenaarburgemeester Jan Willems c.u.
eerdere eigenaarburgemeester Cornelis Bartholomeus c.u.
verkoperJan Cornelis van Hemert
verkoperDirck Cornelis van Hemert
verkoperBartholomeus Cornelis van Hemert
verkoperLeentie Cornelis van Hemert, gehuwd met
verkoperJan Verhulst
verkoperAntie Cornelis van Hemert, gehuwd met
verkoperJan Rodenburgh
verkoper q.q.Sicke Jansen, vader van
verkoperzijn kind bij wijlen Ariaentie van Hemert


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0146r van 10 mei 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTiaerdt Lolles


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0022r van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 47Voorstraat NZ1136‑00‑00 gg1/2 huis, schuur en plaats
koperTiaard Lolles koopmande Olifant
eigenaar van 1/2Tiaard Lolleskoopmande Vijf Ringen
protesteertgemeensman Jan Goverts
naastligger ten oostenhet huis van Tiaard Suiriger
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westengemeensman Jan Goverts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAgge Simons c.u.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0187r van 16 nov 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Rinse Jeltes
naastligger ten westensteeg


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0178v van 22 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Tieerd Lolles


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0184r van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 47Voorstraat NZ strekkende noordwaarts tot Timen Hayma1700‑00‑00 gghuis
koperWilthetus Jelgersma apotheker
verpachter grondN. N. 4‑04‑00 cg
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenPytter Minnes Loenen q.q. c.soc.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Willem Burgers
naastligger ten noordenhet erf van Timen Hayma
verkoperds. Petrus Meylsma te Oldega
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWiltetus Jelgersma, apotheker, koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. een doorgaande steeg en Pytter Minnes Loenen, ten W. wd. Willem Burgers en strekkende noordwaarts tot aan het erf van Tymen Hayema. De huurder moet de paardenstal en de keuken afbreken en de deur in de steeg op de plaats dicht maken. Gekocht van ds. Petrus Meylsma te Oudega, voor 1700 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0189r van 16 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westends. Petri Meilsma


1659 - rooiboek blz. 69 sub 2bron: Oud Archief gemeente Harlingen, inv.nr. 699, "Rooiboek, 1644"
geschat adresbetrefttekst
Voorstraat 47 Fulteto Taconis Jelgersma
ds. Petri Meilsma
De Praesiderende Burgemeesteren Jan Knijff en Theodorus Keth, geadsocieert met dr. Dominicus Wringer, en de Boumeester Frans Dircks, bij haer hebbende des Stads timmerman Jacob Pybes, oculair inspectie genomen hebbende ten versoecke van Fulteto Taconis Jelgersma als coper van ds. Petri Meilsma huisinge staende aen de Noordcant van de Voorstrât Requirant, en des selfs gebuyren de erfgenamen van w. Aeltie Minnes en Regnerus Templar Requireerden, in welcke ende des Requireerden huysinge is bevonden omtrent vijf duymen over de Requirants huysinge te hangen, dullende 't naeder dispositie geven in cas van bouwinge van den Requirant. Aldus bij provisie gedaen den 14en Aprilis 1659. De post sijn de Requireerden condemneert om haer huysinge met de schorstien in te trecken om also den Requirant schadeloos te stellen. Aldus gedaen de dato ut supra. In kennisse van mij Secretaris (get.) D. Wringer 1659.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040r van 25 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 47Voorstraat NZ alwaar de Vijf Ringen uithangen542‑00‑00 gg1/4 huis genaamd de Oliphant, alwaar de Vijf Ringen uithangen
koper provisioneelAlbert Taeckes de Olifant
eigenaar van 1/4Tjeerd Lolles
eigenaar van 2/4Albert Taeckes
verpachter grondN. N. 2‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van vroedsman Sloterdijck1‑05‑00 cg
naastligger ten oostenLyke Haenties
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAechien Willems
naastligger ten noordenvroedsman Symon Sloterdijck
verkoper q.q.Haring Egberts, curator overgrootschipper
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Cornelis Egberts, gehuwd met
verkoperwijlen Fockjen Lolles


