Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 3 5-071 5-068 F-159 F-151
aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 3naamloze steeg ten oosten


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0198r van 29 jan 1614 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 3noorder oude stadswal1/4 achterkamer
 
koperCornelis Jans, gehuwd met
koperSyts Sibrants
eerdere eigenaar van de voorkamerAeff Meyles
naastligger ten oostenHendrick Aerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGerryt Atzes Both
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Thoenis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jans x Syts Sibrants kopen (b) 1/4 achterkamer waarvan Aeff Meyles de voorste toebehoorde, op de noorder stads olde wall [Heiligeweg], met vrij medegebruik van een steeg. Ten O. Hendrick Aerts, ten W. Gerryt Atzes Both. Gekocht van bakker Claes Thoenis voor (a+b) 350 gg.


 


 


 


 


 


 


1690 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 30r van 27 aug 1690 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Heiligeweg 3
 
overledeneKeimpe Arjenshuistimmerman
aangeverArjen Keimpes nagelaten kind, oud 29 jaar, voor zich, en als curator over
Hoyte Keimpes nagelaten minderjarig kind, oud 24 jaar
Antie Keimpes nagelaten minderjarig kind, oud 21 jaar
Jan Keimpes nagelaten minderjarig kind, oud 18 jaar
Claes Keimpes nagelaten minderjarig kind, oud 15 jaar
Sijke Keimpes nagelaten minderjarig kind, oud 13 jaar
inleiding bij de boedelinventarisatie[0030r] Ontsegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge, gedaen ten sterfhuyse van Keimpe Arjens, in leven huystimmerman, nalatende ses kinderen met naamen Arjen, Hoyte, Antie, Jan, Claes en Sijke Keimpes, respectievelijk oldt 29, 24, 21, 18, 15 en 13 jaren, sijnde de beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende Burgemeester Haarsma, geadsocieert met Alexander Widenbrugh secretaris, ende ter presentie van voors. Arjen Keimpes, testamentaire ende bij den gereghte geauthoriseerde curator over sijne voors. minderjarige broeders en susters, en dat van alle sodanige goederen als de overledene metter doodt ontruymt en naegelaten heeft, sijnde de aengevinge ervan gedaan door voors. oudtste soon Arjen Keimpes, dewelke onder solemnele eede heeft belooft om alles nae sijn beste geweeten ende kennisse te sullen op ende aengeven sonder iets te verswijgen, waerop dan alsoo tot de beschrijvinge in navolgende manieren is geprocedeert, actum den 27e Augustij 1690.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0013v van 16 apr 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 3Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven]1/2 huis
 
koperTiaard Pieters, gehuwd met130-00-00 GG
koperAntie Keimpes
eigenaar van 1/2Tiaard Pieters, gehuwd met
eigenaar van 1/2Antie Keimpes
naastligger ten oostenFocke Dirx
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten westenhet huis Emaus
naastligger ten noordenHendrik Hendriks
verkoperJan KeimpesLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjaard Pieters x Antie Keimpes koopt een 1/2 huis waarvan zij al 1/2 bezitten, nz. Turfhaven. Ten O. de kinderen van wl. Focke Dirx, ten W. het huis 'Emaus', ten Z. die straat, ten N. Hendrik Hendriks. Er is eigendom v.d. steeg ten O. en vrij in- en uitgang naar de Grote Kerkstraat. Gekocht van Jan Keimpes te Leeuwarden, voor 130 gg.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-071Heiligeweg 3huis
eigenaarTiaard Pieters
gebruikerTiaard Pieters
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-071Heiligeweg 3huis
eigenaarTieerd Pieters
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-071 Heiligeweg 3huis
eigenaarTjeerd Pyters
gebruikerTjeerd Pyters
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-071 Heiligeweg 3huis
eigenaarTjeerd Pyters
gebruikerTjeerd Pyters
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-071 Heiligeweg 3huis
eigenaarKeympe Tjeerds
gebruikerLijsbeth Tjallings
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0031v van 26 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 3Heiligeweg NZhuis met weefwinkel, plaatsje en tuin
 
