Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 275-171 5-188 F-136F-130


Naastliggers vanSchritsen 27
ten oostenSchritsen 29
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 25
ten noordenLanen 36


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0233r van 14 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0233r van 14 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Lanen ZZ100‑00‑00 CGhuis daer den Draeck uutsteckt, en plaats
koperN. N. de Draak
bewonerTonys Symons, en
bewonerJanverver
naastligger ten oostenJacob Reynerts Tempelman
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenReyner Frans
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Joanne Vincentio, gehuwd met
crediteur (triumphant)Teth Wilcke, erfgenaam van
crediteur (triumphant)Wilcke Syourdts
verkoper (gesuccumbeerde)Tonys Symons, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)Anne Eedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Joannes Vincentio als man en voogd over Tieth Uulckes en namens de erfgenamen van Uulcke Syourdts, een huis zz. Lanen, daer den draeck uutsteckt, nu bewoond door verver Tonys Symons. Ten O. Jacob Reyners Tempelman, ten W. Reyner Frans.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0273v van 25 sep 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0273v van 25 sep 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Lanen ZZ van teen water tot het ander0‑00‑00 CGhuis met ledige plaats
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenJacob Tempel
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenReyner Fransen
naastligger ten noordenN. N.
crediteur q.q.Pieter van Buyten, curator over
crediteur (triumphant)het sterfhuis van wijlen Oratio Provana
verkoper (gesuccumbeerde)Thoenis Symens c.u.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0281v van 24 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0281v van 24 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Lanen ZZ tot aan de Schritsen231‑14‑00 GGhuis daer den Gulden Draeck uuythangende is
koperSyrck Tyaerts, gehuwd metde Gouden Draak
koperFeycke Wybes
koperRobijn Wybes, gehuwd met
koperMary Tyaerts
verpachter grondeen man te Staveren 0‑08‑00 CG
protesteert vanwege een vorderingGaats, weduwe van te Terschelling
protesteert vanwege een vorderingwijlen Binnert Foppens
niaarnemer ratione sanguinisSymon Thonis, zoon van
niaarnemer ratione sanguinisde verkoper Thonys Symons
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Meynert Pieters
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg in gezamenlijk gebruik
naastligger ten westenhet huis van Reynder Franssen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperThonys Symons, gehuwd met
verkoperAnne Aede
tekst in de margeVincentii nomine proprio protesteert dat hem dese vercoopinge ontschadelyck sal sijn, des noot d'selve oock verspierende, mitsdien ter tijt hij voldaen sal zijn neffens hondert carolusguldens principael sampt costen, schaden ende intressen volgens zijn condemnatie ende executorialen acte, in de secretary den 27e january 1602.
tekst in de margeGaats Binnert Foppens weduwe wonende op Terschelling protesteert dat haer de vercoopinge der geproclameerde huisinge ontschadelyck sal zijn neffens d'somme van 300 gulden over? 't principaell volgende haer ?, doch houdende haer recht op de penningen, mach lijden dat d'vercoopinge voortgaet.
tekst in de margeSymon Thonis als soon van Thonis zijn vader ratione sanguinis versouckt het niaer, tot dien fine consignerende 6 gulden 12 stuivers tot roepgelt ende consentgelt, presenterende des eerstes voopers handen costeloos ende schadeloos te holden, mits dat de spieringe ende niaernemers sullen rechtelyck disputeren.
tekst in de margeFoppens nomine Gaats Binnerts, gehoort hebbende d'verclaring van Symon Thonis, desisteert van 't niaer, mogende lijden dat 't gewijsde op Symon voors. voortgaet, den 29? february 1602
tekst in de margeSymen Thoenys staet aff van den niaerneminge, mach lijden dat het gewijsde op den eersten copers ende proclamanten toegewesen wordt. Actum den 5 marty 1602.
tekst in de margePieter van Buyten, gehoort hebbende de verclaringe ende desistement van voors. niaernemers, inhereert zijn spieringe ende protestatie voren gedaen. Actum in judicio den 6 martii 1602.
tekst in de margePieter van Buyten desisteert van zijn spieringe en protesteert neffens zijn competentie in forma, 20 february 1602.
tekst in de margePieter van Buyten als curator over Oratio Provana ende zijn huisvrouw kinderen, in dier qualiteit onder beneficie van inventaris erffgenamen van deselven, verspiert bij desen ? expresselyck de gaerwijsing ende consequentelycke coop in desen geroert, door dies de vercoper hem verspierende als triumphant desen huysinge hebben uytgewesen van zijn achterwesen daer aen te bekomen ende alsoo dat de vercoopers nyet hebben vermocht d'huysinge selffs daer bij hem triumphant te laeten vercoopen, besonderlyck tot zijne preiudatie als connende hij verspierder doordien d'selve huysinge ? penningen niet conen gelden, den 28 january 1602.
tekst in de margeFoppens nomine Gaats Binnert Foppens weduwe versouckt ratione sanguinis 't niaer der geproclameerde huysinge als zijnde de vercooper van
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyrck Tyaerts x Feycke Wybes en Robijn Wybes x Marij Tyaerts kopen huis op de zz. Lanen daer de Gulden Draeck uuythangende is, met een doorgaande steeg ten westen. Ten O. Meynert Pieters, ten Z. Reiner Frans, ten W. Reyner Fransz. Grondpacht 8 st aan een man van Staveren. Gekocht van Thonis Symons x Anne Aedes, voor 231 GG 14 st.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0053r van 17 nov 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0053r van 17 nov 1616 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Lanen ZZ0‑00‑00 GGbeide helften van een huis
koperN. N.
eigenaar van 1/2Syrck Tyaerdtsscheepstimmerman
naastligger ten oostenFreerck Jacobs kuiper
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenReyner Franssen Templer
naastligger ten noordenLanen
betrokkenehet huis de Brandaris van Jacob Wibrantsde Brandaris
betrokkeneHette Watzes bij de Zuiderpoort
verkoper q.q.Sibolt Birdes Buma, voormombermederechter van Wymbritseradeel
verkoper q.q.Aleff Benedicti, voormomber
verkoper q.q.Sibolt Benedicti, voormombers van
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Pieter Benedicti te IJsbrechtum


