Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 60
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 606-0016-0016-001E-019E-017


Naastliggers vanVoorstraat 60
ten oostende Simon Stijlstraat
ten oostenVoorstraat 62
ten zuidenSimon Stijlstraat 2
ten westenVoorstraat 58
ten noordende Voorstraat


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0059r van 14 aug 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 60Voorstraat ZZ [staat: bij de Butterbrug]200‑00‑00 ggjaarlijkse rente van 10-14-00 gg
koperJoost Boyens, gehuwd met
koperAeff Cronenburch
bewonerjaarlijkse rente uit het huis van Joost Boyens c.u.14‑14‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohannys Gerlefs Rispens, gehuwd met te Oosterend
verkoperTrijncke Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoest Bonens x Aeff Cronenburgh kopen 10 1/2 GG grondpacht van het huis waar ze wonen, bij de butterbrugghe. Van Johannes Gerlofs Rispens x Trijncke Jelles. Voor 200 gg.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0011r van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Jans koekbakker


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0150r van 19 dec 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen Joost Boens


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0160v van 30 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJoost Boens


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0131r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 60Voorstraat ZZ bij de Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]00‑00‑00 cghuis waar het Groene Klaverblad uitsteekt en nieuw achterhuis, tuin, plaatsje en loodsje
koper provisioneelN. N. het Groene Klaverblad
bewonerwijlen Joost Buens
bewonerAeffke van Cronenburch
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenkamer in de Stroffelsteeg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Pytke Wybes voor hun vijf kinderen, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Pyter Joosten
verkoper q.q.oud burgemeester Bruyn Gijsberts Gersma, gelastigde van
verkoper van 1/2dr. Martinus Blocklant, gehuwd met te Amsterdam
verkoper van 1/2Geertie Gerckes Siccama te Amsterdam


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0160r van 17 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 60Voorstraat ZZ1265‑14‑00 gg1/2 huis
koper door niaarbroeder van de verkoperse Rombart Siccama te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
geniaarde koperJacob Claessenolieslager
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenDirck Aryens
naastligger ten westenMarten Feyckes
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoper q.q.dr. Blocklant q.q., gelastigde van
verkoperGeertie Siccama


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0012r van 28 mei 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0036r van 21 mei 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 60Voorstraat ZZ2533‑00‑00 gghuis daar het Groene Claverblad uytgehangen heeft, ledige plaats en kamer
koperDirck Aeriaens, gehuwd metbrouwerhet Groene Klaverblad
koperAmerens Piters
bewonerNanne Keimpeskistmaker
naastliggersteeg naar de Lanen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRombert Siccama te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Ariaens, brouwer x Amerens Piters kopen een huis, ledige plaets en camer aan de zz. Voorstraat, daar 't groene claverblad uytgehangen heeft, bewoond door kistmaker Nanne Keimpes. Op dit perceel mag geen ros- of oliemolen of welke andere molen ook, worden gebouwd of gemaakt. Dit huis heeft geen recht op uitgang en opslag door de steeg naar de Lanen. Gekocht van Rombert Siccama te Leeuwarden, voor 2533 gg.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0058r van 23 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 60Voorstraat ZZ bij de Botterbrug1910‑00‑00 gghoekhuis
koperIpe Beerns mr. kuiper
verpachter grondde erfgenamen van wijlen dr. Dirck Lieuwes Scheltinga 4‑04‑00 cg
bewonerHitje van Dam
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhavensdiept]
naastligger ten zuidende verkoper Dirck Ariaens c.u.brouwer
naastligger ten westenMarten Feikes
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperDirck Ariaens, gehuwd metbrouwer
verkoperAmerens Piters


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0060r van 10 mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 60Voorstraat ZZ [staat: bij de Boterbrug]1910‑00‑00 gghuis
koperIpe Beernts mr. kuiper
verpachter grondde erfgenamen van wijlen dr. Dirck Lieuwes Scheltinga 4‑04‑00 cg
bewonerHidtje van Dam
naastligger ten oostenWortelhaven en diept
naastligger ten zuidenDirck Aeriens c.u.
naastligger ten westenMarten Feikes
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperDirck Aeriens, gehuwd met
verkoperAmerens Piters


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0150v van 30 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenIpe Beerns


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0083v van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgervaandrig Epe Beernts


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0044v van 25 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ype Beerns


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0084v van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Ype Beerns


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0085r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0081r van 21 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFedde Pytters


