Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 71
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 718-1588-1588-180F-014F-021
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 718-1588-1588-179F-015F-021


Naastliggers vanZuiderhaven 71
ten oostenZuiderhaven 71a
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 69
ten noordenRaamstraat 8


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139v van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ800‑00‑00 cgtwee ledige huisplaatsen aan elkaar
koper door niaarMayke Hendrix van der Laen, weduwe vankoopmansbode
koper door niaarwijlen Simen Tonis van der Piet
geniaarde koperPiter Hendrixkoopmansbode
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRaamstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenMayke van der Laen
naastligger ten noordenMayke van der Laen
verkoper van 1/2Jacob Tiebbes Popta
verkoper van 1/2Rembartus Popta, samen met
verkoperHesselius Popta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaycke v.d. Laan wv Simen Teunis v.d. Piet koopt, na niaar ratione vicinitatis, twee aanelkaar gelegen ledige huissteden, nz. Zuiderhaven. Ten O. en Z. de straten, ten W. en N. de koper. Gekocht van Jacob Tjebbes Popta voor 1/2 en Lambertus- en Hesselius Popta voor 1/2, voor 800 cg.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0154r van 25 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ 69/71/71a [staat: zuider nieuwe haven]3500‑00‑00 gghuis zijnde een gleibakkerswinkel en ledige plaats en houtschuur ten oosten daarvan
koperFrans Jacops de Adam c.f.
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 cg
huurderJan Willems
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westeneen ledige plaats van de verkoper gekocht door Jan Knijff
naastligger ten westenYpe Meynerts
naastligger ten noordenhet huis van Jarich Clasen te Ameland
verkoperJarich Clasen te Ameland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Jacobs d`Adam koopt een huis waarin een gleibakkerswinkel en een ledige plaets en houtschuur ten O. daarvan, nz. Zuider Nieuwe Haven. Hij koopt ook alle vaste en losse gereedschappen. Ten W. de ledige plaets die Jan Knijff en Ipe Meinerts hebben gekocht van de verkoper, ten Z. de haven, ten N. de verkoper, Jarigh Clasen van Ameland, voor 3300 gg.


