Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 6a 8-059 8-065 E-063 E-054
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 6 8-059 8-065 E-063 E-054


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 6, Harlingen Grote Bredeplaats 6, Harlingen Grote Bredeplaats 6, Harlingen
 


 


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0031v van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 6Oud Blokhuis ZZ huis met de steed (huisstede?) en plaats met het eigendom van de halve steeg ( u
 
koperClaes Minnes, gehuwd metscheepstimmerman760-00-00 GG
koperSyts Jochums
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenJoost Sybrandts zeilmaker
naastligger ten zuidende schuur van Douwe Heerts
naastligger ten westenvoor een deel achter de Pauw het erf van Syoucke Wybes Jellema
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
demonstrantJacob Symens
demonstrantFrans Martens Kyl
demonstrantMaria Bartrams
demonstrantHaye Laeses
demonstrantCornelis Bartholomaeus
demonstrantFermer Fermers
demonstrantSjoucke Wybes
verkoperFolckert Auckes, gehuwd met
verkoperLyckel Cornelis
tekst in de margeJacob Symenszn., Frans Martenszn. Kyl, Foopens nomine Maria Bartrams, Haye Laeszn, Cornelis Bartholomans ende Fermer Fermerszn. protesteren respective dat hun de vercopinge ende alienatie van de neffens geproclameerde huysinge cum annexis ontschadelyck sal wesen volgens hun respective brieven ende hypotheken, die onvermindert ende holdende hun recht opte cooppenningen moegen lijden dat d'vercopinge effect sorteert. Actum Harlingen in judicio den 4en may 1616.
tekst in de margeAd idem protesteert Sjoucke Wybeszn. tot ontschadelicheyt van de neffens de nae [
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten salff vorige protestatien den 4en may 1616.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Minnes, scheepstimmerman x Syts Jochums kopen een huis zz. Olde Blockhuys. Ten O. Joost Sybrandts zeilmaker, ten W. voor een deel Syouke Wybes Jellema met het hoff achter den pauw. Grondpacht 6 CG aan de Stad. Gekocht van Folckert Auckes x Lycke Cornelis voor 760 GG.


 


 


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0253r van 28 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 6westBredeplaats ZZ1/2 huis
 
koperCornelis Dousen de Boer 545-00-00 GG
eigenaar van 1/2Stijntie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisStijntie Jans
naastligger ten oostenSymen Jouckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Reins
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Jetses c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Cornelis Douwes de Boer koopt, na niaar ratione vicinitatis door burgemeester Buwe Thomas als curator over Stintje Jans, een half huis, zz. Bredeplaats. Ten O. Symen Jouckes, ten W. Jan Reins. Gekocht van Pieter Jetses, voor 54 cg.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0064v van 8 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 6westGrote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats of de Oude Vismarkt]1/2 huis
 
koperJan Pytters Oldaens, gehuwd metkoopman500-00-00 CG
koperTrijntie Cornelis
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Joris Symons Piphron
naastligger ten zuidenoud burgemeester Vetzenius
naastligger ten zuidenhet huisje genaamd de Paussteert van Claes Burger
naastligger ten westenSjoerdt Schiere schipper
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoperStijntie Jans Hannema, gehuwd met
verkoperFoppius jr.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Jan Pieters Oldaens x Trijntje Cornelis koopt 1/2 huis met zomerkeuken, loods en plaets, waarvan Joris Symons Piphron de andere 1/2 bezit, zz. Bredeplaats of Oude Vismarkt. Ten O. Joris Symons Piphron, ten W. Sjoerdt Clasen Schiere, schipper, ten Z. de oud-burgemeester Vetsenius en het huisje 'de Pauwenstaart' van Claas Burgers, ten N. de Bredeplaats. Het huis strekt van voren tot achter tot het huis van Vetsenius en heeft de halve eigendom v.d. steeg ten O. van Vetsenius, en zal die bij dag en nacht mogen gebruiken naar de Vijverstraat (Hondenstraat) toe. Het huis is de verkoper en de koper aanbeerfd van Cornelis Douwes de Boer. Gekocht van Stijntje Jans Hiddema x Foppius Jr., voor 500 pond?


