Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 44
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 445-1605-1605-175F-209F-201


Naastliggers vanLanen 44
ten oostenLanen 46
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 42
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 44naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0006v van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 44achterLanen ZZ achter het huis van koekebakker Hendrick Jansen00‑00‑00 cgtwee kamers (onder- en bovenkamer)
koperPoppe Hansen, gehuwd met
koperJanke Jans
verpachter grondNeelke 0‑08‑00 cg
verpachter grondwijlen Beern
protesteertSymen Buwes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDieuer, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Tyercx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHendrick Jansen koekbakker
verkoperBernt Jacobstimmerman te Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Hans x Janke Jans wandelen twee kamers, te weten een onder- en een bovenkamer zz. Lanen achter koekenbakker Hendrick Jans' huis. Ten Z. wd. Dierck Tyercx, ten N. [koekenbakker] Hendrik [Jans]. Grondpacht 8 st aan wd. Neelke Beerns. Door wandel verkregen van timmerman Bernt Jacobs te Dokkum.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0082v van 29 jan 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 44achterLanen ZZ115‑21‑00 ggtwee kamers (onder- en bovenkamer)
koperBernt Germers, gehuwd met
koperWydts Taeckes
verpachter grondN. N. 0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDieuer, weduwe
naastligger ten zuidenwijlen Tiercx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHendrick Jansen
verkoperPoppe Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernt Germers x Wydts Taeckes kopen twee camers een onder mit een boven camer staende ende geleegen aende zuydt zijde vande laenen mit allet geene daer inne om ende aen aerdt ende naegelvast is ende alle vordere gerechticheyt daer toebehoordende, belast mit acht st. jaerlicxe grontpacht. Hebbende Hendrick Jans ten noorden ende Dieuer Tiercx weeduwe ten suyden ten naesten. Door cessie ende transport vercreegen van Poppe Hans zoen meede burger alhier voorde somma van een hondert vijfftien ggls ende xxi stuyvers nae vermoegen het transport ende ... daer van zijnde.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0154v van 25 mrt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0279r van 10 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Jans koekbakker


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0340r van 9 jan 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 44achterLanen achter Hendrick koekbakkers huis125‑21‑00 ggkamer
koperLucas Bents, gehuwd met
koperItske Wiggers
verpachter grondNeeltgien 0‑08‑00 cg
verpachter grond[wijlen] Bent
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDieuwer, [weduwe van]
naastligger ten zuiden[wijlen] Tiercx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHendrick Jansen* koekbakker
verkoperBent Germertstrompetter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLucas Bents x Itske Wiggers kopen een kamer op de Lanen achter koekenbakker Hendricks [Jans] huis. Ten Z. Dieuwke Tiercx?, ten N. koekenbakker Hendrick. Grondpacht 8 st aan eenen Neeltgien Bents. Gekocht van Bent Gennerts? trompetter, voor 125 GG 21 st.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0466v van 28 apr 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 44achterLanen ZZ63‑00‑00 ggtwee kamers met een loodsje
koperHans Lucas, gehuwd met
koperTyet Gerlofs
verpachter grondNeeltie Beerns 2‑02‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuideneen tuin
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenhet huis van Jan Cornelis
naastligger ten noordende kamer van Gerryt Gerryts
verkoperNanck Tjerckx te het oosteinde van Vlieland
verkoperAnna Tjerxs te het westeinde van Ameland
verkoperGryet Tjercks te Ansterdam


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0119r van 15 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Jans koekbakker


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0095v van 28 sep 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Janssen koekbakker


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0141r van 23 aug 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0016r van 16 mei 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenUlbe schoenlapper


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0022r van 3 jul 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0160v van 24 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0002r van 14 feb 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 44een_achterLanen ZZ in een steeg236‑00‑00 gghuis
koperJoannes Jacobs, gehuwd met
koperBerbar Piers
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van Pyter Cornelis bakker
naastligger ten zuidenHans Lucas
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenHylck Douwes
verkoperDirck Sydts
verkoperMynck Sybrens Longerhouw


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0047v van 31 dec 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 44Lanen ZZ00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
naastligger ten oostenPiter Cornelis* bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenLubbert Gerryts
verkoperde erfgenamen van wijlen Wierd Sioerdts Popta


