Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 32
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 326-0216-0216-019E-036E-031
   huisnummer hogerSint Odolphisteeg 26-0196-0196-017E-ongE-174
   huisnummer hogerSint Odolphisteeg 26-0196-0196-086E-ongE-174


Naastliggers vanVoorstraat 32
ten oostenVoorstraat 34
ten zuidenSint Odolphisteeg 8
ten westenVoorstraat 30
ten noordende Voorstraat


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0173r van 18 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 32Voorstraat ZZ1510‑20‑00 gghuis, loods, plaats, schuur en plaats achter de schuur, alles zuidwaarts aan en achter voorschreven huis gelegen, met de vrije uitgang in de Olifssteeg
koperdr. Andreas Heemstra stadssecretaris
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑08 cg
naastligger ten oostenSybe Peyma
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Siuerd Paals
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerryt Jobs
naastligger ten oostenLolle Saeckes
naastligger ten zuidenGosse Pyters glasmaker
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Bentis
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperEde Cornelis Sonnenberghkoopman te Hoorn


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0100r van 1 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 32Voorstraat ZZ1590‑00‑00 gghuis, schuur, ledige plaats en loods, met vrije achteruitgang op de Olijffsteeg
koperNanne Jans c.u.smid
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 cg
bewonerRinske Hanses
naastligger ten oostenHendrik Coenraets
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirk Hendriks
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperdr. Andreas Heemstra c.u.secretaris van Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanne Jans, smid c.u. kopen een huis zz. Voorstraat, met uitgang op de Olijffsteech. Ten O. Hendrik Coenraets, ten W. Dirk Hendriks. Nu bewoond door Rinske Hanses. Grondpacht 13 st aan de Stad. Gekocht van dr. Andreas Heemstra c.u., voor 1590 GG.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0137r van 8 sep 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 2zuidSint Odolphisteeg331‑00‑00 gghuis en woning
kopermr. Nanne Oenes, gehuwd met
koperTrijn Jetses
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenmr. Nanne Oenes c.u.
naastligger ten zuidenClaes Sybes
naastligger ten westenNanne Jansen
naastligger ten noordendr. Andraeas Heemstra secretaris van Harlingen
verkoperdr. Andraeas Heemstrasecretaris van Harlingen


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0272v van 23 jul 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 32Voorstraat ZZ4400‑00‑00 gghuis, loods en plaats met de woning daarachter, en de steeg tussen deze Pytters en het nieuwe huis van de verkoper naar de Olijfsteeg toelopende
koperde weduwe en erfgenamen van wijlen Tiberius Templar
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 cg
bewonerTieerd Rinia
naastligger ten oostenburgerhopman Hendrick Coenraats, en
naastligger ten oostenandere woningen
naastligger ten zuidenPytter Gijsberts
naastligger ten westende weduwe van wijlen Dirck Hendricks moutmaker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperNanne Jansen c.u.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0120v van 22 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 2zuidSint Odolphisteeg WZ [staat: Sinte Odulphisteeg]535‑00‑00 gghuis
koper door niaarFolckert Lammerts pasteibakker
geniaarde koperBavius Ziricus c.u.procureur fiscaal bij het gerecht van Harlingen
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Claes Sibes
naastligger ten noordenFolckert Lammerts pasteibakker
verkoperDouwe Tiepkes


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0208v van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 32Voorstraat ZZ2100‑14‑00 gghuis met een vrije in- en uitgang in de St. Odolphisteeg
koperReiner Templar apotheker
koperClaasjen Camp
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 cg
huurderJan Piers de Groot c.u.200‑00‑00 cg
naastligger ten oostenoud burgemeester Hendrik Coenraads
naastligger ten zuidenPytter Ghijsberts
naastligger ten westenals bewoner Harmen Jelmers boekbinder
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Templar x Claaske Camp koopt huis aan de Voorstraat. Ten O. Hendrik Coenraads, ten Z. Pytter Gijsberts, ten W. Harmen Jelmers, ten N. de Voorstraat. Vrije in- en uitgang naar de Sint Odolphisteeg. Gekocht van Jan Piers de Groot (?)