 


 


 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0128v van 16 nov 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 6oostGrote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats]huis
 
koperSioerd Obbes, gehuwd metwijdschipper400-00-00 CG
koperSijntie Hiddema
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenSymen Jansen kaarsenmaker
naastligger ten zuidenhet huis in de Vijverstraat van de verkoper dr. Georgius Hiddema advocaat Hof van Friesland
naastligger ten westenOldaens koopman
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoperdr. Georgius Hiddemaadvocaat Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Sjoerd Obbes, wijdschipper x Stijntje Hiddema koopt een huis zz. Grote Brede plaats. Ten O. kaarsenmaker Symen Jansen, ten Z. het huis van verkoper in de Kleine Vijverstraat (Hondenstraat) waarin vrij in- en uitgang, ten W. de heer Oldaen, ten N. de straat. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van advocaat bij het Hof van Friesland dr. Georgius Hiddema, voor 400 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-059Grote Bredeplaats 6ahuis
eigenaarJan Pieters Oldaens
gebruikerJan Pieters Oldaens
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0262v van 8 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 6oost_aVijverstraat NZhuis
 
koperPoulus Jansen, gehuwd met34-00-00 GG
koperBerber Wopkes
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Beern Hiddes de Vries
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenBeern Andries
naastligger ten noordenSioerd Obbes schipper
verkoperdr. Georgius Hiddemaadvocaat Hof van Friesland, pensionaris van Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Paulus Jansen x Berber Wopkes koopt een huis nz. Vijverstraat (Hondenstraat). Ten O. wd. Beern (Barend) Hiddes de Vries, ten Z. de straat, ten W. Beern? Andries, ten N. Sjoerd Obbes, schipper. Gekocht van dr. Georgius Hiddema, advocaat bij het Hof van Friesland en pensionaris van Leeuwarden, voor 34 gg.


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-059Grote Bredeplaats 6ahuis
eigenaarJan P. Oldaens
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-5-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0239r van 7 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 6oostGrote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats] bij De Pauwhuis
 
koperCornelis Jansen Oldaans 750-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderMaike Laezes
huurderGrietie Laezes
huurderhuur aan Sijntie Joris Heddema
huurderhuur aan Sjoerd Obbes de Bok
naastligger ten oostende erfgenamen van Symen Jansen kaarsmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Jansen Oldaans
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoperSijntie Joris Heddema, gehuwd met
verkoperSjoerd Obbes de Bok
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Cornelis Jansen Oldaen koopt huis omtrent 'de Pauw', met recht van vrij in- en uitgang in de Hondenstraat. Het is verhuurd aan Maike- en Grietje Laezes. Ten O. erven Symen Jansen, kaarsenmaker, ten W. de koper, ten Z.?, ten N. de Bredeplaats. Gekocht van Stijntie Joris Hiddema x Sjoerd Obbes de Bock, voor 750 cg.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0240r van 11 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 6oostGrote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats] bij De Pauwhuis
 
koperArjen Louws, gehuwd metbeeldhouwer500-00-00 CG
koperAefke Syberens
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderSijntie Joris Hiddema
huurderGrietie Lases
huurderMayke Lases
naastligger ten oostende erfgenamen van Symen Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Jansen Oldaens koopman
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoperCornelis Jansen Oldaenskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Arjen Louws, beeldhouwer x Aefke Sybrens koopt een huis zz. Bredeplaats omtrent het huis 'de Pauw'. Ten O. ten W. ten Z. ten N. Gekocht van Cornelis Jansen Oldaen, voor? cg. De acte is onleesbaar.


