Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 62
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 622-033 2-057 B-103B-121


Naastliggers vanZoutsloot 62
ten oostenZoutsloot 64
ten westenZoutsloot 60
ten noordende Zoutsloot


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0175r van 19 aug 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van dr. Jan Loo


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0092v van 21 sep 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHaencke Hessels
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0056v van 23 nov 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 62Zoutsloot ZZ ten noorden van de verkopers hof120‑00‑00 GGkamer met o.a. zomerhuis
koperSybe Jansen metselaar
bewonerMarten Martensgleibakker
naastligger ten oostenJoris Claesses
naastligger ten zuidenGerard Fortuyn
naastligger ten westenKeimpe Arjens
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperGerard Fortuyn


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0059v van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 60, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybe Jansen


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0097r van 18 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 62Zoutsloot ZZ177‑10‑00 CGkamer
koperJacob Jansen, gehuwd met
koperNieske Ruyrdts
bewonerde weduwe van Marten Martens
naastligger ten oostenhet estrikwerk van Joris Claessens
naastligger ten zuidenFortuyn
naastligger ten westenKeympe Arjens
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperSybe Jansenmetselaar


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0303r van 30 aug 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 62Zoutsloot ZZ90‑00‑00 CGkamer
koperMinne Thijssen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs
naastligger ten zuidenJacob Popta
naastligger ten westenBerber Ulbes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Thijssen koopt een kamer zz. Zoutsloot. Ten O. de erven van Welmoed Jacobs, ten Z. de hof van de koopman Jacob Popta, ten W. Berber Ulbes, ten N. de Zoutsloot. Geen grondpacht. Gekocht van de diaconen van de ware gereformeerde kerk, voor 90 CG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-033Zoutsloot 62kamer
eigenaarHoite Keimpes
gebruikerSjoucke Teunis
huurwaarde13‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-033Zoutsloot 62kamer
eigenaarHoite Keimpes
gebruikerJarig Wiegers
huurwaarde13‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan7‑6‑1720
opmerking1720 den 7 juny hier op in vermindering ontfang 0-12-0
opmerkingalsoo de huyrder versterven is en geen meer als drie gulden huyr doen van ontfang
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-033Zoutsloot 62kamer
eigenaarHoyte Ceimpes
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑13‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-033Zoutsloot 62kamer
eigenaarerven Hoite Keimpes
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-033 Zoutsloot 62wed. Pier Andrys, bestaande uit 1 persoon01‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-033Zoutsloot 62kamer
eigenaarwed. Pier Andrys
gebruikerwed. Pier Andrys
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑18‑02 CG


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0128v van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 60, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. S. Gratama


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-057, pag. 31Zoutsloot 62H Gonggrijp0‑00‑00 cgtuin


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-103Zoutsloot 62Thomas Paludanus... gehad op den 30 oct 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; eigenaar en gebruiker van wijk B-103, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-104; gebruiker Abraham W. Brouwer, brouwersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-103Zoutsloot 62T Paludanus T Paludanus tuin


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 318 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-103Zoutsloot 62Zytse Sents de Jong, overleden op 29 november 182822 jr, zeeman, (half)broer van Dieuwke (vrouw van Lieuwe Sybrens Anema, mr. timmerman Zoutsloot B 103), Geertje, dienstmeid Dokkum, Baukje, idem, Thomaske (vrouw van Valentijn Trossel, kleermaker Leeuwarden: in akte 'Rosel') en Jetze Pieters Posthumus, idem Holwerd. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 217Zoutsloot 62Lieuwe Sybrens AnematimmermanHarlingenhuis (78 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 204 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-103Zoutsloot 62Gerritje Lieuwes Anema, overleden op 24 juni 1834dochter van Lieuwe S. Anema, timmerman (Zoutsloot B 103) en Dieuke Pieters Posthuma, zuster van minderjarige Jeltje, Sybren en Pieter Lieuwes Anema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 135 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-103Zoutsloot 62Lieuwe Sybrens Anema, overleden op 19 april 1837Zoutsloot B 103/104, man van Dieuwke Pieters Posthuma, vader van minderjarige Jeltje, Sybren, Pieter en Jan Lieuwes Anema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-103Zoutsloot 62Dieuwke Pieters Posthuma... ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-115; oud 43 jaar, geb Helvoetsluis (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-103; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-103Zoutsloot 62Luitje Jans Kroeze... HRL 1851 wijk G-082, 284; oud 30 jaar, (vnm: Lucas), geb en wonende te HRL. 1839, wafelbakker, wijk B-103; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-103Zoutsloot 62Mattie de Boeroud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-103; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-103ZoutslootDieuwke Postema43 jHelvoetsluisgezin 1, v, protestant, weduwe
B-103ZoutslootSieberen Anema10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-103ZoutslootPieter Anema8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-103ZoutslootJettie Anema13 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-103ZoutslootJan Anema4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-103ZoutslootLukas J Kroese30 jwafelbakkerHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
B-103ZoutslootMattie de Boer37 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
B-103ZoutslootSierk van der Zee14 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
B-103ZoutslootJan van der Zee10 jAmsterdamgezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
B-103ZoutslootPetronella van der Zee16 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 217Zoutsloot B-103erv. Lieuwe S. Anemawoonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 12 jan 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
B-103Zoutsloot 62Een huis en erf, met grooten tuin aan de Zoutsloot, in gebruik bij J.N., Brisé. Provisioneel verkocht op 24 jan 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 12 jan 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
B-103Zoutsloot 62Eene woning c.a. aan de Zoutsloot, in gebruik bij, Bambach. Provisioneel verkocht op 24 jan 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 02 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
B-103Zoutsloot 62Een huis en erf, met grooten tuin aan de Zoutsloot, in gebruik bij J.N., Brisé. Finaal verkocht op 7 feb 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1215.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 02 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
B-103Zoutsloot 62Eene woning c.a. aan de Zoutsloot, in gebruik bij, Bambach. Finaal verkocht op 7 feb 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 414.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3501Zoutsloot B-121Douwe C. Boersmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5102Zoutsloot 62 (B-121)Douwe C. Boersmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 62 Simon Lengerbootwerkerf. 600f. 0


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 62J. (Jan) Souverein


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 62beeldbepalend pand6 van 10
  terug