Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 21 5-169 5-185 F-133 F-127
Naastliggers vanSchritsen 21
ten oostenSchritsen 23
ten zuidende Schritsen
ten westende Jekelsteeg
ten noordenJekelsteeg 1


aangrenzende stegensteeg
Schritsen 21Jekelsteeg ten westen


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0180r van 11 nov 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0430v van 23 dec 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0439v van 27 jan 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0470r van 22 jun 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0067v van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPyter Rinckes


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0168v van 27 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: steeg waarvan vrij gebruik]
naastligger ten oostenPieter Rinckes


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0242v van 20 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Rinckes


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0381v van 25 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenledige plaats


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0381v van 25 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 21Schritsen NZ [staat: oude zuiderwal]huis met ledige plaats ten zuiden
 
koperChristiaen Jacobs Voorda, gehuwd met661-14-00 GG
koperMagdalena Joris de Kokere
verpachter grondN. N. 0-05-12 CG
naastligger ten oostenWopke Piers
naastligger ten zuidenledige plaats
naastligger ten westen [staat: zuiden]Jekelsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenHeercke Wibrants
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAuck Bauckes, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Rinckes
verkoperHuybert Claesen
verkoperGerryt Claesen
verkoper q.q.Jacob Doedes, gelastigde
verkoper q.q.Foockle Doedes, gelastigden van hun moeder
verkoperReinsck Rinckes
verkoperRincke Tyalliffs
verkoperUulbe Lamberts, gehuwd met
verkoperAuck Doedes
verkoper q.q.Uulbe Lamberts, gelastigde van
verkoperTied Doedes


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0016v van 9 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Rintyes


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0052r van 2 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenChristiaen Jacobs Voorda


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0062r van 29 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenChristiaen Jacobs Voorda


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0082v van 20 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarmen drager


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0118v van 16 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 21Schritsen NZhuis met steeg en een ledige plaats
 
koperLeentie Christiaens van der A 870-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-05-12 CG
naastligger ten oostenUupcke Piers
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenTierck Alberts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMagalena Joris de Kooker, weduwe van
verkoperwijlen Christiaen Jacob van der Voorda


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0259r van 18 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0261r van 4 mrt 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet andere huis van Trijntie Harmens
naastligger ten zuidenGrietie Idses


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0233r van 30 apr 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 21Schritsen NZhuis
 
koperPyter Claessen c.u.schuitvoerder475-00-00 GG
naastligger ten oostenals bewoner Bastiaen gleibakker
naastligger ten zuidenSchritsen en diept
naastligger ten westenAntie Jans
naastligger ten noordenHylck Claesen
verkoperde erfgenamen van wijlen Age Ygeswijdschipper


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0011v van 3 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Meetie


1678 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 172r van 26 aug 1678 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Schritsen 21
 
overledeneoud burgemeester en vroedsman Pytter Claessen
vroedsman Jan Wybrants, geauthoriseerde curator
Menelaus Hillebrants, geauthoriseerde curatoren overrentmeester
Vitus Ringers soonssoon van de overledene, studiosus te Franeker
aangeverAeltie Jans, gehuwd met
Janis Hendrixzakkendrager
inleiding bij de boedelinventarisatie[0172r] Inventarisatie ende beschrievinge sampt ontzegelinge van slotten gedaen, ten overstaen van de heeren praesederende burgemeesteren Folkert Lammerts Nijkerk en Pytter Pytters Oldaens als commissarien, geadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuise van wijlen Pytter Claessen in leven olde burgemeester en mede vroedtshap binnen dese stadt, van alle sodanige goederen actien ende credytten aldaer ten sterfhuise bevonden, ten versoeke van Jan Wybrants mede vroedtschap, ende Menelaus Hillebrants rentemeester deser stede beyde als geauthoriseerde curatores over Vitus Ringers studiosus tot Franequer, nagelaten soonssoon, ende universele erfgenaem van de overledene voornoemt, zijnde de aengevinge gedaen door Aeltie Jans echte huisvrouwe van Janis Hendrix sackedrager, die ook den belofte of eede daertoe staende in handen van de mede commissaris Nijkerk heeft gepraesteert, waerop dan alsoo tot de beschrievinge is geprocedeert, in manieren, als volght. Actum den 26e septembris 1678.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0114r van 14 nov 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Claesen Meetie