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-059 Grote Bredeplaats 6ahuis
eigenaarJan P. Oldaens erven
gebruikerPyter Jansen cum soc.
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0093r van 18 mei 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 6oost_aVijverstraat NZhuis
 
koper door niaarLievius Prigge kapitein Admiraliteit in Friesland210-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperJan Wybes, gehuwd metmatroos transportjacht Admiraliteit in Friesland
geniaarde koperAntie Edsgers
huurderCornelis Jobs schuitschipper
naastligger ten oostenL. V. Prigge kapitein
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenwoning Heere Andrys
naastligger ten noordenCornelis Jans Oldaens koopman
verkoperBerber Wopkes, weduwe vanSneek
verkoperwijlen Poulus Jansen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan Wybes, matroos op het transportjacht van de Admiraliteit x Antie Edsgers koopt een huis nz. Vijverstraat (Hondenstraat). Ten O. de capitein Livius Prigge, ten Z. die straat, ten W. Heere Andries, ten N. Cornelis Jans Oldaan. Gekocht van Berber Wopkes wv Poulus Jansen te Sneek, voor 210 cg. N.B. Livius Prigge heeft ratione vicinitatis geniaard, maar m.i. niet toegewezen gekregen.


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-059 Grote Bredeplaats 6ahuis
eigenaarerven Jan Pyters Oldaan
gebruikerCornelis Oldaan c.s.
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-059 Grote Bredeplaats 6aCornelis Oldaan, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0002ra van 15 nov 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 6oostGrote Bredeplaats ZZ bij herberg de Pauwhuis
 
koper provisioneelReyn Swael kapitein550-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurder begane grondGrytje Wassenaer 40-00-00 CG
naastligger ten oostenLivius Prigge kapitein
naastligger ten zuidenCornelis Oldaen
naastligger ten westenCornelis Oldaen
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperTrijntje Hendriks, weduwe van
wijlen Sybout Douwes, en voogd van hun minderjarige kinderen
Aukjen Sybouts, en haar broertje
Douwe Sybouts
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Verkocht wordt een huis zz. Bredeplaats, omtrent 'de Pauw'. Ten O. Livius Prigge, ten W. en Z. Cornelis Oldaen, ten N. de straat. Gekocht van Trijntje Hendriks wv Sybren Douwes. Er is geboden door Reyn Swael.


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-059 Grote Bredeplaats 6ahuis
eigenaarCornelis Oldaan
gebruikerCornelis Oldaan
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


 


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0229r van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 6westGrote Bredeplaats ZZ bij de Pauwhuis
 
koperEeltje Aukes Travaile koopman845-00-00 GG
naastligger ten oostenRein Swael kapitein
naastligger ten zuidenGerrard Luppus
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenGijsbert Wildschut
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperFockjen Pieters Oldaens, erfgenaam, weduwe van
Jan Annes Huidekoper
verkoperAcke Sytses, erfgenaam, gehuwd met
Sjoerd Hendrikskoopman
verkoperJan Pieters Oldaens, erfgenaamkoopman
verkoperJanke Douwes, erfgenaam, gehuwd met
Folkert van der Plaets, erfgenamen vanboekverkoper
Cornelis Jansen Oldaens
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Eeltje Aukes Travaille, koopman, koopt huis op de Brede Plaats omtrent 'de Pauw', laatst door Cornelis Jansen Oldaens bewoond. Geen grondpacht. Ten O. capitein Rein Swaal, ten Z. Gerrard Luppus en de Doopsgezinde Gemeente, ten W. Gijsbert Wildschut, ten N. de Brede Plaats. Gekocht van Foekjen Pieters Oldaens wd. Jan Annes Huidekoper, Acke Sytses, huisvrouw van Sjoerd Hendriks, coopman, Janke Douwes, huisvrouw van Folkert van der Plaats, boekverkoper, als erfgenamen ab intestato van Cornelis Jansen Oldaens, voor 845 gg.


 


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0208v van 11 mei 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 6westGrote Bredeplaats ZZ bij de Pauwhuis
 
koperJan Christiaan Potenberg, gehuwd metkapitein op het Admiraliteitsjacht1150-00-00 CG
Aaltje Huiberts
huurderjuffrouw Hillema
naastligger ten oostenRein Swaal
naastligger ten zuidenGerard Luppus
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenGijsbert Wildschut
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperEeltje Aukes Travailekoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Jan Christiaan Potenberg x Aaltje Huiberts koopt huis zz. Grote Bredeplaats nabij de Pauw. Ten O. Rein Swaal, ten Z. Gerard Luppus en de D.G. Gem., ten W. Gijsbert Wildschut, ten N. de Bredeplaats. Verkoper Eeltje Aukes Travaille.