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 3rSint Odolphisteeg 2vroedsman Nijkerckf. 7000-00-00


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0101r van 11 okt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZ250‑00‑00 cghuis
koperGerryt Sipkes, gehuwd met
koperLupke Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
huurderde weduwe van wijlen vaandrig Claas Auckes c.s.
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenMoses Abrahams mr. knoopmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenvroedsman Cornelius Wijngaarden
verkopervroedsman Cornelius Wijngaarden, erfgenaam
verkoperWibrandus Nijkerck, erfgenamen ex testamento van hun vaderpredikant te Oppenhuizen
erflaterwijlen oud burgemeester Folckert Lammerts Nijkerck, gehuwd met
erflaterwijlen Siouckje Wibrandi, moeder van Wibrandus Nijkerck


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0367v van 8 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 32Voorstraat ZZ800‑00‑00 cghuis daer de Son uithanght, met een vrije in- en uitgang in de Olijsteegh
koperoud burgemeester Jacobus Goslinghs c.u.de Zon
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 cg
naastligger ten oostenoud burgemeester Ludinga
naastligger ten zuidenhet verkochte huis van Claeske Hendrix Camp, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Reynert Templar
naastligger ten westenSytse Doedes mr. bakker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperClaeske Hendrix Camp, weduwe van
verkoperwijlen Reynert Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Goslings, oud-burgemeester en not. publ. koopt huis met kelders, zolders en tuin en loods erachter, 'de Zon'. Ten O. de oud-burgemeester Ludinga, ten W. mr. bakker Sytse Doedes, ten Z. de door verkoper verkochte woning, ten N. de straat. Vrij in- en uitgang naar achteren, naast de woning, door een steegje naar de Olijfsteeg. Gekocht van Claaske Hendrix Camp, wed Reyner Templar.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0037v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 32Voorstraat ZZ607‑00‑00 gghuis en tuin alwaer de Vergulden Son uithangt
koper door niaar ratione vicinitatisSytze Doedes, gehuwd metmr. bakkerde Vergulde Zon
koper door niaar ratione vicinitatisJanke Dirks Bierma
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 cg
toehaaktwee zilveren ducatons
geniaarde koperCornelis Jansen van den Burg, gehuwd met
geniaarde koperFokeltie Jans
naastliggersteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Sint Odolphisteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Hendrik Coenraeds Ludinga
naastligger ten zuidende school van Jan van Swyten
naastligger ten zuidenwoning en plaats van Jentie Ockes n.u.
naastligger ten westenSytse Doedes mr. bakker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 1/2oud burgemeester Jacobus Goslings, tevens gemachtigde vannotaris
verkoper van 1/2 van 1/2meerderjarige ongehuwde dochter Jetske Goslings meerderjarige ongehuwde dochter
verkoper van 1/2 van 1/2meerderjarige ongehuwde dochter Rinske Goslings meerderjarige ongehuwde dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Doedes, bakker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Cornelis Jansen v.d. Burgh x Fokeltie Jans, een huis met een hof erachter, zz. Voorstraat., waar 'de Vergulde Zon' uithangt. Ten O. erven Hendrik Coenraeds Ludinga, ten W. Sytse Doedes, ten Z. de school van Jan van Swieten, en Jantie Ockes, ten N. die straat. Het huis heeft vrij in- en uitgang achter, over de plaets v.d. woning ten Z. en langs een steegje, naar de Sint Odolphisteeg. Zie ook de voorwaarden. Gekocht van Jacobus Goslings, oud-burgemeester en not. publ., voor 1/2, en Jetske- en Rinske Goslings als erven, voor 607 gg. en 2 zilveren ducaten tot een verering.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0281v van 1 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 32Voorstraat ZZ1100‑00‑00 cghuis alwaar de vergulden son uithanght, en tuin daarachter
koperDirk Jansen, gehuwd metde Vergulde Zon
koperJanke Alberts
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 cg
toehaakeen gouden dukaat tot een toehaak of verering
huurderJacob Claesen schrijnwerker75‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Hendrik Coenraads Ludinga
naastligger ten zuidende school van Jan van Swieten
naastligger ten zuidende woning en paats van Jentje Ockes n.u.
naastligger ten westende verkopers
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperZytse Doedes, gehuwd metmr. bakker
verkoperJanke Dicx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Jansen x Janke Alberts koopt huis en hoving Voorstraat zz. waar 'de Vergulde Son' uithangt. Ten O. erven Hendrik Coenraads Ludinga, ten W. de verkoper, ten N. de straat, ten Z. Jan van Swieten. Vrije in- en uitgang naar de Odolphisteeg. Gekocht van Zytse Doedes x Janke Dirx Bierma.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-019Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarHans Gonggrijp
gebruikerPieter de Waard
aanslag huurwaarde07‑12‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-021Voorstraat 32huis
eigenaarDirck Jansen wed.
gebruikerburgemeester Oosterveen
aanslag huurwaarde13‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-019Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaar[burger]vaandrig Gonggrijp
gebruikerGerrit Pieters cum soc.
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-021Voorstraat 32huis
eigenaarCornelis Ottes vrouw
gebruikerCornelis Ottes vrouw
aanslag huurwaarde13‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑6‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0225r van 11 mrt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZ [staat: Adolphisteeg]75‑00‑00 cg1/2 huis
koperCornelius Gongrijp s.s. theol. studiosus te Franeker, zoon van en gesterkt met
koper q.q.Hanso Gongrijp
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑12 cg
huurderde weduwe van wijlen Dirk Gerryts c.s.
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenJan Gerrits mr. kleermaker
naastligger ten westenJanneke Alberts
naastligger ten noordenDouwe Jansen mr. bakker
verkoperdr. Folkerus Nijkerk, zoon en erfgenaam vanadvocaat Hof van Friesland te Workum
erflaterwijlen dr. Wybrandus Nijkerk