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0057v van 19 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0057v van 19 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Lanen ZZ500‑00‑00 GGhuis en plaats waar de Gulden Draeck uitsteekt
koperN. N. de Gouden Draak
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Sierck Tiaerdtstimmerman
verkoper van 1/2de curatoren over de weeskinderen van Pieter Benedicti


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0137r van 28 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0137v van 28 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0137r van 28 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Lanen ZZ tot de Schritsen [staat: Zuiderwal]500‑00‑00 GGhuis met een ledige plaats daarachter
aanhandelaarJan Annes Beeck, gehuwd metde Gouden Draak
aanhandelaarAntie Jochums
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenFrans Janssen kuiper
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenReyner Franssen Templer
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verwandelaarJohannes Hylckes, gehuwd metscheepstimmerman
verwandelaarBeyts Ulbes


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0137v van 28 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Lanen ZZ tot de Schritsen [staat: Zuiderwal]550‑00‑00 GGhuis met een ledige plaats daarachter
koperDouwe Pieters, gehuwd met
koperSiouck Oenes
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenFreerk Jansen kuiper
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenReyner Franssen Templer
naastligger ten noordenLanen
verkoperJan Annes Beeck, gehuwd met
verkoperAntie Jochums


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0125v van 20 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0125v van 20 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Lanen ZZ800‑00‑00 GGhuis, brouwerij, mouterij en gereedschappen
koperJan Dircxs, gehuwd met
koperAntie Rijks
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Gerryt Jops 0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenLaas Dirx
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westen*Reiner Frans Templair
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperMaicke Dirx, gehuwd met
verkoperFocke Fockes


