Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerZuiderhaven 88-0528-0528-062H-223H-278


Naastliggers vanZuiderhaven 8
ten oostende Zuiderhaven
ten zuidenZuiderhaven 10
ten westende Zuiderhaven
ten noordende Zuiderhaven


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0134v van 10 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 8Zuiderhaven ZZ [staat: bij het Blokhuis]2676‑00‑00 gghuis, mouterij, eesthuis en ledige plaats
koperRinse Wigbolts c.u.
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten zuidenhuis en brouwerij van dr. Andraeas Heemstra q.q.advocaat Hof van Friesland en secretaris van Harlingen
naastligger ten westenhet Blokhuis
naastligger ten noordenhet eesthuis
verkoper q.q.dr. Andraeas Heemstraadvocaat Hof van Friesland en secretaris van Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinse Wigbolts c.u. kopen een huis, mouterij, eesthuis ten noorden daaraan en een ledige plaats ten oosten en westen strekkende van de haven tot aan het hek bij het blauwhuis, omtrent het Blockhuys. Ten O. de haven, ten Z. huis en brouwerij van de verkopers q.q., ten W. het blokhuis. Grondpacht 6 cg. Gekocht van advocaat van het Hof van Friesland en stadssecretaris van Harlingen dr. Andraeae Heemstra q.q. voor 2676 gg.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0103r van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 8Zuiderhaven ZZ [staat: op het gedemolieerde blockhuis]1367‑17‑00 gg1/2 huis met mouterij en een ledige plaats
koperClaes Freerx Braem houtkoper
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Amerens Andrys
naastligger ten westennieuwe kerkhof
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Rinse Wigbolt


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-052Zuiderhaven 8huis
eigenaarsecretaris Idsinga
gebruikersecretaris Idsinga
aanslag huurwaarde18‑00‑00 cg
grondpacht aan Pieter Gerlofs
grondpacht06‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑10‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-052Zuiderhaven 8huis
eigenaarde secretaris Idsinga
aanslag huurwaarde18‑00‑00 cg
opmerkingis verrekent en voldaen
aansl. huurw. voldaan1‑2‑1721
grondpacht aan P. Gerlofs
grondpacht06‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑10‑00 cg
aansl. grondp. voldaan25‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-052Zuiderhaven 8huis
eigenaarsecretaris Idsinga
gebruikersecretaris Idsinga
aanslag huurwaarde15‑00‑00 cg
grondpacht aan Pyter Gerlofs
grondpacht06‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑04‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-052Zuiderhaven 8huis
eigenaarsecretaris Idsinga
gebruikersecretaris Idsinga
aanslag huurwaarde15‑00‑00 cg
grondpacht aan Pyter Gerlofs
grondpacht06‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑04‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-052Zuiderhaven 8huis
eigenaarsecretrs. Idsinga
gebruikersecretrs. Idsinga
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg
grondpacht aanerven Pytter Gerlofs
grondpacht06‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑10‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-052, fol. 139rZuiderhaven 8secretaris van Idsinga c.s., bestaande uit 6 volwassenen en 0 kinderensecretaris120:0:00 cg20:6:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-052Zuiderhaven 8huis
eigenaarsecretaris Idsinga
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg
opmerkingis verrekent en voldaen
grondpacht aan Pyter Gerlofs erven
grondpacht06‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑10‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-052Zuiderhaven 8huis
eigenaarsecretaris Idsinga
huurwaarde90‑00‑00 cg
bij: afgeloste grondpacht06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-062Zuiderhaven 8huis
eigenaarM. van Idsinga
gebruikerM. van Idsinga
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-062Zuiderhaven 8huis
eigenaarM. van Idsinga
gebruikerM. van Idsinga
aanslag huurwaarde18‑10‑14 cg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0129v van 8 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 8Zuiderhaven ZZ 8/10 [staat: WZ tussen de haven- en Zuiderbrug]1983‑00‑00 gghuis, grote hof, zomerhuis met stal en wagenhuis
koperJacob Casper Metzlar, gehuwd metpredikant
koperAletta Margaretha van Kervel
naastligger ten oostenzuiderhaven
naastligger ten zuidenWesterkerklaan [staat: Laan van Westerkerk]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis B. Schiere c.s.
naastligger ten noordenWeeshuisstraat
verkoper q.q.Sikko Rienstra, executeur testamentair en redderprocureur
verkoper q.q.Simon Weima, executeur testamentair en redders vanprocureur
verkoperde boedel en nalatenschap van wijlen Matthijs Adolph van Idsingaoud secretaris en ontvanger van de boelgoederen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDs. Jacob Casper Metzlar x Aletta Margaretha van Kervel kopen heerlijk en extra logeabel huis, grote hof, zomerhuis, stalling en wagenhuis, wz. Zuiderhaven, tussen Haven- en Zuiderbrug. Ten O. de haven, ten Z. de laan v.d. Westerkerk, ten W. erven Cornelis B. Schiere, ten N. de Weeshuisstraat. Overname v.d. inboedel (met omschrijving) tegen taxatie. Gekocht van (de exec. test. v.d. boedel van) Matthijs Adolph van Idsinga, oud-secr. en ontv. der boelgoederen te Harlingen, voor 1983 gg.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0035v van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 8Zuiderhaven WZ wijk H-2233500‑00‑00 cgherenhuis, grote hof, tuin, stal en wagenhuis
koperG. A. Herklots koopman
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenWesterkerklaan
naastligger ten westende stad Harlingen: eigendom
naastligger ten noordenWeeshuisstraat
verkoper q.q.D. Zijlstra, gelastigde
verkoper q.q.Freerk Fontein, gelastigde
verkoper q.q.Klaas L. Koster, gelastigde
verkoper q.q.Harmanus Peaux, gelastigden van
verkoperds. J. C. Metzlar, gehuwd met
verkoperAletta Margaretha van Kervel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaG.A. Herklots, koopman, koopt een herenhuis met grote tuin, hof, stal en wagenhuis, wz. Zuiderhaven wijk H-223. Ten O. de Zuiderhaven, ten Z. de Laan van de Westerkerk, ten W. Stadseigendom, ten N. de Weeshuisstraat. Gekocht van (D. Zijlstra, Freerk Fontein, Klaas L. Koster en Harmanus Peaux, als gelastigden van) ds. J.C. Metzlar x Aletta Margaretha van Kervel, voor 3500 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-062 , pag. 165Zuiderhaven 8G.A. Herklots 7‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-223Zuiderhaven 8Gerard Arnolds Herklotz... geb 3 okt 1811 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS geb 1811; eigenaar en gebruiker van wijk H-223, koopman, 1814. (GAH204); kind: Sophia Gerards Herklots, geb 15 dec 1809, ged 16 jan 1810 Grote Kerk HRL; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-223Zuiderhaven 8G A HerklotzG A Herklotzkoopman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2010Zuiderhaven 8 Adam Helbach Harlingenhuis en plein (640 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-223Zuiderhaven 8Adam Coenradus Helbach... met attestatie vertrokken; oud 77 jaar, geb Nymegen en wonende te HRL. 1839, kapitein plaatsmajoor, wijk H-223; VT1839; A.C.H. eigenaar van percelen nrs. 2009 en 2010 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 283, resp. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-223Zuiderhaven 8Frouwkje Brandsmaoud 42 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk H-223; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-223Zuiderhaven 8Hieke Dirks van Laangeb 1796 HRL, ovl 19 mrt 1844 deventer, ongehuwd, dv Dirk Meinderts vL, en Elisabeth Frantzen; BS ovl 1844; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-223; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-223Zuiderhaven 8Johanna M. C Helbachoud 73 jaar, geb Nymegen en wonende te HRL. 1839, wijk H-223; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-223Adam Coenradus Helbach77 jkapitein plaats majoorNijmegenm, protestant, weduwnaar
H-223Frouwkje Brandsma42 jSneekv, protestant, ongehuwd
H-223Hyke Durks van [der] Laan42 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-223Johanna Maria Crist. Helbach73 jNijmegenv, protestant, weduwe


