Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 16 5-057 5-050 F-172 F-163
1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0152r van 4 okt 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat1/2 huis en een 1/2 kamer daarachter
 
koperBauck Hendrickx, weduwe van500-00-00 GG
koperwijlen Hendrick Willems
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Arents
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Gerryt
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrick Jansen, gehuwd met
verkoperAntie Gerryts


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0054v van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat ZZ tot aan de Zuiderwal of Turfhaven, strekkende van dehuis en plaats erachter, schuur en nog een kamer zuidwaarts eraan vast staand
 
koperFeyke Sioerdts c.u.800-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenJochum Aerndts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Gerrit Dircx
naastligger ten westende weduwe van Gerrit Claessens
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperBauck Hendricx, weduwe van
verkoperwijlen Hendryck Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeycke Sioerdts c.u. koopt huis, plaats erachter, schuur en nog een kamer zuidwaarts, zz. Grote Kerkstraat tot aan de Zuiderwal of Turfhaven. Ten O. Jochum Aerndts, ten W. erven Gerrit Dircx en wd. Gerrit Claessen. Grondpacht 25 st. Gekocht van Bauck Hendricx wv Hendryck Willems, voor 800 gg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0148r van 17 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]huis en loods
 
koperMarten Iemes, gehuwd met638-00-00 GG
koperPyttie Jacobs
verpachter grondBauck boendermaakster0-19-00 CG
naastligger ten oostenJochum Jacobs
naastligger ten zuidende paardenstal van Feycke Sioerdts c.u.
naastligger ten westende weduwe van Bartle Allerts
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperFeycke Sioerdts, gehuwd met
verkoperLijsbeth Tiebbes


 


1668 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 16, HarlingenGrote Kerkstraat 16'ANNO
1668'


1680 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 270r van 10 feb 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Grote Kerkstraat 16
 
overledeneMarten Yemes, weduwnaar vanmr. scheepstimmerman
wijlen Pyttie Jacobs
aangeverWopkjen Claeses, gehuwd met
Gerlof Yemes, geauthoriseerde curator overmr. scheepstimmerman
aangeverLijsbeth Martens kind van de overledene, oud 22 jaren
Foockeltie Martens kind van de overledene, oud 20 jaren
Antje Martens kind van de overledene, oud 17 jaren
inleiding bij de boedelinventarisatie[0270r] Ontzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Folckert Lamberts Nijkerck, Pytter Pytters Oldaens als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Marten Yemes mr. schipstimmerman, van alle zodanige goederen uit- en inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Gerlof Yemes burger ende mr. schipstimmerman binnen deser stede, als geauthorizeerde curator over Lijsbeth, Foockeltie ende Antje Martens respectievelijk old 22, 20 en 17 jaeren alle drie naegelatenen weeskinderen van de overledene Marten Yemes boven gedacht bij zijn huysvrouw Pyttie Jacobs in echte getogen, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Lijsbeth Martens voornoemt ende Wopkjen Claeses echte huysvrouw van Gerlof Ymes die den belofte daertoe staende hebben gepresteert in handen van de mede commissaris Nijkerk, [0270v] waerop dan tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 10e february 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0050ra van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koper provisioneelJan Hoeff commissaris512-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-19-00 CG
bewonerJan Jansen Boustijnmr. kleermaker
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Auckes
naastligger ten zuidenSjoerd Feyckes
naastligger ten westenPyter Hendrix
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper van 1/3Harmen Gerbens voor hemzelfmr. bakker
Gerloff Yemes, curator overmr. scheepstimmerman
verkoper van 1/3Antie Martens, nagelaten dochter van
wijlen Marten Yemes
verkoper q.q.burgerhopman Theotardus Lantingh, gelastigde van
verkoper van 1/3Lijsbeth Martens, gehuwd met
verkoper van 1/3Claes Meyes


 


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020ra van 7 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraathuis
 
koperYve Folkerts c.u.wieldraaier500-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-19-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Auckes
naastligger ten zuidende erven van Sioerd Feykes
naastligger ten westenPytter Hendrix
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperSytske Wybes, weduwe vanen als wettig vertegenwoordiger voor haar kinderen
Jan Hoeff


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-057Grote Kerkstraat 16huis
eigenaarArjen Beerns
gebruikerArjen Beerns
grondpacht aan Johannes Vosma
grondpacht00-19-00 CG
aanslag grondpacht00-04-12 CG
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-057Grote Kerkstraat 16huis
eigenaarArjen Beerns
grondpacht aan Johannes Vosma
grondpacht00-19-00 CG
aanslag grondpacht00-04-12 CG
aansl. grondp. voldaan--
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-057 Grote Kerkstraat 16huis
eigenaarArjen Berends
gebruikerArjen Berends
grondpacht aan Johannes Vosma
grondpacht00-19-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG
opmerkingpauper


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-057 Grote Kerkstraat 16huis
eigenaarSymon Arjens
gebruikerSymon Arjens
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
grondpacht aan Johannes Vosma
grondpacht00-19-00 CG
aanslag grondpacht00-03-12 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-057 Grote Kerkstraat 16huis
eigenaarSimon Arjens
gebruikerSimon Arjens
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
grondpacht aan Johannes Vosma erv.
grondpacht00-19-00 CG
aanslag grondpacht00-04-12 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0270r van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koper provisioneelBeernt Dirks korfmaker361-00-00 GG
verpachter grondburgemeester Vosma 0-19-00 CG
naastligger ten oostenJan Bouwes Pauw
naastligger ten zuidenHeere Huites
naastligger ten westende weduwe van Jan Schoonebeek
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
Bernardus Dreyer, curator overgerechts fiscaal
verkoperKnierke Symons, en haar zusje
verkoperMaike Symons, nagelaten minderjarige kinderen van
Symon Arjensstoeldraaier