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0097r van 14 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Schritsen NZ350‑00‑00 GGhuis
koperJan Dircks, gehuwd metbrouwer
koperAntie Rijckerts
verpachter grondReynck Fransen Tempelaer koopman1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenJan Dircks, gehuwd metbrouwer
naastligger ten oostenAntie Rijckerts
naastligger ten zuidenSchritsen en het diept
naastligger ten westende weduwe van Wigbolt Freercks
naastligger ten noordenReynck Fransen Tempelaer koopman
verkoperReynck Fransen Tempelaerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dircks, brouwer x Antie Rijckerts kopen een huis nz. Schritsen. Ten O. de koper, ten Z. de straat en diept, ten W. wd. Wigbolt Freercks, ten N. de verkoper. Het huis strekt noordwaarts tot de middenplaets die ligt tussen het voorste huis van de verkopers [op de Lanen] tot aan dit verkochte huis. Grondpacht 1 gg aan de verkoper. Gekocht van koopman Reyner Fransen Tempelaer voor 350 gg.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0047v van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0047v van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Lanen ZZ [staat: noordzijde]1225‑07‑00 GGhuis, brouwerij en mouterij
koperFocke Fockes, gehuwd met
koperMaycke Dircks
verpachter grond huis en brouwerijde stad Harlingen0‑08‑00 CG
verpachter grond mouterijde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenLaes Dircks metselaar
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenweduwe van Wigbolt Freercks
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJan Dircks, gehuwd met
verkoperAntie Rijcks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Fockes x Maycke Dirks kopen een huis, brouwerij en mouterij met een steeg ten westen, met alle brouwgereedschap, aan de nz. [moet zijn: zz.] Lanen. Ten O. metselaar Laes Dircks, ten W. wd. Wigbolt Freercks. Grondpacht 8 st op het huis en de brouwerij, 1 gg op de mouterij. Gekocht van Jan Dircks x Antie Rijcks voor 1225 gg 7 st.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0065v van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOepke Haytses


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0085v van 8 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0085v van 8 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Lanen ZZ strekkende tot aan de Schritsen1100‑00‑00 GGhuis met mouterij en brouwerij
koper door niaarFrans Reiners Templar
geniaarde koperSipke Symens c.u.brouwer
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
toehaaktwee rozenobels
naastligger ten oostenLaes Dircxen
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenFrans Reyners
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperMayke Dircx, weduwe van
verkoperwijlen Focke Fockes, met steun van haar zwager
verkoper q.q.Dirck Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Reiners Templar koopt, na niaar ratione proximitatus tegen brouwer Sipke Symens c.u., een huis, brouwerij en mouterij, zz. Lanen, strekkende tot de Schritsen. Ten O. Laes Dircx, ten W. Frans Reyners [Templar]. Grondpacht 8 st. Gekocht van Maycke Dircks wv Focke Fockes, gesterkt met haar zwager Dirck Cornelis, voor 1100 gg en 2 Rosenobels.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0249v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Lanen ZZ2500‑00‑00 CGhuis met brouwerij en mouterij
koperMinck Harmens c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenLaes Dircksen
naastligger ten oostenIdger Feddes
naastligger ten westende verkoper Frans Templaer
verkoperFrans Templaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinck Harmens c.u. kopen een huis, brouwerij en mouterij op de Lanen. Ten O. Laes Dircksen en Edger Feddes, ten W. de verkoper. Grondpacht 8 st. Gekocht van Frans [Reiners] Templaer voor 2500 cg.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0073v van 1 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0200v van 29 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten zuidenSchritsen


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0200v van 29 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Lanen ZZ doorlopend tot aan de Schritsen2050‑00‑00 GGhuis, brouwerij, turfhuis en een nieuw gebouwde mouterij en met een vrije steeg ten westen
koperSytse Gerbens brouwer
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
huurderSytse Gerbens c.u.
naastligger ten oostenPieter Sonderlant
naastligger ten oostenop de Schritsen het huis van Edger Douwes grootschipper
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenop de Lanen van het huis van Mink Harmens c.u.
naastligger ten westenop de Schritsen de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolts
naastligger ten noordenLanen
verkoperMink Harmens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Gerbens, brouwer, koopt huis, brouwerij, turfhuis en nieuwgebouwde mouterij, zz. Lanen en doorgaande tot op de Schritsen. Op de Lanen ten O. Pieter Sonderlant, ten W. de verkoper en een vrije steeg tot aan de mouterij op de Schritsen. Ten O. grootschipper Edger Douwes, ten Z. de Schritsen, ten W. erven Hendrik Wigbolts, ten N. de Lanen. Grondpacht 8 st. Gekocht van Mink Harmens c.u. voor 2050 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0091r van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten zuidenSchritsen


