Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderstraat 214-257 4-265 H-205H-243


Naastliggers vanZuiderstraat 21
ten oostende Westerstraat
ten zuidende Zuiderstraat
ten westenZuiderstraat 19


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0010v van 15 mei 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderstraat [niet vermeld]


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0254v van 21 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0176v van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 21Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]1300‑00‑00 GGhuis
koperWopke Wytses van Tallum c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat naar de poort]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWesterstraat [staat: straat naar het bolwerk]
naastligger ten noordenWybe Minties
verkoperJuffrouw Elisabeth Spenser


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0195v van 7 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMartien Pieters, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Pytter Watzes


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0094v van 31 mei 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-257Zuiderstraat 21huis
eigenaarwed. Jan Trompetter
gebruikerwed. Jan Trompetter
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-257Zuiderstraat 21huis
eigenaarwed. Jan Trompetter
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-257Zuiderstraat 21kamer
eigenaarAukjen Clases
gebruikerAukjen Clases
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-257Zuiderstraat 21huis
eigenaarJurjen Carstens
gebruikerJurjen Carstens
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-257 Zuiderstraat 21Jurjen Carsten, bestaande uit 5 personen30‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-257Zuiderstraat 21huis
eigenaarJurjen Carstens
gebruikerJurjen Carstens
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑12‑12 CG


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0037v van 24 okt 1756 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 21Zuiderstraat NZ 19/21 [staat: bij de Zuiderpoort]1400‑00‑00 GGhuis, stal en wagenhuizen
koper door niaarJacob Bouwes koemelker onder Almenum
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
geniaarde koper van 1/2Huig Gerrytswinkelier
geniaarde koper van 1/2Jan Freerxkoemelker onder Almenum
naastligger ten oostenWesterstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJurjen Karsten de Jongkoopman


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0169v van 11 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop op redemptie. Bij een koop op redemptie, ofwel met recht van wederkoop, verwisselt een onroerend goed of land van eigenaar zoals dat bij een normale verkoop ook het geval is. Verschil is dat in de koopakte een termijn van meestal een aantal jaren wordt vastgelegd waarbinnnen de verkoper het verkochte mag terugkopen voor dezelfde koopsom plus eventuele bijkomende kosten. De koper bepaalt of en wanneer hij wil terugverkopen, aangezien hij volkomen eigenaar is van het verkochte. Na het verstrijken van de vastgelegde termijn is de koper vrij om te verkopen aan wie hij wil.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 21Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]525‑00‑00 CGhuis
koperAdriana van Andringa
koperJohanna Clara van Andringa
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJohannes Dahmens
naastligger ten westenPieter Keimpes de Jong
naastligger ten noordenJan Simons Bakker
verkoper q.q.Jacob Reidhorst, gelastigde van zijn vader te Sexbierum
verkoper q.q.Herdrik Reidhorst, geauthoriseerde curator over
verkoperSybe Lieuwesbakkersknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdriana- en Johanna Clara van Andringa kopen een huis bij de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten W. Pieter Keimpes de Jong, ten Z. Johannes Damen, ten N. Jan Simons Bakker. Gekocht van de curator over Sybe Lieuwes, bakkersknecht.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0180r van 6 jun 1779 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 21Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]3500‑00‑00 CGstalling naast herberg het Posthuis
koperMarten Jacobs de Boer, gehuwd met
koperCatrina Cramer
naastligger ten oostenWesterstraat [staat: pad aan het bolwerk]
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet eerste pand in deze akte smid
naastligger ten noordenstadswallen
verkoperGrietje Willems, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Bouwes de Boer


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0087r van 19 okt 1783 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 21Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]3500‑00‑00 CGstalling naast herberg het Posthuis
koperTaede Jansen, gehuwd metpikeur
koperHaukje Pieters
naastligger ten oostenWesterstraat [staat: een rijpad]
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet eerste pand in deze akte
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperMarten Jacobs de Boer, gehuwd met
verkoperKaatje Cramer


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0178r van 1 sep 1799 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 21Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]2605‑00‑00 CGstalling en wagenhuis naast het Posthuis
koperSjoerd de Vries kastelein in Het Swart Paard
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTaede Jans, gehuwd met
verkoperHaukie Pieters


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-265, pag. 100Zuiderstraat 21P J Pietersen4‑00‑00 cg


1811 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 feb 1810
vermeld alsgeschat adresbericht
H-205Zuiderstraat 21Een uitmuntende HUIZINGE en HERBERG het Makkummer Posthuis genaamd met stal voor 40 paarden bij de Zuiderpoort, thans bewoond en gebruikt door Pieter J., Pietersen. Beschrijving verkocht op 6 mrt 1811 in het Makkumer Posthuis bij Pieter J. Pietersen door notaris W. Vettevogel.


1811 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 feb 1810
vermeld alsgeschat adresbericht
H-205Zuiderstraat 21Een uitmuntende HUIZINGE en HERBERG het Makkummer Posthuis genaamd met stal voor 40 paarden bij de Zuiderpoort, thans bewoond en gebruikt door Pieter J., Pietersen. Beschrijving verkocht op 6 mrt 1811 in het Makkumer Posthuis bij Pieter J. Pietersen door notaris W. Vettevogel.