koper door niaarminderjarige Antje Jacobs, gehuwd met451-00-00 GG
koper door niaarminderjarige N. N. bontwever
geniaarde koperCornelis Geerts, gehuwd met
geniaarde koperDirkjen Ydes
huurderJohannes Pyters c.u.
naastligger ten oostenPyter Anderys
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenSybrand Feitema
naastligger ten noordenWytze Vettevogel
verkoperAntje Keimpes Feerdijk, gesterkt met
verkoperRein Gerbrandakoopman en fabrikeur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobijn Arjens koopt als curator over Antie Jacobs X (ws. Geert Harmens Krol) ...?, bontwever en beide nog minderjarig, na niaar ratione sanguinis, een deftig huis nz. Heiligeweg. Ten O. Pyter Andrys, ten W. Sybrand Feitema, ten Z. de Heiligeweg, ten N. Wytze Vettevogel. Geen grondpacht. Gekocht van Antje Keimpes Feerdijk x Rein Gerbranda.


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0222r van 28 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 3Heiligeweg NZhuis
 
koperJan Jacobs Schaafsma, gehuwd metmr. huistimmerman700-00-00 CG
koperAaltje Cornelis Blok
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Harmens Speltje
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westende erfgenamen van Sybrand Feitama
naastligger ten noordenWytze Vettevogel
verkoperAntje Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Geert Harmens Krol
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs Schaafsma, mr. huistimmerman x Aaltje Cornelis Blok kopen huis staande aan de noordkant van de zogenaamde Heiligeweg. Ten O. erven Jan Harmens Speltje, ten Z. de Heiligeweg, ten W. erven Sybrand Feitama, ten N. Wytze Vettevogel. Verkoperse kan tot mei 1783 gratis in het voorgedeelte blijven wonen. Geen grondpacht. Gekocht van Antje Jacobs wv Geert Harmens Krol, voor 700 cg.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0128r van 19 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 3Heiligeweg NZhuis
 
koper van 1/2Aaltje Norel meerderjarige vrijster, zuster van686-14-00 GG
koper van 1/2Anna Norel meerderjarige vrijster
huurderHenricus Hendriks c.u.schipper
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje voorhuis
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westende weduwe van S. Feitema voorhuis
naastligger ten noordenhet achterhuis, voorheen timmerwinkel voorhuis
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet voorhuis
naastligger ten westende erfgenamen van Vettevogel
naastligger ten noordenhet huis het Blauw Lam
verkoperJan Schaafsma c.u.mr. timmermanVeendam


 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0120r van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 3zuidHeiligeweg NZ [staat: Heilige]huis met bleekveld
 
kopermeerderjarig vrijster Sytske Wetzen 800-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Speltje
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westende weduwe van S. Feytama
naastligger ten noordenJohannes Adema
verkopermeerderjarig vrijster Anna Norel


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-071 Heiligeweg 3Jetske Ages


