Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 11 8-028 8-029 C-ong C-ong


Huisnaam in: 1742
Gebruik:
Naam: de nieuwe pynas
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZuiderhaven 11
ten oostende Prinsenstraat
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 9
ten noordenPrinsenstraat 6


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0012r van 17 dec 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSymen Nijenhuis


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0141r van 7 okt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 11Zuiderhaven NZ [staat: ten noorden van de Westerhaven]huis met de plaats en loods daarachter, strekkende van de straat af doorgaans tot de straat daarachter gelegen
 
kopergedeputeerde staat van Friesland en burgemeester Pauwels Jans, en1855-00-00 GG
koperburgemeester Cent Huyberts
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenCornelis Idts
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperdoctor en mede gedeputeerde staat van Friesland Martinus Gravius, weduwnaar van
verkoperwijlen Antie Anskema


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0020r van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 11Zuiderhaven NZ [staat: ten noorden van de westerhaven]1/2 huis, plaats en loods
 
koperoud burgemeester Paulus Jans Innema 1000-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenCornelis Idsen
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperoud burgemeester Sent Huiberts


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020v van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis genaamde De Valk


1673 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 81r van 10 dec 1673 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Zuiderhaven 11
 
aangeverJan Jacobs Houtenhuys
inleiding bij de boedelinventarisatie[0081r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaan van de praesiderende burgemeesteren Bartel Cleyssen Lantingh ende Henricus Caesarius als bij den gerechte deser stede Harlingen verordineerde commissarien over den boedel van Jan Jacobs Houtenhuys, volgens apostille staande op den requeste van gedachte Jan Jacobs Houtenhuys de dato den 1en december 1673, in desen geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van alle sodanige goederen als aldaer ten huyse sijn bevonden, naadat alvorens de crediteuren van den selve boedel op den Raadhuyse geconvoceert ende gecompareert sijnde niet en hebben comen accorderen, alles op het aengeven van meergemelte Jan Jacobs Houtenhuys, die oock tot dien fine den behoorlycken belofte bij manuale stipendatie om alles wel ende getrouwelijck te sullen aengeven heeft gepasseert in handen van de welgemelte here praesiderende burgemeester Bartel Lantingh, waerop tot de beschrijvinge is geprocedeert soo hier na volght. Actum den 10en december 1673. De post Jan Jacobs Houtenhuys ter instantie van enige crediteuren ofte der selver gelastigde naeder gecompareert sijnde, heeft bij nader examinatio door de mede commissaris Bartel Cleyssen Lantingh onder solemnelen ede verclaert dese sijn aengevinge in alle getrouwig heyt gedaen te hebben sonder sijn kennisse directe ofte indirecte [0081v] tot nadeel ofte praejudictio van sijn crediteuren iets gedaen ofte verstopt te hebben. Actum desen 5en januarii 1674.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0140r van 22 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 11Zuiderhaven NZ [staat: ten noorden van de Westerhaven]huis de Vergulden Valk genaamt
 
koperWytse Beyma c.u.kapitein Admiraliteit in Friesland1880-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurder huis voor 1 jaarLivius Siccama c.u.120-00-00 CG
huurder kelder voor 1 jaarN. N. 40-00-00 CG
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: Westerhaven]
naastligger ten westende weduwe van Freerck Jacobs Hinxt
naastligger ten noordenhet huis gekocht door Baucke Fockes
verkoperde curatoren over de boedel van dr. Paulus Bontekoe
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Beima, capitein bij de Admiraliteit., koopt een mooi huis, 'de Vergulde Valk', ten N. v.d. Westerhaven. Met beschrijving. Ten O. en Z. de straat, ten W. wd. Freerk Jacobs Hingst, ten N. ten naasten het door Baucke Fockes gekochte huis. Gekocht van de curatoren over de boedel van dr. Paulus Bontekoe, voor 1880 gg.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0141r van 22 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis waar de Falk op de stok staat, bewoond door Livius Siccama


