Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 1a 8-130 8-142 F-109 F-103
 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0224r van 26 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1Grote Ossenmarkt [staat: bij de zuidwesterhaven op de oude zuiderwal]huis
 
koperTaecke Taeckes biersteker770-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
demonstrantPietertie Pieters, gelastigde vanEnkhuizen
demonstrantLouw Sioerdtssmid
naastligger ten oostenSibbele Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAndries Herckes smid
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Lieuwes, gehuwd met
verkoperGeert Gerryts
tekst in de margePietertie Pietersdr. tot Enchuysen, als cessie ende transport hebbende van Louw Sioerdtszn. smid cum uxore van sijn recht t'welck hem gecompeteert heeft uut crachte van sekere reversael bij Jan Lieuwes aen hun gepasseert over de coop van dese geproclameerde huysinge, protesteert per Piphron dat haer de proclamatien ende inwijsinge van de huysinge hier neffens gemelt onschadelyck sal wesen, ende de coop vandien voor soo veel nodich mits desen oock verspierende, ter tijt ende soo lange sij protestante neffens haer achterwesen volgens 't voors. reversael sal sijn gecontenteert, voorts in forma. Actum den 12en january 1616.
tekst in de margeToegewesen opten proclamante onvercort de protestante ende verspierderse haer recht ende den proclamant sijn defensie ter contrarie, den 20en january 1616.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaecke Taeckes, biersteker, koopt een huis bij de zuidwester haven op de oude Zuiderwal. Ten O. Sibbele Janssen, ten W. smid Andries Herckes. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Gekocht van Jan Lieuwes x Geert Gerryts voor 770 gg.


 


 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0140v van 27 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1Zuidwester Nieuwe Haven huis daer de Calckoven uuytsteeckt
 
koperLolcke Sytses, gehuwd met700-00-00 GG
koperJancke Boeckes
naastligger ten oostenvoorhuis van wijlen Sibke Jans
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenerfgenamen van Andries Heerckes
verkoperLieuue OenesherbergierVlieland


 


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0144v van 24 aug 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1aGrote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koperFredrick Samuels 1380-00-00 CG
naastligger ten oostenHiltie Cents* strowijf
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westende weduwe van Lolcke Sytzes* IJlst
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarij Joesten, weduwe van
verkoperwijlen Tyte Hoites


 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008r van 20 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koperUilke Pytters c.u.711-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Fredrik Samuel
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westende weduwe van Lyckele Andries
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLolke Sytzes, gehuwd met
verkoperJancke Doekes


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0351v van 1 feb 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1aGrote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt] met vrije in- en uitgang in de steeg ten oostenhuis
 
koperBeernt Hendrix c.u.grootveerschipper720-00-00 CG
verpachter grondde weduwe en erven van wijlen Jan Jacobs 2-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostende weduwe van Ritske Pytters
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenUylke Pytters nom. lib.
naastligger ten noordende weduwe en erven van Jan Jacobs
verkoper van 2/3Salomon Fredrix
verkoper van 1/6Antie Fredrix
verkoper van 1/6Sicco Fredrixmedicus doctorWorkum


 


 


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0151r van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]3/4 huis
 
koper door niaarPieter Uilkes 310-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperYde Hemmes c.u.ijzersmid
huurderde weduwe van Sipke Harings 32-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van Beern Hendrix schipper
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossemarkt]
naastligger ten westenPyttje Jans
naastligger ten noordenCornelis Hansen van der Hout
verkoper van 1/4Geertje Uilkes, gehuwd met
verkoper van 1/4Claes Sybrensopzichter
verkoper van 1/4Baukje Uilkes
verkoper van 1/4meerderjarige vrijgezel Uilke Uilkeszeevarende
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Uilkes koopt, na niaar ratione sanguinis tegen IJde Hemmes, mr. ijzersmid, 3/4 huis nz. Ossenmarkt, nu verhuurd aan wd. Sipke Harings. Ten O. erven Beern Hendrix, schipper, ten W. Grijttie Jans, ten Z. die straat, ten N. Cornelis Hansen v.d. Hout. Gekocht van Geertje Uilkes x Claes Sybrens, opzichter op de Stadsbeurs, voor 1/4, Baukje Uilkes en Uilke Uilkes, zeeman, ieder voor 1/4, voor 310 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-130Grote Ossenmarkt 1ahuis
eigenaarwed. Beern Hendriks
gebruikerJacob Jansen Ros
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-130Grote Ossenmarkt 1ahuis
eigenaarwed. Beernt Hendrix
gebruikerJacob Jansen Ros
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan9-7-1720