 


 


 


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0098v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperJacob Samuels, gehuwd metjoods koopman376-00-00 CG
koperMinke S. Polak Leeuwarden
huurderAlexander Marcus
verpachter grondde erfgenamen van Vosma 0-19-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Claasen
naastligger ten zuidenLevy Jacobs
naastligger ten westenRitske Croonenburg
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperde weduwe van Jan Jarigs Klaaver


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-050 Grote Kerkstraat 16Jacob Samuels wed1-10-00 CGhuis


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-172Grote Kerkstraat 16Jacob Levij de Beer... HRL, 1816, zv Levie Jacobs de B., en Rebecca Izaks; BS ovl 1811, huw 1816, ovl 1841; gebruiker van wijk F-172, koopman; medegebruiker Levij Jacobs de Beer; eigenaar is Samuel Jacobs wed., 1814. (GAH204); oud 64 jaar, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-172Grote Kerkstraat 16Levij Jacobs de Beer... geb 1785 HRL, Jacob Levi de B., geb 1775 ... ; BS ovl 1811; 1816 huwelijken, ovl 1826; gebruiker van wijk F-172; medegebruiker Jacob Levij de Beer, koopman; eigenaar is Samuel Jacobs wed., 1814. (GAH204); Wij ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-172Grote Kerkstraat 16Samuel Jacobs... Grietje Samuels, geb 31 may 1779, ged 29 jun 1779 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-172Grote Kerkstraat 16Samuel Jacobs wedJacob Levi de Beer koopman
F-172Grote Kerkstraat 16Levy Jacobs de Beer


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-172Grote Kerkstraat 16Levi Jacobs de Beer, overleden op 30 november 1826vader van Jacob, koopman (Kerkstraat F 172), Mozes, idem, Izak, kleermaker Emdenen Abraham Levi de Beer, schoenmaker Leeuwarden. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 24 en 31 van 23 mrt 1831
adressoortbedraggebruik
F-172Grote Kerkstraat 16provisionele en finale toewijzingfl. 377huis F-172
 
verkoperJacob Levie de Beer
koperHendrikus Vluks


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 22 mrt 1831
F-172Grote Kerkstraat 16Eene uitmuntende huizinge c.a. in de Groote Kerkstraat, thans in huringe wordende gebruikt bij, Jansonides. Provisioneel verkocht op 23 mrt 1831 door notaris mr. J. Haneluyk..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1048Grote Kerkstraat 16Jacob Levy de BeerHarlingenkoopmanhuis en erf (75 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-172Grote Kerkstraat 16Rein Douwes Bleeker, overleden op 7 januari 1837man van Japke Gerrits Boorsma, winkeliersche, vader van Gerrit, wafelbakker en Douwe Reins Bleeker, zilversmid, allen wonende Kerkstraat F 172. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-172Grote Kerkstraat 16Hiltje Dijkstraoud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-172; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-172Grote Kerkstraat 16Roelof Jans van Wijk... HRL 1805, BS huw 1828, ovl 1844, ovl 1851; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, horlogiemaker, wijk F-172; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-172Grote Kerkstraat 16Roelof van Wijk stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-172Grote KerkstraatRoelof van Wijk34 jHarlingenm, protestant, gehuwd, horologiemaker
F-172Grote KerkstraatHiltie Dijkstra32 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-172Grote KerkstraatJan R van Wijk8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-172Grote KerkstraatTrijntie van Wijk6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-172Grote KerkstraatPietje van Wijk4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-172Grote Kerkstraat 16Roelof Jans van Wijk, overleden op 16 september 184439 jr (geboren 10/7/1805), horlogemaker, overleden Kerkstraat F 172, man van Hiltje Jans Dijkstra, vader van minderjarige Jan, Trientje, Pietje en Anna Roelofs van Wijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-172Grote Kerkstraat 16Jan Nak, overleden op 15 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 17 jr, kleermakersknecht, overleden Kerkstraat F 172. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 en 23 van 4 mrt 1846
adressoortbedraggebruik
F-172Grote Kerkstraat 16provisionele en finale toewijzingfl. 389huis F-172
 
verkoperHenderikus Fluks
koperAbe Gosses Schipper


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1048F-172 (Kerkstraat)Abe G. Schipperwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3625F-163 (Kerkstraat)Benjamin Boswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3625Grote Kerkstraat 16 (F-163)Theunis Willemswoonhuis


1916 - schoolgeldadresnaam
Grote Kerkstraat 16Martinus Koopmans


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 16 Pier Lichtendahl Jzn.mosselv. en winkel.
vorige grondslagf. 4000
huidige grondslagf. 2500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 16P.Lichtendahlvischhandelaar
Kerkstraat 16aA.Tigchelaarhoutbewerker


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 16J. Lichtendahl Hzn.3Vischh.


1940 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 16Oud Harlingen Magazine 1991sep: Opening viswinkel v.d. Geest en Brandenburg, Kerkstraat 16


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 16J. Lichtendahl Hzn.451Vischh.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.E. v.d. Geest501Vischh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.E. v.d. Geest501Vischh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.E. v.d. Geest501Vischh.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 16beeldbepalend pand7 van 10
  terug