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-019Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarde [burger]vaandrig Gonggrijp
gebruikerDouwe Sipkes cum soc.
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-021Voorstraat 32huis
eigenaarwed. Cornelis Ottes
gebruikerwed. Cornelis Ottes
aanslag huurwaarde11‑10‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0049v van 30 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZ175‑00‑00 cghuis
koperCornelis Cornelis de Jong, gehuwd met
koperSjoukjen Tjeerds Esta
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑12 cg
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJan Gerryts mr. kleermaker
naastligger ten westenJanneke Alberts
naastligger ten noordenDouwe Jans mr. bakker
verkoperHanso Gongrijpkoopman te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis de Jong x Sjoukje Tjeerds van Esta, winkeliers, koopt huis in de Sint Odolphisteeg, recht achter het huis van Douwe Jans (Vettevogel), mr. bakker. Ten O. die steeg, ten W. Janneke Alberts, ten Z. Jan Gerryts, mr. kleermaker, ten N. Douwe Jans. Met beschrijving. Gekocht van Hanso Gongrijp te Franeker, voor 175 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-019Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarCornelis de Jong
gebruikerJan Lammerts cum soc.
aanslag huurwaarde07‑13‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-021Voorstraat 32huis
eigenaarSytske Popta
gebruikerJan Alema
aanslag huurwaarde10‑13‑06 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0065v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZ599‑19‑00 cghuis, wagenhuis en stalling
koper door niaarburgemeester Petrus Ferwerda, gehuwd met
koper door niaarSytske Popta
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑12 cg
geniaarde koperHendrik Schaaf, gehuwd met
geniaarde koperAafke Bierma
huurderPytter Heeres
huurderEeke
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJan Gerryts
naastligger ten westenPetrus Ferwerda n.u.
naastligger ten noordenDouwe Jansen
verkoperJan Sybouts Cramer, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Lijsbet Cornelis de Jong, en als voogd van
verkoperhun minderjarige kinderen Cornelis Jansen Cramer
verkoperSybout Jansen Cramer
verkoperSjoukje Jansen Cramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPetrus Ferwerda, koffieschenker x Sytske Popta koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Hendrik Schaaf, burgemeester x Aefke Bierma, een huis, wagenhuis en stalling wz. Sint Odolphisteeg. Ten O. de steeg, ten W. de koper, ten Z. Jan Gerryts, ten N. Douwe Jansen. De stal kan 2 paarden en hooi bergen. Verkoper Jan Sybouts Cramer x wl. Lijsbeth Cornelis de Jong, voor 599 gg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-019Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarJan Craemer
gebruikerPytter Saekes cum soc.
aanslag huurwaarde08‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-021Voorstraat 32huis
eigenaarPetrus Ferwerda nom. ux.
gebruikerPetrus Ferwerda nom. ux.
aanslag huurwaarde12‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-021, fol. 102rVoorstraat 32Pytter Ferwerda cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 0 kinderencoffyschenker60:0:00 cg10:0:00 cgbestaet reedelijk


