Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 23 6-053 6-054 E-134 E-132
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1688 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 217 folio 318r van 14 nov 1688 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Kleine Bredeplaats 23
 
overledeneTrijntie Sipkes, weduwe van
wijlen vroedsman Reyn Lolckes
Sybren Longerhou, gehuwd met
aangeverMerckjen Reyns oudste dochter van de overledene
ds. Regnerus Lollides te Kimswerd, curator overpredikant
Claes Everts oud 8 a 9 jaren, zoon van
Evert Claessen, weduwnaar vankoopman
wijlen Tyttie Reins dochter van de overledene
gemeensman Syerck Dircks Hylaerda, gehuwd met
Jancke Reyns dochter van de overledene
Sipke Reyns zoon van de overledene
inleiding bij de boedelinventarisatie[0318r] Ontsegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende Burgemeester Lourens Asperen als commissaris, geadsosieert met Alexander Widenbrugh secretaris, ten sterfhuyse van Trijntie Sipkes weduwe van wijlen de vroedsman Reyn Lolckes, naelatende een kints kindt Claes Eeverts genaemt, old 8 a 9 jaren ende dat van alle sodanige goederen, actien ende credyten, als de overledenen metter doodt ontruymt ende naegelaten heeft, sijnde de aengevinge de goederen gedaen door Merckjen Reyns olste dochter van de overledene, de welcke, bij manuale stipulatie belooft heeft om alles getrouwelijck te sullen op en aengeven, waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert soo volght. Actum de 14e November 1688.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0034v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 23Kleine Bredeplaats OZhuis
 
koperThomas Gongrijp, gehuwd metmr. schoemaker440-00-00 GG
koperAegien Sibrens
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
huurderTjalling Longerhou c.u.bode
naastligger ten oostende erfgenamen van Claes Stavast
naastligger ten zuidenHero Andries e.a.
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenWytske Dirks c.soc.
verkoperMurkien Reins, weduwe van
verkoperwijlen Sibren Longerhouw
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Gongrijp, mr. schoenmaker


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0034v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 23Kleine Bredeplaats OZhuis
 
koperThomas Gongrijp, gehuwd metmr. schoemaker440-00-00 GG
koperAegien Sibrens
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
huurderTjalling Longerhou c.u.bode
naastligger ten oostende erfgenamen van Claes Stavast
naastligger ten zuidenHero Andries e.a.
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenWytske Dirks c.soc.
verkoperMurkien Reins, weduwe van
verkoperwijlen Sibren Longerhouw
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Gongrijp, mr. schoenmaker


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-053Kleine Bredeplaats 23huis
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-053Kleine Bredeplaats 23huis
eigenaarObbe Ypes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-4-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0035r van 15 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 23Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats op de kleine suipmerkt]huis
 
koperObbe Ypes mr. hoedenmaker449-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLieuwe Piers koopman
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten noordenals bewoner van Dalsen commies
verkoper q.q.Hans Gonggrijp, testamentaire curatorkoopman
verkoper q.q.oud burgemeester Joost Gonggrijp, testamentaire curatoren over
verkoperde kinderen van hun wijlen broeder Thomas Gonggrijp


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-053 Kleine Bredeplaats 23huis
eigenaarObbe Ypes
gebruikerObbe Ypes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-053 Kleine Bredeplaats 23huis
eigenaarObbe Ypes
gebruikerObbe Ypes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-053 Kleine Bredeplaats 23Obbe Ypes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0051v van 12 dec 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 23Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats op de kleine Suipmerkt bij de Lange Pijp]deftig huis waarin hoedenmakerij en verffabriek
 
koperEelke Jelles mr. timmerman334-00-00 GG
huurderObbe Ypes mr. hoedenmaker
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenPyter van Arum
naastligger ten zuidenRutger Goslings c.s.
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordende weduwe van Enog Sjoerds
verkoper q.q.Auke Jansen Backer, gelastigde vankoopman
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: weesvoogdij, hypothecaire crediteur
verkoperburgervaandrig Jan de Reus mede voor zich, gehuwd metchirurgijn
verkoperFookeltje Hotses Swerms, hypothecaire crediteuren van
verkoperObbe Ypes, weduwnaar vanhoedenmaker
verkoperwijlen Fookeltje Swerms
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Jelles, mr. timmerman, koopt huis oz. Breedeplaats op de Kleine Suypmarkt bij de Lange Pijp, met alle inventaris van het hoedenmakershandwerk en verversfabriek van de vorige eigenaar. Ten O. Pytter van Arum, ten W. de Breedeplaats, ten Z. Rutger Goslings, ten N. wd. Enog Sjoerds. Gekocht van Jan de Reus, chirurgijn x Fookeltie Hotses Swerms en de voogden van het D.G. Weeshuis, als hypothecaire crediteuren van de boedel van Obbe Ypes, mr. hoedenmaker en wednr. van Fookeltje Swerms.? N.B. Dit moet zijn Kleine Bredeplaats?


