Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 65
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 658-155 8-182 F-012F-018
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 658-160 8-182 F-012F-018


Naastliggers vanZuiderhaven 65
ten oostenZuiderhaven 67
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 63


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderhaven 65naamloze steeg ten oosten


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0123r van 17 jan 1630 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Pieter Upckes Cromwal


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0062v van 3 jun 1632 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 65Zuiderhaven NZ800‑00‑00 GGhuis, loods en ledige plaats daarachter
koperburgersergeant Symon Tonis van der Piet gleibakker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSjoerdt Popta
naastligger ten oostenJacob Popta
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende ledige plaatsen en kamers van Tjomme Oedses
naastligger ten westenkamer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgemeester Pieter Uupkes


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0072r van 4 jun 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende bewindhebbers van de geoctroyeerde Noordsche compagnie


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0074r van 11 jun 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSuffridus Joannis c.u.secretarisAmeland


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0243r van 25 sep 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 65Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]2100‑00‑00 GGnieuw huis met zomerhuis, tuin en plaats
koperNanningh Aernts, gehuwd metmr. kuiper
koperLijsbetje Jonas
verpachter grondIpe Meinerts mr. timmerman4‑00‑00 CG
verpachter grondRinsk Anskes
naastligger ten oostende ledige plaats en breekmolenhuis van Rein Jacobs de Adam
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: zuider nieuwe haven]
naastligger ten westende Groenlandse Compagnie: pakhuis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIpe Meinerts, gehuwd metmr. timmerman
verkoperRinsk Anskes


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0141r van 20 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Nanning Aarnts


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0200r van 15 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 65Zuiderhaven NZ bij de Groene brug2000‑00‑00 GGhuis
koperAnske Ypes c.u.
verpachter grondIpe Meinerts 4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhout- en molenhuis van Frans Jacobs de Adam
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten noordende hof van Hendrick Ringers
verkoperLijsbet Jonas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes [Zeestra] c.u. kopen huis nz. Zuiderhaven. Ten O. het hout- en molenhuis van Frans Jacobs de Adam, ten Z. de straat, ten W. het Admiraliteitspakhuis, ten N. de hof van Hendrik Ringers. Grondpacht 4 cg aan erven Ipe Meinerts. Gekocht van Lijsbet Jonas voor 2000 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0119v van 1 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 65Zuiderhaven NZ [niet vermeld]2150‑00‑00 GGhuis met plaats en tuin met wijnstok
koperBarent Hiddes de Fries c.u.kapitein
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Frans Jacobs de Adam
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten noordende hof van Hendrik Ringers
verkopervroedsman Anske Ippes Zeestra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKapitein Barent Hiddes de Fries c.u. kopen een huis. (Met beschrijving). De galerij van dit gekochte huis is precario vastgebouwd in de muur van het naastgelegen pakhuis. Ten O. erven Frans Jacobs de Adam, ten Z. de straat en haven, ten W. het pakhuis van de Admiraliteit, ten N. de hof van Hendrik Ringers. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van vroedsman Anske Ippes Zestra [Zeestra], voor 2150 GG.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 14rZuiderhaven 65Beern Hiddes de Fries, kapiteinf. 20000-00-00


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0147r van 12 apr 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 65Zuiderhaven NZ naast het Admiraliteitscollege200‑00‑00 GGgrondpacht van 4-00-00 CG
koperJoucke Hoytes Beyma
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Barent Hiddes de Vrieskapitein4‑00‑00 CG
verkoperClaes Ides te Makkum


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBarent Hiddes de Vries


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0133v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 65Zuiderhaven NZ133‑07‑00 GG1/8 huis
koper door niaarAnna Jensma, weduwe van
koper door niaarwijlen Barent Hiddes de Vries
geniaarde koperGerhardus Akkernotaris
geniaarde koperSjouckjen Jelles
eigenaar van 7/8Anna Jensma c.s.
huurderAnna Jensma
huurderwijlen Barent Hiddes de Vries kapitein
naastligger ten oostenArjen van Hemert
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEngel Cornelis van Engelenbibliothecaris Universiteit van Franeker te Franeker