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0102r van 22 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 6westGrote Bredeplaats ZZ bij de Pauwhuis
 
koperGerard Luppus, gehuwd metcommies convooien en Licenten1625-00-00 CG
koperYda Prigge
naastligger ten oostenRein Swael
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenEeltje Travailje
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperAaltje Huiberts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Christiaens Potembergkapitein op het Admiraliteitsjacht
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Gerard Luppus x Titia Yda Prigge koopt huis en tuin zz. Grote Bredeplaats bij 'de Pauw'. Ten O. Rein Swael, ten W. Eeltje Travaille, ten Z. een D.G. woning, ten N. de Bredeplaats. Gekocht van Aaltje Huiberts wv Jan Christiaans Potenberg, captein op het Admiraalsjacht van Friesland.


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0225r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 6westGrote Bredeplaats ZZ bij de Pauwhuis en tuin
 
koper op redemptieHylke Claezes IJzenbeek, gehuwd metkoopman3500-00-00 CG
koper op redemptiePyttje Clazes Hingst
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostende verkoopers en de weduwe van Rein Swael
naastligger ten westende Pauw en Eeltje Travaillie
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkopererfgezeten Gerard Luppus, gehuwd metoud commiesWijns
verkoperTitzia PriggeWijns
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Hylke Clases IJsenbeek x Pyttje Clases Hingst koopt een heerlijk huis en tuin c.a. zz. Grote Bredeplaats, omtrent 'de Pauw'. Ten O. de verkoper en wd. Rein Swaal, ten W. Eeltje Travaille en 'de Pauw', ten Z. de verkoper en de Vijverstraat, ten N. die straat. Met overname van o.a. de schoorsteenstukken met de lijsten, in de voorkamer. Het huis ten Z. moet afgescheiden worden van het huis ten N. van de tuin. Het is een verkoop op redemptie van Gerardus Luppes, erfgezetene te Wijns x Titia Prigge, voor 3500 cg van 20 stuivers. Verkoper mag binnen 13 jaren dus nog terugkopen voor dezelfde prijs.


 


 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0190r van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 6oostGrote Bredeplaats ZZ bij herberg de Pauwhuis
 
koperBente IJsenbeek oud brouwer527-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderwijlen Eeke Wildschut
huurderwijlen Rein Swaal
naastligger ten oostenMartinus van Scheltinga
naastligger ten zuidende erfgenamen van de weduwe van Hylke IJsenbeek
naastligger ten westende erfgenamen van de weduwe van Hylke IJsenbeek
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
crediteurRein Smitsecretaris van Barradeel
crediteurDurk Wildschutkoopman
crediteurEeke Wildschut, weduwe van
crediteurwijlen Wybenga
verkoperMaria Swaal, gehuwd met
verkoperHenricus van der Mercht
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Bente IJsenbeek, oud-brouwer, koopt een huis en herberg omtrent 'de Pauw', bewoond geweest door Eeke Wildschut wv Rein Swaal. Ten O. Martinus van Scheltinga, Grietman, ten W. en Z. wd. en erven Hinke IJsenbeek, ten N. de straat. Gekocht van Rein Smit, secretaris van Barradeel, Dirk Wildschut en Eeke Wildschut wv Wybenga, burgemeester, als crediteuren van Maria Swaal x Henricus...?, commissaris extra-ordinair bij de Admiraliteit. Maria was een dochter van Rein Swaal, schrijver op het transportjacht v.d. Admiraliteit en zijn enig en universeel erfgenaam. Prijs was 527 gg.


