Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Comediesteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Comediesteeg 1 6-112 6-110 E-ong E-ong
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 54 6-008 6-007 E-024 E-020
Naastliggers vanComediesteeg 1
ten oostenSint Christoffelsteeg 6
ten zuidenComediesteeg 3
ten westende Comediesteeg
ten noordenVoorstraat 56


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 54naamloze steeg ten oosten


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0216r van 8 jun 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 54Voorstraat ZZ [staat: aan de zuidzijde van het diept]huis
 
koper provisioneelN. N.
bewonerSytze Louws
naastligger ten oostenJeets, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Claes Folckerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPietrick, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Tyaerdt
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
crediteur (triumphant)de erfgenamen van de weduwe van wijlen Anne Dominicus
verkoper (gesuccumbeerde)Sytze Louws
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild aende zuydzijde vant diept. Ten O. Jets, Claes Folckerts weduwe, ten W. Pieter Tyaerdts weduwe. Nu bewoond door Sytze Louws.


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0219v van 6 jul 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 54Voorstraat ZZhuis
 
koper provisioneelTyaerdt Syourdts 1600-00-00 GG
bewonerSytze Louws
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van de weduwe van wijlen Anne Dominicus
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(of 56 west of midden) Wordt geveild ten verzoeke van erven wd. Anne Dominicus, een huis zz. Voorstraat, daer Sytze Louws nu ter tijt inne woent. Provisioneel gekocht door Tyaerdt Syourdts voor 1600 gg.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0084v van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 54Voorstraat ZZhuis
 
koperN. N.
bewonermr. Meynert Riencxchirurgijn
protesteert vanwege een competentieLous Sytzes
protesteert q.q.Raphael Ghoer Engelsman, gelastigde vankoopmanMiddelburg
protesteert vanwege een hypotheekFlorys Willems
naastligger ten oostenCornelis Edes Feytema
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tziaert Jans
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperAet Auckes voor zich, weduwe van
verkoperwijlen Sytse Lous
verkoperClaes Lous, oom van en curator over
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Sytse Lous
tekst in de margeLouw Sytseszn. per Jacobaeum, protesteert dat hem den vercoopinge van de neffens gestelde huysinge cum annexis ontschsdelyck sal sijn, soo neffens den gestelde qualiteyt als anders, nopende sijn competentie hem volgens zijn bescheid competerende, doch holdende sijn recht op de cooppenningen mach lijden dat den vercoopinge voortganck neme. Actum in de secretarie desen XIen february 1612.
tekst in de margeRaphael T?hoer coopman van de Engelsche natie woonende binnen Middelborch in Zeelant, als 't recht vercregen hebbende van Florys Willemszn., protesteert per d'borgemeester Pier Foeckeszn. dat hem de alienatie van de huysinge cum annexis in de neffens gestelde acte verhaelt, ontschadelyck sal zijn, nopende de reste van zijn brieve van hypoteecq in dato den 29en january 1597 specialyck op de huysinge spreeckende, doch sijn recht opte cooppenningen beholdende consenteert in de vercoopinge. Actum in de secretarie Harlingen den XIen february anno 1612.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(of 56 west of midden) Wordt geveild ten verzoeke van Aet Auckes wv Sytse Lous voor haar zelf, en van Claes Lous als oom en geauthoriseerde curator over Sytses nagelaten weeskinderen, een huis zz. Voorstraat waar nu chirurgijn mr. Meynert Riencx in woont. Ten O. Cornelis Edes Feytema, ten W. erven Tziaert Jans. Geen grondpacht vermeld.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0086v van 16 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 54Voorstraat ZZ [niet vermeld]huis, schuur en plaats
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperde weduwe van wijlen Sytze Lous, gehuwd met
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(of 56 west of midden) Wordt geveild het huis van wd. Sytze Lous en zijn nagelaten weeskinderen, onlangs provisioneel verkocht. Geen naastliggers vermeld. Geen grondpacht vermeld. Geen koper vermeld.