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0025v van 8 okt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 65Zuiderhaven NZ180‑00‑00 CG2/8 huis
koperAnna Jensma, weduwe van
koperwijlen Barent Hiddes de Vries kapitein Admiraliteit in Friesland
eigenaar van 6/8Anna Jensma
naastligger ten oostenArjen van Hemert
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten noordenmr. Jurjen Harmens chirurgijn
verkoperJetske Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jacob
verkoperSjoerd Willems te Tzummarum
verkoperHidde Willems te Tzummarum
verkoperMarijke Willems, gehuwd met
verkoperJan Hendriks
verkoperMarijke Willems, voorstander van
verkoperSybren Willems
verkoperIdske Willems, gehuwd met
verkoperMarten Poppes te Idskenhuizen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Jensma wv kapitein Barent Hiddes de Vries, koopt 2/8 huis nz. Zuiderhaven, waarvan de rest haar toebehoort. Ten O. Arjen van Hemert, ten Z. de straat en haven, ten W. het College ter Admiraliteit, ten N. lands-schirurgijn Jurjen Harmens. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Jetske Jans wv Jacob [niet ingevuld] voor 1/8, Sjoerd Willems voor 1/5 van 1/8 en Hidde Willems voor 1/5 van 1/8 te Tzummarum, en Marijke Willems x Jan Hendriks te Tzummarum voor 1/5 van 1/8, mede voor broeder Sybren Willems absent naar Oostindie, en Idske Willems x Marten Poppes te Idskenhuizen voor 1/5 van 1/8, voor 360 CG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-155Zuiderhaven 65hoff
eigenaarburgemeester Croese
gebruiker
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-160Zuiderhaven 65huis
eigenaarArjen van Hemert
gebruikercommiss. Coen
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-155Zuiderhaven 65hof
eigenaarSalomon Stapert
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-160Zuiderhaven 65huis
eigenaarA. van Hemert
gebruikercommiss. Coen
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑9‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-155Zuiderhaven 65hoff
eigenaarSalomon Stapert
gebruiker
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-160Zuiderhaven 65huis
eigenaarArjen van Hemert kinderen
gebruikercomss. Coen
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0229r van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 65Zuiderhaven NZ990‑00‑00 GGhuis
koperJan de Ket, gehuwd metontvanger-generaal Franekeradeel
koperAntje Gardinius
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Arjen Hansen van Hemert
naastligger ten zuidenZuiderhaven en straat
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenSalomon Stapert chirurgijn
verkoperoud gedeputeerde staat van Friesland Hermanus Huber, erfgenaam van
verkoperZacharias Huber, erfgenaam vanraad Hof van Friesland
verkoperGeorgius Huber, erfgenaam van
erflaterwijlen Anna Jensma, weduwe van
erflaterwijlen Beernt Hiddes de Vrieskapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan de Ket, ontvanger-generaal van Franekeradeel x Antje Gardingius koopt huis naast het College ter Admiraliteit van Friesland. Ten O. erven Arjen Hansen van Hemert, ten W. het College, ten Z. de straat en haven, ten N. chirurgijn Salomon Stapert. De galerij aan de wz. van dit huis is precario en vastgebouwd aan de muur van het Admiraliteit pakhuis. Gekocht van oud-Gedeput. Staat van Friesland Hermannus Huber, Raad Ordinaris aan den Hove van Friesland Zacharius Huber, en advocaat v.d. Hove van Friesland dr. Georgius Huber, als erven van Anna Jensma wv kapitein Beernt Hiddes de Vries, voor 990 gg.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0050r van 19 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan de Ket [staat: Deket], gehuwd metontvanger
naastligger ten westenAntie Gardingius


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0078v van 16 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan de Ket ontvanger


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-155Zuiderhaven 65hoff
eigenaarcommissaris Koen
gebruikercommissaris Koen
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-160Zuiderhaven 65huis
eigenaar van 1/2commissaris Coen
eigenaar van 1/2Jan de Keth
gebruiker van 1/4commissaris Coen 14-15-00
gebruiker van 1/2 Jan de Keth 29-10-00
huurwaarde44‑05‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑07‑08 CG
opmerking1/4 staat ledig


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0343v van 27 apr 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan de Keth [staat: Deketh], gehuwd metontvanger van Franekeradeel
naastligger ten westenAntie Gardingius
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen mr. Jurjen


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0257r van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan de Keth [staat: Deketh] ontvanger


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-160 Zuiderhaven 65comsrs. Koen, bestaande uit 2 personen30‑00‑00 cg0sr.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-155Zuiderhaven 65hof
eigenaarcommris. Coen
gebruikercommris. Coen
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑12‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-160Zuiderhaven 65huis
eigenaar van 1/2commris. Coen
gebruiker van 1/4commris. Coen 14-15-00
huurwaarde44‑05‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑14 CG


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0151v van 12 mei 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: bootsmanswoning


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0134r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tweede genoemde koper Everhardus de Keth [staat: Deketh] vendumeester Admiraliteit
naastligger ten westenStapert ledezetter
naastligger ten westensteeg naar de haven, vrije


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-189, pag. 135Zuiderhaven 65Petrus Deketh


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-182, pag. 177Zuiderhaven 65P de Keth5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-012Zuiderhaven 65Petrus Deketh... huw 1818, huw 1825, huw 1839, ovl 1846, ovl 1849, regattdv1826-1893; eigenaar en gebruiker van wijk F-012, ontvanger, 1814. (GAH204); P.D., Jur. Utr. Dr. en Commissaris ter Recherche op den Abt van HRL, en Gesina ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zuiderhaven 65 P. Dekethfl. 5