1645 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 197 folio 79r van 11 dec 1645 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Lanen 44
inleiding bij de boedelinventarisatie[0079r] Inventaris ende beschrivinge gedaen en gemaeckt bij ons Jan van Beyem praesiderende burgemeester en bij den Gerechte van Harlingen verordineerde commissaris geadsocieert met Francisco Hoitinga cleercq op de secretarije aldaer van alle d'goederen bij Hans Flyegh dus lange pro indiuisio beseten en dat ten versoecke van Liuue Hanses, Jan Hanses, Geske Hanses, Arn Hanses ende Trijntie Hanses, kinderen van Hans voornoemt bij [niet ingevuld] in echte getoogen, ende Hans hem wederom al secunda vota begeven met Rins Oegesdochter so sijn desen naevolgende goederen beschreven op 't aengeven van Hans voornoemt naedat hij den belofte om alles getrouuelijck te sullen aengeven inn handen preaeses voornoemt hadde gepraesteert. Actum den 11en decembris 1645. [marge: Copia aen Sybrant Hessels overgelevert van 't inventaris]
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0210r van 1 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 44twee_achterLanen ZZ [staat: in Lubbert Schoemaekers steeg]410‑10‑00 ggdrie kamers
koperAeltie Meynerts, weduwe van
koperwijlen Roelyff Lubberts
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenPyter Cornelis bakker
naastligger ten zuidende koper Aeltie Meynerts
naastligger ten westenLubbert Schoemaekers steeg
naastligger ten noordenHans Stienbrinck
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0218r van 19 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 44een_achterLanen ZZ in Lubbert Schoemaekers steyg345‑00‑00 gghuis
koperHans Steenbrinck c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenPytter Cornelis bakker
naastligger ten zuidende kamer van de weduwe van wijlen Hans Luccas
naastligger ten westenLubbert Schoemaekers steeg
naastligger ten noordenHans Steenbrinck
verkoperSierck Siercksschuitvaarder


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0251v van 21 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Cornelis bakker


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004v van 14 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen Pieter Cornelis bakker


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0005r van 14 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 44Lanen ZZ700‑00‑00 gg7/8 huis
koperJan Ruierdts, gehuwd met
koperJeltje Jacobs
verpachter grondde erfgenamen Grietje Beerns 0‑17‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen Pieter Cornelis bakker
naastligger ten zuidende kamer van Rins Oeges
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPieter Everts
naastligger ten noordenLanen
verkoperde erfgenamen Pieter Cornelis c.u.bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ruierdts x Jeltje Jacobs koopt 7/8 huis zz. Lanen. Ten O. het andere verkochte huis van de verkoper, ten Z. de camer van Rins Oeges, ten W. een steegje en Pieter Everts, ten N. de Lanen. Grondpacht 17 st aan erven Grietje Beerns. Gekocht van de meerderjarige erven van bakker Pieter Cornelis c.u. voor 700 gg.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 44Lanen ZZ700‑00‑00 gg1/8 huis
koperClaas Minnes
koperJan Ruierdts
naastligger ten oostenhet 1/8 huis gekocht door Wybe Fransen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperde meerderjarige erfgenamen van wijlen Pieter Cornelisbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jan Joris als voorstander van de nagelaten zoon van wl. Rintje Albarts, mede erfgenaam van wl. bakker Pieter Cornelis, 1/8 huis op de Lanen ten westen van (c). Geboden voor het gehele huis 700 GG en niet verhoogd.