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0038v van 5 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 47Voorstraat NZ alwaar de Vijf Ringen uitgangen542‑00‑00 gg1/4 huis
koperAlbert Taeckes de Vijf Ringen
naastligger ten oostenLyke Haenties
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAechien Willems
naastligger ten noordenvroedsman Sloterdijck
verkoperTjeerd Lolles


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010ra van 21 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 47Voorstraat NZ alwaar de Oliphant in de gevel staat1227‑00‑00 gg1/2 huis
koper provisioneelTjebbe Jansen tingieterde Olifant
eigenaar van 1/2Tjebbe Jansen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAlbert Teeckes mede voor zijn kind, gehuwd met
verkoperwijlen Antie Wobbes


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0050v van 21 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 47Voorstraat NZ1227‑00‑00 gg1/2 huis waar de Olifant in de gevel staat
koperTjebbe Jansen tingieterde Olifant
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van vroedsman Sloterdijck1‑05‑00 cg
eigenaar van 1/2het minderjarige kind van Albert Taeckes, weduwnaar van
eigenaar van 1/2wijlen Antie Wobbes
naastligger ten oostenLycke Haenties
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAachien Willems [staat: Tjeerdts]
naastligger ten noordenvroedsman Simon Sloterdijck
verkoperAlbert Taeckes


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 10rVoorstraat 47Tiebbe Jansen, tingieterf. 3000-00-00


