Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Kerkstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerKleine Kerkstraat 15-011 5-009 E-238E-238


Naastliggers vanKleine Kerkstraat 1
ten oostenVoorstraat 78
ten zuidenKleine Kerkstraat 3
ten westende Kleine Kerkstraat
ten noordenVoorstraat 76


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 1, HarlingenKleine Kerkstraat 1, Harlingen


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0082r van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0064r van 12 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 1Kleine Kerkstraat OZ0‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenClaes Lous
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sippe Poppes
verkoperde nagelaten weeskinderen van Jan Douwes, gehuwd metwieldraaier
verkoperAnna Wybes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0066v van 2 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 1Kleine Kerkstraat324‑14‑00 CGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenClaes Lous
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sippe Poppes
verkoperN. N.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0220r van 3 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 1Kleine Kerkstraat603‑00‑00 GGhuis
koperHendrik Jansen bakker
verpachter grondde stad Harlingen1‑06‑00 CG
huurderDirck kleermaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPytter Jelles wieldraaier
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJelle Tieerds koopman
verkoperde kinderen van de weduwe van wijlen Hylcke Iedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jansen Hengevelt, bakker, koopt een huis oz. Kleine Kerkstraat. Ten Z. Pytter Jelles, wieldraaier, ten N. Jelle Tieerds. Gekocht van de kinderen van wl. Hylcke Iedes, voor 603 gg.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0054v van 6 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0082r van 7 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0209r van 25 apr 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 1Kleine Kerkstraat OZ500‑00‑00 GGhuis
koperJelle Tieerds c.u.koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTrintie Reins nom. lib.
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenJelle Tieerds koopman
verkoperHendrick Jansen Hengevelt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Tieerds koopt een huis oz. Kleine Kerkstraat. Ten O.?, ten W. die straat, ten Z. Trijntje Reins, ten N. de koper. Gekocht van Hendrick Jansen Hengevelt, voor 500 gg.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0211r van 25 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Henne bakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-011Kleine Kerkstraat 1huis
eigenaarWybren Rinnerts
gebruikerEwert Sickes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-011Kleine Kerkstraat 1huis
eigenaarWybren Rinnerts
gebruikerH de Clercq
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan3‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-011Kleine Kerkstraat 1huis
eigenaarRinnert Wybrens erven
gebruikerJoost de Clerq
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-011Kleine Kerkstraat 1huis
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerPhilippus Levy
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑13‑06 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0110v van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 1Kleine Kerkstraat OZ165‑00‑00 CGhuis, noordelijk gedeelte
koper door niaarburgemeester Claas Gerrits van Slooten
geniaarde koperUlbo Jansen Menalda, gehuwd metmr. bakker
geniaarde koperAefke Gerryts
huurderJacob Gerryts c.u.
huurderWelmoed Feikes
naastligger ten oostenburgemeester Claes Gerryts van Sloten
naastligger ten zuidenhet zuidelijke gedeelte met Trijntie Heins, gehuwd met
naastligger ten zuidenJan Cornelis gleibakker
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenEvert Oosterbaan
verkoperTrijntie Hennes [staat: Heins], gehuwd met
verkoperJan Cornelisgleibakker


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0116r van 25 feb 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-011 Kleine Kerkstraat 1Benjamin Levy, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-011Kleine Kerkstraat 1huis
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerPhilippus Levi
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑01‑12 CG


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0208r van 11 mei 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0211v van 1 jun 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaas Bretton n.u.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0211r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Claas Bretton


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0235v van 19 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Syds Schaaff


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0286av van 17 sep 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Syds Schaaff


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0039v van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Schaaf


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 93v van 1 mrt 1789 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Kleine Kerkstraat 1Thijs Gijsen Kussendrager, koopman, koopt een huis of pakhuis oz. Kleine Kerkstraat, bestaande uit een beneden- en bovenkamer en zolder. Het zuidelijkste gedeelte blijft van Pieter Lanting, het verkochte deel wordt door vroedsman Albert Wimers Bakker gebruikt. Ten O. en Z. koopman Pieter Lanting, ten W. de Kerkstraat, ten N. de koper. Geen grondpacht. Gekocht van Hiltje Schaaf x advocaat voor het Hof van Friesland dr. Henricus Jans Westra voor 300 cg.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0093r van 1 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 1Kleine Kerkstraat OZ300‑00‑00 CGhuis of pakhuis
koperThijs Gijsses Kussendrager koopman
huurdervroedsman Albert Wiemers Bakker
naastligger ten oostenPieter Lanting
naastligger ten zuidenPieter Lanting
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenThijs Gijsses Kussendrager
verkoperHiltje Schaaf, gehuwd met
verkoperdr. Henricus Jans Westraadvocaat Hof van Friesland


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-009, pag. 103Kleine Kerkstraat 1Thijs G Kussendrager5‑05‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-238Kleine Kerkstraat 1Thijs Gijssen Kussendrager... 1785 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk E-011, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-238, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-234, gebruiker is Hendr. Bonk wed., gealimenteerd, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-238Kleine Kerkstraat 1T G Kussendrager pakhuis


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 420 en 1821-5 van 27 dec 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-238Kleine Kerkstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 150pakhuis in de Kleine Kerkstraat E-238
 
verkoperThijs Gijsses Kussendrager
koperAlbert Bolman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1010Kleine Kerkstraat 1Albert BolmankoopmanHarlingenpakhuis (30 m²)


1842 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 08 nov 1842
vermeld alsgeschat adresbericht
E-238Kleine Kerkstraat 1Een PAKHUIS met ANNEXEN in de Kleine Kerkstraat. verkocht op 8 nov 1842 ten huize in de Herberg in de Ooijevaar door not. Wijma en Goslings.


1842 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49035 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 194 en 201 van 23 nov 1842
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-238Kleine Kerkstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 85pakhuis Kleine Kerkstraat E-238
 
verkoperJan Bolman
verkoperJacobus Bolman
verkoperGeert Bolman
koperWillem Godhelp


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-238Kleine Kerkstraat 1Grietje Willems... dv Willem Douwes en Grietje Sapes; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1820, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1858 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 03 dec 1858
vermeld alsgeschat adresbericht
E-238Kleine Kerkstraat 1Eene huizinge in de Kleine Kerkstraat, Barend, Olivier e.a.. verkocht op 3 dec 1858 ten huize van Jan de Groot in Benthem door not. Goslings. Waarop geboden is f. 444.


1858 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 03 dec 1858
vermeld alsgeschat adresbericht
E-238Kleine Kerkstraat 1Eene huizinge in de Kleine Kerkstraat, verhuurd door Barend, Olivier e.a.. Publiek verkocht op 15 dec 1858 in Benthem bij Jan in de Groot door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 444.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1010Kleine Kerkstraat E-238Doetje Spannenburg wed. Tj. Houtsmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1010Kl. Kerkstraat E-238Laas Houtsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1010Kleine Kerkstraat 1 (E-238)Geertje Houtsmawoonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Kerkstraat 1beeldbepalend pand8 van 10


2003 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Kleine Kerkstraat 1Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2003
  terug