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0091r van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Lanen ZZ tot aan de Schritsen1300‑00‑00 GGhuis, brouwerij, mouterij en turfhuis
koperoud burgemeester de heer Theodorus Keth ontvanger van de boelgoederen
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenop de Schritsen: Edger Douwes
naastligger ten oostenB. Ziricus notaris
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westensteeg, vrije eigen
naastligger ten westenDirck Auckes kistmaker
naastligger ten westenop de Schritsen: de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolt
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.burgemeester Evout Stiensma, commissaris
verkoper q.q.Harmen Synes Nauta, commissaris over
verkoperde boedel van wijlen Sytse Gerbensbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Keth, oud-burgemeester en ontvanger der boelgoederen, koopt een huis, brouwerij, mouterij en turfhuis zz. Lanen, strekkende tot de Schritsen met een vrije eigen steeg ten westen. Op de Lanen ten O. notarius publicus B. Ziricus, ten W. kistmaker Dirk Auckes. Op de Schritsen ten O. Edger Douwes, ten W. erven Hendrik Wigbolts. Grondpacht 8 st. Gekocht van (burgemeester Evout Stiensma en burgemeester Harmen Synes Nauta als redders van de boedel van) wl. brouwer Sytse Gerbens voor 1300 gg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0153v van 1 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuideneen pakhuis van N. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0154r van 1 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Schritsen NZ [niet vermeld]1000‑14‑00 GGpakhuis de Drie Claverbladen genaemt
koperSybe Seerps c.u.timmermande Drie Klaverbladen
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
eerdere bewonerSytse Gerbensbrouwer
naastligger ten oostenEdger Douwes
naastligger ten zuidenSchritsen [niet genoemd]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Antje Wigbolts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperjuffrouw Wickjen van Viersen, weduwe van
verkoperwijlen de heer Keth
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Seerps, timmerman c.u. kopen een pakhuis de drie claverbladen, eerder van brouwer Sytse Gerbens. Ten O. Edger Douwes, ten W. erven Antje Wigbolts. Er komt een scheiding tussen dit pakhuis en het voorhuis, zodat de plaets en de loods bij het voorhuis behoren. Grondpacht 8 st. Gekocht van Wickjen van Viersen wv Keth, als universeel erfgenaam, voor 1000 gg 14 st.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 24rSchritsen 27Sybe Seerpsf. 800-00-00


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0219v van 6 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Schritsen NZ609‑00‑00 GGhuis
koperLammert Jelles c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
bewonerLolle Jansen
naastligger ten oostenEdger Douwes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenhet huis gekocht door Willem Jeppes
naastligger ten noordenHarcke Sjerx
verkoperAntie Folckerts, weduwe van
verkoperwijlen Sybe Seerps
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Jelles koopt een huis, nu bewoond door Lolle Jansen. Ten O. Edger Douwes, ten Z. de Schritsen, ten W. Willem Jeppes, ten N. Harke Sierx [Kussendrager]. Interessante acte over in-, aan-, op- en overbouw van huizen en muren. Grondpacht 8 st aan de Stad. Gekocht van Antie Folckerts wv Sybe Seerps.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0246r van 10 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet gekochte huis door Lammert Jelles


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0135r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLammert Jelles


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0140r van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Schritsen NZ460‑00‑00 GGhuis
koperEelcke Lieuwes, gehuwd metmr. scheepstimmerman
koperAntie Piebes
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerryt Middachten
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westensteeg naar het achtergelegen dwarshuis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Edger Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelcke Lieuwes, mr. scheepstimmerman x Antie Piebes koopt huis bestaande uit voorhuis, woonkelder en loods. Erachter is een dwarshuis met kelderkamer, opkamer en zolder. Het huis loopt tot aan de Z. zijmuur van het dwarshuis, dat uitgang naar de Schritsen heeft door een steeg ten W. Ten O. erven Gerrit Middachten, ten Z. de Schritsen. De W. zijmuur is met de eigenaars van het dwarshuis mandelig. Gekocht van erven Edger Douwes.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0219v van 10 sep 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenElingh Douwes


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0068v van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Schritsen NZ [zonzijde]655‑02‑00 GGhuis c.o.a.
koperJilles Pytters Boshack grootschipper
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenEdger Douwes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenwijlen Willem Jeppes
naastligger ten noordenHarcke Sierx Kussendrager
verkoperLammert Jillesoud koopman te Berlijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJilles Pytters Boshaeck (Bootshaak?), grootschipper, koopt een heerlijk huis c.o.a., bestaande uit een ruim voorhuis, deftige binnenkamer en een zeer brave keuken, alle met nieuwe vloeren belegd en met boven het voorhuis een binnenkamer en twee zolders. Staande op de zonzijde (nz.) Schritsen. Ten O. Edger Douwes, ten Z. de Schritsen, ten W. Willem Jeppes, ten N. Harke Sierx Kussendrager. etc. etc. Gekocht van Lammert Jelles, gewezen koopman te Harlingen, maar nu te Berlijn in het Keurvorstendom van Brandenburgh wonende.