 


 


 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0041v van 27 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 23Kleine Bredeplaats OZhuis
 
koper door niaarRein Hendriks Faber ijzersmid582-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
geniaarde koperburgervaandrig Harmanus de Waard, gehuwd met
geniaarde koperFoekje Pieters Jongema
bewonerverkopers zoon Jelle Eelkes c.u.mr. huistimmerman
naastligger ten oostende weduwe van Joost Zeeman
naastligger ten zuidenBeernd Jans
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordende weduwe van Joost Zeeman
verkoperEelke Jellesstadsbouwmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Hendriks Faber, ijsersmid, koopt, na niaar, huis. Ten O. en N. wd. Joost Zeeman, ten W. de Kleine Bredeplaats, ten Z. Beernd Jans. Gekocht van Eelke Jelles, stadsbouwmeester


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0239r van 17 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 23Kleine Bredeplaats OZhuis
 
koperReinder Pieters, gehuwd metmr. huistimmerman1125-00-00 CG
koperHiltje Gerryts
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
huurderJelle Eelkes
naastligger ten oostende weduwe van Joost Zeeman
naastligger ten zuidenBeernd Jans
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordende weduwe van Joost Zeeman
verkoperRein Hendriks Fabermr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReinder Pieters, mr. huistimmerman


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0230v van 18 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 23Kleine Bredeplaats OZhuis
 
koperJan Elderts, gehuwd metmr. timmerman608-21-00 GG
koperZydske Pieters
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Joost Zeeman
naastligger ten zuidenBarend Vissser
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordende weduwe van Joost Zeeman
verkoperReinder Pieters mede namens zijn kinderenmr. timmerman


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0254r van 14 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 23Kleine Bredeplaats OZhuis
 
koperJan Galama, gehuwd metmr. kuiper525-00-00 CG
koperAafke Overdijk
huurderde koper Jan Galama c.u.44-12-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van Zeeman
verkoperJan de VrijboekverkoperZwolle
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Galama, mr. kuiper x Aafke Overdijk koopt een huis c.a. oz. Kleine Bredeplaats. Ten O.?, ten W. die straat, ten Z.?, ten N. erven Joost Zeeman. Gekocht van Jan de Vrij, boekverkoper te Zwolle, voor 525 cg.


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-052 Kleine Bredeplaats 23Jan Galama, 33 jaar, gehuwd


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-054 Kleine Bredeplaats 23Jan Galama3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-134Kleine Bredeplaats 23Jan Sipkes Galama... varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-133, kuiperij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-134, kuiper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-137, gebruiker is Helena Wiggers, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-134Kleine Bredeplaats 23Jan Galama Jan Galama kuiper


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
adressoortbedraggebruik
E-134Kleine Bredeplaats 23provisionele en finale toewijzingfl. 831huis E-134
 
verkoperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg
koperOlfert Simons Duiker


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-134Kleine Bredeplaats 23Jantje Olpherts Duiker, overleden op 10 mei 182935 jr, vrouw van afwezige Johannes Jans Schoffelmeer (verblijfplaats onbekend), moeder van minderjarige Olfert Johannes Schoffelmeer (voogd is grootvader Olphert S. Duiker, schipper Kleine Bredeplaats E 134). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1238Kleine Bredeplaats 23Olfert Simons DuykerHarlingenkoopvaardij kapiteinhuis en erf (85 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-134Kleine Bredeplaats 23Jan Dirks Visser... Edam; bev.reg. HRL 1851 wijk H-063; oud 34 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, zeeschipper, wijk E-134; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-134Kleine Bredeplaats 23Sietske Freerks de Boer, overleden op 11 juni 183972 jr, geboren Eernewoude, overleden Kleine Bredeplaats E 134, wed. Olphert Simons Duiker, moeder van Lykle, deurwaarder, wijlen Jantje (vrouw van wijlen Jan Jans Schoffelmeer, moeder van minderjarige Olphert Jans Schoffelmeer: voogd is oom Lykle) en wijlen Simon Olpherts Duiker (1e man van Sjoukje Hendriks van Wielen, thans vrouw van John Hall, stuurman, vader van minderjarige Sytske Simons Duiker: voogd is Klaas H. van Wielen, winkelier). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-134Kleine BreedeplaatsJan Visser34 jVlielandm, protestant, gehuwd, zeeschipper
E-134Kleine BreedeplaatsMaartje Smid21 jMedemblikv, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-134Kleine Bredeplaats 23Jan Cornelis Jans Visser, overleden op 29 januari 184014 dg, overleden Kleine Bredeplaats E 134, zoon van Jan Dirks Visser, zeekapitein en Maartje Smit. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-134Kleine Bredeplaats 23Sytske Lykles Duiker, overleden op 25 april 18421 jr, overleden Kleine Bredeplaats E 134, dochter van Lykle Olpherts Duiker, belastingdeurwaarder en Elisabeth Eeltjes Tigchelaar, zuster van minderjarige Olphinus, Sophia en Jantje Lykles Duiker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-134Kleine Bredeplaats 23Age Boukes Camstrageb 14 apr 1810 Leeuwarden, huwt met Hendrikje Faber, (gk), smidsknecht, Vst 3 nov 1852 uit Franeker, A 12 mei 1855 Franeker, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-215, wijk E-134


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1238E-134 (Kleine Breedeplaats)Elisabeth E. Tigchelaar vrouw van L.O. Duikerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1238E-132 (Kleine Breedeplaats)Sjoerd Heereswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1238Kleine Bredeplaats 23 (E-132)Sjoerd Heereswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Breedeplaats 23 Pieter van der Walkantoorlooper
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 23J.Sterk-
Kleine Breedeplaats 23mej. A.Sterkmuziekleerares
Kleine Breedeplaats 23P. v/d Walpakhuisknecht


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 23Oud Harlingen Magazine 1994fam. P. v.d. Wal, daarvoor: ds. Posthumus, fam. B. de Vries (wethouder), Breedveld, P.S. Kooy, S. Heeres


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 23L.G. (Leonardus) Veltman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 23rijksmonument 20476


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 23Oud Harlingen Magazine 1994Fam. G. Attema
  terug