 


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0087v van 24 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1Grote Ossenmarkt NZ aan de havenhuis
 
koperJacob Jansen Ros c.u.mr. chirurgijn305-10-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Berent Hendrix
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat en ossenmarkt]
naastligger ten westenGerrit Freerx
naastligger ten noordenCornelis van der Hout
verkoperReinskje Hendrix Donker, gehuwd met
verkoperReinder IJsbrands
verkoperLijsbeth Jacobs Donker, gehuwd met
verkoperHomanscontrarolleurMakkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen Ros, mr. chirurgijn, koopt een huis nz. Ossenmarkt aan de haven. Ten O. erven Beernt Hendrix, ten W. Gerrit Freerx, ten Z. die straat, ten N. Cornelis v.d. Hout. Gekocht van Reinskje Hendriks Donker x Reinder IJsbrands en Lijsbeth Jacobs Donker x de controleur Homans te Makkum, voor 305 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-130 Grote Ossenmarkt 1ahuis
eigenaarWiltetus Jelgersma
gebruikerwed. Andries Douwes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-130 Grote Ossenmarkt 1ahuis
eigenaarWiltetus Jelgersma
gebruikerWiltetus Jelgersma c.s.
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-16-10 CG
grondpacht aanerven Jan Capteintie
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-130 Grote Ossenmarkt 1aWopke Tjepkes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG
8-130 Grote Ossenmarkt 1aEngel Gerrits, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-130 Grote Ossenmarkt 1ahuis
eigenaarburgemr. Jelgersma
gebruikerReinskjen Tjepkes (voor 20-00-00 CG)
gebruikerEngel Gerrits (voor 10-00-00 CG)
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG
grondpacht aan Hendrik Cornelis
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0152r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1Grote Ossenmarkt NZ hoek [staat: op de hoek van de Ossenmarkt]grondpacht van 2-00-00 CG
 
koperBeernd Dreyer procureur fiscaal21-10-00 CG
huurderBerber Fredriks
wijlen Jacob Jansen Ros
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarretje Keiser, weduwe vanAmsterdam
wijlen Jan Menso Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernd Dreyer, procureur fiscaal, koopt een jaarlijkse grondpacht van 2 cg. uit een huis bewoond door Berber Fredriks wv Jacob Jansen Ros, op de hoek van de Ossemerkt. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van notaris publicus Hendrik Pesma als gelastigde van Marretje Keiser wv wijlen Jan Menso Backer te Amsterdam, als geinstitueerde erfgenaam van haar wijlen man ingevolge de mutuale testamenten van 10 maart 1722 opgemaakt voor wijlen de notaris Ysaak Angelkot, en hare kinderen, volgens procuratie op 14 september 1750 gepasseerd voor notaris Abraham Coymans, voor 21 cg. 10 st.


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0227v van 12 mei 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1aGrote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koperJan Bolman, gehuwd metkoopman190-00-00 GG
koperChristina Briel
huurderDirk Jans 40-00-00 CG
naastligger ten oostenPhilip Oolgard
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenJan Schonebeek
naastligger ten noordende weduwe van Claas Hansen
geauthoriseerde administratorburgemeester Sybout Hoornstra
burgervaandrig Nichiel Nauta, geauthoriseerde administratoren van
verkoperWiltetus Bernardus Jelgersma, erfgenaam van zijn vaderpredikantExmorra
wijlen Bernhardus Jelgersma
burgemeester Sybout Hoornstra, curator en
burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSytske Jelgersma
burgemeester B. van der Meulen, geauthoriseerde curator
Matthijs van Idzinga, geauthoriseerde curatoroud secretaris
Minne Blok, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz, weduwe van
verkoperwijlen B. Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bolman, koopman x Christina Briel kopen huis op de Ossemerkt, verhuurd aan Dirk Jans voor 10 cg. Ten O. Philip Oolgard, ten Z. de Ossemarkt, ten W. Jan Schonebeek, ten N. wd. Claas Hanses. Steeg ten O., waardoor ook de naastligger ten N. in- en uitgang heeft. Geen grondpacht. Gekocht van (de administratoren over de erfenis van) Bernardus Jelgersma x Adriaantje Abitschz, voor 190 gg.