1685 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 217 folio 191r van 13 nov 1685 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Schritsen 27
overledeneJoris Freerx Bootshaeck, gehuwd metkapitein gewaldige
aangeverGeertie Jacobs komt voor in de boedelbeschrijving
Claeske Joris Bootshaeck nagelaten jongste dochter van de overledene
Claeske Freerx Bootshaeck komt voor in de boedelbeschrijving
Jacobus Freerx Bootshaeck komt voor in de boedelbeschrijving
Fettie Freerx Bootshaeck komt voor in de boedelbeschrijving
Frederick Freerx Bootshaeck komt voor in de boedelbeschrijving
inleiding bij de boedelinventarisatie[0191r] Onzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaan ende op ordre van d'heere Pytter Pytters Oldaens praesiderende burgemeester als comissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris ratione officii, ten sterffhuyse van wijlen Joris Freerx Bootshaeck in leven capitein gewaldige van 't collegie ter Admiraliteit in Frieslandt, van alle sodanige goederen, actien en credytten als den overledenen met der doodt ontruymt ende aldaer ten sterffhuyse bevonden zijn, sijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Claeske Joris Bootshaeck naegelaten jonghste dochter van den overledene Joris Freerx voornoemt, als hebbende den sterffhuyse meest gefraequenteert, welcke oock tot den einde om alles getrouwelyck en naer behoren te sullen op en aengeven, den eedt in handen van d'heere Oldaens, als commissaris in forma heeft gepraesteert en is also tot d'beschrijvinge geprocedeert als volght. Actum desen 13e november 1685.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1686 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 274r van 28 dec 1686 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Schritsen 27
overledeneJillis Pytters Boshak, gehuwd metgrootschipper
aangeverBetske Gerrits
overledeneJillis Pytters Boshak, eerder gehuwd metgrootschipper
wijlen Griettie Harmens
Jurrien Harmens, volle oom van en curatormr. ledezetter
Aleff Gerrits Potter, curatoren overmr. pottenbakker
Jan Jillis voorkind, oud 14 jaren
Lijsbet Jillis voorkind, oud omtrent 12 jaren
inleiding bij de boedelinventarisatie[000274r] Ontzegelinge van slotten ende respectievelycke inventarisatie ende beschrijvinge, gedaen ten overstaen van de heere burgemeester Simon Jorna als commissaris geadsocieert met de heere Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuise van wijlen Jillis Pytters Boshak, in leven burger ende grootschipper binnen Harlingen, naelaetende twee voorkinderen, met naemen Jan ende Lijsbet Jillis respectievelyck old 14 en omtrent 12 jaren, bij wijlen Griettie Harmens in echte getogen, van alle sodanige goederen actien ende credytten, als aldaer ten sterffhuise bevonden sijn, en dat ter instantie van meester Jurrien Harmens leedesetter der voorschreven kindere volle oom ende Aleff Gerrits Potter meester pottebacker te saemen als geauthoriseerde curatores over de meergenoemde twee weeskinderen, op het aengeven van Betske Gerrits des overledens weduwe als desen sterffhuise meest en altoos gefrequenteert hebbende, die oock aengenomen heeft onder behoorlycken belofte alles getrouwelyck aen te geven sonder met haer weten ende kennisse iets te sullen verswijgen, in welcks doende tot de beschrijvinge is geprocedeert soo volght. Actum den 28e december 1686.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0009va van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Schritsen NZ505‑00‑00 CGhuis
koperHendrick Harmens rogmeter
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
naastligger ten oostende kamer van wijlen Idser Douwes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenwijlen Willem Jeppes
naastligger ten noordende weduwe van Harke Sierx Cussendrager
verkoper van 1/2Betske Gerryts, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jillis Pyters Boshack, engrootschipper
verkoper q.q.Jurjen Harmens, curator over
verkoper van 1/2de twee nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Jillis Pyters Boshackgrootschipper


