Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 34
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 344-229 4-236 H-173H-219


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0193r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 34oostZuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad aan de zuidkant van de nieuwe haven]385‑20‑00 GGhuis
koperJan Eyberts Pool scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjeerd Jansen
naastligger ten zuidenAndries Douwes wijdschipper
naastligger ten westenAndries Douwes wijdschipper
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: haven]
verkoperAndries Douweswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Eijberts Pool, scheepstimmerman, koopt huis, loods en plaets in de Zuider nieuwe stad, aan de zz. van de Nieuwe Haven, strekkende zuidwaarts tot de hof van de verkoper, die een vrij in- en uitgang houdt ten W. van dit huis. Ten O. erven Tjeerd Jansen (Pauw?), ten Z. en W. de verkoper, ten N. ten naasten de haven. Gekocht van Andries Douwes, wijdschipper.


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0260r van 29 jun 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 34oost[niet vermeld]310‑00‑00 CGhuis
koperGerrit Jansen van Heemert, gehuwd metmr. scheepstimmerman
koperDettje Hansen
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenWybe Hendrix Bantema
naastligger ten zuidende hof van Douwe Andries
naastligger ten westenSaecke Stoffels
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoper van 1/2Lijsbet IJsbrands, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jan Eiberts Pool
verkoper van 1/2Aeltie Jansen Pool, gehuwd met
verkoper van 1/2Pytter Clasen ter zee uitlandig
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Jansen van Heemert, mr. scheepstimmerman x Dettje Hansen koopt een huis c.a. Ten O. Wybe Hendrix Bantema, ten W. wd. Saeke Stoffels, ten Z. de hof van Douwe Andries, ten N. de straat en haven. Het huis heeft een loods en plaets en strekt Zuid waarts tot de hof van Douwe Andries, welke een uitgang heeft ten W. van dit gekochte huis. Gekocht van Lijsbeth IJsbrands wv Jan Eiberts Pool, voor 1/2 en Aeltie Jans Pool x Pytter Claesen (welke ter zee uitlandig is), voor 1/2, voor 310 cg.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0287r van 8 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 34westZuiderhaven ZZ377‑14‑00 GGhuis
koperYde Hemmes, gehuwd metmr. ijzersmid
koperCatharina Jans
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenGerrit Jansen Hemert
naastligger ten zuidende hof van Albert Christiaens
naastligger ten westenhet pakhuis van Pytter Gerlofs koopman
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoper q.q.oud burgemeester Tjerd Bouwens, hypothecaire crediteurkoopman
verkoper q.q.Reyer Arjens Mahui, hypothecaire crediteuren vankoopman
verkoperAntje Tjerx, weduwe van
verkoperwijlen Sake Stoffelsmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYde Hemmes, mr. ijsersmid x Catharina Jans koopt huis zz. Zuiderhaven. Ten O. Gerrit Jansen Hemert, ten W. het pakhuis van Pytter Gerloffs, ten Z. de hof van Albert Christiaens, ten N. de straat en haven. Het is een voorhuis met een woning terzijde etc. Gekocht van Tjeerd Bouwens, oud-burgemeester en Reyer Arjens Mahui als hypotheek-crediteuren van wl. Sake Stoffels, mr. scheepstimmerman x Antie Tjerx.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-229Zuiderhaven 34huis
eigenaarWybe Hendriks
gebruikerKeimpe Pieters
gebruikerPieter Jelles
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-229Zuiderhaven 34huis
eigenaarRuird Sybes Bontekoe
gebruikerJacobus Wigmana
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-229Zuiderhaven 34huis
eigenaarRuird Sybes Bontekoe
gebruikerwed. burgemeester Velthuis cum soc.
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0049r van 12 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 34tuinZuiderhaven ZZ117‑07‑00 GGhof en zomerhuis
koperOttie Yedes, weduwe van
koperwijlen Frans Zeeman schipper
naastligger ten oostende kinderen en erfgenamen van wijlen Ruird Bontekoe
naastligger ten westenOttie Yedes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Frans Zeeman schipper
naastligger ten zuidenBartel Gerryts
naastligger ten noordenGerryt Jansen van Hemert
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
verkoperSamuel Schale, gehuwd metmr. pruikenmaker
verkoperCatharina de Court
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOttje Yedes wv Frans Zeeman, schipper, koopt een hof met bomen etc. en een zomerhuis, zz. Zuiderhaven. Ten O. erven Ruurd Bontekoe, ten W. de koper, ten Z. de hof van Bartel Gerryts, ten N. Gerryt Jansen van Hemert. Vrij in- en uitgang naar de straat door de steeg van de naastligger ten N. Gekocht van Samuel Schale?, mr. pruikmaker x Catharina de Court, voor 117 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-229Zuiderhaven 34huis
eigenaarYede Hommes
gebruikerYede Hommes cum soc.
huurwaarde34‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑13‑06 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-229Zuiderhaven 34huis
eigenaarYde Hemmes
gebruikerYde Hemmes cum soc.
huurwaarde34‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑03‑10 CG