1667 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 207 folio 357r van 22 jan 1667 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Zuiderhaven 71
inventarisantFrans Jacobs de Adam, weduwnaar (1) vangleibakker
wijlen Fongerke Arjens
requirantJan Jacobs de Adam oom van de inventarisant
requirantSybrandus Feitema halfbroeder van de inventarisant, curator over
Arjaantie Fransen de Adam kind uit (1), oud 11 jaren, en over
Heiltie Fransen de Adam kind uit (1), oud 10 jaren
inventarisantFrans Jacobs de Adam, weduwnaar (2) vangleibakker
wijlen Adriaantie Pytters Ackersloot
requireerdeJacob Fransen de Adam kind uit (2)
inventarisantFrans Jacobs de Adam, gehuwd (3) metgleibakker
aangeverPhilippijntie Arjens
aangeverAntie Wobbes, voordochter van
aangeverPhilippijntie Arjens
inleiding bij de boedelinventarisatie[0357r] Inventarisatie ende beschrijvinge ten overstane van de heeren praesiderende burgermeesteren Jan Knijf en Bartel Lanting in desen commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, gedaan ten sterfhuise van Frans Jacobs de Adam in leven galeibacker en Philippijntie Arjens echteluiden alhier, ten versoecke van Jan Jacobs de Adam als oom sampt Sybrandus Feitema halfbroeder in dien qualiteit curatoren de eerste ad actum divisionis en de laaste hen en tertijt de minderjarige tot haar behoorlicke jaren zullen gecomen zijn met naemen Arjaantie en Heiltie Fransen de Adam olt 11 en 10 jaren, beide voorkinderen van Frans Jacobs d'Adam bij wijlen Fongerke Arjens in echte verwect requiranten, en Jacob Fransen mede voorsoon van gedachte d'Adam bij wijlen Adriaantie Pytters Ackersloot in echte verwect requireerde, alles op 't aangeven van de selve en Antie Wobbes dochter van des overledens laaste huisvrouwe Philippijntie Arjens die beide de belofte van [0357v] getrouwe aangevinge, in handen van de welgedachte commissaris Lantingh hebben gedaan bij hantastinge, desen 22 januari 1667.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ [niet vermeld]565‑00‑00 gghuis en gleibakkerij met oven, verfmolen, aardmolen, etc.
koper provisioneelSymen Jacobs Bootsma
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenhet houthuis
naastligger ten noordeneigen steeg
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jelle Reiners Jeddema
verkoper q.q.Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
verkoper van 3/10Symon Jacobs Bootsma voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
verkoper van 3/10Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ1825‑10‑00 gghuis met drie zolders, paardestal en belvedere
koper provisioneelArjen Hansen, gehuwd met
koper provisioneelHiltie Fransen
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven en straat
naastligger ten westenhet huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam
naastligger ten noordeneigen steeg
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger
verkoper q.q.Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
verkoper van 3/10Symon Jacobs Bootsma voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
verkoper van 3/10Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0185r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ op de hoek van de Raamstraat2630‑00‑00 cghuis, paardestal en belvedere
koperburgervaandrig Wybe Sjoerdts Wildschut, gehuwd met
koperSjouckien Minnes
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
bewonerAbelus Jentiema c.u.kapitein
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenhuis en gleibakkerij van Symon Jacobs Bootsma
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger
verkoperArjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoperHeiltie Fransen de Adam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Sjoerdts Wildschut x Sjoukje Minnes koopt mooi huis met paardestal erachter en een belvedere, hoek Raamstraat. Ten O. die straat, ten W. het huis en gleibakkerij van Symon Jacobs Bootsma, ten Z. de straat en haven, ten N. Gerryt Claessen, cherger. Gekocht van Arjen Hansen van Hemert, apotheker x Heiltje Fransen de Adam.


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0110v van 10 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ 69-71 bij de Raamstraat1300‑00‑00 ggtwee erven
koper van 1/2Lijsbettie Jans Vermeulen, weduwe van
koper van 1/2wijlen Jan Jonas van der Burgh
koper van 1/2Cornelis Jansen van der Burgh, gehuwd metgleibakker
koper van 1/2Fokeltie Jans
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenburgemeester Wybe Sjoerts Wiltschut
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten noordensteeg in de Raamstraat
naastligger ten noordende hof van de erfgenamen van wijlen Jelle Reyners Jeddema
verkoper q.q.Symon Jacobs Bootsma voor zijn twee minderjarige kinderen, weduwnaar van
verkoper q.q.wijlen Arjaentie Fransen
verkoperArjen Symons
verkoperFrans Symons