1680 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 447r van 30 nov 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Lanen 44
inventarisantJanke Jansen, weduwe van
wijlen Tieerd Jansen Schol
wijlen Douwe Hilles, gehuwd (x) met
wijlen Antie Tieerdts
aangeverAntie Jacobs den sterffhuyse gefrequenteert, gehuwd met
Jan Gerryts, geauthoriseerde curator overwijdschipper
Bauckien Douwes kind uit (x)
aangeverDoettie Jacobs den sterffhuyse gefrequenteert, gehuwd met
Lolke Tieerdts
inleiding bij de boedelinventarisatie[0447r] Ontzegelinge van slotten ende respectievelycke inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de burgemeester Beert Ulbes Wassenaer als mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Janke Jans in leven weduwe van wijlen Tieerd Jansen Schol als bestemoeder van Bauckien Douwes naegelaten weeskindt van wijlen Douwe Hilles en Antie Tieerdts in leven echte luyden binnen dese stadt, van alle sodanige goederen actien ende credyten als den overledene met der doodt ontruympt ende naegelaten heeft ende die sij bij haer leven wegens des voorschreven kindts olderlyke goederen onder sich heeft berustende gehadt ende die also ten voorschreven stadthuyse sijn bevonden, en dat ter instantie van Jan Gerryts burger en wijdschipper alhier, als aen gehoude heeft [0447v] ende geauthoriseerd curator over het meergeseyde kindt Bauckien Douwes, ende op het aengeven van Antie Jacobs echte huysvrouw van gedachte Jan Gerryts, ende Doetie Jacobs echte huysvrouw van Lolke Tieerdts die beyde den sterffhuyse gefrequenteert, hebbende bij oprechte waerheyt in plaets van solemnelen ede hebben aengenomen in handen van welgedachte heere commissaris omme alles wel ende getrouwelyk te sullen aengeven, waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert wes volght. Actum den 30e november 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0070v van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 44Lanen ZZ260‑00‑00 gghuis
koperYsack Jansen pasteibakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 cg
naastligger ten oostenals bewoner Wybe Fransen mr. bakker
naastligger ten zuidenRins Oeges
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenGerryt Baniers Middachten
naastligger ten noordenLanen
verkoperJan Ruyrdts, gehuwd met
verkoperJeltie Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYsack Jansen, pasteibakker, koopt een huis, waarin een voorhuis, mooie kelderkamer, binnenkamer, opkamer en turfzolder, zz. Lanen. Ten O. mr. bakker Wybe Fransen, ten Z. de camer van Rins Oeges, ten W. een steegje naast het huis van Gerrit Baniers Middagten, ten N. de straat en diept. Gekocht van Jan Ruierdts x Jeltie Jacobs, voor 260 gg.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0251v van 16 sep 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSimon Grettinga apotheker


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0337v van 14 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 44achterLanen ZZ in een steeg75‑11‑00 cgdrie kamers aan elkaar
koper door niaarDieucke Pytters Hoogstra, weduwe van
koper door niaarwijlen Freerk Claessen Braem schilder
geniaarde koperAndries Hansesschilder
afgewezen niaarnemer ratione propinitatisClaes Foppes Rus
bewonerSent
bewonerGosse Pyters
bewonerAeltie Herkes
naastligger ten oostenWybe Fransen
naastligger ten zuidenClaes Foppes
naastligger ten westenAndries Hanses schilder
naastligger ten noordenJoannes Pyters
verkoperburgemeester Simon Grettingaapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Foppes koopt, na niaar ratione proximitatis tegen schilder Andries Hansen, drie kamers aan elkaar zz. Lanen in een steeg. Ten O. Wybe Fransen bewoonde achterhuis, ten Z. Claes Foppes, ten W. schilder Andries Hansen, ten N. Joannes Pyters. Gekocht van apotheker Simon Grettinga, voor 75 CG 11 st.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0109v van 9 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0100r van 13 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 44Lanen ZZ255‑00‑00 cghuis
koperAtze Hiddes, gehuwd met
koperRiemke Out
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 cg
naastligger ten oosten[als huurder] Lieuwe Jilderts* bakker
naastligger ten zuidenJohannes Weltier
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoperGryttie Isaacx Steinvors


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0139v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 44achterLanen ZZ even ten westen van de Woudemanssteeg34‑00‑00 cgwoning met twee beneden- en een bovenkamer
koper door niaarAntie Bouues, weduwe van
koper door niaarwijlen vroedsman Tomas Auckes
geniaarde koperOffke Sjoerds, gehuwd metschoolmeester
geniaarde koperDieuke Minnes
naastligger ten oostenEelke Lieuwes
naastligger ten zuiden[als bewoner] Claes Foppes
naastligger ten westenals bewoner Hendrik Jansen* kistmaker
naastligger ten noordenAtse Hiddes
verkoper q.q.Harmen Grettinga, oudoom, geauthoriseerde curatorstadsbouwmeester
verkoper q.q.Hessel Hansen, volle oom, geauthoriseerde curatoren overmr. koperslager
verkoperFrans Andries, erfgenaam
verkoperDieuwke Andries, erfgenaam
verkoperHessel Andries, erfgenamen
erflaterde nagelaten kinderen van wijlen Andries Hansen, gehuwd metmr. verver
erflaterwijlen Tettie Hoytinga


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0159r van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAtse Hiddes


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0033v van 13 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAtse Hiddes


