Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijverstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Vijverstraat 128-111 1/28-117 F-249F-243
 huisnummer lager  Vijverstraat 128-111 1/28-117 F-249F-244


Naastliggers vanVijverstraat 12
ten oostende Vijverstraat
ten zuidenGrote Ossenmarkt 7
ten westenVijverstraat 8
ten noordende Vijverstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Vijverstraat 12naamloze steeg ten westen


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0058r van 19 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Hero Jansen


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0064v van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0136v van 27 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de vrouw van burgemeester Heer Jansen


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0201r van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0368r van 6 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0086r van 26 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJantyen vlechtster


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0091r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJantyen vlechtster


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0082r van 20 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJantien vlechter


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0055v van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 12Vijverstraat ZZ [staat: Fiverstraat]170‑05‑00 GGhuis
koperoud burgemeester Hans Harmens de Vries, gehuwd met
koperJeltje Teunis
bewonermr. Nanne Oenis
naastligger ten oostende stal van koper Hans Harmens de Vries c.u.
naastligger ten zuidenplaats achter de stal
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenTrijntie, weduwe van
naastligger ten westenweduwe Timen Aerns
verkoperde erfgenamen van wijlen Jacob Jacobspottenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens de Vries, oud-burgemeester x Jeltie Teunis Vrijhof koopt een huis c.a. in de Vijverstraat, met een vrije steeg ten W. en een plaets erachter ten Z. Ten O. de stal van verkoper, ten W. Trijntje [Aernts] wv Tymen Andries. Gekocht van erven Jacob Jacobs, pottenbakker, voor 170 gg.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0061v van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Hans Harmens


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024r van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Oplapte Juffrouw


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0179r van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 12Vijverstraat ZZ450‑07‑00 GGhuis
koperJarich Gerrits c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende verkoper Jeltie Tonis Wrijthooff
naastligger ten zuidende verkoper Jeltie Tonis Wrijthooff
naastligger ten westenSeerp Lamberts Swarms
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJeltie Tonis Wrijthooff


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0155v van 8 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Oplapte Juffer


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0016ra van 10 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Oplapte Juffrouw


1673 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 211 folio 392r van 23 mei 1673 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Vijverstraat 12
Jarich Gerryts, gehuwd met
Grietje Willems
inleiding bij de boedelinventarisatie[0392r] Alsoo nae eenige jaeren tusschen Jarich Gerryts ende Grietje Willems echtelieden alhier veelvoudige onlusten ende differenten sijn geweest ende de respectievelijcke echtelieden tot voorcominge van verdere onheylen, twisten ende tweedrachten, bij forma van proces ende respectievelijcke request uit de vergaderinge van de achtbare Magistraet deser stede hebben versocht heren commissarien ten overstaen welx gedachte echtelieden mocht werden gesepareert van bedt ende tafel ende in conformite van respectievelijcke versoecken bij ampliatie de burgemeesteren Lourens Jacobs Asperen ende Wijtse Michiels [Wassenaar] 't samen ende elx besonder sijn gecommitteert om partijen vocatis vocandis voor haar te roepen soo doenlijck te vereenigen, soo niet de selve te scheyden wegens bedde ende tafel ende te procederen soo sij sullen verstaen te behoren breder vermogens de commissie in dato den 5en mey 1673, ende gedachte heeren commissarien tot naekominge der voorschreven commissie op dato den 23en mey 1673 gedachte echtelieden hebben verstanden, vermaent ende geinduceert om soo 't doenlijck ende mogelijck was ende gelijck echtelieden betaemt vredigh ende vriendelijck, getrou ende oprecht met malkander te lewen ende huis te holden, welcke bitterheden [0392v] te wijdt tusschen gedachte echtelieden waer in gecropen, soo hebben sij echtluyden tot wederversamelinge ende echtelijcke bijwoninge geensins connen verstaen, maer respectievelijcke versocht om te werden getreden tot inventarisatie henner goederen ende per consequens tot separatie van bedt ende tafel, op welx door gedachte heer commissaris de burgemeester Lourens Jacobs Asperen geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris gedachte goederen sijn geinventariseert, naedat sij echtelieden Jarich Gerrijts ende Grietje Willems voornoemt om alles getrouwelijck ende oprecht aen te gewen den solemnelen eede hadden gepraesteert, alles in voegen als volght. Actum den 23en may 1673.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0262v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Oplapte Juffer


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036r van 9 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Oplapte Juffer


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAeffke Jelles


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0016r van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes schuitschipper


