Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 99
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 997-0307-0307-030C-079C-073


Naastliggers vanVoorstraat 99
ten oostenVoorstraat 101
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 97
ten noordenNoordijs 14


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 99naamloze steeg ten westen


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Met Hermens


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0120r van 21 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Andries bakker


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0130v van 16 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLijsbeth, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Gerryt Andries


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0088r van 22 jun 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 99Voorstraat NZ1001‑07‑00 gghuis
koperGerben Douwes, gehuwd metschoenmaker
koperGeertie Dircks
verpachter grondde erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Gerryt Andries 2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Lieuue Wybes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenSybrant Feyckes
naastligger ten noordenMaycke Gerryts
verkoperLijsbet Meynerts voor haar jongste kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Andries
verkoperAndries Gerryts oudste zoon, oud 25 jaar, en
verkoperMettie Gerryts oudste dochter, ca. 21 jaar


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0052r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 101, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerben Douwes schoenmaker


1671 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 211 folio 166r van 11 dec 1671 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Voorstraat 99
inventarisantDirck Gerbensmr. schoenmaker
Jan Freerkx, oudoom
Abe Pytters, oudomen van
Gerloff Jansen nagelaten kindskind van de inventarisant
Cornelis Joosten Heyns, curator
IJsbrandt Joosten Heyns, curatoren over
de goederen van wijlen Joost Dirx zoon van de inventarisant
aangeverRiemke Dirx dochter van de inventarisant, gehuwd met
Wytze Pybbes Tallum
inleiding bij de boedelinventarisatie[0166r] Inventarisatie ende beschrijvinge sampt warderinge gedaen ten owerstaen van de praesiderende burgermeester Jacobus Voorda, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huise van wijlen Dirck Gerbens in lewen mr. schoenmaeker binnen Harlingen, van alle de goederen, uit- ende inschulden bij wijlen den selwe sampt sijn soon Joost Dirx metter doodt ontruimt ende naegelaten, ten versoeke van Jan Freerkx ende Abe Pytters, respective olde omen van Gerloff Jansen nae gelaten kintskint van den overleden sampt Cornelis ende IJsbrandt Joosten Heyns wegens de naegelaten goederen van wijlen Joost Dirx curatoren over Gerloff Jansen voornoemt in hun qualiteiten requiranten, ende Riemke Dirx huisvrouwe van Wytze Pybbes sampt dochter ende respective suster van de owerledenen requireerde, die oock belooft heeft onder solemnelen ede gesterckt met haer man Wytze Pybes Tallum alles getrouwelijk te sullen aengewen in handen van de burgemeester Jacobus Voorda in desen commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, waerop is geprocedeert in maniere als volcht, desen 11e decembris 1671.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 4vVoorstraat 99Wytse Pybes Tallumf. 14000-00-00


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0046va van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 101, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWytse Pybes van Tallum


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0065va van 21 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNoordijs [staat: diept]


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0045r van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 101, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPybe Wytzes Tallum


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-030 , folio 132Voorstraat 99huis
eigenaarGerloff Jansen
eigenaarPiebe Wytses cum fratre
gebruikerWytse Piebes
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑00‑00 cg
grondpacht aanClaes Pieters erven tot Bolswart
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-030 , folio 86rVoorstraat 99huis
eigenaarPiebe Wytses erven
gebruikerWytse Piebes
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720
grondpacht aanClaes Pieters erven tot bolswart
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg
aansl. grondp. voldaan24‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0090r van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarin twee vrije in- en uitgangen
naastligger ten oostenburgerhopman Wytze Talma


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0094r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis op de Oosterwal


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-030 , folio Voorstraat 99huis
eigenaarWytse Piebes cum fratre
gebruikerwed. Marten Harmens
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑13‑00 cg
grondpacht aanClaes Pieters erven tot Bolswart
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0032r van 21 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 99Voorstraat NZ170‑00‑00 gg1/4 huis genaamd de Bonte Bock
koperSjoerd Talma destillateur en koopmande Bonte Bok
eigenaar van 1/4Sjoerd Talmadestillateur en koopman
huurderStijntie Jacobs 70‑00‑00 cg
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Eeuwe Piers
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenLieuwe Siverds de Bruin koopman
naastligger ten noordende weduwe van wijlen burgemeester Weima
verkoper q.q.Jacob Tuininga, curator overprocureur postulant
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Wytse Piebes Talmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Piebes Talma, destillateur, koopt 1/4 huis op de Appelmarkt, 'de Bonte Bok' geheten, waarvan hij al 1/4 bezit. Ten O. erven Eeuwe Piers, ten Z. de straat en het diept, ten W. Lieuwe Sjoerds de Bruin, ten N. wd. Weima. Er is een steeg ten W. Gekocht van (Jacob Tuininga, namens) Wytse Piebes Talma.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-030 , folio 86vVoorstraat 99huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerStijntie Jacobs
huurwaarde totaal68‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑06‑10 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0187v van 1 sep 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLaas Spannenburgh


