Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 108-0528-0528-062H-ongH-266


Naastliggers vanZuiderhaven 10
ten oostende Zuiderhaven
ten noordenZuiderhaven 8


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0095r van 31 aug 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenNutstraat [staat: Molenstraat]


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0366v van 15 nov 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0008r van 13 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0051v van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0134v van 10 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis en brouwerij van dr. Andraeas Heemstra q.q.advocaat Hof van Friesland en secretaris van Harlingen


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0103r van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Amerens Andrys


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0157r van 6 feb 1658 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 10Zuiderhaven ZZ [staat: op het Blokhuis]1500‑00‑00 gghuis met een ledige plaats achter het hoge huis van Claes Braem, westwaarts
koperoud burgemeester Bouue Thomas c.u.
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten zuidende stad Harlingen: timmerhuis
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: Westerkerk
naastligger ten noordenhet hoge huis van Claes Braem
verkoperde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Pier Foeckes Heemstra c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBuwe Thomas, oud-burgemr., koopt een huis op het Blokhuis, met een ledige plaets erachter, achter het hoge huis van Claes Braam, en strekkende westwaarts tot aan het oude hek, en noordwaarts tot de N. muur van dat hoge huis. Ten O. de straat, ten W. de Westermarkt?, ten Z. het Stadstimmerhuis, ten N. Claes Braam. Gekocht van erven oud-burgemeester Pier Foeckes Heemstra, voor 1500 gg.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0398r van 15 jan 1699 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 10Zuiderhaven (bij de?)410‑00‑00 ggtwee kamers aanelkaar met een boet (voorheen ook een kamer) en een ledige plaats, in gebruik als werf, oostwaarts naar de Zuiderhaven
koperDoecke Jansen c.u.mr. scheepstimmerman
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenGerloff Imes
naastligger ten zuidenlege plaats
naastligger ten westenstadsweg of pad
naastligger ten noordenstadsweg of pad
eerdere eigenaarde erfgenamen van wijlen Fokeltje Bouwes
verkoper van 1/2vroedsman Evert Arjens Oosterbaen
verkoper van 1/2Jan Jansen van Slootenwijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Fockes, mr. timmerman, koopt een huis wz. Karremanstraat. Ten O. die straat, ten W. Marten Hendricks?. Gekocht van wd. Claas Jansen IJsenbeek?, mr. huistimmerman of Pieter Feyes, schuitschipper, voor? (onleesbaar).


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0324ar van 7 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadsvesten


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0189v van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 10Zuiderhaven ZZ [niet vermeld]500‑00‑00 ggtwee kamers met een boet sampt een schouwscheepstimmerbedrijf
koperAndries Tjerx, gehuwd methuistimmerman
koperIdske Jans
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenPieter Gerloffs
naastligger ten westenstadspad
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: stadspad]
verkoper q.q.Pieter Gerloffs, gecommitteerde
verkoper q.q.Feddrik Aises, gecommiteerden van
verkoperde crediteuren van de insolvente boedel van wijlen Grietie Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Doecke Jansen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-052 , folio 151Zuiderhaven 10huis
eigenaarsecretaris Idsinga
gebruikersecretaris Idsinga
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑00‑00 cg
grondpacht aanPieter Gerlofs
grondpacht totaal06‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑10‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-052 , folio 99vZuiderhaven 10huis
eigenaarde secretaris Idsinga
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑00‑00 cg
opmerkingis verrekent en voldaen
aansl. huurw. voldaan1‑2‑1721
grondpacht aanP. Gerlofs
grondpacht totaal06‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑10‑00 cg
aansl. grondp. voldaan25‑6‑1720


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0265r van 28 apr 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 10Zuiderhaven WZ240‑00‑00 cggrond en ledige stede
koper door niaar ratione vicinitatisClaas Reyers Mahu meerderjarig vrijgezel, gesterkt met zijn vader
koper door niaar ratione vicinitatisReyer Arjens Mahui koopman
geniaarde koperJan Aukes Backerkoopman
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenWesterstraat [staat: opgang naar stadstimmerhuis]
naastligger ten zuidenmuur en stakketingen
naastligger ten westeneen ledig erf voorheen tuin
naastligger ten noordenpakhuis van Reyer Arjens Mahiu koopman
verkoperHylko Wierdaoud bijzitter van Doniawerstal te Idsengahuizen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aukes Bakker koopt, na niaar ratione vicinitatis door Claas Reyers Mahui en zijn vader Reyer Arjens Mahui, een stuk grond en ledige huisstede, wz. Zuiderhaven. Ten O. die haven, ten W. een ledig erf waar eerst een hof was, ten Z. de opreed naar het Stadstimmer huis en de muur, ten N. het pakhuis van Reyer Arjens Mahui. Gekocht van Hylke Wiarda, oud-burgemeester van Donia werstal te Idsegahuizen, voor 240 cg. en 1 zilveren ducaton tot wijnkoop (?).