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-012Zuiderhaven 65P J Deketh P Deketh ontvanger


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1495Zuiderhaven 65Petrus DekethontvangerHarlingenhuis en erf (360 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-012Zuiderhaven 65Johanna Verschuur... huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1846, ovl 1849; oud 73 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-012; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-012Zuiderhaven 65Trijntje Jurjens van der Walgeb 1809 HRL, ovl 4 mrt 1851 HRL, ongehuwd, DG, dv Jurjen vdW, en Serina van Wijk; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk E-225; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-012; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
FZuiderhaven 65P Deketh kiezer


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-012ZuiderhavenPetrus Deketh77 jgeenFranekerm, protestant, gehuwd
F-012ZuiderhavenJohanna Verschuur73 jFranekerv, protestant, gehuwd
F-012ZuiderhavenBaukje van Gorkum49 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
F-012ZuiderhavenTrijntie van der Wal29 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1495Zuiderhaven 65petrus de keth300 gl.15.00 gl.33.000 gl.15.00 gl.24.00 gl.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 641 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-012Zuiderhaven 65Petrus Deketh, overleden op 16 maart 184684 jr, geboren Franeker 11/4/1762, overleden Zuiderhaven F 12, Mr. /oud ontvanger, gehuwd, vader van Albartus Petrus Deketh, Mr. /Advocaat-Generaal Hoge Raad te Den-Haag. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1712 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-012Zuiderhaven 65Johanna Verschuir, overleden op 10 november 1849Zuiderhaven F 12, wed. Petrus Deketh (overleden 16/3/1846), zuster van wijlen jonkheer Mr. Gijsbert Fontein-Verschuir (7 kinderen zijn testamentair erfgenamen voor dat deel der goederen dat onder beheer is van haar neef Daniel-Carel de Dieu Fontein-Verschuir, te Alkmaar: zie verder memorie 7020/1774), stiefmoeder van Albartus Petrus Deketh, Advocaat-Generaal Hoge Raad te Den-Haag (testamentair erfgenaam voor het overige), legaten voor Gereformeerde Gemeente (fl. 4.000,-), 41- jarige dienstmeid Trijntje van der Wal (lijfrente fl. 3,-/week, bij overlijden overgaand op haar zuster Aafke) en oppasser Gerrit Roelvink (fl. 300,-). Saldo fl. 13.006,06. Bijgevoegd zijn suppletoire memories 7020/1742 bis en 1766 bis (verbeteringen en toelichtingen), voorts memorie 7020/1774 (vervallen fidei commis ad fl. 23.801,49) en afschrift van memorie van aangifte van het overlijden van Michael R. Lentz (zie memorie 7020/1774a). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-012Zuiderhaven 65Boukje van Gorkum... 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-023, wijk E-143; oud 49 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-012; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-012Zuiderhaven 65Hendrikje Johannes... Johannes Foppes en Willemke Foppes; BS huw 1816, huw 1837, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk F-012, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-012Zuiderhaven 65Sybe Klases Bijlsma... zandschipper in 1864 en wonende te HRL, N.H., timmerman in 1851; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-012, wijk G-276, wijk H-129, wijk I-035, (schip); oud 50 jaar, geb Britswerd en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-012Zuiderhaven 65Ruurd Ymes Hellema... zv IJeme H, en IJmkje Baukes; BS huw 1837, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-175, 125, wijk C-155, wijk F-012, 114; oud 44 jaar, geb Jislum (!) en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk C-196; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1495Zuiderhaven F-012Cornelis Harmenswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2993Zuiderhaven F-018Wijger Harmens Cz.woonhuis
Sectie A nr. 2994Zuiderhaven F-018Wijger Harmens Cz.tuin


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2993Zuiderhaven 65 (F-018)Wyger Harmens (Czn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 65 Wijger Harmens Czn.zonderf. 34000f. 46000
Zuiderhaven 65 Isaac Harmenshandelaarf. 22000f. 24200
Zuiderhaven 65 Elisabeth P.H. Fuchsgezelschapsjuffrouwf. 1400f. 1400


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 65R. Dijkmanvader geref. diaconiehuis


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenRusthuis v. Ouden v. dagen d. Geref. Kerk493


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenRusthuis v. Ouden v. dagen d. Geref. Kerk493


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenRusthuis v. Ouden v. dagen d. Geref. Kerk493


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenRusthuis v. Ouden v. dagen d. Geref. Kerk493


1962 - variabron: Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'
adresgegevens
Zuiderhaven 65Geref. Rusthuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 65T. (Taeke) Postma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 65rijksmonument 20780
  terug