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0049v van 27 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSioerd Talma koopman


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0069v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 99Voorstraat op de Appelmarkt1175‑00‑00 gghuis
koperAnderies Wytses, gehuwd methuistimmerman en winkelierde Bonte Bok
koperPytje Pytters winkelier
verpachter grondSioerd Talma 2‑00‑00 cg
huurderStijntie Jacobs
naastligger ten oostenEnog Sioerds n.u.schipper
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westende heer burgemeester Doede Vosma
naastligger ten noordende weduwe Weima
verkoper van 1/2Sioerd Talmakoopman
verkoper van 1/2de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Wytse Talma, gehuwd metkoopman
verkoper van 1/2Grytie Everts Oosterbaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Wytses, huistimmerman x Pytje Pytters, winkelierse, koopt huis vanouds 'de Bonte Bok', op de Appelmarkt. Ten O. de schipper Enog Sioerdts, ten Z. de straat en diept, ten W. burgemeester Doede Vosma, ten N. wd. Weima. Er is een steeg ten W. Gekocht van erven Talma x Grietje Oosterbaan.


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0195r van 26 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 101, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAndrys Wytses


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-030Voorstraat 99Andrys Wytses, bestaande uit 5 personen18‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-030 , folio 86vVoorstraat 99huis
eigenaarAndrys Wytses
gebruikerAndrys Wytses
huurwaarde totaal68‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑07‑04 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-030, fol. 120vVoorstraat 99Andrys Wytses weduwe, bestaande uit 2 volwassenen en 4 kinderen0:0:00 cg0:0:00 cggealimenteerdt


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0163r van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 99Voorstraat op de Appelmarkt1076‑07‑00 gghuis
koperDouwe Gabbes, gehuwd metmr. timmermande Bonte Bok
koperJanke Tjallings
verpachter grondSjoerd Talma 2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenWillem Ages
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenburgemeester Doede Vosma
naastligger ten westensteegje
naastligger ten noordenAntje Sierks Hylaerda, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen burgemeester Weyma
verkoperPytje Pyters, weduwe vanwinkelier
verkoperwijlen Andries Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Gabbes, mr. timmerman x Janke Tjallings kopen huis c.a. van oudsher 'de Bonte Bock' genaemt, aan de Voorstraat op de Appelmerkt, bewoond door de verkoperse c.s. Grondpacht 2 cg. aan Sjoerd Talma. Ten O. Willem Ages, ten Z. de Voorstraat, ten W. burgemeester Doede Vosma, ten N. Antje Sierks Hylaerda wv de burgemeester Weyma. Besloten steegje ten W. Gekocht van Pytje Pyters, winkelierse wv Andries Wytses, voor 1076 gg. 7 st. De verkoopprijs moet worden betaald aan Sjoerd Talma en de andere crediteuren van wl. haar man.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-030 , folio 87vVoorstraat 99huis
eigenaarAndries Wytses wed.
gebruikerAndries Wytses wed.
huurwaarde totaal68‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑07‑04 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0002r van 4 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenDouwe Gabbes


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-030 , folio 87vVoorstraat 99huis
eigenaarDouwe Gabes
gebruikerDouwe Gabes
huurwaarde totaal68‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-030 , folio 148rVoorstraat 99huis
eigenaarDouwe Gabes
gebruikerDouwe Gabes
huurwaarde totaal68‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑07‑04 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0212v van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 99Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt]910‑21‑00 gghuis
koperSchelto Wybinga koopmande Bonte Bok
verpachter grondS. Talma 2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Willem Baard
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hendrik Spannenburg
naastligger ten noordenAnnaeus Faber
verkoper q.q.Pier Eelkes Bakker, geauthoriseerde curatorkoopman
verkoper q.q.Yede Hoornstra, geauthorizeerde curatoren overkoopman
verkoperDouwe Gabbesmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Wybinga koopt 'de Bonte Bok' op de Appelmarkt, met een besloten steeg ten W. Ten O. erven Willem Ages Baard, ten W. erven Hendrik Spannenburg, ten Z. de Voorstraat, ten N. Anneus Lourens Tabes. Gekocht van Douwe Gabbes, mr. timmerman.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0297v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer S. Wybinga


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0070v van 20 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 101, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchelte Wybinga koopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-030 , folio 148rVoorstraat 99huis
eigenaarS. Wijbenga
gebruikerDouwe Arjens wed.
huurwaarde48‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑10‑00 cg
huurwaarde totaal44‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑01‑12 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0215r van 2 sep 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 101, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Douwe Arjens


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0088r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 101, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Douwe Arjens