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0159r van 17 okt 1751 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZ met de achtergevel grenzend aan het vorige pand1650‑07‑00 gghuis, tuin, wagenhuis en stal
koper door niaarburgermajoor Obbe Hendriks Rademaker mr. horlogemaker en ijzerkramer
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑12 cg
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisdr. Tjallingii
geniaarde koperburgermajoor Age de Haas, gehuwd metexecuteur
geniaarde koperDurkje Sopinius
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSydske Popta, gehuwd met
verkoperPetrus Ferwerdakoffieschenker


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0159r van 17 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 32Voorstraat ZZ met een vrije op en afslag door een steeg ten zuiden in de Sint Odolphisteeg1650‑07‑00 gghuis en tuin
koper door niaarObbe Hendriks Rademaker mr. horlogemaker en ijzerkramer
geniaarde kopermajoor Age de Haas, gehuwd metexecuteur
geniaarde koperDurkje Sopinius
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Douwe Jans
naastligger ten zuidenJ. H. Radsma
naastligger ten westenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSydske Popta, gehuwd met
verkoperPetrus Ferwerdakoffieschenker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaObbe Hendriks Rademaker, mr. horlogemaker, koopt na niaar tegen Age de Haas, major en executeur x Durkje Sopinius, hegt regulier en plaisierig huys met een tuin daer agter, aan de zuidkant van de Voorstraat, met een steeg ten Z. naar de Sint Odolphisteeg. (Dit is het huis 'de Zon'). Tevens een huis aan de wz. Sint Odolphisteeg, grenzende aan de tuin, waarin stal en wagenhuis. Ten O. wd. Douwe Jans [Vettevogel], ten Z. Jacob Harmens Ratsma en Jan Gerryts, ten W. de vroedsman Dirk Winia, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Sydske Popta x koffieschenker Petrus Ferwerda voor 1653 gg 7 st.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-019Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarPetrus Ferwerda
gebruikerPyter Sakes c.s.
aanslag huurwaarde08‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-021Voorstraat 32huis
eigenaarObbe Hendriks
gebruikerObbe Hendriks
aanslag huurwaarde12‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-019Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarObbe Hendriks
gebruikerBeernd Klein c.s.
aanslag huurwaarde08‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-021Voorstraat 32huis
eigenaarObbe Hendriks
gebruikerObbe Hendriks
aanslag huurwaarde12‑18‑02 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0094v van 11 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 2zuidSint Odolphisteeg WZ287‑07‑00 gghuis
koperLupkjen Douwes c.m.
koperGeertje Douwes
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenEvert Goslings
naastligger ten westenObbe Hendriks Rademaker
naastligger ten noordenObbe Hendriks Rademaker
verkoperJooris Jans, zoon vankleermaker
verkoperJan Gerrytsmr. kleermaker


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-017Sint Odolphisteeg 2woning
eigenaarObbe Hendriks
gebruikerHaantje Hilbrands
huurwaarde19‑00‑00 cg
gebruikerAnthoni Christiaans
huurwaarde16‑00‑00 cg
gebruikerGosling Jansz
huurwaarde16‑00‑00 cg
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
af: lasten03‑06‑12 cg
aanslag huurwaarde08‑13‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-019Voorstraat 32huis
eigenaarObbe H. Rademaker
gebruikerObbe H. Rademaker
aanslag huurwaarde12‑18‑02 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-086Sint Odolphisteeg 2woning
eigenaarG. Offringa
gebruikerGeertjen Johannes
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: lasten01‑16‑12 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑12 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0151v van 25 okt 1778 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZachterhuis, stal en wagenhuis
koper van 1/2Lupkjen Douwes, weduwe van
koper van 1/2wijlen Gerryt Offringa
koper van 1/2Johannes Frank, gehuwd metmr. bakker
koper van 1/2Gertie Offringa
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenLupkjen Douwes
naastligger ten westengroot huis en tuin
naastligger ten noordenLupkjen Douwes
verkoperObbe Hendriks Rademaker


