Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 176-0716-0716-069E-161E-156


Naastliggers vanLanen 17
ten oostenLanen 19
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 15
ten noordenhet Schoolplein


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 17Schoolplein ten westen


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0040v van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 17Lanen NZ660‑00‑00 gghuis met een achterkamer en schuur
koperburgervaandrig Hendrick Olpherts Belida, gehuwd met
koperYdge Hanses
naastligger ten oostenAucke Gol
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSchoolplein [staat: steeg]
naastligger ten westenSyts Tyaliff
naastligger ten noordeneen lege plaats
verkoperJan Olpherts Belida, gehuwd met
verkoperTyeets Minses


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0157r van 3 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: steeg]


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0018r van 17 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 17Lanen NZ00‑00‑00 cghuis met achterkamer
koperN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Auke Ariens Gol
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSchoolplein [staat: steeg]
naastligger ten westenSydts Tiallis
naastligger ten noordenledige plaats
verkoper q.q.Foppius Gerardi, curator over
verkoperhet sterfhuis van wijlen burgemeester Hendrik Olpherts Belida, gehuwd met
verkoperwijlen Idtje Hanses Cardinael


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0050v van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 17Lanen NZ425‑00‑00 gghuis
koperAuck Jochums, weduwe van
koperwijlen Haye Reyners
naastligger ten oostenhet huis van Auke Aeraens Gol
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis van Jan Bentes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jolcke Aelties, voorstander
verkoper q.q.Stoffel Baniers, voorstanders van
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Vlaams)


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0249r van 15 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 17Lanen NZ daar Tiomme Abrosius is gestorven574‑15‑00 gghuis met loods
koperRein Cornelis, gehuwd met
koperGrietie Lieuwes
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Aucke Ariens Gol
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis naast zekere steeg van Jan Bentes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (oude Vlaamse)
verkoper q.q.Symen Symens Grettinga, gelastigde
verkoper q.q.Pyter Walings, gelastigden van
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Cornelis x Grietie Lieuwes koopt een huis met de loods beneden onder de balken zonder meer, waar onlangs mr. Tiomme Ambrosius overleden is, zz. Lanen. Ten O. erven Aucke Arien Jobs, ten Z.?, ten W. Jan Bentes en een steeg, ten N. de oude Flaamse Gemeente. Gekocht van Symen Symens Grettinga en Pytter Walings, speciaal opdracht hebbende van hun gemeente, die men noemt Jan Jacobsgezinden, voor 574 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0120v van 15 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 17Lanen NZ608‑16‑00 gghuis met een loods
koperFeickie Gerryts jongedochter, en haar zuster
koperEelckien Gerryts jongedochter
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Aucke Arien Gol
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJan Bentes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Oude Vlaamse)
verkoperJan Clasen Wynia c.u.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0067r van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFijcke uitdraagster


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 11rLanen 17Feycke Gerryts, absentf. 800-00-00


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0267r van 13 mei 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Pytter Sjoerds lakenkoper


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0139r van 11 dec 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAntie Pytters


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0299r van 14 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 17achtersteeg naar de Lanen63‑00‑00 cgtwee kamers
koperGillis Vermeersch, gehuwd met
koperMarike Fontein
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (oude Vlaamse): vermaning
naastligger ten zuidende verkopers q.q.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGillis Vermeersch c.u.
naastligger ten noordenFreerk Jacobs ontvanger
verkoper q.q.Gouke Sibrands, diakenkoopman
verkoper q.q.Jan Hayes, diakenen vankoopman
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (verenigde)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGilles Vermeersch x Marieke Fontein kopen twee camers, gelegen in een steeg die op de Lanen uitkomt. Ten O. de oude Vlaamse Vermaning, ten W. die openbare steeg, ten Z. de verkopers, ten N. de koper en Freerk Jacobs. Gekocht van Gouke Sibrands en Jan Hayes, als diaconen van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente, voor 63 cg. Dit hoort op Lanen 19.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0077r van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 17Lanen NZ185‑00‑00 gghuis
koperBeitske Jans, voor haar en haar absente man
koperHendrick Tierx wijdschipper
naastligger ten oostenBeitske Jans, gehuwd met
naastligger ten oostenHendrick Tierx wijdschipper
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten noordenVermeersch koopman
verkoperMarike Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Gerrit Jans


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-071 , folio 118Lanen 17huis
eigenaarHendrick Roptazijl
gebruikerHendrick Roptazijl
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-071 , folio 77rLanen 17huis
eigenaarHendrick Tierx wed.
gebruikerHendrick Tierx wed.
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑7‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0042r van 5 mrt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Hendrick Roptazijl