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0358v van 21 jun 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ1000‑00‑00 cg1/2 van 2 erven, gleibakkerij, oven, verfmolen etc.met woonhuis incl. 2 dwarshuisjes aan de OZ van de gleibakkerij
koperBouwe Joostes Kock, enmr. schoenmaker
eigenaar van 1/2 dwarshuisjeCornelis Jansen van der Burgh c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
toehaakdrie zilveren dukaten voor de drie dochters van de verkoper
huurder voor 3 jarenN. N. 25‑00‑00 cg
naastligger ten oostenoud burgemeester Wybe Sjoerts Wildtschut
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten noordenRaamstraat, steeg naar de
naastligger ten noordende tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschut
verkoperLijsbetje Jans Vermeulen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jonas van der Burgh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Joostes Kok, mr. schoenmaker, koopt 1/2 van 2 erven, bestaande uit een gleibakkerij c.a. (met omschrijving), nz. Zuiderhaven. Ten O. de oud-burgemeester Wybe Sjoerdts Wildschut, ten W. Arjen van Hemert, apotheker, ten Z. de hof van Wildschut en een steeg naar de Raamstraat, waarvan de 2 erven de eigendom hebben. Mede-eigenaar is Cornelis Jansen v.d. Burgh. Gekocht van Lijsbeth Jans Vermeulen wv Jan Jonas v.d. Brugh.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0365r van 25 okt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ2100‑00‑00 cg1/2 van 2 erven, gleibakkerij, verfmolen, draaizolders en steenzolders en een voorhuis, incl. 2 dwarshuisjes
koper door niaaroud burgemeester Wybe Sioerdts Wildschut, gehuwd metkoopman
geniaarde koperburgerhopman Theotardus Sloterdijck
geniaarde koperTeuntie Symens
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
toehaakeen ducaat voor de vrouw van de verkoper en een rijksdaalder voor Abraham Jansen voor bewezen diensten
huurder voor 15 jarenN. N. 40‑00‑00 cg
naastligger ten oostenoud burgemeester Wiebe Sjoerdts Wiltschut
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten noordenRaamstraat, steeg naar de
naastligger ten noordende tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschut
verkoperBouwe Joostes Cock, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperWytske Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheotardus Sloterdijk, hopman x Teuntie Symens koopt de gleibakkerij, nz. Zuiderhaven. Ten O. Wibe Sjoerds Wildschut, ten W. Arjen van Hemert, ten Z. de haven, ten N. de hof van Wildschut. Deze laatste niaart echter ratione vicinitatis en het is onduidelijk wie de koper is geworden. Gekocht van Bouwe Joostes Kock.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 176v van jun 1702 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 71aJarich Jacobs [van der Ley], wijdschipper x Auckjen Pytters, koopt huis hoek Raamstraat/Zuiderhaven. Ten O. die straat, ten Z. de straat en haven, ten W. de 2 dwarshuizen gekocht door Jan Harmens, ten N. Jan van Zeist en een steeg. (met veel bedingen over de dwarshuizen.). Gekocht van de hypotheek credit. van burgemeester Wildschut.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0174v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ [staat: tussen het huis en pakhuis van Jarich Jacobs en koopmanPopta]279‑00‑00 ggtwee dwarshuizen met een overdekt plaatske daartussen
koperJan Harmens c.u.koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
verkoperde geregisteerde crediteuren van oud burgemeester Wilschut c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens koopt 2 dwarshuizen en een ledige, doch overdekte plaets daartussen, staande tussen het huis en het pakhuis, respectievelijk gekocht door Jarich Jacobs (v.d. Ley) en de koopman Popta, bij het huis van Jan van Zeist. Veel bedingen. Gekocht van de gezamenlijke crediteuren van oud-burgemeester Wildschut.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0177v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71aRaamstraat WZ hoek Zuiderhaven1025‑07‑00 gghuis met schone kamers, estrikken en graanzolders
koperJarich Jacobs, gehuwd metwijdschipper
koperAuckjen Pytters
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westentwee dwarshuizen van Jan Harmens c.u.
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJan van Zeist
verkopergeregisteerde crediteuren van Widschut c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-158Zuiderhaven 71huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerAnnius Sioerdts
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-158Zuiderhaven 71huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerAnjus Sjoerds
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan15‑8‑1720


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0263v van 31 mrt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ205‑00‑00 cghuis
koperJacob Jarigs van der Ley, zoon van
koperJarig Jacobs van der Ley
bewonerHans Femmes c.u.
naastligger ten oostenJacob Jarigs van der Ley
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenweduwe en zonen v wijlen Gilles Vermeersch
naastligger ten noordensteeg
verkoperburgemeester Jan Harmens Backer te Ameland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jarighs v.d. Ley en zijn vader Jarigh Jacobs v.d. Ley kopen huis nz. Zuiderhaven, ten O. de kopers, ten Z. de straat en haven, ten W. Gilles Vermeersch, ten N. de steeg of doorgang. Gekocht van Jan Harmens Backer, burgemeester op Ameland.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-158Zuiderhaven 71huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerHans Tammes
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-158Zuiderhaven 71pakhuis
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerJacob Jarigs
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 257ar van aug 1738 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 71aGijsbertus Koen koopt 4/12 van een huis met tuin erachter, waarvan de koper de overige parten al bezit. Gekocht van Fongerke Arjens van Hemert x Gerben Ates, als crediteuren van hun wijlen ouders Arjen Hansen van Hemert x Heiltje Fransen d`Adam. Er is geniaard door de familie d`Adam.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-158Zuiderhaven 71pakhuis
eigenaarJacob Jarighs
gebruikerJacob Jarighs
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0200r van 19 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ hoek Raamstraat999‑19‑00 cghuis en tuin, met stal en wagenhuis
koperTheunis Jarigs van der Ley koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenKoen oud commissaris
naastligger ten noordenPetrus Ferwerda n.u. en c.s.
verkoperJacob Jarigs van der Leykoopman