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0236r van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 44achterLanen ZZ, in een steegje even bewesten de Woudemanssteeg op de40‑00‑00 cgwoning
koperTieerd Bentes Boncq mr. bakker
naastligger ten oostenTieerd Bentes Boncq mr. bakker
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Claes Foppes
naastligger ten westenHein Freerx
naastligger ten noordenAtze Hiddes
verkoperCornelis Jansen van den Burghmr. gleibakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-160 , folio 108Lanen 44huis
eigenaarAtze Hiddes wed.
gebruikerAtze Hiddes wed.
opmerkingpauper
grondpacht aaneen persoon tot Sneek
grondpacht totaal00‑17‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑04 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0292r van 14 feb 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 44achterLanen ZZ50‑00‑00 cgwoning
koperTieerd Bentes Bonk c.u.mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenTieerd Bentes Bonk c.u.mr. bakker
naastligger ten zuidenTieerd Bentes Bonk c.u.mr. bakker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Atze Hiddes
verkoperJan Johannis, gehuwd met
verkoperAukjen Keimpes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Tjeerd Bentes Boncq, mr. bakker, koopt een woning c.a. zz. Lanen. Ten O. en Z. de koper, ten W. een ingaande steeg, ten N. wd. Atse Hiddes. Gekocht van Jan Johannes x Auckjen Keimpes, voor 50 cg.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-160 , folio 70vLanen 44huis
eigenaarAtze Hiddes wed.
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper
grondpacht aaneen persoon tot Sneek
grondpacht totaal00‑17‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑04 cg


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-160 , folio Lanen 44huis
eigenaarHendrik Dirks
gebruikerHendrik Dirks
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
grondpacht aaneen persoon tot Sneek
grondpacht totaal00‑17‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑06 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0259v van 4 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Hendrik Dirx
naastligger ten westensteeg vanbode


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0335v van 1 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 44Lanen ZZ250‑00‑00 cghuis
koper door niaarKeympe Hoytes, gehuwd metmr. bakker
koper door niaarVroukjen Wybrens Wijngaerd
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 cg
geniaarde koperHein Freerks, gehuwd methuistimmerman
geniaarde koperYttje Jans
naastligger ten oostenKeimpe Hoytes mr. bakker
naastligger ten zuidenKeimpe Hoytes mr. bakker
naastligger ten westenHein Freerks, gehuwd methuistimmerman
naastligger ten westenTrijntje Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperZyrk Sapes, gehuwd met
verkoperWytske Outgers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCeimpe Hoites [Reidsma], mr. bakker x Vrouwkjen Wybrens Wijngaerd, koopt, na niaar vicinitatis, een huis zz. Lanen. Ten O. en Z. de koper, ten W. Hein Freerks x Yttje Jans, ten N. de straat en Lanen. Gekocht van Sierk Sapes x Wytske Outgers.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-160 , folio 71rLanen 44huis
eigenaarKeimpe Hoytes
gebruikerAntie Scheltes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg
grondpacht aaneen persoon tot Sneek
grondpacht totaal00‑17‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑06 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0123v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgervaandrig Keimpe Hoites


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-160Lanen 44Dieuke Jurjens, bestaande uit 1 persoon, insolvent00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-160 , folio 71rLanen 44huis
eigenaarKeympe Hoytes
gebruikerDieuke Jurjens
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
grondpacht aaneen persoon tot Sneecq
grondpacht totaal00‑17‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑04 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-160 , folio 72rLanen 44huis
eigenaarKeimpe Hoites
gebruikerDieuke Jurjens
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
grondpacht aan[niet vermeld]
grondpacht totaal00‑17‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑04 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0204v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 44Lanen ZZ bij de Woudemansbrug391‑00‑00 gghuis
koper door niaarHoite Keimpes Reidsma mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 cg
geniaarde koperFeike Sybrands Camsma
huurderArjen Ates c.s.70‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHoite Keimpes
naastligger ten zuidenHoite Keimpes
naastligger ten westenHoite Keimpes
naastligger ten noordenLanen
verkoperoud burgervaandrig Keimpe Hoites Reidsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoite Keimpes Reidsma, mr. bakker, koopt na niaar ratione sanguinis tegen Feike Sybrands Camsma, een huis bij de Woudemanssteeg, zz. Lanen. Ten O., Z. en W. Hoite Keimpes, ten N. de Lanen. Gekocht van Keimpe Hoites Reidsma, voor 391 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-160 , folio 72rLanen 44huis
eigenaarFeike Camsma
gebruikerFeike Camsma
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
grondpacht vanCeimpe Hoites
grondpacht aan[niet vermeld]
grondpacht totaal00‑17‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑04 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0251r van 15 mrt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHoyte Ceimpes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-175 , folio 123vLanen 44huis
eigenaarHoyte Reidsma
gebruikerHendrik Harmens
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerAne Alberts
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerBauke Haantjes
huurwaarde16‑00‑00 cg
huurwaarde totaal62‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal60‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑00‑00 cg
grondpacht aan[niet vermeld]
grondpacht totaal00‑17‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-175 , folio 123vLanen 44huis
eigenaarHoite Reidsma
gebruikerHoite Reidsma
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerJan Gerryts wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
grondpacht vanHoite Reidsma
grondpacht aanF. Reidsma
grondpacht totaal00‑17‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑04 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0301r van 20 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHooyte Keimpes Reidsma