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-052 , folio Zuiderhaven 10huis
eigenaarsecretaris Idsinga
gebruikersecretaris Idsinga
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑00‑00 cg
grondpacht aanPyter Gerlofs
grondpacht totaal06‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑04‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0249v van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadsweg of pad


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-052 , folio 100rZuiderhaven 10huis
eigenaarsecretaris Idsinga
gebruikersecretaris Idsinga
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑00‑00 cg
grondpacht aanPyter Gerlofs
grondpacht totaal06‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑04‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-052Zuiderhaven 10de secretaris en ontfanger Idsinga, bestaande uit 7 personen80‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-052 , folio 100rZuiderhaven 10huis
eigenaarsecretrs. Idsinga
gebruikersecretrs. Idsinga
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg
grondpacht aanerven Pytter Gerlofs
grondpacht totaal06‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑10‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-052, fol. 139rZuiderhaven 10secretaris van Idsinga c.s., bestaande uit 6 volwassenen en geen kinderensecretaris120:0:00 cg20:6:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-052 , folio 101rZuiderhaven 10huis
eigenaarsecretaris Idsinga
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg
opmerkingis verrekent en voldaen
grondpacht aanPyter Gerlofs erven
grondpacht totaal06‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑10‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-052 , folio 101rZuiderhaven 10huis
eigenaarsecretaris Idsinga
huurwaarde90‑00‑00 cg
bij: afgeloste grondpacht06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal96‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-062 , folio 169vZuiderhaven 10huis
eigenaarM. van Idsinga
gebruikerM. van Idsinga
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0061r van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKleine kerkhof


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westent kleine kerkhof


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westent kleine kerkhof


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westent kleine kerkhof


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westent kleine kerkhof


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westent kleine kerkhof


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-062 , folio 169vZuiderhaven 10huis
eigenaarM. van Idsinga
gebruikerM. van Idsinga
huurwaarde totaal102‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑10‑14 cg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0129v van 8 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWesterkerklaan [staat: Laan van Westerkerk]


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-062 , folio 169vZuiderhaven 10huis
eigenaarJ.C. Metzlar
gebruikerJ.C. Metzlar
huurwaarde totaal102‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑10‑14 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0035v van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWesterkerklaan


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-062 , pag. 165Zuiderhaven 10G.A. Herklots 7‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2005Zuiderhaven 10Directie van de In- en Uitgaande Regten en Accijnsen Harlingenpakhuis en erf (290 m²)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4907Zuiderhaven 10 (H-266)Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam)schuren


1908 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Zuiderhaven 10Jacobus Fontein11exportslagerij


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-19405
Zuiderhaven 10Hendrik Simon Leyenaar


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 10cR. Posthumus293Houth.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
D. v. Drooge & Zn.666Imp. v. wegen- en waterbouwmat, exped., scheepsbevr.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhav. W.Z.D. v. Drooge & Zn.666Imp. v. wegen- en waterb.mat, exped., scheepsbevr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.R. Posthumus560Houth.
Zuiderhav. W.Z.D. v. Drooge & Zn.666Imp. v. wegen- en waterb.mat, exped., scheepsbevr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.R. Posthumus560Houth.
Zuiderhav. W.Z.D. v. Drooge & Zn.666Imp. v. wegen- en waterb.mat, exped., scheepsbevr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.R. Posthumus560Houth.
Zuiderhav. W.Z.D. v. Drooge & Zn.666Imp. v. wegen- en waterb.mat, exped., scheepsbevr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.R. Posthumus560Houth.
Zuiderhav. W.Z.D. v. Drooge & Zn.666Imp. v. wegen- en waterb.mat, exped., scheepsbevr.


2023
0.14813804626465


  terug