Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 266-0246-0246-023E-040E-034
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 266-0256-0256-022E-040E-034


Naastliggers vanVoorstraat 26
ten oostenVoorstraat 28
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 24
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 26Duizenddeurensteeg ten westen


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0005r van 6 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 26Voorstraat ZZ met de steeg tot de Lanen800‑00‑00 gg1/2 huis, brouwerij en mouterij
koperUpcke Haytses Bonnema, gehuwd met
koperHidtie Wybrants
naastligger ten oostenhet huis van de ingang der steeg van wijlen Jan Franssen
naastligger ten westenhet huis van wijlen Dirck Henricks
verkoperBauck Pytters, weduwe van
verkoperwijlen Rinse Jeltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUpcke Haytses Bonnema x Hidtie Wybrants koopt 1/2 huis, brouwerij en mouterij zz. Voorstraat. Ten O. Jan Fransen [Templar], ten W. Sierck Hendricks en strekkende met de steeg tot aan de Lanen. Gekocht van Bauck Pytters x Rinse Jeltes, voor 800 gg.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0107v van 31 mei 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 26Voorstraat ZZ2000‑00‑00 cghuis en zomerkeuken op vrije grond
koperFrans Reyners Templar c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Adriaens Olivier
naastligger ten zuidenUupke Haytses c.u.
naastligger ten zuidende woning en brouwerij van Trijntje, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Timen Andries
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Dirk Hendrix
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperCommerke Joostes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Fransen Templar, en zijn erfgename en
verkoperdochter Wytske Jans Templar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga38? Frans Reiners Templar c.u. kopen een huis met zomerkeuken op vrije grond zz. Voorstraat. Ten O. erven Cornelis Adriaens, ten Z. de brouwerij en woning van Wpke Haytses x Trijntie Tymen Andries, ten W. erven burgemeester Dirk Hendrix. Gekocht van Commerke Joostes wv Jan Fransen Templar en Wytske Jans Templar, erfgenaam van haar vader Jan [Fransen] Templar, voor 2000 CG.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0138v van 14 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 26achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFrans Templar


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0138v van 14 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 26achterVoorstraat ZZ bij de Raadhuisbrug90‑21‑00 gg1/4 huis, brouwerij, mouterij en koeschuur
koperUpke Haytses c.u.
naastligger ten oostenFrans Templar
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFrans Templar
verkoperde crediteuren van Aernt Timens


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0065v van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 26Schritsen NZ [staat: ten zuiden van en naast het huis van Frans Reyners Tempeler]475‑21‑00 gghuis
koper door niaarFrans Reyners Templaer
geniaarde koperSioert Pytters c.u.
huurderJan Kussendrager
naastligger ten oostenhet huis van dr. Dionisius
naastligger ten zuidenOepke Haytses
naastligger ten westenmandelige steeg
naastligger ten noordenFrans Reyners Tempeler
verkoperAernt Tymens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Reiners Templar koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Sioerd Pytters, een huis ten Z. en W. van zijn eigen huis. Ten O. dr. Dionisius, ten Z. Upke Haytses, ten W. een mandelige steeg, ten N. de koper. Gekocht van Aernt? Symens, voor 475 gg.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0097r van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Reyners Templar


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0271r van 2 jul 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 26achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Wringer


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0271r van 2 jul 1654 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 26achterDuizenddeurensteeg, tussen de Voorstraat en Lanen200‑00‑00 gghuis
koperTymen Jacobs Hayema c.u.
naastligger ten oostenAert Johannes
naastligger ten zuidenG. Vetsensius c.soc.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende heer Wringer
verkoperIJsbrant Wynties


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0121ar van 5 mei 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0052v van 2 jul 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 26achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendr. Dominicus Wringer c.f.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0052v van 2 jul 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 26achterVoorstraat ZZ en de Lanen, tussen de59‑27‑08 ggvervallen huis
koper door niaardr. Dominicus Wringer c.f.secretaris van Harlingen
geniaarde koperHans van der Holt
naastligger ten oostenJan Aerts
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Sjoerdt Tjepkes
naastligger ten westendr. Dominicus Wringer c.f.
naastligger ten noordendr. Dominicus Wringer c.f.
verkoperde erfgenamen van wijlen Tymen Hajema
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dr. Dominicus Wringer, secretaris van Harlingen koopt, na niaar ratione vicinitatis, een vervallen huis tussen Lanen en Voorstraat, dat practizijn Hans van der Holt gekocht had. Ten O. Jan Aerts, ten Z. wd. Sioerdt Tjepkes, ten W. en N. Wringer zelf. Gekocht van erven Tymen Hayema.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0085v van 4 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 26achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Frans Reiners Templaer