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-068 Heiligeweg 3J F H Metzlar nom ux2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-159Heiligeweg 3J.F. H Metzlar... gebod in de week, 5 mrt 1807; ondertrouw ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-159Heiligeweg 3J F N Metzlar wedJ F N Metzlar wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1029Heiligeweg 3wed. Jan Frans Hendrik MetzlarHarlingenhuis en tuin (161 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-159Heiligeweg 3Jetske Ages Zeilmaker, overleden op 12 december 1835Heilige Weg F 159, wed. Jan-Frans Hendrik Metzlar, geen kinderen, zuster van wijlen Klaas (vader van Leentje, vrouw van Olfert Staphorst, koopman Nieuwendam, Age, schipper Amsterdam, Berendje, wed. Harmen Zijlstra, te Groningen, Jantje, wed. Minne Hylkes Wiersma, tappersche en wijlen Johanna Klazes Zeilmaker, vrouw van wijlen Jan Hendriks Leyenaar, in leven metselaar, mdv: zie ad a), wijlen Mijntje (moeder van Johannes, koopman Franeker, Leentje, vrouw van Harmen Aukes Tuinstra, tuinmansknecht Franeker, Geertje, vrouw van Kasper Aukes Tuinstra, idem aldaar, Sytze, aldaar en wijlen Age Berends Wielinga, man van wijlen Elisabeth Rintjes Deventer, vdv: zie ad b) en wijlen Anne Ages Zeilmaker (vader van Dirk, koopman, Leentje, wed. Wigle Klazes de Vries, visopdraagster, Gerben, wever en Age Annes Zeilmaker), testamentair zijn uitgesloten uit de 2e staak Sytze Berends Wielinga en uit 3e staak Age Annes Zeilmaker, in boedel ook fidei commis ingesteld door Sytske van Wetzens (overleden 17/2/1803: bijgevoegde memorie 7009/030), dat nu vervalt aan Gerefomeerde gemeente, weeshuis en stadsarmenkamer Harlingen. Saldo fl. 3.745,99. - ad a: Fimke (vrouw van Johannes Coenraad Metzlar-Overdijk, varensgezel) en minderjarige Klaas en Hendrik Jans Leyenaar. - ad b: minderjarige Berend en Rintje Ages Wielinga. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-159Heiligeweg 3Hubert Jans Wagenaar... ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk A-083; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk F-159; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-159Heiligeweg 3H J Wagenaar stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-159HeiligewegHubert Wagenaar30 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kantoorbediende
F-159HeiligewegAnna Catharina Lijn34 jWorkumv, protestant, gehuwd
F-159HeiligewegHiltie Wagenaar2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-159HeiligewegAndrigje Wagenaar6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-159HeiligewegMaayke Overdijk19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-159Heiligeweg 3Wytze Jans Feddema, overleden op 26 november 18461 jr (geboren 26/9/1845), overleden Heiligeweg F 159, zoon van Jan Wytzes Feddema en Feikje Jans van der Brug, broer van minderjarige Ytje, Klaaske, Beitske, Sytske en Wemeltje Jans Feddema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-159Heiligeweg 3Eelkje Smitgeb 1792/1801 Workum, ovl 28 feb 1857 HRL, EvL, Rooms Katholiek, dv Hendrik S, en Baukje Kann?; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-034, wijk F-159, wijk H-169


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-159Heiligeweg 3Hinke Gerrits de Vries... ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-247, wijk B-112, wijk C-219, wijk E-066, 204, 264, wijk F-147, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-159Heiligeweg 3Jacob Meinderts Regoord... te passeren ten behoeve van het huwelijk van Bernardus Berend Koopman, varendsgezel, wonende te ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1029F-159 (Heilige weg)Hervormde Diaconiewoonhuis


1867 - bewonersadresnaamgegevens
F-159Heiligeweg 3Anna Lijn... huw 1836, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-083; oud 34 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk F-159; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3613F-151 (Gedempte Heiligeweg)Hervormde Diaconiewoonhuis


1890 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 3 (links van de voordeur), HarlingenHeiligeweg 3 (links van de voordeur)Weide, Gabe van derG v d W 'baksteeninscriptie (Gabe van der Weide)


1890 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 3 (rechts van de voordeur), HarlingenHeiligeweg 3 (rechts van de voordeur)Weide, Gabe van der1890'baksteeninscriptie (Gabe van der Weide)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3614Heiligeweg 3 (F-151)Gabe J. van der Weidewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 3 Johannes Boomstraontv. waterschap
vorige grondslagf. 1800
huidige grondslagf. 2300


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 3, HarlingenHeiligeweg 3J. Boomstraassurantiën voor transport, brand, inbraak, enz.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 3Joh.Boomstraontvanger waterschap


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 3, HarlingenHeiligeweg 3J. Boomstraverzekeringen, wijnen


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.A. Schaafsma838Schildersbedr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.A. Schaafsma838Schildersbedr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.A. Schaafsma838Schildersbedr.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.A. Schaafsma838Schildersbedr.


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 3A. (Albert) Schaafsma
  terug