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0227r van 16 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 44Lanen ZZ bij de Woudemansbrug75‑00‑00 cghuis
koperBartle Tuininga procureur postulant
huurderHoite Keimpes Reidsma c.s.
huurder voorkamer bovenLiskje 20‑00‑00 cg
naastligger ten oosten*Ruurd Heerma
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Lanen
verkoperHoite Keimpes Reidsma oud 59 jaren, gehuwd met
verkoperJanke Hendriks Wittes oud 60 jaren


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0274r van 21 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRuurd Heerma


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-175 , folio 124vLanen 44huis
eigenaarB. Tuininga
gebruikerB. Tuininga
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0042v van 23 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenB. Tuininga procureur


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0072r van 21 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0107r van 7 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenB. Tuininga procureur


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0158r van 14 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0138r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Oosterbaan bakker


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0252r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Oosterbaan bakker


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0164v van 15 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 44Lanen ZZ bij de Woudemansbrug404‑00‑00 cghuis
koperAldert Harmens, gehuwd met
koperBaukje Johannes
naastligger ten oostenJ. Oosterbaan
naastligger ten zuidenJ. Oosterbaan
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westenH. Homeulen
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Taeke Stephany, curator overprocureur
verkoperwijlen Bartle Tuiningaprocureur


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0286r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Oosterbaan


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0049v van 24 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenA. van der Zee


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-175 , pag. 120Lanen 44Allert Harmens 1‑10‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0127r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBart Feddes


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-209Lanen 44Job Ademagebruiker van wijk F-209, zeepziedersknegt, alsmede Joseph Smith, sjouwer; eigenaar is Allart M. vd Zee, wafelaar, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-209Lanen 44Joseph Smith... , huw.get. bij J.J. Agema en G.R. Zijlstra, winkelknecht, wonende te HRL; BS huw 1814; gebruiker van wijk F-209, sjouwer; medegebruiker Job Adema, zeepziedersknegt; eigenaar en medegebruiker is Allart H. vd Zee, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Lanen 44Allart H. van der Zeefl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-209Lanen 44Allart H van der ZeeAllart H van der Zeewafelaar
F-209Lanen 44Allart H van der ZeeJob Ademazeepziedersknegt
F-209Lanen 44Allart H van der ZeeJoseph Smithsjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1350Lanen 44Pieter Lourens Harlingenhuis en erf (84 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-209Lanen 44Abraham Aron Speyer... (gk); BS huw 1833, ovl 1841, huw 1842; oud 36 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-209; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-209Lanen 44Geertje Hankes... H, en IJefke Simons; BS huw 1824, ovl 1831, huw 1835; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-209; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-209Lanen 44Marianna Abrahams Cohen... C, en Sara Elias; BS huw 1833, ovl 1841; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-209; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-209LaanenGeertie Hankes38 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, weduwe
F-209LaanenAkke Hankes25 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-209LaanenMaria Louwrens22 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-209LaanenEva Louwrens13 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-209LaanenGerhardus Louwrens27 jplaateelbakkerHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-209LaanenMatthijs Louwrens20 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-209LaanenGerrit Louwrens9 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-209LaanenAbraham Speyer36 jkoopmanAmsterdamgezin 2, m, protestant, gehuwd
F-209LaanenMarianne Cohen30 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-209LaanenAron Abrah. Speyer2 mHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-209LaanenClara Abr. Speyer4 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-209LaanenSara Abrah. Speyer2 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-209Lanen 44Hendrikus Meinderts, overleden op 18 oktober 18432 mnd (geboren 17/8/1843), overleden Laanen F 209. (Certificaat van onvermogen nr. 83) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-209Lanen 44Jacob van der Heyde, overleden op 5 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 3 jr (geboren 4/11/1844), overleden Lanen F 209. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1350Lanen F-209Jan Siebes de Vrij woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1350De Lanen F-201 Aukje van der Velde wed. J. van Oswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1350Lanen 44 (F-201)Houkje van der Velde (vr. v. J. van Os)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 44J. van Oswinkelier
Lanen 44aJ. v/d Werftransportarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 44P. (Pieter) v.d. Plaats


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 44rijksmonument 20512


2023
0.41426992416382


  terug