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0096r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 17Lanen NZ [niet vermeld]518‑00‑00 cghuis, put en bak
koperHendrik Cornelis, gehuwd met
koperTrijntie Jans
naastligger ten oostenHendrik Cornelis
naastligger ten oostenTrijntie Jans
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenHendrik Cornelis
naastligger ten noordenTrijntie Jans
verkoperJan Dirx
verkoperHendrik Dirx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Schoonebeek koopt huis. Ten O. de Spekmarkt, ten Z. en W. Dirk Sytses, ten N. Abraham Alema. Gekocht van Leentie Pyters wv Jan Schoonebeek.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-071 , folio Lanen 17huis
eigenaarwed. Hendrik Tjerks
gebruikerwed. Hendrik Tjerks cum soc.
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑00 cg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0205r van 12 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: steeg]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-071 , folio 77vLanen 17huis
eigenaarAndrys Tierx wed.
gebruikerAndrys Tierx wed. cum soc.
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0224r van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: gang of opreed]


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-071 , folio 77vLanen 17huis
eigenaarwed. Hendrik Roptazijl
gebruikerwed. Hendrik Roptazijl cum soc.
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0158r van 11 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 17Lanen NZ1025‑00‑00 cghuis
koperRutger Goslings, gehuwd metmr. metselaar
koperTettie Piers
naastligger ten oostenDirk Jansen mr. metselaar
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten noordende juffrs. Vermeersch
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente
verkoperMettie Hendriks, gehuwd met
verkoperTaeke Schrikschipper


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0192v van 23 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: steeg]


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-071 , folio 78vLanen 17huis
eigenaarHendrik Roptazijl wed.
gebruikerHendrik Roptazijl wed. c.s.
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0056v van 30 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: steeg] waarlangs vrij in- en uitgang


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-071 , folio 78vLanen 17huis
eigenaarHendrik Roptazijl wed.
gebruikerHendrik Roptazijl wed.
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0241r van 15 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 17achterLanen NZ achter het wagenhuis van erven Juffer Vermeersch171‑14‑00 ggwoning
koper door niaardr. Symon Stinstra winkelierse
geniaarde koperTettje Piers, weduwe vanwinkelierse
geniaarde koperwijlen Rutger Goslings
bewonerGerryt Jogchums
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sicke Jans Builart
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sicke Jans Builart
naastligger ten westenTettje Piers
naastligger ten noordenstal en wagenhuis van de erfgenamen van wijlen juffer Vermeersch
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Symon Stinstra koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis nz. Lanen, achter de stalling en wagenhuis van erven wl. juffr. Vermeersch. Het huis heeft een mandelige plaats en trap naar de bovenkamer en zolder van de stalling. Ten O. en Z. Sicke Jans Builart, ten W. Tettje Piers wv Rutger Goslings, winkelierse, ten N. de stal en het wagenhuis van erven juffr. Vermeersch. Gekocht van de Doopsgezinde Diaconie.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-069 , folio 135rLanen 17huis
eigenaarJan Beitschat
gebruikerJan Beitschat
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0303r van 14 mrt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 17Lanen NZ606‑00‑00 gghuis
koper provisioneelTrijntie Brouwer, weduwe van
koper provisioneelwijlen Bote Lourens Tuininga
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sikke Builard
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSchoolplein [staat: wijde steeg]
naastligger ten noordendr. S. Stinstra
verkoper q.q.Pier Rutgers Akkringa, ter sterking vanmr. metselaar
verkoperRuurdtje Reinders voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Theunis Beidzegat
verkoperTheunis Jansen Beidzegat, nagelaten zoon van
erflaterwijlen Jan Theunis Beidzegat, gehuwd met
erflaterwijlen Sydske Rutgers Akkringa


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-069 , folio 135rLanen 17huis
eigenaarBote Tuininga wed.
gebruikerJacob Keyl
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerMarten de Boer
huurwaarde35‑00‑00 cg
huurwaarde totaal65‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal63‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑09‑00 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0221v van 14 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: straat]


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0268r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 17Lanen NZ1200‑00‑00 cghuis
koperJohannes Leenderts, gehuwd metgrootschipper
koperAntje Martens
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. S. Stinstra
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSchoolplein [staat: wijde steeg]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. S. Stinstra
verkoperTrijntje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Bote Lourens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Leenderts (Stoef), grootschipper x Antje Martens koopt een huis nz. Lanen, met recht van vrij gebruik en op- en afslag over de plaets ten O. etc. Ten O. en N. erven dr. Simon Stinstra, ten W. een wijde steeg, ten Z. die straat. Gekocht van Trijntje Jans wv Bote Lourens, voor 1200 cg.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-069 , folio 135rLanen 17huis
eigenaarJohannes Leenderts
gebruikerJohannes Leenderts
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-068, pag. 94Lanen 17Johannes Leenderts schipper


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0050v van 7 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Leenderts schipper


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-069 , pag. 131Lanen 17Johannes Leenderts 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-161Lanen 17Johannes Leenderts Stoef... en Aafke Thomas; BS huw 1817, huw 1818, huw 1821, ovl 1828, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk E-161, havenmeester, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-245, samen met C. Lautenbach en S.C. Reidsma, tuin, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Lanen 17Johs. Leendertsfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-161Lanen 17Johannes L StufJohannes L Stufhavenmeester


