Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 138-1278-1278-139F-115F-109


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 13
ten oostenGrote Ossenmarkt 15
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 11
ten noordenVijverstraat 16


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0001v van 23 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneen mande muir gemeen met Neeltie Heeres


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0397r van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNeeltie Heeres


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0178r van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jacobs de Reus


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0199v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenNeeltie Heeres


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-127 , folio 159Grote Ossenmarkt 13huis
eigenaarJoost Ages
gebruikerJoost Ages
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
grondpacht aanDoedtie Lieuwes
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-127 , folio 104vGrote Ossenmarkt 13huis
eigenaarJoost Ages
gebruikerJoost Ages
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720
grondpacht aanGrytje Lieuwes erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg
aansl. grondp. voldaan16‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-127 , folio Grote Ossenmarkt 13huis
eigenaarburgemeester Agema
gebruikerburgemeester Agema
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
grondpacht aanGrytie Lieuwes erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-127 , folio 105rGrote Ossenmarkt 13huis
eigenaarburgemeester Agema
gebruikerburgemeester Agema
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
grondpacht aanGrietie Lieuwes erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-127Grote Ossenmarkt 13Jan van Dorsen, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-127 , folio 105rGrote Ossenmarkt 13huis
eigenaarburgemr. Agema
gebruikerburgemr. Agema
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg
grondpacht aanerv. Grytie Lieuwes
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg
opmerking[staat: 8-128]


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0119r van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 13Grote Ossenmarkt NZ706‑14‑00 gghuis
koperJohannes Hylkes de Haen, gehuwd met
koperTrijntie Sjoerds
naastligger ten oostenals huurder Pieter Gelinda
naastligger ten oostenPieter Scheltema
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenSara Groenewolt
naastligger ten noordenmr. Jan de Reus
verkoper van 1/12oud burgerhopman Harmen Agema
verkoper van 1/12Roelofke Dirks Agema, gehuwd met
verkoper van 1/12Wessel Keimpesassistent en schipsleper Admiraliteit in Friesland
verkoper van 1/12Rinske Dirks Agema, gehuwd met
verkoper van 1/12Tjebbe Spannenburgmr. tingieter
verkoper van 1/12meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema
verkoper van 1/12Age Dirks Agemadoodgraver
verkoper van 1/12Lijsbert Symens de Haas, gehuwd met
verkoper van 1/12Evert Wiardamr. zilversmid
verkoper van 1/12majoor Age de Haasexecuteur
verkoper q.q.oud burgerhopman Harmen Agema, curator over
verkoper van 1/12Berber Symons de Haes
verkoper van 1/12Catharina Symons de Haes
verkoper van 1/12Albertus Symons de Haes
verkoper van 1/12Govert Symons de Haes
verkoper van 1/12Anna Symons de Haes
erflaterwijlen majoor Symon de Haes, gehuwd metexecuteur
erflaterwijlen Beatrix Agema
erflaterwijlen burgemeester Joost Agema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Hylkes de Haen en Trijntie Sjoerds kopen deftige en welbetimmerde huisinge c.a. aan de Ossemerkt nz., laatst bewoond geweest als eigenaar door de burgemeester Joost Agema. Geen grondpacht. Ten O. als huurder Pieter Gelinda, beneffens Pieter Scheltema, koopman, ten Z. de Ossemerkt, ten W. Sara Groenewolt, ten N. mr. Jan de Reus. Huis en voorhuis met blauwe stenen gevloerd [...] grote royale voorkamer met een Italiaensche vloer [...] een notebomen teekast in de muur [...]. Gekocht van Harmen Agema, burgerhopman, Roelofke Dirks Agema x Wessel Keimpes, adsistent en schipslaaper van `t Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit, Rinske Dirks Agema x Tjebbe Spannenburg, mr. tinnegieter, Baetje Dirks Agema, meerderjarige vrijster en Esge (Age?) Dirks Agema, doodgraever, en Lijsbert Symens de Haas x Evert Wiaerda, mr. silversmid, Age de Haas, majoor en executeur. Harmen Agema is ook geauthoriseerde curator over Berber, Catharina, Albertus, Govert en Anna Symens de Haas, nagelaten minderjarige kinderen van wijlen de majoor en executeur Symon de Haas en Beatrix Agema. Allen voor 1/12 en samen voor `t geheel, als erfgenamen van hun wijlen broeder en oom Joost Agema, in leeven regeerend burgemeester, voor 706 gg.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0064v van 1 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes H. de Haan


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0190v van 8 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Hyltjes de Haen schipper


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-127 , folio 106rGrote Ossenmarkt 13huis
eigenaarJ. Hyltjes
gebruikerJ. Hyltjes
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg
opmerking[vermeld als 8-128]


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0222r van 23 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Hyltjes de Haen schipper


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-127 , folio 106rGrote Ossenmarkt 13huis
eigenaarJohannes Hyltjes
gebruikerJohannes Hyltjes
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg
opmerking[vermeld als 8-128]


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0056v van 15 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHyltje de Haan


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-139 , folio 177vGrote Ossenmarkt 13huis
eigenaarJohannes J. de Haan
gebruikerJohannes J. de Haan
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0187r van 16 mei 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Hyltjes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-139 , folio 177vGrote Ossenmarkt 13huis
eigenaarJohannes Hyltjes de Haan
gebruikerJohannes Hyltjes de Haan
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0192v van 24 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes H. de Haan