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0151v van 25 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 32Voorstraat ZZ bij de Raadhuispijp2205‑07‑00 gghuis en tuin
koper van 1/2Lupkjen Douwes, weduwe van
koper van 1/2wijlen Gerryt Offringa
koper van 1/2Johannes Frank, gehuwd metmr. bakker
koper van 1/2Gertie Offringa
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑12 cg
naastligger ten oostenLupkjen Douwes
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJacob Tjeerds Radsma
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claas Nauta
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperObbe Hendriks Rademaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLupkjen Douwes wv Gerryt Offringa voor 1/2 en Johannes Frank, mr. bakker x Geertie Offringa voor 1/2, kopen huis met een tuin erachter en een vrije steeg ten Z., in de Odolphisteeg bij de Raadhuispijp. Ten O. die steeg, ten W. wd. Claas Nauta, ten Z. Jacob Tjeerds Radsma, ten N. de straat en diept. Gekocht van Obbe Hendriks Rademaker.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-017Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarJohannes Frank nom.ux.
gebruikerledig
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerledig
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerledig
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-019Voorstraat 32huis
eigenaarJohannes Frank
gebruikerJohannes Frank
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-086Sint Odolphisteeg 2woning
eigenaarG. Offringa wed.
gebruikerGeertje Johannes
huurwaarde35‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting01‑16‑12 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑08 cg


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0189v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 32Voorstraat ZZ wijk E-036 nabij de Raadhuispijp2266‑00‑00 cghuis
koperAdam Terwogt, gehuwd metFranse schoolhouder
koperElisabeth Bakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostende gezusters Westendorp
naastligger ten zuidenJan van der Heide
naastligger ten westenJan Botes
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Johannes Groenia, executeur testamentair, en te Leeuwarden
verkoper q.q.Albert Bolman, executeur testamentair vankoopman
verkoperoud burgemeester Johannes Vrank
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam Terwogt, Franse Schoolhouder x Elisabeth Bekker koopt huis wijk E-036, zz. Voorstraat. Ten O. gezusters Westendorp, ten Z. Jan v.d. Heide, ten W. Jan Botes, ten N. de Voorstraat. Gekocht van de executeurs v.d. nalatenschap van Johannes Frank.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-019 , pag. 126Voorstraat 32H. Terwogt 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-036Voorstraat 32Jan Huidecoper... eigenaar is S.P. Wiarda, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk E-036; VT1839; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805. (GAH650); woont in 6e quartier, heeft 1 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-036Voorstraat 32Johannes A Visser Bender... (gk), en Maria Koning, (gk); BS huw 1820, gesl. Oosterbaan, bl. 124; eigenaar en gebruiker van wijk E-036, apothecar, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-036Voorstraat 32Johannes A Visser BenderJohannes A Visser Benderapothecar
E-ongSint Odolphisteeg 2Jan GalamaJan Doekes Fockemakuipersknegt


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 18 jan 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-036Voorstraat 32koopaktefl. 2000huis E-036
 
verkoperGeertruida Oosterbaan (weduwe van)
verkoperJan Folkerts Lonneman
koperAllard Jacobs Scheltinga Oosterbaan