 


 


 


 


 


 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0249v van 29 sep 1715 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Christoffelsteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet hoff van Jan Jansen Scheltema


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-008Voorstraat 54huis
eigenaarwed. Evert Jansen
gebruikerwed. Evert Jansen
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG
6-112Comediesteeg 1huis
eigenaarCornelis Jacobs
gebruikerCornelis Jacobs
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-008Voorstraat 54huis
eigenaarEelcke Dirks
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan9-4-1720
6-112Comediesteeg 1huis
eigenaarCornelis Jacobs
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-008 Voorstraat 54huis
eigenaarEelke Dirks
gebruikerEelke Dirks
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-08 CG
6-112 Comediesteeg 1huis
eigenaar
gebruikerDieuke Jurjens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0211r van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Christoffelsteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrik Jacobs mr. gortmaker


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0279r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 54Voorstraat ZZ tussen Raadhuis en Katterugspijpengedeelte woning
 
koperLijsabeth Botsma, weduwe van925-00-00 CG
koperwijlen Pieter Feytema koopman
huurder achterwoning 1 aan de LanenJan Jochems c.u. en c.s.
huurder achterwoning 2 aan de LanenGabe Broers
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenJan Scheltema koopman
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten westenEelke Dirx koopman
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperGrietje Feddrix van Deersum, weduwe van
verkoperwijlen Romke Jacobs Braem, en hun zoonkoopman
verkoperJacob Romkes Braem de jonge


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0046v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Christoffelsteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-008 Voorstraat 54huis
eigenaarEelke Dirks
gebruikerEelke Dirks
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-10 CG
6-112 Comediesteeg 1huis
eigenaarSipke Jansen
gebruikerSipke Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-112 Comediesteeg 1Jan Hendriks, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-008 Voorstraat 54huis
eigenaarEelke Dirks
gebruikerEelke Dirks
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-10-14 CG
6-112 Comediesteeg 1huis en gorterij
eigenaarJan Hendrix
gebruikerJan Hendrix
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
6-008Voorstraat 54Claas Nautadistillateur, mr.£ 080-00-0£ 13cu.


1766 - reëelkohieradresgebruik
6-112 Comediesteeg 1huis en gorterij
eigenaarJan Hendriks
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0096r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Christoffelsteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSjoerd Hannema


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0270r van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Comediesteeg 1Comediesteeg OZ [niet vermeld]pakhuis
 
koperJan Hannema koopman200-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenComediesteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Johannes Hannemakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt een pakhuis c.a. achter het huis en erf van de verkoper, zijnde een deel van de mouterij of zogen. 'Comedie', ten Z. van de tuin van de koper, ten W. van de stokerij. De koper zal in de zijmuur een uitgang hebben door de Comediesteeg. Gekocht van Pieter Johannes Hannema.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0096r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Christoffelsteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0347r van 28 jun 1807 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Comediesteeg 1Comediesteeg wijk F-212wagenhuis
 
koperFerdinand Fredrik Pheiffer, gehuwd metcommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland215-15-00 CG
koperTalea Folkers
naastligger ten oostenJan Hannema
naastligger ten zuidenS. Gratama
naastligger ten westenFerdinand Fredrik Pheiffer, gehuwd metcommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenTalea Folkers
naastligger ten noordenJan Hannema
verkoper q.q.Tjepke Gratama, executeur
verkoper q.q.S. Wybenga, executeurs vanFraneker
verkoperwijlen Pieter Hannema, gehuwd met
verkoperwijlen Hendrina Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFerdinand Frederik Pheiffer, commies ter recherche van de conv. en lic. x Talia Folkers koopt een wagenhuis in de Comediesteeg, wijk E-212. Ten O. en N. Jan Hannema, ten W. de koper, ten Z. S. Gratama. Tevens kopen zij een huis wz. Comediesteeg wijk E-211, tegenover het wagenhuis. Ten W. Jisk Roukes, ten Z. Jan Galama, ten N. de kopers. Gekocht van erven P.S. Hannema x Hendrina Wildschut, voor resp. 215 cg. en 97 cg.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0347r van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 54Voorstraat ZZ wijk E-024huis, tuin en stalling
 
koperFerdinand Fredrik Pheiffer, gehuwd metcommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland3450-00-00 CG
koperTalea Folkers
naastligger ten oostenJan Hannema
naastligger ten zuidenComediesteeg
naastligger ten westenC. Mollema
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Tjepke Gratama, executeur
verkoper q.q.S. Wybenga, executeurs vanFraneker
verkoperwijlen Pieter Hannema, gehuwd met
verkoperwijlen Hendrina Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFerdinand F. Pheiffer x Talea Folkers koopt huis, tuin en stalling. Ten O. Jan Hannema, ten Z. de Comediesteeg, ten W. Cornelis Mollema, ten N. de Voorstraat. Gekocht van erven P.J. Hannema x Hendrina Wildschut, voor 3450 cg.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0353r van 30 aug 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Christoffelsteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenF. F. Pheiffer