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-158Zuiderhaven 71pakhuis
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerJacob Jarigs
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-158Zuiderhaven 71pakhuis
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerJacob Jarigs
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 221r van nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 71a(achter, ook wel Raamstraat 10) Yde Floris, gleybakker x Aukje Geerts koopt huis wz. Raamstraat. Ten O. de straat, ten Z. Teunis v.d. Ley, ten W. en N. wd. Cornelis Koen. Gekocht van dr. Jacobus Tjallingii, advocaat bij het Hof van Friesland.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0143r van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ480‑00‑00 ggpakhuis
koperJurjen Okkes, gehuwd metmr. metselaar
koperGeertje Douwes
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTheunis van der Ley koopman
naastligger ten zuidenZuiderhaven en straat
naastligger ten westenG. Wildeman predikant
naastligger ten noordenG. Wildeman predikant
verkoperBartha Coen, gehuwd met te Heerda
verkoperClamer Henric Isaac baron van Steeding te Heerda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Okkes, mr. metselaar x Geertje Douwes koopt hecht en sterk pakhuis, door drie huurders gebruikt. Ten O. Teunis v.d. Ley, ten Z. de straat en haven, ten W. en N. ds. G. Wildeman. Gekocht van Bartha Coen, huisvrouw van Klamer Henrich Isaac Baron van Steding wonende te Heerde.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-179Zuiderhaven 71huis
eigenaarTheunis van der Ley
gebruikerAnske Andries
huurwaarde80‑00‑00 cg
af: lasten09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑18‑02 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-180Zuiderhaven 71koolstek
eigenaarTheunis van der Ley
gebruikerTheunis van der Ley
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0099r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ2470‑00‑00 cghuis en tuintje
koperPetronella Munter, weduwe van
koperwijlen burgerhopman Sipke Nauta
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostende heer Jarig van der Ley
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westends. G. Wildeman c.s.
naastligger ten noordends. G. Wildeman c.s.
verkoperJurjen Ockes van der Stockkoopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-179Zuiderhaven 71huis
eigenaarJarig van der Ley
gebruikerSjoerd Wiarda
huurwaarde100‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-180Zuiderhaven 71koolstek
eigenaarJarig van der Ley
gebruikerJarig van der Ley
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0049v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ hoek Raamstraat1080‑00‑00 gghuis
koperPieter Joseph Coulbaut, gehuwd metmr. kleermaker
koperAnna Wijngaarden
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderRamaker e.a.kapitein
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende verkoper Jarig Jacobs van der Ley koopman
naastligger ten noordenSake Jochems [staat: Jacobs]
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Joseph Coulbaut mr. kleermaker x Anna Wijngaarden, koopt kapitaal huis, hoek Zuiderhaven/Raamstraat. Ten O. de Raamstraat, ten Z. de haven, ten W. de verkoper, ten N. Sake Jochums. Gekocht van Jarig Jacobs v.d. Ley.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0045r van 22 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ175‑00‑00 cgplek grond
koperHolkje van der Ley, gehuwd met
koperCornelis Mollema koopman
gebruikerB. Visser te en zoon
naastliggerJohannes Oebeles van der Werf havenmeester
naastligger ten oostenP. J. Coulbaud kleermaker
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe Greidanus
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrietje Schoonebeek, weduwe van
verkoperwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHolkje v.d. Ley x Cornelis Mollema koopt een plek grond nz. Zuiderhaven, tussen de huizen van de mr. kleermaker Coulbaut en de havenmeester Johannes Oebeles v.d. Werf, thans in gebruik bij Barend Visser & Zn. Ten O. P.J. Coulbaut, ten W. erven Greidanus, ten Z. de haven, ten N.?. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv Jarig Jacobs v.d. Ley, voor 175 cg.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0095r van 11 nov 1804 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ771‑00‑00 cghuis
koperH. Tuining, gehuwd metcommies van het Vlieland
koperS. Louisa van Lon
naastligger ten oostenJohannes O. van der Werf
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende heer P. de Keth
naastligger ten noordenAndries van Hoek
verkoperde erfgenamen van wijlen ds. Wildeman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaH. Tuining, commies van `t Vlieland x Louisa van Lon koopt huis en tuin nz. Zuiderhaven. Ten O. havenmeester Johannes O. v.d. Werff, ten Z. de straat en haven, ten W. P. de Keth, ten N. Andries van Hoek. Gekocht van de kinderen van ds. Wildeman.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0138v van 17 mrt 1805 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71aZuiderhaven ZZ1500‑00‑00 cghuis en tuin
koperPetrus de Keth ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenJohannes van der Werff
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenPetrus de Keth
naastligger ten noordenAndries van Hoek
verkoperH. Tuning, gehuwd metcommies van het Vlieland
verkoperS. Louisa van Lon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPetrus de Keth, ontvanger der Conv. en Licenten te Harlingen, koopt huis en tuin aan de zonkant Zuiderhaven. Ten O. Johannes O. v. d Werff, ten Z. de straat en haven, ten W. de koper, ten N. Andries van Hoek. Gekocht van H. Tuining x Louisa van Lon.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-180 , pag. 177Zuiderhaven 71C. Mollema n.ux.1‑00‑00 cgkoolstek