1675 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 310r van 21 jan 1675 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Voorstraat 47
aangeverAntie Aedes, weduwe (1) van
wijlen Tjebbe Jansenmr. tingieter
Reyner Jansen oudste oom van de kinderen, curator ad actum divisionis overvetermaker
Neeltje Tjebbes kind uit (1)
Hendrickjen Tjebbes kind uit (1)
Lieuwe Aesges, oom vangrootschipper
aangeverAntie Aedes, gehuwd (2) met
Jan Hesselstimmerman
inleiding bij de boedelinventarisatie[0310r] Waarderinge ende vervolgens beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeester Simon Sloterdijck als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van alle sodanige goederen als Antie Aedes nagelaten weduwe van wijlen Tjebbe Jansen in leven mr. tinnegieter binnen deser stede, sich wederom ad secunda vota begeven hebbende met Jan Hessels timmerman met haer twee voorkinderen Neeltje ende Hendrickjen Tjebbes bij wijlen den selven haer man in echte verweckt tot dus lange pro indiviso heeft beseten, in desen geadsisteert met Lieuwe Aesges grootschipper ende burger alhier, haer Anties oom, ende dat ter instantie van Reyner Jansen vetermaker als oldste oom over voorschreven kinderen, ende curator over deselve, omme na sulx tusschen haer Antie ende de gedachte kinderen scheydinge ende deylinge te maken, sijnde de aengevinge gedaen bij de selve Antie Aedes die bij manuele stipulatie aen handen van welgedachte here commissaris belooft heeft alles getrouwelijck ende naer behoren te sullen aengeven, ende is de waerderinge gedaen door Dieucke Clases ende His Romckes gesworen uytdraegsters binnen deser stede, actum Harlingen den 21e january 1675.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1675 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 316r van 21 jan 1675 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Voorstraat 47
aangeverJan Hessels, weduwnaar (1) vantimmerman
wijlen Martjen Jans
Reyner Jansen oom van de kinderen, curator overvetermaker
aangeverde twee voorkinderen van Jan Hessels, gehuwd (2) mettimmerman
Antie Aedes
inleiding bij de boedelinventarisatie[0316r] Waarderinge ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeester Simon Sloterdijck als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van alle sodanige goederen als Jan Hessels timmerman, sich ten tweden houwelijck begeven hebbende, met Antie Aedes, met sijn twee voorkinderen bij wijlen Martjen Jans sijn overleden huysvrouw in echte verweckt, ende tot duslange ongedeelt beseten, ende dat ter instantie van Reyner Jansen vetermaker als oom ende curator over voorschreven twee kinderen, omme vervolgens tusschen hem Jan Hessels ende vorengedachte sijne twee voorkinderen scheydinge ende deylinge van goederen te maken, nadat meergeseyde Jan Hessels hadde aengenomen bij manuele stipulatie aen handen van voorgedachte here commissaris alles naer behoren ende ter goeder trouwe te sullen aengeven, sijnde oock de waerderinge geschiet door Dieucke Clases ende His Romckes beyde gesworen uytdraegsters binnen deser stede, actum Harlingen den 21e ende 22e januarij 1675 respectievelyck.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0208v van 16 okt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 47Voorstraat NZ50‑00‑00 cgeeuwige jaarlijkse rente waar de Vijf Ringen uithangen
koper door niaarJan Hessels c.u.mr. timmermande Vijf Ringen
geniaarde koperDina Tjebbes Dreyer, weduwe van
geniaarde koperwijlen Pyter Feddesbrouwer
begunstigde jaarlijkse renteeeuwige rente uit het huis waar de Vijf Ringen uithangen N. N.2‑10‑00 cg
bewonervoormalig bewoner Albert Taekes
bewonertegenwoordig bewoner Jan Hessels c.u.
verkoperPetrus van Rosema, namens zijn vrouw te Vogelsangh op Oudwoude
verkoperCatharina van Doma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hessels, mr. timmerman c.u., als eigenaren van het huis de vijff ringen genaamd (in vorige jaren bewoond door Albert Takes), kopen na niaar ratione proximitatis tegen Dina Tjebbes Dreyer wv brouwer Pyter Feddes, 2 cg 10 st. jaarlijkse grondpacht uit zijn huis. Gekocht van Petrus van Rosema, residerende op Fogelsangh te Oldwolde, als man en voogd over vrouw Catharina van Doma, voor 50 cg.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0209v van 20 nov 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 47Voorstraat NZ [niet vermeld]25‑00‑00 cggrondpacht van 1-05-00 cg
koperburgemeester Symon Sloterdijck de Vijf Ringen
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis genaamd de Vijf Ringen1‑05‑00 cg
verkoperJan Hessels c.u.mr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Sloterdijck, mede regerend burgemeester, koopt 25 st. jaarlijkse grondpacht uit zijn eigen zelf bewoonde huis, ten profijte van verkopers' eigen zelf bewoonde daar achter staande huis de vijff ringen genaamd. Gekocht van mr. timmerman Jan Hessels c.u., voor 25 cg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0119r van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 47Voorstraat NZ1250‑00‑00 gghuis
koperTjeerd Fockes, gehuwd metmr. schoenmakerde Olifant
koperImkjen Foppes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerryt Goukes koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenhopman kolonel Tjeerd Sloterdijk
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Simon Sloterdijk
verkoperAntje Oldes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hesselsmr. huistimmerman


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0218r van 15 mrt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende proclamanten Tjeerdt Fockes c.u.koopman


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0241v van 17 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 47Voorstraat NZ2800‑00‑00 cghuis
koperJan Ruirds Boeteman, gehuwd metde Olifant
koperAntie Jans Grauda
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiaard Sloterdijk
naastligger ten noordenSloterdijk oud rentmeester
verkoperTiaard Fockeskoopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-077 , folio 137Voorstraat 47huis
eigenaarJan Ruirds Boetema
gebruikerJan Ruirds Boetema
huurwaarde totaal64‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑16‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0001r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Boetema


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-077 , folio 89vVoorstraat 47huis
eigenaarSeerp Dirks
gebruikerSeerp Dirks
huurwaarde totaal64‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0036r van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 47Voorstraat NZ2400‑00‑00 cghuis de Oliphant genaemt met kamer en loods daarachter
koperSeerp Dirks, gehuwd metkoopmande Olifant
koperAeltie Gijberts
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenCornelis Cornelis
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenMichiel Munter mr. hoedenmaker
naastligger ten noordenSloterdijk oud rentmeester
verkopervroedsman Jan Ruirds Boetema
verkoperAntie Jans Grauda