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0264v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende oosterzijmuur van Gerloff Jansen


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0016v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerloff Jansen


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0145v van 24 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerloff Jansen wijdschipper


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0080r van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerloff Jansen c.u.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0147r van 1 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg naar het huis van


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-171Schritsen 27huis
eigenaarGerloff Jansen
gebruikerGerloff Jansen
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-171Schritsen 27huis
eigenaarGerloff Jansen
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan11‑5‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0058v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerlof Jansen Buma


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0123v van 7 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg naar het huis van


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0186r van 5 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Schritsen NZ520‑14‑00 GGhuis
koperSchelte Uiftes koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Baucke Fockes
naastligger ten oostenPyter Keimpes
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Jeppes
naastligger ten noordenDirk Jansen ijzersmid
verkoper van 1/3 van 1/2Reiner Tjeerdsmr. zeilmaker
verkoper van 1/3 van 1/2Aeltie Tjeerds, weduwe van
verkoper van 1/3 van 1/2wijlen Cornelis Jansenzeilmaker
verkoper van 1/6 van 1/2Eeke Bentes, gehuwd met
verkoper van 1/6 van 1/2Thomas Jansenkoopman
verkoper van 1/6 van 1/2Sytkse Bente, gehuwd met
verkoper van 1/6 van 1/2Gerrit Tiallingsmr. gortmaker
erflatererfgenamen en gesterkt door hun zus en ? Wickjen Tieerds, gehuwd met
verkoper van 1/2Gerlof Jansen Boumaoud boeierschipper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-171Schritsen 27huis
eigenaarSchelte Uiftes
gebruikerSchelte Uiftes
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0286v van 24 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchelte Uyftes


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0347r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchelte Uyfkes


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0138r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Schritsen NZ560‑00‑00 GGhuis
koperTomas Wopkens leraar van de Doopsgezinden
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
bewonerSchelte Uiftes
naastligger ten oostenAntie Sioerds Schiere
naastligger ten oostenPyter Keimpes scheepstimmerman
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Jansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSchelte Uiftes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaD.G. ds. Thomas Wopkens koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. scheepstimmerman Pyter Keimpes en Antie Sjoerds Schiere, ten Z. de straat en diept, ten W. erven Willem Jansen, ten N.? Gekocht van Schelte Uyftes voor 560 gg.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0169v van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWopkens predikant


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-171Schritsen 27huis
eigenaarerven Schelte Uiftes
gebruikererven Schelte Uiftes
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-171 Schritsen 27Abraham Wijngaerden, bestaande uit 3 personen15‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-171Schritsen 27huis
eigenaards. Wopkens
gebruikererv. Abraham Wijngaerden
huurwaarde41‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑09‑00 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0224v van 16 jun 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 27Schritsen NZ999‑19‑00 CGhuis
koperAbraham Baukes Wijngaerden, gehuwd metmr. knoopmaker
koperBaukjen Oenes Haga
naastligger ten oostenAnskjen Andles
naastligger ten oostenJelle Jetses
naastligger ten zuidenSchritsen en diept
naastligger ten westenJacobus Groenewoldt
naastligger ten noordenThijs Hendrix
verkoperds. Thomas Wopkensleraar van de doopsgezinden


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0036r van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAbraham Wijngaarden


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0012v van 13 jul 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Abraham Wijngaarden


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0245r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Abraham Wijngaarden


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0191v van 27 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Abram Wijngaarden


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0212r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAbraham Wijngaarden
naastligger ten zuidenSchritsen


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0182v van 22 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaarden


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0293r van 1 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaarden


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0105r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen vroedsman A. Wijngaarden


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0105r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jetze Jelles


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0113v van 27 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybren Broers mr. huistimmerman


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-190, pag. 85Schritsen 27Hoffius(de vrouw van)


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0132r van 3 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen Wijngaarden