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 1rVoorstraat 60Nanne Keympesf. 1000-00-00


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0136v van 21 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Willems c.soc.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0063r van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ype Beerns


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0325r van 21 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJillert Pytters c.s.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0146v van 1 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaanhuis


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0149r van 8 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 60Voorstraat hoek Wortelhaven223‑21‑00 gg1/2 huis
koper door niaarUlbe Jillerts vrijgezel
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
geniaarde koperDirck Huiges c.u.
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: vermaning
naastligger ten westenburgemeester Winsma
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperHoite Feites, gehuwd met
verkoperHylkjen Johannis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUlbe Jillerts, vrijgezel, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Dirk Huigens, een 1/2 hoekhuis Voorstraat/Simon Stijlstraat. Ten O. de Wortelhaven, ten Z. de Doopsgezinde Vermaning, ten W. burgemeester Winsma, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Hoite Feikes x Hylkjen Johannes, voor 223 gg.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0152v van 22 mrt 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaanhuis


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-001 , folio 111Voorstraat 60huis
eigenaarUlbe Jillerts
gebruikerUlbe Jillerts
opmerkingpauper


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0298r van 30 mei 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Lutherse Gemeente: kerk


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-001 , folio 72rVoorstraat 60huis
eigenaarUlbe Jillerts
gebruikerUlbe Jillerts
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-001 , folio Voorstraat 60huis
eigenaarUlbe Jillerts
gebruikerWillem Waerdenburg cum soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0072r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 60Voorstraat ZZ aan de Wortelhaven310‑14‑00 gghuis
koperGerryt Hendriks, gehuwd metuitdrager
koperTrijntje Dirks
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Douwes koopman
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Winsma
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 1/3Ytje Wybes, weduwe van te Franeker
verkoper van 1/3wijlen Jan Annes te Franeker
verkoper van 1/3Harmen Sjoerdsmr. schoenmaker
verkoper van 1/3Antje Clases, gehuwd met
verkoper van 1/3Pyter Jansengleibakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Hendriks, uitdrager x Trijntje Dirks koopt een huis zz. Voorstraat aan de Wortelhaven. Ten O. de Wortelhaven, ten Z. wd. en erven Eelke Douwes, ten W. erven burgemeester Claas Winsma, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Ytje Wybes wv Jan Annes te Franeker voor 1/3, mr. schoenmaker Harmen Sjoerds voor 1/3, en Antje Clases x gleibakker Pyter Jansen (Grauda?) voor 1/3, voor 910 gg.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0276r van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerd Talma n.u.koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-001 , folio 72vVoorstraat 60huis
eigenaarGerryt Hendriks
gebruikerGerryt Hendriks
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0225v van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0028v van 5 apr 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0039v van 5 jul 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerrit Hendriks


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0119r van 11 sep 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Hendriks


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-001 , folio 72vVoorstraat 60huis
eigenaarGerrit Hendrix
gebruikerGerrit Hendrix
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-001 , folio 73vVoorstraat 60huis
eigenaarGerryt Hendriks wed.
gebruikerGerryt Hendriks wed.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0018v van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 60Voorstraat ZZ op de hoek aan de Wortelhavenspijp800‑14‑00 gghuis
koper door niaarSybrand Talma distillateur
geniaarde koperTjepke Gratemakoopman
naastligger ten oostenWortelhaven
naastligger ten zuidende Lutherse Gemeente: kerk
naastligger ten westende heer Sybrand Talma
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Bernardus Dreyer, curatornotaris
verkoper q.q.Benjamin Brouwer, curatornotaris
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curatoren overgezworen klerk ter secretarie
verkoperGerryt Hendriksuitdrager
verkoper van 1/2Johannes Douwes, weduwnaar vanuitdrager
verkoper van 1/2wijlen Trijntie Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Talma, destillateur, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Tjepke Gratama, een mooi hoekhuis zz. Voorstraat bij de Wortelhavenspijp, bewoond door de mede-verkoper Johannes Douwes. Ten O. de Wortelhaven, ten Z. de Lutherse Kerk, ten W. de koper, ten N. de Voorstraat en diept. Overname van alle goederen tegen taxatie. Gekocht van (de met name genoemde curatoren over de boedel van) uitdrager Gerryt Hendriks voor 1/2, en uitdrager Johannes Douwes als testamentair erfgenaam van zijn wl. vrouw Trijntje Dirks voor 1/2, voor 800 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-001 , folio 73vVoorstraat 60huis
eigenaarSybren Talma wed.
gebruikerSybren Talma wed.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-001 , folio 128vVoorstraat 60huis
eigenaarS. Talma wed. en erven
gebruikersecretaris Conradi
huurwaarde150‑00‑00 cg
af: lasten04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal146‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde26‑10‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-001 , folio 128vVoorstraat 60huis
eigenaarSeerp Gratama nom.ux.
gebruikerHeere Oosterbaan
huurwaarde150‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal146‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde26‑10‑14 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0058r van 19 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 60Voorstraat ZZ hoek Wortelhaven5000‑00‑00 cghuis en erf
koperDooytze Eelkes Hinxt, gehuwd metluitenant kolonel en kapitein ter zee Admiraliteit
koperCatharina Maria de Haan
huurderP. Tetrode
naastligger ten zuidende Lutherse Gemeente
naastligger ten westenGeertje Talma
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
verkoperJohan Daniel Toussaintkoopman
verkoperAafke Talma, gesterkt met
verkoperdr. S. Gratema