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0082v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 99Voorstraat NZ680‑00‑00 gghuis
koperHarmen Hendriks Bandsma de Bonte Bok
huurderSijke Doekes Galema
naastligger ten oostende weduwe van wijlen S. van der Zee
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen S. van der Zee
naastligger ten noordenBente van der Zee
verkoperBaukje Feytama, gehuwd met
verkoperSchelte Wybenga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Hendriks Bandsma koopt huis 'de Bonte Bok'. Ten O. en W. wd. S. v.d. Zee, ten Z. de straat, ten N. Bente v.d. Zee. Gekocht van Baukje Feytama x Schelte Wybinga.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-030 , folio 148rVoorstraat 99huis
eigenaarHarmen H. Bandsma
gebruikerDouwe Arjens wed.
huurwaarde70‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑10‑00 cg
huurwaarde totaal66‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑01‑12 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0149v van 24 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Bandsma


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0306v van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 101, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Bandsma


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-028, pag. 106Voorstraat 99H. Bandsma


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 83 van 21 nov 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-079Voorstraat 99koopaktefl. 850huis C-079
 
verkoperHarmen H. Bandsma
koperAbraham de Ruiter


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0003r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 99Voorstraat NZ wijk C-079850‑00‑00 cghuis
koperAbraham de Ruiter
naastligger ten oostenTamme de Witt
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJanke IJsenbeek
naastligger ten noordenJanke IJsenbeek
verkoperHarmen H. Bandsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham de Ruiter koopt een huis aan de Voorstraat, wijk C-079, bewoond door de verkopers. Ten O. Tamme de Witt, ten Z. de Voorstraat, ten W. en N. Janke IJsenbeek. De losse goederen, waaronder toonbank en winkelplanken, moeten op tauxatie worden overgenomen. Gekocht van Harmen H. Bandsma, voor 850 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-030 , pag. 144Voorstraat 99A. de Ruiter 3‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-079Voorstraat 99Fetze Pieters van der Stel... en Trijntje vd Stel; BS huw 1817, huw 1820, ovl 1826, ovl 1847, ovl 1869; eigenaar en gebruiker van wijk C-079, boendermaker, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-065; VT1839; F. v. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 99F. van der Stelfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-079Voorstraat 99Fetze van der StelFetze van der Stelboendermaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 681Voorstraat 99Fetze van der Stel boendermakerHarlingenhuis en erf (72 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 95 van 16 mrt 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-079Voorstraat 99obligatiefl. 700huis aan de Voorstraat C-079
 
schuldenaarFetse Pieters van der Stel (gehuwd met Sijke Hens de Groot)
schuldeiserJan Eelkes van der Post


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 34 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-079Voorstraat 99Sijke Heins de Groot, overleden op 23 december 1835vrouw van Fetse Pieters van der Stel, boendermaker Voorstraat C 79 (testamentair erfgenaam), moeder van Trijntje (vrouw van Jan Eelkes van der Post, kleermaker Voorstraat C 65) en wijlen Hieke Fetses van der Stel (vrouw van Barend Andeles Dreyer, bij de Hoogstraat , moeder van minderjarige Baukje, Sijke en Yeke Barends Dreyer). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-079Voorstraat 99Jean Goddinoud 33 jaar, geb Glons, Belgi?, en wonende te HRL. 1839, strohoedenmaker, wijk C-079; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-079VoorstraatJean Goddin33 jstroohoedemakerGlons prov. Luikm, rooms katholiek, ongehuwd
C-079VoorstraatTeuntje P de Bruin18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 681Voorstraat 99 Jan van der PostHarlingenhet onderste gedeelte der gevel vernieuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-079Voorstraat 99Evert Wellinga... huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1813, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-079; gebruiker wijk A-175, koperslager; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); E.P.W. van HRL. en Jantje ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-079Voorstraat 99Jan Eelkes van der Post... okt 1821 HRL, huw.afk. 7 en 14 okt 1821, meester kleermaker, boendermaker en binnenvader, N.H., ovl wijk C-079, zv Eelke Jans vdP., en Grietje Rinnerts de Beer; BS huw 1821, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk C-069, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-079Voorstraat 99Rigtje Wellingageb 7 okt 1810 HRL, dv Evert W., en Jantje Jurjens, na 1880 niet meer gevonden; dopen Grote Kerk HRL 1810, bev.reg. HRL 1851 wijk C-079; geb 7 okt 1810, ged 28 okt 1810 Grote Kerk HRL, dv Evert Wellinga en Jantje Jurjens


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 681Voorstraat C-079Gooitze J. Ploeg woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 681Voorstraat C-073 IJke A. Dreijer woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 681Voorstraat 99 (C-073)Jan Dreijer (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 99F. Nagelsigarenwinkelier


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 99H. (Hendrik) Dijkstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 99rijksmonument 20707


2023
0.14771008491516


  terug