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0085v van 4 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 26achterDuizendeurensteeg221‑07‑00 ggwelgelegen ledige plaats
koperClaes Willems Burger
naastligger ten oostenRoorda mr. goudsmid
naastligger ten oostende mouterij van Jan Aerts
naastligger ten zuidenoud burgemeester Gellius Vetzenius
naastligger ten westenDuizendeurensteeg
naastligger ten noordenhet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Frans Reiners Templaer
verkoperdr. Dominicus Wringersecretaris
verkoperHobbaeus Wringer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Willems Burger koopt een welgelegen ledige plaets in de Duizenddeurensteeg, met vrij in- en uitgang en op- en afslag noordwaarts naar de Voorstraat en zuidwaarts naar de Lanen. Ten O. Jan Dirx Roorda, mr. goudsmid en de mouterij van Jan Aerts, ten W. die steeg, ten Z. de oud-burgemeester Gellius Vetzensius, ten N. het pakhuis van erven Frans Reyners Templar. Met zeer veel bedingen over eventuele nieuwbouw aldaar. Gekocht van de secretaris dr. Dominicus Wringer en Hesselus Wringer, voor 221 gg.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0186r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van Frans Reiners Templar


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0207v van 17 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg [niet vermeld]


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0077r van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Ysack Jansen pasteibakker


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0209r van 13 nov 1687 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0401r van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg [staat: de zgn. duizend deuren]


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0231r van 10 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 26achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Scheltema nom. liberorum


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0231r van 10 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 26achterDuizenddeurensteeg OZ130‑00‑00 cghof
koperdr. Philippus Belida, gehuwd metadvocaat Hof van Friesland
koperReinoutie Meilsma
huurderRoeloff pasteibakker4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Dirxen Roorda
naastligger ten zuidenbouwmeester Hermannus Grettinga
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Scheltema nom. liberorum
verkoperUlbe Cornelismr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dr. Philippus Belida, advocaat bij het Hof van Friesland x Reinouke Meilsma koopt een hof in de Duizenddeurensteeg. Ten O. Jan Dirxen Roorda, ten W. die steeg, ten Z. de bouwmeester Hermannus Grettinga, ten N. wd. Scheltema. Huurder is Roeloff, pasteibakker. Gekocht van Ulbe Cornelis, mr. schoenmaker.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0231v van 17 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 26achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0231v van 17 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 26achterDuizenddeurensteeg OZ185‑00‑00 cgtuintje of hof met bomen en prieel
koperdr. Philippus Belida, gehuwd metadvocaat Hof van Friesland
koperReinnoutie Meilsma
naastligger ten oostende mouterij van Trijntie Bruinsvelt, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen burgemeester Quicklenburg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHermannus Grettingabouwmeester en mederechter van Barradeel
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dr. Philippus Belida koopt een hof met bomen etc. en prieel, in de Duizenddeurensteeg. Ten O. de mouterij van Trijntje Bruinsveld wv burgemeester Quicklenburg, ten W. die steeg, waarin vrij op- en afslag en in- en uitgang naar de Voorstraat. Gekocht van Hermannus Grettinga, mede-rechter van Barradeel en bouwmeester van de stad Harlingen.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0401v van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 26Voorstraat ZZ hoek Duizend deuren steeg00‑00‑00 cghuis met een plaats en schuur of pakhuis
koperRoeloff van Duyden, gehuwd metmr. pasteibakker
koperAnna Martini
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Dirckxen Roorda
naastligger ten zuidende hof van burgemeester Philippus Belida
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de Vries kapitein
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperTettje Jacobs, weduwe van te Franeker
verkoperwijlen Jan Jansen Scheltemakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoeloff van Duiden, mr. pasteibakker x Anna Martini koopt een huis met plaats en schuur of pakhuis erachter, hoek Duizenddeurensteeg. Ten O. erven Jan Dircks Roorda, ten Z. de hof van burgemeester Philippus Belida, ten W. erven capitein de Vries, ten N. de straat. Gekocht van Tettie Jacobs wv Jan Jansen Scheltema te Franeker.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0068v van 5 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester P. Belida
naastligger ten westenRoeloff van Duiden