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0309r van 11 jul 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claas schuitschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-111Vijverstraat 12huis
eigenaarJan Sibrens erven
gebruikerwed. Jan Jansen cum soc.
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-111Vijverstraat 12huis
eigenaarJan Capiteintie erven
gebruikerJacob Engels cum soc.
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0071v van 3 mrt 1720 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 12Vijverstraat ZZ166‑00‑00 CGschuur of stalling
koperGerryt Tjallings c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑06‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Jans de Reus
naastligger ten zuideneen tuintje
naastligger ten westenAfke Jelles
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperLammert Jans de Reus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Tjallings koopt een schuur of stalling, maar niet het tuintje daarachter, in de Vijverstraat. Ten O. de verkoper, ten W. Aefke Jelles, ten Z. dat tuintje, ten N. de straat. Het afdak en de put moeten door de verkoper worden onderhouden. Gekocht van Lammert Jans Reus, voor 166 cg.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0217v van 14 jan 1725 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jansen


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0150r van 2 dec 1736 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jans Huiselaar


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-111 Vijverstraat 12Antje Emmeriks, bestaande uit 1 persoon02‑00‑00 cg0
8-111 /2Vijverstraat 12Florus Ydes, bestaande uit 6 personen06‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-111 /2Vijverstraat 12huis
eigenaarFloris Ydes
gebruikerFloris Ydes
opmerking1738 insolvent verklaard en nog onvermogende


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0070v van 18 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFloris Ydes


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0132r van 21 jun 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPhilip Oolgaard


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0210r van 14 mrt 1790 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenT. van Benthem n.u.
naastligger ten westenChristiaan Christoffels c.u.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-124 , pag. 129Vijverstraat 12Christiaan Christoffels


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-117, pag. 170Vijverstraat 12Christiaan Christoffels1‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Grietje Battardgeb 1741 ... , ovl 25 mrt 1812 HRL, huwt met Chistiaan Christoffels Kingma, ovl wijk F-249, dv Sikke B., en Sipkje Altena; BS ovl 1812; 1846 overlijdens


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Christoffel Christoffels... id. van wijk F-247; gebruiker is Barend Gompert van Gelder, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-249; gebruiker is Pieter Schenkius, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Pieter Schenkius... Nicolaas Pieters S, en Trijntje Douwes (van Stralen); BS huw 1814, huw 1830, ovl 1854; gebruiker van wijk F-249; eigenaar is Christ. Christoffels wed. erven, 1814. (GAH204); oud 46 jaar, geb Terschelling en wonende te ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-249Vijverstraat 12Christoffel Christoffels wed & ervenPieter Schenkius


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1429Vijverstraat 12Jelle Annes Nijslootdeurwaarder bij de regtbankLeeuwardenhuis en erf (91 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Jan Harmens Deurnat... Taeke H. Poort, timmerknegt, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb Pekela en wonende te HRL. 1839, wijk F-249; VT1839; kind: Harmen Jans deurnat, geb 3 feb 1810, ged 17 apr 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: Hiske F. ; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Liskje Fransen Rikkers... 15 sep 1804; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, (vnm: Lutske), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-249; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-249VijverstraatJan H Deurnat67 jgeenPekel Am, protestant, gehuwd
F-249VijverstraatLutske Rikkers58 jFranekerv, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 427 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-249Vijverstraat 12Eva Frankes Frankena, overleden op 23 september 1846bijna 3 jr (geboren 7/11/1843), overleden Vijverstraat F 249, dochter van Franke Jans Frankena, koopvaardij kapitein en Jetske Harings van der Zee, zuster van minderjarige Tjietske en Jan Frankes Frankena. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Aaltje Rommerts Faber... dv Rommert Wybes F, en Aukje Feyes; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-219, wijk F-249, wijk G-206; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-141; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Janke Rienks Stoker... 1851, N.H., dv Rienk S, en Francina Adolfs Pas; BS huw 1858, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-166, wijk F-249, 282, wijk G-141 259, wijk H-117; oud 38 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-136; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Johanna Coulbout... C-155, 168, wijk F-115, 249, supp wijk C-236; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-148; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1429Vijverstraat F-249Jan Jakles de Boerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3078Vijverstraat F-243Jan Jakles de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 3079Vijverstraat F-244Jan Jakles de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3078Vijverstraat 12 (F-243)Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Vijverstraat 12S. Jornabootwerker


1975 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Vijverstraat 12Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1975


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Vijverstraat 12rijksmonument 20747
  terug