Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 101
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Voorstraat 101 7-031 7-031 C-080 C-074
Naastliggers vanVoorstraat 101
ten oostenhet Noordijs
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 99
ten noordenhet Noordijs


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0088r van 22 jun 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 99, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Lieuue Wybes


1681 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 216 folio 391v van 10 okt 1681 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Voorstraat 101
 
overledeneDirck Hessels, gehuwd metmr. schoenmaker
wijlen Aeltie Freerx
burgemeester Lourens Jacobs Asperen voor zijn drie kinderen, gehuwd met
Riemcke Hessels
burgervaandrig Jan Jacobs Klinckhamer, gehuwd met
Maycke Lourens
Aucke Gerrits, gehuwd met
Antie Aerts
Ulbe Tjalckes, gehuwd met
Eesche Allerts
Heere Jans te Sneek, gehuwd met
Foockel Romckes te Sneek
Doecke Doeckes, gehuwd met
Rixt Romckes
Claes Jacobs, gehuwd metwijdschipper
Trijntie Romckes
Wypcke Fockes te Sneek, gehuwd met
Liske Romckes te Sneek
Ruyrd Fockes, geauthoriseerde curator
de eerder genoemde Doecke Doeckes, geauthoriseerde curatoren over
Trijntie Romckes
Focke Romckes
aangeverRinske Jelles den sterfhuyse gefrequenteert hebbendediensmaagd
inleiding bij de boedelinventarisatie[0391v] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de vice praesiderende burgemeester Tjeerd Bouwens als commissaris, geadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Dirck Hessels in leven mr. schoenmaecker alhier, van alle sodanige goederen, uyt- ende inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoecke van de praesiderende burgemeester Lourens Jacobs Asperen als vader ende wettige voorstander over sijn drie kinderen bij sijn huysvrouw Riemcke Hessels in echte getogen, de faendrich Jan Jacobs Klinckhamer als man en voogdt over sijn wijff Maycke Lourens, Aucke Gerryts mr. schoenmaecker als man en voogd over sijn echte huysvrouw Antie Aerts, alle erffgenaemen van wijlen Dirck Hessels bovengenaemt [0392r] ter eenre, ende Ulbe Tjalckes burger alhier als man ende voogd over Eesche Allerts sijn tegenwoordige echte huyvrouw, Heere Jans vroedsman tot Sneecq als man ende voogdt over sijn echte wijff Foockel Romckes, Doecke Doeckes als man en voogdt over sijn echte huysvrouw Rixt Romckes burgers alhier, Claes Jacobs burger ende wijtschipper alhier als man ende voogdt over sijn echte huysvrouw Trijntie Romckes, Wypcke Fockes burger tot Sneecq als man en voogdt over sijn huysvrouw Liske Romckes, Ruyrd Fockes ende de selve Doecke Doeckes als geauthoriseerde curatores over Trijntie Romckes ende Focke Romckes, alle erffgenaemen van wijlen Aeltie Freerx in leven huysvrouw van de overledene Dirck Hessels, ter andere zijden, zijnde de aengevinge der goederen gedaen door Rinske Jelles dienstmaegt, als den sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die den belofte daer toe staende om alles getrouwelyck te sullen aengeven heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris, waer op dan tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volgt. Actum den 10 october 1681.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0046va van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 101Voorstraat NZ hoek Zakkendragersbrughuis
 
koper provisioneelBaucke Fockes kooltjer1000-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenWytse Pybes van Tallum
naastligger ten noordenWouter Gerryts
verkoperde gecommitteerden uit de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Dirck Hessels, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperwijlen Aeltie Freercks


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0045r van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 101Voorstraat NZ hoek Oosterwalhuis
 
koperEuwe Piers, gehuwd met800-00-00 GG
koperBaukien Tjerks
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenPybe Wytzes Tallum
naastligger ten noordenZiricus Hylarda
verkoperBauke Fockes Agricola
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeuwe Piers x Baukien Tjerks koopt huis nz. Voorstraat/hoek Oosterwal. Ten O. en Z. de straten, ten W. Pybe Wytzes Tallum, ten N. Ziricus Hylaerda, oud-gemeensman. Er is een grote kelder onder de straat. Gekocht van Bauke Fockes Agricola.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-031Voorstraat 101huis
eigenaarEuwe Piers
gebruikerEuwe Piers
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-031Voorstraat 101huis
eigenaarEuwe Piers
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan31-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-031 Voorstraat 101huis
eigenaarEeuwe Piers
gebruikerEeuwe Piers
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0032r van 21 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 99, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Eeuwe Piers