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1128Sint Odolphisteeg 2 Allart Oosterbaan apothecarHarlingenhuis en erf (278 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1128Voorstraat 32 Allart Oosterbaan apothecarHarlingenhuis en erf (278 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-036Voorstraat 32Allard Scheltinga Oosterbaan... ovl 6 mrt 1862 HRL, huwt met Geertje Poelman, (gk), op 20 mrt 1830 Harderwijk, apothecar, DG, ovl wijk E-036, zv Jacob Jacobs O, en Baukje Leenderts Stelwagen; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk E-040; oud 39 jaar, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-036Voorstraat 32Grietje Poelmanoud 38 jaar, geb Harderwijk en wonende te HRL. 1839, wijk E-036; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-036VoorstraatA Scheltinga Oosterbaan39 japothecarHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
E-036VoorstraatGrietje Poelman38 jHarderwijkgezin 1, v, protestant, gehuwd
E-036VoorstraatJacob Oosterbaan5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-036VoorstraatJohannes Oosterbaan2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-036VoorstraatBaudina Oosterbaan8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-036VoorstraatHenderika Oosterbaan7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-036VoorstraatMagreetie Oosterbaan3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-036VoorstraatTrijntie van Hettinga23 jJouregezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-036VoorstraatJan Huidekoper66 jzeehandelaarHarlingengezin 2, m, protestant, weduwnaar


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 560 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-036Voorstraat 32Arnoldus Allerts Oosterbaan, overleden op 17 september 184313 mnd (geboren 4/8/1842), overleden Voorstraat E 36, zoon van Allert-Scheltinga Oosterbaan, apotheker en Geertje Poelman, broer van minderjarige Baudina, Hendrika-Jacoba, Jacob, Margrieta, Johannes-Jacobus en Maria Allerts Oosterbaan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1128Sint Odolphisteeg 2 Allard scheltinga OosterbaanHarlingende gevel vernieuwd


1845 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1128Voorstraat 32 Allard scheltinga OosterbaanHarlingende gevel vernieuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 180 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-036Voorstraat 32Jan Huidekoper, overleden op 13 juni 184672 jr (geboren 21/2/1774), overleden Voorstraat E 36, weduwnaar, vader van Meike (wed. Johan Hendrik Hofmeester, in leven luitenant ter Zee), Catharina (vrouw van Jan Jansen Huidekoper, assessor Franekeradeel/landbouwer Midlum), afwezige Pieter, koopvaardijkapitein en afwezige Sicco Jans Huidekoper, te Roderwolde. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1128Voorstraat E-036Atze Sjoerds Schaafsma woonhuis


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-036Voorstraat 32Geertruida Toussaint... oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-021; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3123Voorstraat E-031 Esscher Posthumus woonhuis
Sectie A nr. 3124St. Odolphisteeg E-174 Esscher Posthumus woonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 32, HarlingenVoorstraat 32P.E. de Vriesschoenenwinkel


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3123Voorstraat 32 (E-031)E. de Vrieswoonhuis en bergplaats
Sectie A nr. 3124Sint Odolphisteeg 2 (E-174)Kornelis Posthumuswoonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 32J. de Vries & Co.113stoomschoenfabriek


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 32 Jetze P. de Vriesschoenmakerf. 2000f. 2800


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.113Stoomschoenfabr.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.113Stoomschoenfabr.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.113Schoenfabr.


1923 - advertentiebron: Inval der Noormannen, de, Vroolijk spel in drie bedrijven (Wielinga, S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 32, HarlingenVoorstraat 32J. de Vrieselectr. schoenmakerij en reparatie-inrichting


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.113Schoenfabr.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.113Schoenfabr.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.113Schoenfabr.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 2S. Breidenbachwerkman
Voorstraat 32J. de Vriesschoenwinkelier


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-14337
Voorstraat 32Fa. J. de Vries


1932 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1992
adresgegevens
Voorstraat 32nov: Slagerij Voorstraat 32 van P. van Eik overgedragen aan de heer W.P. Terpstra


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.113Schoenfabr.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.592Schoenfabr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.A. Brinks592v.h. J. de Vries & Co., Schoenh. en rep.inr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.A. Brinks592v.h. J. de Vries & Co., Schoenh. en rep.inr.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
St. Odolphisteeg 2A. (Aaaltje) Bouma wv de Vrij
Voorstraat 32F. (Fokko) Wolff


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 32, HarlingenVoorstraat 32 van DalsenSporthuis, hetsport- en vrijetijdskleding


1973 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 10-08-1973
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 32, HarlingenVoorstraat 32T. ScheepensSporthuis Van Dalsen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 32rijksmonument 20720


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8305Voorstraat 32  terug