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0044va van 1 jan 1682 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 11Zuiderhaven NZ [staat: Westerhaven NZ]huis genaamd de Nieuwe Pinas
 
koper provisioneel, vertegenwoordigd door1595-00-00 GG
koper q.q.burgemeester Pieter Oldaens, en
koper q.q.burgerhopman Seerp Lammerts Swerms
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderJan Jacobs Houtenhuis herbergier128-00-00 CG
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenals bewoner Heere Andries
naastligger ten noordenBaucke Fockes
verkoperReinouke Thijssen voor zich en haar minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Wytse Beymakapitein Admiraliteit in Friesland
verkoperFrouckien Beyma, weduwe van
verkoperwijlen Boetius Gabbema
verkoperTrijntie Beyma c.u.
verkoperMaritie Beyma c.u.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0160v van 1 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van IJsbrand Heyns koopman


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0043v van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis genaamd de Nieuwe Pinas


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-028Zuiderhaven 11huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerLourens Alexander
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-028Zuiderhaven 11huis
eigenaarb[urgem]r. Heinsius
gebruikerAagje Reiners
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-7-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0064v van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Nieuwe Pinas


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-028 Zuiderhaven 11huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerDirk Jacobs
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0064v van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-028 Zuiderhaven 11huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerSamuel Schale
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-10 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0260r van 16 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 11Zuiderhaven noordeinde bij de Grote Bredeplaatshuis waarin een pruikmakerswinkel
 
koperArjen Bottes mr. bakker999-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderde weduwe van Andries Mahui
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lieuwe Piers
naastligger ten noordenTjepke Lykles mr. kompasmaker
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoper q.q.Pieter Bonne, executeurkoopmanAmsterdam
verkoper q.q.Freerk van der Hout, executeurs vankoopman
verkoperde boedel van oud burgemeester Vincent Heinsius J.U.D., en zijn broer
verkoperJustus Heinsius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Bottes, mr. bakker, koopt huis noordeinde Zuiderhaven omtrent de Breedeplaats, 'de Nieuwe Pynas' genaamt, met vrij in- en uitgang door de straat ten N. In het voorhuis is een pruikmakerswinkel. Ten O. en Z. de straat, ten W. erven wl. Lieuwe Piers, ten N. mr. compasmaker Tjepke Lykles en de straat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van erven van Vincent en Justus Heinsius, voor 999 gg. 14 st.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-028 Zuiderhaven 11Daniel Bonnezee, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-028 Zuiderhaven 11huis
eigenaarJohann. Peaux
gebruikerDaniel Bennesee
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-10-14 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0114r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 11Zuiderhaven NZ noordeinde bij de Grote Bredeplaatshuis en erf
 
koperJohannes Peaux mr. pruikenmaker1300-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderDaniel Benecee c.u.
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lieuwe Piers
naastligger ten noordenTjepke Lykles
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperArjen Bottesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Peaux, mr. pruikmaker, koopt een huis en erf aan het Noordeinde van de Zuiderhaven, omtrent de Breedeplaats, genoemd 'de Nieuwe Pynas', met een woonkelder die op de straat uitkomt. Het huis heeft een vrije in- en uitgang en op- en afslag door de straat ten N. (Prinsenstreeg). Grondpacht 3 CG aan de Stad. Ten O. en Z. de straat, ten W. erven Lieuwe Piers, ten N. Tjepke Lykles en de straat. Gekocht van mr. bakker Arjen Bottes, voor 1300 cg.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0234v van 21 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Peaus


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0226r van 17 okt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Pierre Peaux


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0200r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenE. Barda mr. bakker


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0150v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen Peaux


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0072v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van P. Peaux en zoon


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0255v van 31 aug 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van P. Peaux


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0032r van 29 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenH. Peaux


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-029 Zuiderhaven 11P Peaux4-00-00 CGhuis en wijnkelder


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 488Zuiderhaven 11Luitje Roelofs van DijkHarlingenzoutbranderhuis en erf (220 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 488C-007 (Prinsestraat)erv. Pieter W. Nautawoonhuis
Sectie A nr. 488C-008 (Prinsestraat)erv. Pieter W. Nautabakkerij


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 488C-003 (Zuiderhaven)Willem P. Nautawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5228Zuiderhaven 11 (C-003)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 11D.Tichelaarhuisschilder
Zuiderhaven 11aH.Stoelingatuinknecht
  terug