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-031 Voorstraat 101huis
eigenaarEeuwe Piers
gebruikerEnogh Sjoerds
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0069v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 99, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEnog Sioerds n.u.schipper


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0195r van 26 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 101Voorstraat NZ hoek Oosterwalhuis
 
koperWillem Ages, gehuwdhavencherger1600-00-00 CG
koperRinske Pieters
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderJohannes Ypes c.u.70-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAndrys Wytses
naastligger ten noordenAntie Sierks Hilaerda, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen burgemeester Weima
verkoperEnog Sjoerds van Rippertsgaljootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Ages [Baard] x Rinske Pieters kopen huis op de hoek van de Voorstraat en de Oosterwal (Noordijs). De Oosterwal ten O., de Voorstraat ten Z., Andries Wytses ten W. en burgemeester Weima ten N. Gekocht van Enog (Enoch) Sjoerds van Ripperts.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-031 Voorstraat 101Willem Ages, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-031 Voorstraat 101huis
eigenaarWillem Ages
gebruikerWillem Ages
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-06 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0163r van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 99, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Ages


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0212v van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 99, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Willem Baard


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0070v van 20 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 101Voorstraat NZ nabij de Zakkendragersbrughuis
 
koperServaas van Beemen, gehuwd metkoster van de grote kerk970-00-00 GG
koperMarijke Lourens Ruyl
naastligger ten oostenZakkendragersbrug
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSchelte Wybinga koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lourens Tabes
verkoper van 1/3Dieuwke Adema, gehuwd metFraneker
verkoper van 1/3de heer Anthonius van BlankendaalapothekerFraneker
verkoper van 1/3meerderjarige vrijster Aaltje PietersFraneker
verkoper van 1/3huisman Eeltje PietersWinsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaServaas van Beemen, coster v.d. Grote Kerk x Marijke Lourens Kyl koopt een deftig en wel ter nering staand huis aan de Voorstraat bij de Zakkendragersbrug, laatst bewoond als eigenaar door vroedsman Willem Ages Baard. Ten O. en Z. straat en brug, ten W. Schelte Wybinga, ten N. Lourens Tabes. Gekocht van Dieuwke Adema x Anthonius van Blankendaal, apotheker en Aaltje Pieters, allen te Franeker voor 2/3 en Eeltje Pieters, huisman te Winsum voor 1/3, voor 970 gg.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0215r van 2 sep 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 101Voorstraat NZ hoek Noordijs bij de Korendragersbrughuis
 
koperEelkjen Bentes IJsenbeek, weduwe van881-00-00 GG
koperwijlen Sytse Drieses van der Zee koopman
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe van Douwe Arjens
naastligger ten noordende heer A. L. Tabes
verkoperServaas van Beemen, gehuwd metkoster van de nieuwe kerk
verkoperMarijke Louws


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0212v van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 99, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0082v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 99, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van S. van der Zee


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0088r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 101Noordijs hoek Voorstraat bij de Koorndragersbrughuis
 
koperHessel Douwes, gehuwd metzoutdrager1110-00-00 CG
koperLijsbeth Pieters
huurderJ. Homberg c.u.
naastligger ten oostenNoordijs en de straat
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe van Douwe Arjens
naastligger ten noordenBente van der Zee
verkoperEeke Bentes IJsenbeek, weduwe van
verkoperwijlen Sytse D. van der Zee
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Douwes x Lijsbeth Pieters koopt huis hoek Noordijs/Voorstraat bij de Koorndragersbrug. Ten O. en Z. de straat, ten W. wd. Douwe Arjens, ten N. Bente v.d. Zee. Gekocht van Eelkje Bentes IJsenbeek wv Sytse D. v.d. Zee.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0082v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 99, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 pagina 547r van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 101Tamme de Wit x Trijntje Hoogland koopt huis op de hoek Noordijs/Voorstraat. Ten W. Harmen Bandsma, ten O. en Z. de straat, ten N. wd. v.d. Zee. Gekocht van Lijsbert Pieters (wv Hessel Douwes) en Pieter Hessels.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0306v van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 101Voorstraat NZ hoek Noordijshuis
 