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0081r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes H. de Haan


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-139 , folio 177vGrote Ossenmarkt 13huis
eigenaarJohannes H. de Haan
gebruikerRintje Sybrens
huurwaarde46‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑10‑00 cg
huurwaarde totaal42‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑14‑08 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0238r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenals bewoner Boekholt bode


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0004r van 11 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen de Haan


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0007r van 15 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Johannes H. de Haan


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-144, pag. 131Grote Ossenmarkt 13


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0157r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Johannes H. de Haan


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0298r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 13Grote Ossenmarkt NZ650‑00‑00 cghuis
koperHylke Wybes, gehuwd met
koperTrijntje Tijssen
naastligger ten oostenThijs Yedes
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenWobke Remkes varensgezel
naastligger ten noordenherberg de Hoop de Hoop
verkoperSusanna de Haan, weduwe van
verkoperwijlen Hein Brouwerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Wybes (Overmeer) x Trijntje Tijssen te Makkum koopt een huis c.a. nz. Ossenmarkt dat zij nu huren. Ten O. Thijs Yedes (Duininga), ten W. Wopke Romkes, ten Z. die straat, ten N. de herberg 'de Hoop' en anderen. Zie de acte voor de voorwaarden. Gekocht van Susanna de Haan wv Hein Brouwer, koopman, voor 650 cg.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0353v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHylke Wybes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-139 , pag. 172Grote Ossenmarkt 13Hylke Wybes 3‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-115Grote Ossenmarkt 13Hielke Wybes Overmeer... O, geb 1805Makkum, buitenschipper in 1820; bsha181ge, huw 1820, huw 1830; eigenaar en gebruiker van wijk F-115, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Grote Ossenmarkt 13H.W. Overmeerfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-115Grote Ossenmarkt 13Hielke Wybes OvermeerHielke Wybes overmeerschipper


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 213 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-115Grote Ossenmarkt 13Hylke Wybes, overleden op 9 mei 1820buitenschipper, overleden op zee, man van Trijntje Matthijssen (Ossemarkt F 115), vader van Wybe, matroos, Matthijs, idem en minderjarige Gatske en Alida Hylkes. (staat niet op R A-index?) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 5 en 10 van 12 jan 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-115Grote Ossenmarkt 13provisionele en finale toewijzingfl. 597huis F-115
 
verkoperTrijntje Matthijsen
verkoperGatske Hylkes Overmeer
koperJakle Rintjes de Boer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1430Grote Ossenmarkt 13Jakle Boer varensgezelHarlingenhuis en erf (112 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-115Grote Ossenmarkt 13Botje Piers Oosterbaan... voorkomt, dv Pier Freerks O, en Popkje Jans Veeneman; BS huw 1836, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-115, wijk H-218; oud 30 jaar, geb Gorredijk en wonende te HRL. 1839, wijk H-226; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-115Grote Ossenmarkt 13Jakkele Rintjes de Boer... eigenaar is wed. B. Boomsma, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-115; VT1839; J.R.B. eigenaar van perceel nr. 1430 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 87, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-115Grote Ossenmarkt 13Sytske Hoogzand... en Aaltje Sijbrandus Reitsma; BS huw 1811, 1842 overlijden oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-115; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-115Grote Ossenmarkt 13Jakkele de Boer stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-115Ossemarkt56 jzeemanHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-115Ossemarkt49 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-115Ossemarkt21 jblokmakerHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-115Ossemarkt18 jzeemanHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-115Ossemarkt10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-115Ossemarkt23 jnaaisterHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-115Ossemarkt13 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-115Ossemarkt52 jHindelopengezin 2, m, protestant, weduwnaar
F-115Ossemarkt23 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 90 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-115Grote Ossenmarkt 13Jakkele Rintjes de Boer, overleden op 12 april 184258 jr, zeeman, geboren Workum, overleden Grote Ossenmarkt F 114/115, man van Sytske Hoogzand, vader van Aaltje, Evert, matroos en minderjarige Jan, Rigtje en Rintje Jakkeles de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 83 van 23 dec 1848
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-115Grote Ossenmarkt 13koopaktefl. 600huis aan de noordkant van de Ossenmarkt F-114
 
verkoperHendrik Dirks Faber
koperRinnert Jobs Adema


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-115Grote Ossenmarkt 13Johanna Coulbout... Josephs C, en Anna Wijngaarden; BS huw 1829, ovl 1839, huw 1844, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, 168, wijk F-115, 249, supp wijk C-236; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-148; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1430Grote Ossenmarkt F-115Klaas van der Werf c.u.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1430Gr. Ossenmarkt F-109 Dirk Jans Wiersma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4845Grote Ossenmarkt 13 (F-109)Sjoerd Sloterdijkwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 13H. Veltstraatmaker
Groote Ossenmarkt 13aSj. Zondervanbakschipper


1939 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Ossenmarkt 13, HarlingenGrote Ossenmarkt 13Sj. Hoekstraverfwaren en teerproducten, huisschilder


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Ossenmarkt 13J. (Jetze) Bijlsma


2023
0.08025598526001


  terug