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0204r van 12 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 47Voorstraat NZ [niet vermeld]350‑00‑00 cgachterhuis
koperSeerp Dirks, gehuwd metbontreder
koperAeltie Gijsberts
huurderClaes Evema
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidende koper Seerp Dirks c.u.bontreder
naastligger ten westenMichiel Munter
naastligger ten noordende verkoper Cornelis Cornelis de Jongh c.u.koopman
verkoperCornelis Cornelis de Jongh, gehuwd metkoopman
verkoperSioukjen Tieerds


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-077 , folio Voorstraat 47huis
eigenaarSeerp Dirks
gebruikerSeerp Dirks
huurwaarde totaal64‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑13‑00 cg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0240v van 4 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Munter


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-077 , folio 90rVoorstraat 47huis
eigenaarSeerp Dirks
gebruikerSeerp Dirks
huurwaarde totaal64‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑13‑06 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0089r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 45oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSeerp Wildschut koopman


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0167v van 30 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenSeerp Dirks Wildschut


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-077Voorstraat 47Gerben Johannes, bestaande uit 3 personen14‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-077 , folio 90rVoorstraat 47huis
eigenaarSeerp Dirks
gebruikerSeerp Dirks
huurwaarde totaal64‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-077, fol. 125rVoorstraat 47Gerben Johannes cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenschoenmaeker en winkelier36:7:00 cg6:1:00 cgbestaet maetigh wel


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0277v van 27 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 94, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer van vroedsman Joost Gonggrijp n.u.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0246r van 7 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 45oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSeerp Wildschut koopman


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-077 , folio 91rVoorstraat 47huis
eigenaarSeerp Dirks
gebruikerSeerp Dirks
huurwaarde totaal64‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-077 , folio 91rVoorstraat 47huis
eigenaarA. Wybinga
gebruikerE. Friesman
huurwaarde totaal64‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-085 , folio 153vVoorstraat 47huis en ververij
eigenaarA. Wijbinga
gebruikerJacobus Hannema
huurwaarde120‑00‑00 cg
gebruikerA. Wijbinga
huurwaarde12‑00‑00 cg
huurwaarde totaal132‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde24‑00‑00 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0276r van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Wybinga
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Wybinga


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0276r van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Wybinga
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Wybinga


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0082r van 5 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen A. Wybenga


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-085 , folio 153vVoorstraat 47huis
eigenaarA. Wijbenga wed.
gebruikerJac. Hannema
huurwaarde120‑00‑00 cg
gebruikerA. Wijbenga
huurwaarde12‑00‑00 cg
huurwaarde totaal132‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde24‑00‑00 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0212v van 17 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 47Voorstraat NZ4400‑00‑00 cghuis
koperJacobus Hannema, gehuwd metapothekerde Vijf Ringen
koperHendrina Dreyer
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenGosling Piekinga
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenG. Oswald
naastligger ten noordenJurjen de Jong
verkoperEeke Wildschut, weduwe van
verkoperwijlen Andries Wiebengakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Hannema, apotheker x Hendrina Dreyer kopen een huis nz. Voorstraat, voormaals de olifant en nu de vijf ringen genaamd, nu door hen bewoond. De verkoperse behoudt het recht om de gereedschappen voor de blauwververij uit de ververij en drogerij te halen. Ten O. Gosling Piekenga en een massale steeg waardoor vrije doorgang, ten Z. de Voorstraat, ten W. G. Oswald, ten N. Jurjen de Jong. Geen grondpacht. Gekocht van Eeke Wildschut wv koopman Andries Wiebenga, voor 4400 cg.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0089r van 15 feb 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHannema apotheker