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-188, pag. 121Schritsen 27A Wijngaarden2‑10‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-136Schritsen 27Janneke Johannes Klok... Klok en Neeltje Abram Wijngarden; geb 1763 ... , ovl 19 jul 1813 HRL, huwt met Klaas Hoffius, ovl wijk F-136 ontvangt interesse 1800-1811; BS ovl 1813; 1827 overlijdens; Stadsrentmeester bet f. 25:0:0 interesse vd ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-136Schritsen 27Claas Jochems Hoffius... no. 16, 13 jul 1790. (GAH1122); id. f. 29:12:0, 28 jun 1796, quit. no. 5 (GAH1128); eigenaar van wijk F-136, gebruiker is Tonke B. Komst, schipper, 1814. (GAH204); Bonnefacius Ohlgard ende Baukje Hoffius, beide van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-136Schritsen 27Tonke Baukes Komst... huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1810, BS huw 1840, ovl 1841; gebruiker van wijk F-136, schipper, eigenaar is Klaas Hoffius, 1814. (GAH204); kind: Rimke Boukes Komst, geb 24 aug 1810, ged 9 sep ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-136Schritsen 27Klaas Hoffius Tonke B Komst schipper


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 267 van 2 jun 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-136Schritsen 27koopaktefl. 200huis op de Schritsen F-136
 
verkoperNeeltje Hoffius (gehuwd met Cornelis Johannes Wolff, buitenschipper)
koperSybrand Sjerps Hoedtje


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 217 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-136Schritsen 27Sybrand Sjerps Hoedtje, overleden op 11 februari 1828timmerman Schritzen F 136, wednr. Dirkje Jurjens Brens, man van Trijntje Heerkes Tilstra (getrouwd 30/7/1809), vader van Elisabeth (wed. Philippus Snijder), naaister, Jurjen, houtsteksknecht Franeker en Trijntje Sybrands Hoedtje (reeds overleden 11/4/1828, wed. Pieter Hemkes Hoffinga, in leven werkman, vrouw van Wigle Klazes de Vries, turfdrager, moeder van minderjarige Sibbeltje en Sybren Pieters Hoffinga: voogd is genoemde oom Jurjen en toeziend voogd is Sipke Hemkes Hoffinga, besteller v/h veer) (uit 1e huwelijk). Saldo fl. 1.170,45. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 93 en 98 van 26 nov 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-136Schritsen 27provisionele en finale toewijzingfl. 539huis F-136
 
verkoperTrijntje Heerkes Tilstra (wv Sybren Seerps Hoedje)
verkoperElisabeth Sybrens Hoedje
verkoperSipke Hemkes Hoffinga
verkoperJan Hendriks Smith
koperSybrand Annes van der Werf (gehuwd met Marij Sweris Oldendorp)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1363Schritsen 27Sijbren A. van der WerfvarensgezelHarlingenhuis en erf (112 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 100 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-136Schritsen 27Willem Barteles van der Meer, overleden op 4 september 183366 jr, beurtschipper op Amsterdam Schritsen F 136, man van Trijntje Jans Spleet, vader van Jan, idem, Bartle, varenspersoon, Willemtje, Hiltje, Aaltje, dienstmeid Menaldum, Jantje, idem Den-Haag en minderjarige Gerben, Willem, Jacob en Cornelia Willems van der Meer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-136Schritsen 27Gerben K Jornaoud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, veerschipper, wijk F-136; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-136Schritsen 27Maria Catharina Rinkes... en Grietje Timmermans BS huw 1832, ovl 1852; oud 36 jaar, geb Bolsward(!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-136; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-136Schritsen 27G Jorna stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-136SchritzenGerben Keimpes Jorna28 jveerschipperBolswardm, rooms katholiek, gehuwd
F-136SchritzenMaria Rinkes36 jBolswardv, rooms katholiek, gehuwd
F-136SchritzenPieter Jorna4 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-136Schritsen 27Dieuwke Tomas Dijkstrageb 1802 Franeker, ovl 9 feb 1864 HRL, huwt met Jan Ferwerda, ovl wijk G-171, N.H., winkelierse in 1851, dv Thomas D, en Trijntje Jans vd Mei; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-136, 270, 272, 322, 344, wijk G-234


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1363Schritsen F-136Barend Visser & zoonwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1363Schritsen F-130Wed. Johan Bothwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4085Schritsen 27 (F-130)Wilhelmina H. Muller (wed. J. de Both)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Schritsen 27 Willem Markensteintimmerknechtf. 700f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 27F.X. Colmanwinkelier


1939 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-25869
Schritsen 27Franciscus Xaverius Colman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 27P.F.J. (Pieter) Colman


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 27beeldbepalend pand5 van 10
  terug