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0275r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 6westGrote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats]huis en tuin
 
koperAntje Pieters, weduwe vandistillateurse711-07-00 GG
koperwijlen Claas Nauta
medeverkoper en gebruikerJ. D. Toussaint
naastligger ten oostenB. IJsenbeek
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenRoelof Meintz
naastligger ten noordenGrote Bredeplaatst [staat: Bredeplaats]
heeft recht van redemptieGerrard Luppus, gehuwd metoud commies
heeft recht van redemptieTitia Prigge
voormalig koperHylke Claases IJsenbeek
verkoper van 1/4Hinke Clases IJsenbeek, gehuwd met
Sjoerd Teekes Schrik
verkoper van 1/4Sjoerd Teekes Schrik, vader en voorstander over zijn dochter
Mettje Schrik
verkoper van 1/4Johan D. Toussaint jr., weduwnaar vankoopman
wijlen Johan Daniël Toussaint, zoon van de verkoper
wijlen Anna Steenstra
verkoper van 1/4Anna IJsenbeek, gehuwd metAmsterdam
Harmanus KlopperkoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Antje Pieters wv Claas Nauta, distillateurse, koopt huis en tuin Zz. Bredeplaats. Thans in gebruik bij de medeverkoper J.D. Tousaint. Geen grondpacht. Ten O. B. IJsenbeek, ten Z. de Vijverstraat, ten W. Roelof Meins, ten N. de Bredeplaats. Vrij in- en uitgang in de Vijverstraat. Bezwaard met het recht van redemptie tot 16 aug 1784 door oud commissaris Gerrard Luppus en vrouw Titia Prigge, ter waarde van 3780 cg. 13 st. 8 penn. Gekocht van de (met name genoemde) erven IJsenbeek, voor 1711 gg. 7 st.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0079v van 21 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 6westGrote Bredeplaats ZZhuis en tuin
 
koperMayke Jelles Stapert, meerderjarige vrijster3300-00-00 CG
koperGeertruida Heinsius, weduwe van
koperwijlen Paulus Olpherts
koperMaria Elisabeth Heinsius, ongehuwde dochter
naastligger ten oostende weduwe van B. IJsenbeek
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenRoelof Meintz
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperAnna Pieters, weduwe van
wijlen Claas J. Nautakoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Mayke Jelles Stapert, Geertruida Heinsius wv Paulus Olpherts en Maria Elisabeth Heinsius kopen een huis zz. Bredeplaats. Ten O. Bente IJsenbeek, ten W. Roelof Meintz, ten Z. de Vijverstraat, ten N. de Bredeplaats. Met vrije in- en uitgang in de Vijverstraat. Gekocht van Anna Pieters wv Claas J. Nauta


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0059v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 6westGrote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats]huis en tuin
 
koperburgemeester Hermanus de Waard, gehuwd met1711-00-00 GG
koperAagje Breton
naastligger ten oostende weduwe van B. IJsenbeek
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenRoelof Meints
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoperMaayke Jelles Stapert meerderjarige vrijster
verkoperGeertruda Heinsius, weduwe van
wijlen Paulus Olpherts
verkoperMaria Elisabeth Heinsius ongehuwde dochter


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0109v van 14 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 6westGrote Bredeplaats ZZhuis en tuin
 
koperPetrus Greidanus, gehuwd metpreceptor2600-00-00 CG
Trijntje Fellinga
huurderde weduwe van Albarda 140-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van de weduwe van B. IJzenbeek
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenRoelof Meints
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
Harmen Radsma, curatorkoopman
Jacob Wassenaar, curatoren overnotaris
verkoperde boedel van wijlen Harmanus de Waertkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Petrus Greidanus, preceptor x Trijntje Fellinga kopen een huis en tuin zz. Grote Bredeplaats, nu bewoond door juffr. wd. Albarda. Geen grondpacht. Ten O. erven wd. B. IJzenbeek, ten Z. de Vijverstraat [Hondenstraat] waarin vrije in- en uitgang, ten W. Roelof Meints, ten N. de Grote Bredeplaats. Gekocht van (koopman Harmen Radsma en notaris Jacob Wassenaar als geauthoriseerde curatoren over de verlaten boedel van) koopman Harmanus de Waert voor 2600 cg.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-065 Grote Bredeplaats 6aP Greydanus7-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-063Grote Bredeplaats 6aGerrit van Themmen... ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-063Grote Bredeplaats 6aPetrus Greydanus... HRL 1806 BS huw 1819, huw 1825, huw 1828, ovl 1829, huw 1836, ovl 1852; eigenaar en gebruiker van wijk E-063, rector, 1814. (GAH204); P.G., Conrector der Latijnsche Schoolen ende Catharina Vellinga beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-063Grote Bredeplaats 6aC Greijdanus C Greijdanus rector
E-063Grote Bredeplaats 6C Greijdanus rector