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-015Zuiderhaven 71Anthoon Coulboutgeb 1799 HRL, ovl 4 aug 1813 HRL; wijk F-015, zv Pieter C, en Anna Wijngaarden; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-014Zuiderhaven 71Cornelis Heins Mollema... wijk E-200 en wijk E-201; gebruiker Johannes E. van der Heide, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-014, koolplek, 1814. (GAH204); id. van wijk H-165; gebruiker Willem Jurjens, turfdrager, 1814. (GAH204); id. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-015Zuiderhaven 71Pieter J. Coulbout... in handen van pres. burg. L.S. Steensma op wo. 13 okt 1783. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk F-015, kleermaker, 1814. (GAH204); Antonij Bartels ende Jeltje Gerkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-014Zuiderhaven 71C Mollemakoolplek
F-015Zuiderhaven 71P J CoulbautP J Coulbautkleermaker


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 215 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-015Zuiderhaven 71Elisabeth Coulbaut, overleden op 31 oktober 1820schoolhoudster (Heilige Weg F 164), wed. Jacob Hiddes Kerkhoven, moeder van minderjarige Jacob Jacobs Kerkhoven (voogd is Pieter Coulbout, mr. kleermaker Zuiderhaven F 15). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1506Zuiderhaven 71wed. Cornelis Mollema Harlingenpakhuis en erf (138 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 140 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-015Zuiderhaven 71Lijsbert Ages Westra, overleden op 15 november 1833vrouw van Cornelis Cornelis de Vries, werkman Zuiderhaven F 15, moeder van minderjarige Janneke, Sjieuwke en Hiltje Cornelis de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 343 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-015Zuiderhaven 71Janneke Kornelis de Vries, overleden op 26 april 1834dochter van Kornelis Kornelis de Vries, dienstknecht (Zuiderhaven F 15) en wijlen Elizabeth Westra, zuster van minderjarige Sjieuwkje en Hielkje Kornelis de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 en 56 van 7 dec 1836
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-014Zuiderhaven 71provisionele en finale toewijzingfl. 476a. de ankersmederij met zomerhuis, knechtswoning enz H-198 en H-170 en b. pakhuis F-014
 