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0127r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Claeses Meedtie


1687 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 217 folio 256r van 26 jan 1687 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Schritsen 21
 
aangeverPytter Claessen Meetie, weduwnaar (1) van
overledenewijlen Antie Douwes
Gryttie Pytters voorkind, oud omtrent 21 jaren
Trijntie Pytters voorkind, oud omtrent 17 jaren
Bauckjen Pytters voorkind, oud omtrent 14 jaren
Douwe Pytters voorkind, oud omtrent 11 jaren
Stijntie Pytters voorkind, oud omtrent 6 jaren
Claes Pytters voorkind, oud omtrent 4 jaren
Jan Pytters, gehuwd metchercher
Trijntie Pyers naaste bloedverwant over de kinderen
aangeverPytter Claessen Meetie, gehuwd (2) met
Trijntie Watses
Dieucke Claesesgezworen uitdraagster
Neeltie Hesselsgezworen uitdraagster
inleiding bij de boedelinventarisatie[0256r] Waerderinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester Jan Dirxen Kuyck als commissaris, geadsocieert met de heer Theodorus Stansius secretaris, ten huyse van Pytter Claessen Meetie als vader en wettige voorstander over sijne kinderen bij wijlen Antie Douwes in echte getogen, sich nu wederom ad secunda vota begeven hebbende met Trijntie Watses sijn tegenwoordige echte huysvrouw, ter instantie van Pytter Claessen Meetie als requirant, sijnde dese tauxatie gedaen door Dieucke Claeses en Neeltie Hessels mede gewooren uytdraeghsters alhier, in welx doende geprocedeert is in volgende manijeren. Actum den 26e january 1687.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-169Schritsen 21huis
eigenaarSaapke Isaax erven
gebruikerSaapke Isaax erven
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-169Schritsen 21huis
eigenaarwed. en erven Pieter Tiepkes
gebruikerAntie Schiere
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-8-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0198r van 23 apr 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Claesen Meetje


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0237v van 30 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 21Schritsen NZhuis
 
koperGerben Aukes, gehuwd met350-00-00 GG
koperLijsbeth Sybolts Hornstra
naastligger ten oostenJan Alberts mr. scheepstimmerman
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente
verkoperTrijntie Pyters, gehuwd met
verkoperAuke Gerbens
verkoperde erfgenamen van wijlen Pyter Clasen Metie


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-169 Schritsen 21huis
eigenaarPyter Tjepkes
gebruikerJan Alberts
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0020v van 17 jun 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenweduwe Gerben Aukes


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-169 Schritsen 21huis
eigenaarTaeke Dijxma
gebruikerTaeke Dijxma
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0238v van 10 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-169 Schritsen 21huis
eigenaarTaeke Dijxma
gebruikerTaeke Dijxma
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-18-02 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0108r van 21 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 21Schritsen NZhuis
 
koper door niaarTaeke Dijxma 410-00-00 GG
geniaarde koperSytske Oeges, weduwe van
geniaarde koperwijlen Wepke Doedes
naastligger ten oostenTaeke Dijxma
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperLijsbert Sybouts Hornstra, weduwe van
verkoperwijlen Gerben Aukes


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0166r van 24 jun 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 21Schritsen NZhuis
 
kopermeerderjarige ongehuwde jonge dogter Janke Jans Dijxma 999-00-00 CG
gebruikerJanke Jans Dijxma
gebruikerYpe Broers c.u.
naastligger ten oostenSara Andrys, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Taeke Dijxma mr. kleermaker
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperSara Andrys, weduwe van
verkoperwijlen Taeke Dijxmamr. kleermaker