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-085 , folio 153vVoorstraat 47huis
eigenaarJac. Hannema
gebruikerJac. Hannema
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-086, pag. 110Voorstraat 47Jacobus Hannema
7-086, pag. 110Voorstraat 47E. Knoll, 23 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-085 , pag. 150Voorstraat 47Jacobus Hannema 7‑00‑00 cghuis en verwerij


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-052Voorstraat 47Jacobus Sjoerds Hannema... BS ovl 1824; 1831 overlijdens, ovl 1843, ovl 1863, vdGaast begraaflijst; eigenaar en gebruiker van wijk C-052, apothecar, medegebruiker G. Fontein wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-061, zoutkeet ''De Engel'', ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-052Voorstraat 47Jacob HannemaJacob Hannemaapothecar
C-052Voorstraat 47Jacob Hannemawed G Fontein


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 594Voorstraat 47Dirk Fontein commissionairHarlingenhuis en erf (280 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-052Voorstraat 47Dirk Fontein... huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk A-015; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk C-052; VT1839; JZ, DIRK ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-052VoorstraatDirk Fz Fontein39 jzeehandelaarHarlingenm, protestant, gehuwd
C-052VoorstraatJohanna Hesselink25 jGroningenv, protestant, gehuwd
C-052VoorstraatFreerk Fontein2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-052VoorstraatJan Fontein1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-052VoorstraatEva Fontein12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-052VoorstraatMartha Fontein4 wHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-052VoorstraatAntje van der Zee26 jPietersbierumv, protestant, ongehuwd
C-052VoorstraatGeertje van Smeeden19 jSexbierumv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 594Voorstraat 47Dirk Freerks Fontein200 gl.10.00 gl.14.000 gl.15.00 gl.14.00 gl.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 31 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-052Voorstraat 47Anna Dirks Fontein, overleden op 13 februari 18421 jr (geboren 3/3/1841), overleden Voorstraat C 52, dochter van Dirk F. Fontein, particulier en Johanna Hesselink, zuster van minderjarige Eva, Freerk, Jan en Martha Dirks Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 610 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-052Voorstraat 47Johanna Hesselink, overleden op 30 januari 184429 jr, geboren Groningen 25/3/1814, overleden Voorstraat C 52, vrouw van Dirk Freerks Fontein, zeehandelaar (erft vruchtgebruik), moeder van minderjarige Freerk, Jan en Martha Dirks Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-052Voorstraat 47Douwe Minnes Minnema... in 1851, zv Minne Douwes M, en IJfke Gerbens BS huw 1829, ovl 1849, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk C-052; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk C-049; VT1839; D.M. eigenaar van ... (alles)


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 23 en 30 van 7 feb 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-052Voorstraat 47provisionele en finale toewijzingfl. 7066huis aan de Voorstraat C-052
 
verkoperLouis Maria Adelade Muntz
koperHermanus Cornelis Voorhoeve


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2312Voorstraat C-052Gerardus Hermanus Weddelooper woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2312Voorstraat C-045 Willem de Jong woonhuis
Sectie A nr. 2312Sociëteitssteeg C-133 Willem de Jong woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4760Voorstraat 47 (C-045)Willem de Jongwoonhuis


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W. de Jong24Slager


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatW. de Jong24slager


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatW. de Jong24slager


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W. de Jong24Slager


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W. de Jong24Slager


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W. de Jong24Slager


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W. de Jong24Slager


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 47J. & H. v.d. Wal117Vleeschh. en Exp. slagers


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 47J. & H. v.d. Wal117Vleeschh. en Exp. slagers


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 47E. Clasonopzichter zuiderzeewerken
Voorstraat 47J. v/d Walslager


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 47J. &. H. v.d. Wal117Vleeschh.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 47J. v.d. Wal & Zn.564Slagerij en exporth.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. v.d. Wal & Zn.564Slagerij en exporth.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. v.d. Wal & Zn.564Slagerij en exporth.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. v.d. Wal & Zn.564Slagerij en exporth.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 47I. (Ieme) v.d. Wal


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 47rijksmonument 20692


2023
0.191890001297


  terug