koperTamme de Wit, gehuwd met1000-00-00 CG
koperTrijntje Hoogland
huurderTamme de Wit
huurderTrijntje Hoogland
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHarmen Bandsma
naastligger ten noordende weduwe van van der Zee
verkoperLijsbert Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Hessel Douweszoutmeter
verkoperPieter Hessels jongman, zoon


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-029 Voorstraat 101wed Hessel Douwes
7-029 Voorstraat 101Douwe Hessels, 18 jaar, gehuwdinwooning


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0082v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 99, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0003r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 99, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTamme de Witt


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-031 Voorstraat 101Tamme de Witt3-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-080Voorstraat 101Tamme de Wit... 1813 HRL, huwt met Trijntje Hoogland op 16 feb 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 16 feb 1794, ovl wijk C-080, in leven zilversmid. optekenaar der bevaren tollen 1801-1811, kinderen: Klaas, geb 5 okt 1810 HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-080Voorstraat 101Tamme de Wit wedTamme de Wit wedwinkeliersche


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 682Voorstraat 101Arnoldus Pieters BisschopHarlingenschipperhuis (84 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-080Voorstraat 101Susanna Gubbels... 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk C-092; oud 72 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-080; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-080Voorstraat 101Arnoldus Pieters Bisschop, overleden op 14 december 183961 jr, schipper, overleden Voorstraat C 80, wednr. Elisabeth Roelofs Terdeus, man van Susanna Gubbels, winkeliersche (mede testamentair erfgenaam), vader van Marijke, Pieter en Roelof Arnoldus Bisschop (uit 1e huwelijk). Saldo fl. 1.733,25. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-080VoorstraatSusanna Gubbele72 jMakkumv, rooms katholiek, weduwe, winkeliersche
C-080VoorstraatPieter Bisschop27 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-080VoorstraatRoelof Bisschop25 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-080VoorstraatLeentje Burgersch27 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-080Voorstraat 101Ype van der Meygeb 1784 Midlum, ovl 17 nov 1856 HRL, huwt met Hieke vd Ley en Wytske de Jong, koopman in 1851, Rooms Katholiek, zv Jan IJpes en Grietje Doedes; BS ovl 1849, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-080, wijk G-292, wijk H-001


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 682C-080 (Voorstraat)Roelof A. Bisschopwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 682C-074 (Voorstraat)Wed. en kinderen Roelof A. Bisschopwoonhuis


1898 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 101 (oostgevel (Noordijs)), HarlingenVoorstraat 101 (oostgevel (Noordijs))Bisschop, Elizabeth;Bisschop, Augustinus;Postma, CorneliaDen 7 Juni 1898 heeft
ELIZABETH BISSCHOP
oud 5 jaar
de eerste steen
aan dit gebouw gelegd.'
Hier woonden vroeger de dames Bisschop, die o.a. Deventer Koek verkochten.
Elizabeth Gertrudis Bisschop geboren 15 januari 1893 te Harlingen. Dochter van Augustinus Bisschop, Verver en Winkelier, geboren 24 december 1855 te Harlingen, en Cornelia Postma, geboren 30 april 1857 te Bolsward.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 682Voorstraat 101 (C-074)Augs. Bisschopwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 101 Augustinus Bisschopkruidenier en verver
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 101P.C.E.Bisschophuishoudster
Voorstraat 101E.G.Bisschoponderwijzeres
Voorstraat 101V.G.Bisschopwinkelierster
Voorstraat 101aGez.Huitema-


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Chr. de Groot914Wrijfwashuis


1953 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 101, HarlingenVoorstraat 101Chr. de Grootborstelwerk, wrijfwas, closetpapier, bezems


1959 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 101, HarlingenVoorstraat 101Chr. de Grootborstelwerk, zeemleer, closetpapier


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 101W. (Willem) Littooij


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 5708Voorstraat 101gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5708Voorstraat 101
  terug