verkoper en koperPhilippe Adrien Braams
verkoperHolkjen Jarigs van der Ley (wv Cornelis Mollema)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-015Zuiderhaven 71Catharina Beuker... op 18 apr 1816 HRL, huw.afk. 24 en 31 mrt 1816, 2e huwt met Jan Fluit, RK werkster in 1851, ovl wijk F-015, dv Johannes B., en Akke Kroesen; BS huw 1816, ovl 1842, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk F-045; oud 45 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-015Zuiderhaven 71Geert Pieters Luidenga... BS huw 1817, huw 1822, ovl 1850; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, houtsteksknecht, wijk F-015; VT 1839; G.P. Ludinga eigenaar van perceel nr. 1940 te HRL, sjouwerman, woonplaats HRL, legger nr. 430, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-015Zuiderhaven 71Janke Baukes Tolsma... wijk G-057, wijk H-167, 234, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-015; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-015ZuiderhavenGeert Pieters Ludinga46 jhoutsteksknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
F-015ZuiderhavenJanke Baukes Tolsma45 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-015ZuiderhavenFrietje G Ludinga14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-015ZuiderhavenBernardus Bonnema9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-015Zuiderhaven 71Petronella Greydanus... met Jan Willem Douwes Houtsma, N.H., dv Tjardes G, en Foekje Nauta; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk F-015; Jan Willems ende P.G., beide van HRL, sijnde de aangave gedaan door doct: F. Westra onder productie van ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-015Zuiderhaven 71Ymkje Houtsma... Douwes H, en Petronella Greydanus; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1834, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk F-015, 92, supp wijk E-331; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL, fabriekense, wijk A-035; VT1839; geb 30 sep ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1506Zuiderhaven F-256Maria Bosma woonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 01 nov 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
F-015Zuiderhaven 71Eene hechte huizinge met wagenhuis, stalling, hooi- en graanzolders en erf aan de Zuiderhaven op de hoek der Raamstraat, verhuurd aan J., Chaudron. Finaal verkocht op 6 nov 1872 in de Korenbeurs door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 3133.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 25 okt 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
F-015Zuiderhaven 71Eene hechte huizinge met wagenhuis, stalling, hooi- en graanzolders en erf aan de Zuiderhaven op de hoek der Raamstraat, verhuurd aan J., Chaudron. Finaal verkocht op 6 nov 1872 in de Korenbeurs door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2938.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1506Zuiderhaven F-021 Jan Pieters Schaafsma werkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5129Zuiderhaven 71 (F-021)Ida Jacoba Strobandwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 71 Elske Boerstragem. vroedvrouwf. 1400f. 1200
Zuiderhaven 71 Aaltje Hoekstragem. vroedvrouwf. 1400f. 1200


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 71D.J. de Koffleeraar m.o.


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22185
Zuiderhaven 71bisJohannes van Houwelingen


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22380
Zuiderhaven 71bovenJohannes van Houwelingen jr


1938 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-24667
Zuiderhaven, hoek Raamstraat N.V. Handel en Wegenmateriaal en Transportbedrijf v/h N. Sch


1938 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-24770
Zuiderhaven 71Arie van Houwelingen


1939 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-23340
Zuiderhaven 71Nationale Wegenbouw Mij N.V.


1939 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26075
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26308
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26767
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26799
Zuiderburen 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.426


1941 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26845
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26845
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij.


1941 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26882
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26912
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26975
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij.


1941 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-27005
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-27006
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-27013
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-27014
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1942 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-23340
Zuiderhaven 71Wegenbouwbedrijf W. Schotanus


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Overslag en scheepsbevr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenDros' Schelpkalkbranderij274
Zuiderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Overslag en scheepsbevr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Overslag en scheepsbevr.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 71J. (Jan) Jagersma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 71rijksmonument 20783  terug