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-001 , folio 128vVoorstraat 60huis
eigenaarDooitze Hingst
gebruikerDooitze Hingst
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHengst kapitein


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-001, pag. 88Voorstraat 60wed. D. Hingst


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-001 , pag. 125Voorstraat 60Dooytze Hingst 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-019Voorstraat 60Dooitze Eelkes Hingst... 1769; huw.reg. N.H. HRL; ook huwt met Catharina de Haan; BS ovl 1838; wed. eigenaar en gebruiker van wijk E-019, 1814. (GAH204); D.E. Hinxt, capitein ter Zee van HRL, ende Catharina Joris de Haan van Leeuwarden, zijnde ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 60wed. D.E. Hingstfl. 4


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-019Voorstraat 60wed D E Hinxtwed D E Hinxt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1081Voorstraat 60wed. Dooytje Hingst Harlingenhuis en erf (132 m²)


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 274 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-019Voorstraat 60Catharina M. de Haan, overleden op 18 april 1838M.=Maria, Voorstraat E 19, wed. Dooitze Eelkes Hingst (overleden 20/10/1797: vervallen fidei commis: zie 274a), moeder van wijlen Anna-Maria Dooitzen Hingst (overleden circa 1802), zuster van Anna-Maria (wed. Montanus Hettema), te Leeuwarden, wijlen Susanna (vrouw van wijlen Lodewijk Feyens, in leven koopman aldaar, moeder van Mr. Georgius-Lambertus Lodewijks Feyens, advocaat aldaar) en wijlen Tekela de Haan (vrouw van Rinze Jetzes de Vries, koopman Dokkum, moeder van Anna-Catharina, aldaar en Johanna-Susanna Rinzes de Vries, aldaar) (testamentair en ab intestato erfgenamen), legaten voor RK-pastorie (fl. 3.000,-) en dienstmeid Catharina Jansen de Haan (fl. 200,-). Saldo fl. 50.222,16. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1081Voorstraat E-019Daniel S. Hollenga en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2980Voorstraat E-017 Eugenius Bernardus Winkler woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2980Voorstraat 60 (E-017)Rinse G. van Slootenwoonhuis


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 60R.G. v. Slooten's Suikerwerkfabr.126Woonh.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 60R.G. v. Slooten's Suikerwerkfabr.126Woonh.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 60R.G. v. Slooten126Woonh.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 60R. van Slootenfabrikant
Voorstraat 60mej. N.A. Timmersverpleegster


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 60G. de Wind143Café-rest.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 60J.K. Tiel775Electrot. bur.


1945 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 60, HarlingenVoorstraat 60 Tielaanleg van electrisch, gas- & waterleidingen


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.K. Tiel775Electrot. bur.


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 60, HarlingenVoorstraat 60 TielTechnisch Bureau Tielelectrische-, radio-, sanitaire- en scheepsinstallaties


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.K. Tiel775Electrot. bur.


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 60, HarlingenVoorstraat 60 TielTiel, Technisch Bureauelectrische-, radio-, sanitaire en scheepsinstallaties


1962 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 60, HarlingenVoorstraat 60 TielTechnisch Bureau Tielelectrische-, radio-, televisie- en scheepsinstallaties


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 60J.H. (Johannes) Tiel


2023
0.20060110092163


  terug