1821 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-161Lanen 17Antje Martensgeb 12 jun 1757 HRL, ovl 28 mei 1821 HRL, huwt met Johannes Leenderts Stuf, getuige bij geboorte aangifte van Maartje Anna Tam in 1811; bsha181ge, ovl 1821; sterfhuis wijk E-161/Lanen 17, Westerkerk; vdGaast begraaflijst


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 029a (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-161Lanen 17Antje Martens, overleden op 28 mei 1821vrouw van Johannes Leenderts Stuff, havenmeester (Laanen E 161, erft vruchtgebruik), zuster van Anne Martens Dijkstra, koemelker Lollum o/ Tzum (erft bloot eigendom, legaten ad fl. 375,- voor diens kinderen Rinkse en Antje Annes Dijkstra). Saldo fl. 4.863,20. (alleen in eedafleggingsakte familienaam 'Dijkstra') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 210 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-161Lanen 17Johannes Leenderts Stuff, overleden op 6 mei 1828havenmeester Laanen E 161, wednr. Antje Martens (overleden 28/5/1821), man van Trijntje Klazes de Jong (enige testamentair erfgenaam, zuster van Klaas Klazen de Jong), geen kinderen, broer van Feikje Leenderts Stuff (legaat fl. 500,-). Saldo fl. 3.707,16. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1259Lanen 17Trijntje Klazes de Jongh, huisvr. van Thomas Bakker Harlingenhuis en erf (93 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 317 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-161Lanen 17Johannes Rinsma, overleden op 29 mei 1833wednr. Meinouw Baukes Bakker (overleden 15/12/1831), is suppletoire memorie, wegens vervallen vruchtgebruik ad fl. 11.000,- ingesteld door Taco Baukes Bakker, in leven kolonel ter zee, wonend/overleden Amsterdam, vruchtgebruik vervalt nu op diens broer Thomas Baukes Bakker, stadsmajoor Laanen E 161. (behoort bij memories 7007/066 en /067). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 335 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-161Lanen 17Klaas Klazes de Jong, overleden op 7 juni 1833wonend/overleden Diaconiehuis, broer van Trijntje Klazes de Jong (vrouw van Thomas Baukes Bakker, stadsmajoor Laanen E 161). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 215 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-161Lanen 17Feikje Leenderts Stoef, overleden op 19 september 1834zuster van wijlen Thomas Leenderts Stoef (vader van Aafke Thomas Stoef, vrouw van Anne Dijk, varenspersoon), testamentair executeur is Thomas Baukes Bakker, stadsmajoor Laanen E 161. Saldo fl. 47,-. NB: de 'dubbele' nummers 216b t/m 246b van pak B3 volgen hier na de nummers 216 t/m 246 van pak A! Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 16 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-161Lanen 17Trijntje Klazes de Jong, overleden op 17 december 183856 jr, vrouw van Thomas Baukes Bakker, stadsmajoor Laanen E 161 (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 2.038,15. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-161Lanen 17Teunes van Arum... koopman, zv Pieter vA., en Dieuwke Teunis; BS huw 1823, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk C-013, wijk E-161, wijk F-253; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-133; VT1839; T. v. A. eigenaar van ... (alles)


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 345 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-161Lanen 17Thomas Baukes Bakker, overleden op 8 november 184676 jr (geboren 8/2/1769), overleden Lanen E 161, waterschout, weduwnaar, geen kinderen, enige testamentair erfgenaam is Antje Rinses Smit (vrouw van Gooike Abes van Slooten, beurtschipper op Zwolle), legaat voor erfgename's jongste zuster Sjoukje Dijk, broer van wijlen Trijntje (vrouw van Johannes Jans Feddema, moeder van Wemelina, vrouw van Ruurd Lourens Tuininga, bakker, Baukje, vrouw van Douwe Sybrands Molenaar, winkelier, Janna, wed. Cornelis Jans Beidschat, werkster en Antje Johannes Feddema, vrouw van Harmen Klazes Mulder, te Sloten) en wijlen Taco Baukes Bakker, in leven zeekapitein Amsterdam (overleden aldaar 2/3/1828: door hem ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan zusterskinderen). Saldo fl. 2.302,56. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7017/507 (met kopie van memorie inzake overlijden van Taco Bakker: zie 345b). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-161Lanen 17Dorothea Georgs Keil... mei 1823, N.H., dv Georg Jacob K, en Elisabeth Jelgerhuis; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk E-161; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-133; VT1839; geb 4 mrt 1796, ged 1 may 1796 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1259de Lanen E-161Martha van Schouwenburg woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4076De Lanen E-156 Antje Rinses Smit vrouw van G.A. van Slootenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4076Lanen 17 (E-156)Pieter van Slootenwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 17mej. A. Baardahuishoudster
Lanen 17mej. P. Baardahuishoudster
Lanen 17J. Kipsleepbootmachinist


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 17H. Visser309Fortuna's autobussenbedr.


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22822
Lanen 17Hette Visser


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22823
Lanen 17Hette Visser


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 17A. (Andries) Uijthof


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 17rijksmonument 20495


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4076Lanen 17


2023
0.14549517631531


  terug