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0309v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenP. Feiffer


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-110 Comediesteeg 1Wopke Djoerds3-00-00 CGstond: s gratama huis


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0119r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Comediesteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende heer Pfeiffer


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0119r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende heer Pfeiffer


1812 - bewonersadresnaamgegevens
E-024Voorstraat 54Simon Pieters Tetrode... 19 dec 1786 Grote Kerk HRL, zv Pietet Tetrode en Aurelia ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-024Voorstraat 54Ferdinand Fredrik Pheiffer... 1807 HRL, Paulus Hermanus, geb 11 mrt 1806 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1807, 1809; eigenaar van wijk E-024; gebruiker P. Tetrode, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk E-208; gebruiker Johannes Bakker, sjouwer, en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-024Voorstraat 54Pieter Tetrode... 1786 Grote Kerk HRL; kind: Hendrina Pieters Tetterode, ged 14 mei 1771 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk E-024, koopman; eigenaar is F. Pheiffer, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 60:0:0 aan de rentmeester van het ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-ongComediesteeg 1Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-024Voorstraat 54F Pheiffer P Tetrode koopman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1299Comediesteeg 1Sjoerd Obbes SchaafsmaHarlingenaannemer van publ. werkenpakhuis (42 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1299Voorstraat 54Sjoerd Obbes SchaafsmaHarlingenaannemer van publ. werkenpakhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-024Voorstraat 54Rigtje Piers Blom... Sijtses; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-026; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-024; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-024Voorstraat 54Sjoerd Obes Schaafsma... wijk A-020, wijk E-026; oud 59 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, aannemer publieke werken, wijk E-024; VT1839; S.O. eigenaar van percelen nrs. 1088-1091 te HRL, aannemer van publieke werken, woonplaats HRL, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-024VoorstraatSjoerd O Schaafsma59 jMakkumm, protestant, gehuwd, aannemer van publieke werken
E-024VoorstraatRigtje P Blom56 jMakkumv, protestant, gehuwd
E-024VoorstraatAtze S Schaafsma19 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
E-024VoorstraatKlaaske F Nak19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1854 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 135 van 30 dec 1854
adressoortbedraggebruik
E-024Voorstraat 54koopaktefl. 4500huis E-024
 
verkoperSjoerd Obbes Schaafsma (gehuwd met Rigtje Piers Blom)
koperAtze Sjoerds Schaafsma
cessionarisJan Sikkes IJsenbeek


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1299E-020 (Voorstraat)Atze S. Schaafsmapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1299Comediesteeg 1 (E-ong)Homme Poortpakhuis
Sectie A nr. 1088Voorstraat 54 (E-020)Theodorus de Windt (en Cons.)woonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Comediesteeg 1Johs. Voogdjongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 0
rijwielreparateur


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 54Mispelblom Beijer63Kassiers (Kant. 9-1, 2-6)


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 54Mispelblom Beijer63kassiers (Kant.9-1, 2-6)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 54wed T. Mellema geb. Goovaartspensionhoudster
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600
Voorstraat 54wed C. van der Schoot geb. Metselaarzonder
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1926 - kentekenadresnaam
B-10319
Voorstraat 54Johan Jacob de Koningh


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 54J. de Koninghleeraar m.o.


1946 - kentekenadresnaam
B-29062
Voorstraat 54`De Bezuiniger` R. Kersten


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Dijkstra870De Bezuiniger


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Dijkstra870Huish.art.


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 54, HarlingenVoorstraat 54G. Dijkstra


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Dijkstra870Huish.art.


1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 54, HarlingenVoorstraat 54G. Dijkstrahuishoudelijke artikelen, gero, porselein, glas, aardewerk


1959 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 54, HarlingenVoorstraat 54J. BergsmaGeschenkenhuis, hetverlichting, luxe- en huishoudelijke artikelen, speelgoedere


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 54L. (Lammert) Douma


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 54, HarlingenVoorstraat 54 Arti-Lux


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 54rijksmonument 20729


2001 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6406Voorstraat 54
  terug