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1182Grote Bredeplaats 6aerven Petrus GreijdanusHarlingenhuis en tuin (346 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1182Grote Bredeplaats 6erven Petrus GreijdanusHarlingenhuis en tuin (346 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-063Grote Bredeplaats 6aAnna Greidanus... 1806, BS huw 1835, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk E-071; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-063; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-063Grote Bredeplaats 6aCatharina Vellinga... gehad 25 may 1794, en zijn getrouwt ten zelven dage; oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-063; VT1839; kind: Johannes Petrus Greidanus, geb 22 aug 1795, ged 8 sep 1795 Grote Kerk HRL; Op heden den 21 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-063Grote Bredeplaats 6aElisabeth Lammerts Pollema... Sijtske Jacobs Visser; BS huw 1826, ovl 1839, huw 1841, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk C-012, 192, wijk E-063; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-188; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-063Grote Bredeplaats 6aHoukje Dijkstra... Katholiek, dv Jan Taedes D, en Weltje Tjietses de Haan; BS huw 1820, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-063, 78 wijk F-212; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-055; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-063Grote Bredeplaats 6aMichiel Goslings... ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-071; oud 40 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, notaris, wijk E-063; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-063Grote BreedeplaatsMichiel Goslings40 jDokkumm, protestant, gehuwd, notaris
E-063Grote BreedeplaatsMichiel Goslings40 jDokkumm, protestant, gehuwd, notaris
E-063Grote BreedeplaatsAnna Greydanus33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-063Grote BreedeplaatsAnna Greydanus33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-063Grote BreedeplaatsJan Goslings3 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-063Grote BreedeplaatsJan Goslings3 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-063Grote BreedeplaatsPetrus Greidanus Goslings2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-063Grote BreedeplaatsPetrus Greidanus Goslings2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-063Grote BreedeplaatsPietje Goslings3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-063Grote BreedeplaatsPietje Goslings3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-063Grote BreedeplaatsCatharina Vellinga72 jHarlingenv, protestant, weduwe
E-063Grote BreedeplaatsCatharina Vellinga72 jHarlingenv, protestant, weduwe
E-063Grote BreedeplaatsKlara van der Werf24 jOostendev, protestant, ongehuwd
E-063Grote BreedeplaatsKlara van der Werf24 jOostendev, protestant, ongehuwd
E-063Grote BreedeplaatsMaaike Brouwer15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-063Grote BreedeplaatsMaaike Brouwer15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-063Grote Bredeplaats 6Johan Minno Michiels Goslings, overleden op 19 juni 18426 mnd, overleden Grote Bredeplaats E 63, zoon van Michiel Goslings, notaris en Anna Greydanus, broer van minderjarige Pietje, Petrus-Greydanus, Jan en Catharina-Christina Michiels Goslinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-063Grote Bredeplaats 6aJohan Minno Michiels Goslings, overleden op 19 juni 18426 mnd, overleden Grote Bredeplaats E 63, zoon van Michiel Goslings, notaris en Anna Greydanus, broer van minderjarige Pietje, Petrus-Greydanus, Jan en Catharina-Christina Michiels Goslinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-063Grote Bredeplaats 6aJurjen Johannes van der Heide... dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1812, huw 1841, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk C-012, 192, wijk E-063; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schrijver, wijk G-175; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-063Grote Bredeplaats 6aMatthijs Overmeer... in 1851, Rooms Katholiek, zv Hijlke Wybes O, en Trijntje matthijsen; BS huw 1820, bev.reg. HRL 1851 wijk E-063, 78, wijk F-212; oud 39 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, stuurman, wijk G-055; VT ... (alles)