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 279 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-223Zuiderhaven 8Adam Coenradus Helbach, overleden op 8 maart 184178 jr, gepensioneerd kapitein/oud plaatsmajoor, geboren Nijmegen, overleden Zuiderhaven H 223, eerst wednr. Jeltje Boeff (overleden Dokkum 1792), geen kinderen, broer van Johanna-Maria-Christina (bij hem inwonend: enige testamentair erfgenaam), Anna-Marie (wed. Anthony Swemer), te Vlissingen, wijlen Johannes-Casparus-Veltkamp (vader van Diederick-Gregorius, ontvanger Rotterdam, Maria-Frederika, te Vught en Catharina-Jacoba-Arnoldina Johannes Veltcamp-Helbach, vrouw van Ds. Gijsbertus Johannes Duyser, NH-predikant Helvooirt) en wijlen Anthony-Hermanus Helbach (vader van afwezige Dirk-Fredrik-Hermanus Anthonys Helbach, waarnemend belastinginspecteur Weltevreden/Batavia, man van Gesina-Wilhelmina Willems van Nieuwenhoven), legaat (lijfrente ad fl. 300,-/jr) voor zijn gezelschapsdame Froukje Brandsma (geboren Sneek 23/1/1793, in 1843 wonend in Leiden: zie memorie 319a), het vruchtgebruik ad fl. 3.000,- ingesteld door Jeltje Boef vervalt nu aan Johan-Nikolaas Bongart Luttiken, griffier Nijkerk/Gld (enige zoon van zuster van Jeltje). Saldo fl. 11.774,91. Bijgevoegd zijn suppletoire memories 7012/287 en /319a. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-223Zuiderhaven 8Grietje Sytzes Panbakker... Wiepkje Steenbergen; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk G-079, wijk H-021, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2010Zuiderhaven H-223Jelte D. Leij woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2010Zuiderhaven H-278 Johanna Wilhelmina Christina van Loon wed. Anthony Knuyse en dochterwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4907Zuiderhaven 8 (H-ong)Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam)pakhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 8C.P. (Coenraad) Cloo  terug