 


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0312v van 21 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperJeltje Pieters Kleyn, gehuwd met350-00-00 CG
koperBernardus Smeeding koopman
huurderSjoerd J. de Groot c.u.mr. schoenmaker
naastligger ten oostenAlbert Bolman
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenHendrik Ulbes
naastligger ten noordenJeltje Pieters Kleyn, gehuwd met
naastligger ten noordenBernardus Smeeding koopman
verkoperJarig Jacobs van der Ley, gehuwd metkoopman
verkoperWietzi Schonebeek


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0331r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1aGrote Ossenmarkt NZhuis
 
koperClaas Tobias schuitschipper129-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenB. Smeding
naastligger ten noordenTrijntie Stroo
verkoper van 1/2Albert Bolman, als erfgenaam vankoopman
verkoper van 1/2wijlen Jan Bolman
verkoper van 1/4Hermana Bril, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen D. Wytsma
verkoper van 1/4Elsa Dorothea Bril, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan VoskoopmanPekela
erflaterde weduwe van Jan Bolman


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0028r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1aGrote Ossenmarkt NZhuis
 
koperHendrik Harmens Doornat sjouwerman325-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenB. Smeeding
naastligger ten noordenTrijntje Strooi
verkoperRiemke Haayes, weduwe van
verkoperwijlen Klaas Jans Tobias


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0109v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1aGrote Ossenmarkt NZhuis
 
koperJacob Philippus Goldsmith joods koopman700-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenB. Smeeding
naastligger ten noordende weduwe van Claas Hansen
verkoperHendrik Harmens Doornat


 


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0197r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1aGrote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koperRinnert Johannes 550-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat]
naastligger ten westenB. Smeeding
naastligger ten noordende verkoper Jacob Philippus Goldsmit Veendam
verkoper q.q.Levi Jacobs, gelastigde van
verkoperJacob Philippus GoldsmitVeendam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinnert Johannes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-142 Grote Ossenmarkt 1aRinnert Johannes2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-109Grote Ossenmarkt 1aRimmert Johannes Zijlstra... Pieters en Siebrigje ... ; BS ovl 1825, ovl 1834, ovl 1841, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk F-109, blokmaker, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden R.J.Z., Mr. Blokmaker en Antie Robijns Echtelieden te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-109Grote Ossenmarkt 1aRinnert J Zijlstra Rinnert J Zijlstra blokmaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1439Grote Ossenmarkt 1aJacob Roelofs de BoerHarlingentapperhuis en erf (140 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-109Grote Ossenmarkt 1aAntje Jacobs de Boer, overleden op 12 augustus 1834dochter van Jacob R. de Boer, tapper (Ossenmarkt F 109) en Siebrigje Rinnerts Zijlstra, zuster van minderjarige Rinnert en Berendje Jacobs de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1439F-109 Jacob r de BoerHarlingende gevel vernieuwd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-109Grote Ossenmarkt 1aJacob Roelofs de Boer... wonende te HRL; BS huw 1833; oud 55 jaar, geb Wildervank en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk F-109; VT1839; J.R. d. B. eigenaar van percelen nrs. 1438 en 1439 te HRL, tapper, woonplaats HRL, legger nr. 83, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-109Grote Ossenmarkt 1aSybrigje Rinnerts Zijlstra... Johannes Z, en Antje Robijns; BS huw 1819, ovl 1844; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-109; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-109OssemarktJacob R de Boer55 jWildervankm, protestant, gehuwd, herbergier
F-109OssemarktSybrigje Zijlstra48 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-109OssemarktReinder de Boer13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-109OssemarktBerentje de Boer11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-109Grote Ossenmarkt 1aSybrigje Rinnerts Zijlstra, overleden op 23 juni 184453 jr (geboren 13/1/1791), overleden Ossenmarkt F 109, vrouw van Jacob Roelofs de Boer, kastelein, moeder van minderjarige Rinnert en Berendje Jacobs de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1439F-109 (Grote Ossenmarkt)Pieter J. Holsteinwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1439F-103 (Gr. Ossenmarkt)Pieter Jans Holstein c.u.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1439Grote Ossenmarkt 1a (F-103)Mense Crop (en Cons., te Leeuwarden)woonhuis


1926 - kentekenadresnaam
B-9379
Ossenmarkt 1Gerrit Jan Kaspers


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 1G.J.Kasperssmid


1930 - kentekenadresnaam
B-15744
Grote Ossenmarkt 1Pieter Wassenaar


1932 - kentekenadresnaam
B-17603
Grote Ossenmarkt 1Pieter Wassenaar


1939 - kentekenadresnaam
B-15744
Grote Ossenmarkt 1Pieter Wassenaar


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Ossenmarkt 1A. Bijlsma969Rijw.- en motorenh., taxiverh.
  terug