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0006r van 8 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 21Schritsen NZhuis
 
koperBurgert Hendriks, gehuwd metleerlooier794-15-00 CG
koperLijsbeth Willems
naastligger ten oostenBurgert Hendriks c.u.leerlooier
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente
verkoperSara Andries, weduwe van
verkoperwijlen Taeko Dijxma


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0289r van 23 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPier Abes


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0085r van 27 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Pier Abes


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0249v van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-185 Schritsen 21Pier Abes nom ux2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-133Schritsen 21Joost Walles Bergsma... HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS geb 1811, huw 1815, huw 1831, ovl 1847; gebruiker van wijk F-133, grutter; eigenaar is Pier Abes wed., 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-133Schritsen 21Pier Abes... gebruiker van wijk C-032, visvrouw; eigenaar is Sake T. Blok, 1814. (GAH204); wed. P.A. eigenaar van wijk F-133; gebruiker Joost W. Bergsma, grutter, 1814. (GAH204); Broer Gerrijts en Marijke Burgerts, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-133Schritsen 21Pier Abes wedJoost W Bergsma


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49019 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 38 van 18 feb 1826
adressoortbedraggebruik
F-133Schritsen 21koopaktefl. 350huis op de Schritsen F-133
 
verkoperMaria Burgerts (wv broer Gerrits)
koperLieuwe Rienks Dirks
koperHendrikje Fokkes Jagersma
cessionarisTjeerd Johannes Kerkhoven


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-133Schritsen 21Hendrikje Fokkes Jagersma, overleden op 27 januari 183143 jr, winkeliersche Schritsen F 133, eerst wed. Pieter Akkerman, laatst wed. Lieuwe Rienks Dirks (zoon van Rienk Dirks, trekveerschipper Brouwersgracht G 60), moeder van minderjarige Catharina, Jetske en Fokje Lieuwes Dirks (voogd is grootvader Rienk Dirks) (uit 2e huwelijk) en minderjarige Anke Pieters Akkerman (voogd is Johannes Akkerman, koperslager Droogstraat A 88) (uit 1e huwelijk), in memorie 7006/182 doet voogd Johannes Akkerman zelfstandig aangifte. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 163 en 173 van 1 jun 1831
adressoortbedraggebruik
F-133Schritsen 21provisionele en finale toewijzingfl. 310huis op de Schritsen F-133
 
verkoperRienk Dirks
koperSipke Wiebes Duif


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 03 jun 1831
F-133Schritsen 21Huizinge op de Schritsen. Finaal verkocht op 8 jun 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1366Schritsen 21Lieuwe DirksHarlingenvarensgezelhuis en erf (75 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-133Schritsen 21Itske Reins Tigchelaar... ovl 1854, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 66 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk F-133; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-133Schritsen 21Sipke W Duif... 1851 wijk F-156, bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, opzichter, wijk F-133; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-133Schritsen 21Ytje Zaagsma... wijk F-133; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-133Schritsen 21S Duif stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-133SchritzenSipke Wybes Duif45 jWorkumm, protestant, gehuwd, opzichter
F-133SchritzenYetje Zaagsma46 jKoudumv, protestant, gehuwd
F-133SchritzenAntie R Zaagsma15 jKoudumv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1366F-133 (Schritsen)Sipke W. Duifwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1366F-127 (Schritsen)Trijntje van Kampen, wed. Bauke van der Meulenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1366Schritsen 21 (F-127)Trijntje van der Meulen (vr. v. A.D. van Wijnen, te Heerden (N.B.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 21 Abe Hainjaagent levensverz.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 21A. Postma74Handel in wegenmateriaal


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 21P. de Vries-


1938 - kentekenadresnaam
B-25069
Schritsen 21Walterus Hendrikus Faber
  terug