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 290 van 6 apr 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 21koopaktefl. 4500herberg het Posthuis H-205 en H-206
 
verkoperTaeke Stephany (q.q.)
verkoperJantje Jacobs (gehuwd met Pieter Pietersen)
koperZake Wierds (te Galamadammen)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 21Sake Wierdsma... varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-202, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk H-205, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk H-206, kastelein, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-205Zuiderstraat 21Sake Wierdsma stalling


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 126 van 15 dec 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 21koopaktefl. 2300a. huis, herberg genaamd het Posthuis en stalling H-206 en H-205
 
verkoperSake Wierds Wierdsma (gehuwd met Christina Tietes de Boer)
koperDirk Riemers Lammenga (te Almenum, gehuwd met Eeke Sjoerds de Boer)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1982Zuiderstraat 21Dirk Riemers LammingaHarlingenhuis (120 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 21Almtje Dirks Blank... met Simon Petrus Wink, N.H., dv Dirk B., en Jetske ... ; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk H-205; oud 40 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk C-197; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 21Aukje Sjerps de Vries... dv Sjerp Tjeerds dV, en Antje Tjeerds de Boer huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1850, bevr HRL 1851 wijk H-205; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; VT1839; moeder in doopakte 1773 als: Hiltje T. de ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-205Jacobus Noentjes39 jherbergierWijnaldumm, rooms katholiek, gehuwd
H-205Alida Bouma29 jMenaldumv, rooms katholiek, gehuwd
H-205Jacobus J Noentjes1 jBurgwerdm, rooms katholiek, ongehuwd
H-205Jan S van der Meer18 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 237 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-205Zuiderstraat 21Dominicus Jacobs Nontjes, overleden op 18 maart 18438 wk (geboren 15/1/1843), overleden Zuiderpoort H 205, zoon van Jacob Jacobs Nontjes, logementhouder en Aaltje Douwes Bouma, broer van minderjarige Jacobus en Catharina Jacobs Nontjes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 en 21 van 4 mrt 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 1801dubbel huis, herberg, logement en stalling c.a. genaamd het Posthuis H-206 en H-205
 
verkoperSydjen Johannes Koning (te Makkum)
verkoperEeke Sjoerds de Boer (te Makkum)
koperGodert Posthumus


1848 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 46 en 49 van 5 jul 1848
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 951dubbel huis, met herberg, logement en stalling, H-206 en H-205
 
verkoperGodert Posthumus
koperMurk Riemers Lamminga


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 21Aaltje Douwes Bouma... wijk G-424, bev.reg. HRL 1860-80; oud 29 jaar, (vnm: Alida), geb Menaldum en wonende te HRL. 1839, wijk H-205; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 21Simon Petrus Wink... Heringa; BS huw 1842 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk B-129, wijk E-151, wijk H-205; oud 46 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk C-197; ... (alles)


1854 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 13 van 14 feb 1854
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 21koopaktefl. 2600huis, herberg en stalling nabij het Posthuis H-205 en H-206
 
verkoperMurk Riemers Lamminga
koperJacob Reinhart


1859 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50033 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 1 van 1 jan 1859
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 21koopaktefl. 2200huis en herberg het Posthuis H-205 en H-206
 
verkoperJacob Reinhart
koperTjalke Zaagsma


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1982Bij de Zuiderpoort H-206Tjalke Zaagsmawoonhuis


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 21Jacob Jacobs Nontjes... 1851 wijk F-236, supp wijk G-424; oud 39 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk H-205; ... (alles)


1879 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 92 van 16 apr 1879
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 10437logement de Makkumer Wagen
 
verkoperJustus Hendrik van Loon (q.q.)
verkoperRoelof Helmers (q.q.)
koperHarmen Jacobs Kremer


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4093*Zuiderstraat H-243Harm Jans Kremerwoonhuis
Sectie A nr. 4093*Westerstraat H-244Harm Jans Kremerwoonhuis


1888 - variabron: Nieuwsblad van Friesland
adresgegevens
Zuiderstraat 21Verkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jantje Wever, wed. van Kornelis Mulder, in wijk H no. 243, een verzoekschrift is ingediend om sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1899 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49100 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1393, 1400 en 1401 van 12 apr 1899
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-243Zuiderstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 664stalling met erf aan de Zuiderstraat H-243
 
verkoperHarmen Jacobs Kremer
koperFreerk Anema
verkoperHarmen Jacobs Kremer
koperHein de Bruin


1903 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49104 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2193, 2199 en 2201 van 9 dec 1903
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-243Zuiderstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 945huis aan de Zuiderstraat H-243
 
verkoperHermanus Tichelaar (te Midlum)
hoogste biederTjitze de Vries (te Almenum, ingehouden)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1987Zuiderstraat 21 (H-ong)Raphaël Paisstal


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 21G. (Geertruida) Kuipers
  terug