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-024 , folio 113Voorstraat 26huis
eigenaarRoeloff van Duiden wed.
gebruikerRoeloff van Duiden wed.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-025 , folio 113Voorstraat 26tuin
eigenaardr. Belida wed.
gebruikerdr. Belida wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0309r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 26Voorstraat ZZ704‑00‑00 gghuis
koperFredrick Schotsman c.u.mr. boekdrukker
naastligger ten oostenburgemeester Haselaer n.u.
naastligger ten zuidende hof van de weduwe van wijlen burgemeester Belida
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten westenJuffrouw de Vries
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAnna Martini voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen vaandrig Roeloff van Duiden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrederik Schotsman, mr. boekdrukker, koopt huis zz. Voorstraat. Ten O. de burgemeester Haselaar, ten Z. de hof van wd. Belida, ten W. de Duizenddeurensteeg en juffr. de Vries, ten N. de straat. Vrije in- en uitgang naar Voorstraat en Lanen door de steeg ten W. Gekocht van Anna Martini wv de vaandrig Roeloff van Duiden.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-024 , folio 73vVoorstraat 26huis
eigenaarFreerk Schotsman
gebruikerFreerk Schotsman
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan9‑8‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-025 , folio 73vVoorstraat 26tuin
eigenaardr. Belida wed.
gebruikerdr. Belida wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan28‑5‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0147r van 11 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 26achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgerhopman Frederik Schotsman


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0147r van 11 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 26achterDuizenddeurensteeg OZ118‑00‑00 ggtuin met vruchtbomen en zomerhuis
koperburgemeester Laes Haselaar c.u.
naastligger ten oostende koper burgemeester Laes Haselaar c.u.
naastligger ten zuidenmr. Jan Ydes
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten noordenburgerhopman Frederik Schotsman
verkoperAnna de Bruyn, weduwe van
verkoperwijlen dr. Jacobus Belida
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Burgemeester Laes Haselaer koopt fraaie tuin met vruchtbomen en zomerhuis, in de Duizenddeurensteeg. Ten O. de kopers, ten Z. Jan Ydes, ten W. de steeg. ten N. Frederik Schotsman. Vrije in- en uitgang naar Voorstraat en Lanen. Gekocht van Anna de Bruyn wv Dr. Jacobus Belida.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-024 , folio Voorstraat 26huis
eigenaarFr. Schotsman
gebruikerFr. Schotsman
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-025 , folio Voorstraat 26tuin
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerburgemeester Haselaer
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0151v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-024 , folio 74rVoorstraat 26huis
eigenaarFreerk Schotsman
gebruikerFreerk Schotsman
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-025 , folio 74rVoorstraat 26tuin
eigenaarburgemeester Haselaar wed.
gebruikerburgemeester Haselaar wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0221v van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFredrik Schotsman boekdrukker
naastligger ten westenDuizend Deuren


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-024Voorstraat 26Frederik Schotsman, bestaande uit 3 personen20‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-024 , folio 74rVoorstraat 26huis
eigenaarFredrik Schotsman
gebruikerFredrik Schotsman
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-025 , folio 74rVoorstraat 26tuin
eigenaarJan IJsenbeecq wed.
gebruikerJan IJsenbeecq wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-024, fol. 102vVoorstraat 26Freedrik Schotsman , bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenboekedrukker28:7:00 cg4:15:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-024 , folio 75rVoorstraat 26huis
eigenaarJan Hoogland
gebruikerJan Hoogland
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-025 , folio 75rVoorstraat 26tuin
eigenaarJan IJsenbeek wed.
gebruikerJan IJsenbeek wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0123v van 13 okt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Hoogland en zoon
naastligger ten westenDuizend Deurensteeg (grenst aan de tuin)


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-024 , folio 75rVoorstraat 26huis
eigenaarJan Hoogland wed.
gebruikerJan Hoogland wed.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-025 , folio 75rVoorstraat 26huis
eigenaarDirk Wildschut
gebruikerDirk Wildschut
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0089v van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman F. Hoogland


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-022 , folio 130vVoorstraat 26huis, tuin en ververij
eigenaarDirk Wildschut
gebruikerDirk Wildschut
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-023 , folio 130vVoorstraat 26huis
eigenaarF. Hoogland
gebruikerF. Hoogland
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0038r van 26 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 26Voorstraat ZZ hoek Duizend Deurensteeg1510‑00‑00 gghuis met tuin
koperHarm Radsma, gehuwd methorlogemaker
koperAafke Stephani
naastligger ten oostenDirk Wildschut koopman
naastligger ten zuidenDirk Wildschut
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkopervroedsman Albertus de Haas
verkoperJohannes Frank
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Radsma, mr. horlogemaker x Aafe Stefani koopt huis en tuin zz. Voorstraat op de oosthoek v.d. Duizenddeurensteeg. Ten O. en Z. Dirk Wildschut, ten W. die steeg, ten N. die straat. Gekocht van mede-vroedschap Albertus de Haas, en Johannes Frank, voor 1510 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-022 , folio 130vVoorstraat 26huis
eigenaarDirk Wildschut
gebruikerDirk Wildschut
huurwaarde totaal135‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde24‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-023 , folio 130vVoorstraat 26huis
eigenaarvroedsman Ratsma
gebruikervroedsman Ratsma
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0219r van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman H. Radsma