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0179r van 3 dec 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 34westZuiderhaven ZZ1500‑00‑00 CGhuis en hof
koper door niaarFolkert Pytters koopman
geniaarde koperDirk Christiaans, gehuwd metmr. ijzersmid
geniaarde koperTrijntje Heeres
verpachter grondde stad Harlingen5‑10‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Hendriks c.s.
naastligger ten zuidenHendrik Harmens
naastligger ten westenFolkert Pyters koopman
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperAttje Yedes, weduwe van
verkoperwijlen Frans Joosten Zeeman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert Pyters (Schellingwou) koopt, na niaar wegens naastliggerschap, een huis en hof. De hof heeft vrij in- en uitgang naar de haven en de straat door de steeg van de naastligger ten O. Ten O. wd. Cornelis Hendriks, ten W. de koper, ten Z. Hendrik Harmens, ten N. de straat en haven. Gekocht van Ottje Yedes wv Frans Joosten Zeeman.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0290v van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 34westZuiderhaven ZZ 32/341775‑00‑00 CGhuizen
koperBarend Visser en zoonkoopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
huurdercommissaris Barre Stapert c.u.
huurderHarke van der Stok mr. metselaar40‑00‑00 CG
huurderJohannes Kerkhoven mr. timmerman
eerdere eigenaarG. Stinstra, erfgenaammedicinae doctor
eerdere eigenaarJacob Oosterbaan, erfgenamen van hun grootouderskoopman
erflaterwijlen Folkert Pieters Schellingwouw, gehuwd met
erflaterwijlen Antje Feddriks
naastligger ten oostenHendrik Tobe
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/3Fokke Janstimmerman te Arum
verkoper van 1/3Ane Janstimmerman te Arum
verkoper van 1/3Carel Christiaans te Rinsumageest
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend Visser & Zn, koopt een huis zz. Zuiderhaven, dat door de verkopers is gekocht van G. Stinstra en J. Oosterbaan. Ten O. Hendrik Tobee, ten W. erven Dirk Christiaans, ten Z. Jetze Jelles, ten N. de haven. Van dit perceel heeft Hendrik Tobee ook grond gekocht. Gekocht van Fokke- en Ane Jans, timmerlieden te Arum en C. Christiaans te Rinsuma geest, elk voor 1/3.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-236, pag. 97Zuiderhaven 34Barend Visscher4‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-173Zuiderhaven 34Pieter Ypes Rodenhuis... Fedde Bleeker, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-172, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-173, pakhuis ''de Zon'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-174, pakhuis ''de Hoop'', 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-173Zuiderhaven 34P Rodenhuis pakhuis de zon


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1957Zuiderhaven 34erven Pieter RodenhuisHarlingenpakhuis (105 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1957Zuiderhaven H-173Barend Visser & zoonpakhuis


1868 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1995
adresgegevens
Zuiderhaven 34In 1868 werden de pakhuizen Zuiderhaven 32 en 34 aangekocht [door de familie Wiarda]. Deze droegen de namen De Hoop en De Zon


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven (nu 78) 34rijksmonument 20793


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9013Zuiderhaven 34
  terug