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-063Grote Bredeplaats 6Catharina Vellinga, overleden op 12 mei 1852Grote Bredeplaats E 63, wed. Petrus Greydanus, moeder van Joanna (wed. Gerhardus Pettinga), Ida (vrouw van Frans van Esta-Tjallingii, steen/pan/vloerfabrikant) en Anna Petrus Greydanus (vrouw van Michiel Goslings, notaris). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-063Grote Bredeplaats 6aCatharina Vellinga, overleden op 12 mei 1852Grote Bredeplaats E 63, wed. Petrus Greydanus, moeder van Joanna (wed. Gerhardus Pettinga), Ida (vrouw van Frans van Esta-Tjallingii, steen/pan/vloerfabrikant) en Anna Petrus Greydanus (vrouw van Michiel Goslings, notaris). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2244E-062 (Groote Breedeplaats)Michiel Goslingskantoor
Sectie A nr. 2244E-063 (Groote Breedeplaats)Michiel Goslingswoonhuis


1875 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49073 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 41 van 24 mrt 1875
adressoortbedraggebruik
E-063Grote Bredeplaats 6akoopaktefl. 6500dubbele herenhuis E-062 en E-063
 
verkoperAnna Greydanus (wv Michiel Goslings)
koperCornelius Jans Boon (te Nieuwe Pekela)
cessionarisJacob Noyon


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2630E-054 (Grote Breedeplaats)Wed. en erven Cornelis Jans Boonwoonhuis


1896 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Bredeplaats 6 (noordgevel), HarlingenGrote Bredeplaats 6 (noordgevel)afbeelding van een posthoorn en lichtseinen van de telegraaf.Het postkantoor is gebouwd door de Gebr. van der Meer die hun werkplaats op het Zuiderplein hadden.

De vestiging van een postkantoor dateert van 1816. In 1835 werd hiervoor het pand Noorderhaven 37 gebruikt. In 1875 werd de dienst overgebracht naar Grote Bredeplaats 26 en in 1896 naar Grote Bredeplaats 6.


1896 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Bredeplaats 6 (noordgevel), HarlingenGrote Bredeplaats 6 (noordgevel)MDCCCXCVI'Postkantoor
Architekt: C.H. Peters
Zie deze tekst.
Het Romeinse jaartal betekent 1896


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4976Grote Bredeplaats 6 (E-054)de Staat (Post en Tel.)post en telegraafkantoor


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor92H.W. Heijman jr., woning


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
H.W. Heijman jr.92woning, dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Post- en Telegraafkantoor92H. W. Heijman Jr. woning


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor196H. W. Heijman jr., woning


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
H.W. Heijman jr.196Woning, dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
v.h. Post- en Telegraafkantoor196H.W. Heijman jr., woning


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 6a Jan Henri Ackerpostdirecteur
vorige grondslagf. 3300
huidige grondslagf. 3400


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Dir. v.h. Post- en Telegraafkantoor196J.H. Acker, woning


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
v.h. Post- en Telegraafkantoor196J.H. Acker, woning


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Dir. v.h. Post- en Telegraafkantoor196J.H. Acker, woning


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
v.h. Post- en Telegraafkantoor196J.H. Acker, woning


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
v.h. Post- en Telegraafkant.196J.H. Acker, Woonh.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
v.h. Post- en Telegraafkant.196J.H. Acker, Woonh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
v.h. Post- en Telegraafkant.196H.R. Jansen, woonh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
v.h. Post- en Telegraafkant.196H.R. Jansen, woonh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 6H.W.Boomgaartdir. post- en telegraafkantoor


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
H.W. Boomgaart196Dir. P.T.T. kant.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
A.P. Benjaminse511Dir. P.T.T. kant.


1946 - kentekenadresnaam
B-30504
Gr. Breedeplaats 6aKlaas Homminga


1962 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 6Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'P.T.-kantoor


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 6J. (Jan) v.d. Meulen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 6rijksmonument 507133 1897


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4976Grote Bredeplaats 6
  terug