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-022 , folio 130vVoorstraat 26huis, tuin en ververij
eigenaarJan Fontein
gebruikerJan Fontein
huurwaarde totaal135‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde24‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-023 , folio 130vVoorstraat 26huis
eigenaarvroedsman Radsma
gebruikervroedsman Radsma
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0316r van 6 mrt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-022, pag. 89Voorstraat 26W. Fettevogel, 38 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0341v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 26Voorstraat ZZ wijk E-0402600‑00‑00 cghuis en tuin
koperMaria Elisabeth Heinsius, gehuwd met
koperWytze Vettevogel notaris
huurderPheiffer commies130‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Fontein
naastligger ten zuidenJan Fontein
naastligger ten westenMaria Elisabeth Heinsius, gehuwd met
naastligger ten westenWytze Vettevogel notaris
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperTjeerd Radsmapredikant te Hempens


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0346r van 21 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen vroedsman H. Radsma


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0126r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenW. Vettevogel


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-023 , pag. 127Voorstraat 26W. Vettevogel 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-040Voorstraat 26Wytse Jans Vettevogel... BS huw 1812, huw 1813, ovl 1822, ovl 1824 1831 overlijdens, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk E-040, notaris, 1814. (204); id. van wijk G-268, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-269; gebruiker Anth. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 26W. Vettevogelfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-040Voorstraat 26W VettevogelW Vettevogelnotaris


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 65 van 25 apr 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-040Voorstraat 26koopaktefl. 2000huis E-040
 
verkoperElisabeth Heinsius
koperMurk Hotses Ringnalda
koperMaria Gerbens Landstra


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 131 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-040Voorstraat 26Murk Hotses Ringnalda, overleden op 4 januari 1831man van Maria Gerbens Landstra (Voorstraat E 40, erft vruchtgebruik), vader van minderjarige Feikje, Lolkje en Gerbina-Maria Murks Ringnalda. (ongenummerde memorie d. d. 28/1/1831: los blad ligt achter memorie 7006/130, d. d. 22/1/1831, ingediend 28/1/1831) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1132Voorstraat 26Murk Ringnalda predikantHarlingenhuis en erf (220 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-040Voorstraat 26Janneke Kerkhoven... F-066, wijk G-362 (laatste aanduiding is niet juist !) oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-040; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-040Voorstraat 26Maria Gerbens Landstra... overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-043; oud 49 jaar, geb Hommerts (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-040; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-040Voorstraat49 jgeenHommertsv, protestant, weduwe
E-040Voorstraat25 jTerkaplev, protestant, ongehuwd
E-040Voorstraat21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-040Voorstraat17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-040Voorstraat34 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 265 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-040Voorstraat 26Feikje Murks Ringnalda, overleden op 27 oktober 184632 jr, geboren Terkappel 13/12/1813, overleden Voorstraat E 40, ongehuwd, dochter van wijlen Murk Hotzes Ringnalda en Maria Gerbens Landstra, zuster van Lolkje en Gerbina-Maria Murks Ringnalda. Saldo fl. 838,01. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-040Voorstraat 26Allard Scheltinga Oosterbaan... DG, ovl wijk E-036, zv Jacob Jacobs O, en Baukje Leenderts Stelwagen; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk E-040; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk E-036; VT1839; A.S.O. eigenaar van perceel nr. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1132Voorstraat E-040erv. Th.J. Repko woonhuis


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-040Voorstraat 26Geertruida Toussaint... HRL; wijk E-036, ongehuwd, N.H., dv Johan Daniel T, en Geertje Talma; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk E-040, 310, supp wijk B-210; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-021; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1132Voorstraat E-034wed. en erven Murk H. Ringnalda woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1132Voorstraat 26 (E-034)Meerco Ringnalda (te Leeuwarden)woonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 26H. v. Dam103Exportslager en veehandelaar


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 26L. de Vrieskantoorbediende
Voorstraat 26aKl. Voermanrijksontvanger (gep.)


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 26W.R. v.d. Meer458Slagerij, f. vl.w.


1946 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-30220
Voorstraat 26Wiepke van der Meer


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.R. v.d. Meer458Slagerij, f. vl.w.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.R. v.d. Meer458Slagerij, f. vl.w.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.R. v.d. Meer458Slagerij, f. vl.w.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.R. v.d. Meer458Slagerij, f. vl.w.


1960 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.R. v.d. Meer2458Slagerij, f. vl.w.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 26W. (Wiepke) v.d. Meer


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 26rijksmonument 20717


2023
0.13675713539124


  terug