Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 39
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 398-1718-1718-194F-002F-005
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 418-1718-1718-194F-002F-006


Naastliggers vanZuiderhaven 39
ten oostenZuiderhaven 41
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 37


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0229r van 14 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 39Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]425‑00‑00 cghuis
koperN. N.
naastligger ten oostenYeme Royers
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenmr. Andries Jacobs
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: straat]
crediteur (triumphant)Pieter Syourdts voor zich, en voor
crediteur (triumphant)de erfgenamen van wijlen Pieter Robijns
verkoper (gesuccumbeerde)Meyle Rinnerts


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0171v van 9 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 39Zuiderhaven 39/41 [staat: zuider nieuwe stad]610‑00‑00 cgledige plaats
koperHarmen Synes c.u.mr. scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
gebruikervoorheen als timmerwerff gebruikt door Rogier Haspelman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenHarmen Synes c.u.mr. scheepstimmerman
naastligger ten noordenHarmen Synes c.u.mr. scheepstimmerman
verkoperde stad Harlingen: magistraat
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Sijnes, mr. scheepstimmerman, koopt een ledige plaets ten W. van zijn eigen ledige plaets, die voorheen de timmerwerf van Rogier Jacobs Haspelman was, in de Z. nieuwe Haven. Ten W. en N. de verkoper, de Magistraat van Harl., voor 610 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-171Zuiderhaven 39twee huisen
eigenaarjuffrouw Nauta
gebruikerjuffrouw Nauta
aanslag huurwaarde24‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-171Zuiderhaven 39drie huizen
eigenaarvrouw Nauta
aanslag huurwaarde24‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-171Zuiderhaven 39drie huizen
eigenaarReinder G. Fontein
gebruiker
aanslag huurwaarde20‑06‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-171Zuiderhaven 39huis
eigenaards. G. Fontein
gebruikerde heer van der Haar
aanslag huurwaarde28‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-171Zuiderhaven 39huis
eigenaards. G. Fonteyn
gebruikerde hr. van der Haar
aanslag huurwaarde30‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-171, fol. 154rZuiderhaven 39grietman D. van der Haar weduwe, bestaande uit 4 volwassenen en 0 kinderen130:0:00 cg21:13:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-171Zuiderhaven 39huis
eigenaards. G. Fontein
gebruikerde heer van der Haar
aanslag huurwaarde26‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-171Zuiderhaven 39huis
eigenaards. G. Fontein
gebruikerde heer van der Haar wed.
aanslag huurwaarde26‑07‑04 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0192v van 3 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 39Zuiderhaven 39/41 NZ2250‑00‑00 cgdubbel huis
koperde heer Pierius van Scheltinga, gehuwd metconvooimeester Admiraliteit in Friesland
kopervrouw Sjoerdtje Hixenius
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 cg
huurderde weduwe van wijlen van der Haar raad fiscaal
naastligger ten oostenAnne Zytzes
naastligger ten oostenJan Wypkes
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoper van 1/4Ybeltje Algra van Fontein, gehuwd met te Franeker
verkoper van 1/4professor J. H. Verschuir te Franeker
verkoper van 1/4Namkjen Algra van Fontein, gehuwd met te Bolsward
verkoper van 1/4burgemeester Nicolaus Elgersma, erfgenamen van hun vader te Bolsward
erflaterwijlen Gijsberth Fontein van Reidsma, en
verkoper van 1/4oud raadsman Reinder Fontein van Reidsma te Bolsward
verkoper van 1/4Aaltje Fontein van Reidsma, gehuwd met te Oldeclooster
verkoper van 1/4huisman Folke Minnes Faber, erfgenamen van wijlen hun moeder te Oldeclooster
erflaterwijlen Hesseltje Fontein
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 41) Pierius van Scheltinga, convooymeester x Sjoerdtje Hixenius koopt dubbel huis en stalling voor 15 paarden, met vrij in- en uitgang op de Ossenmarkt. Ten O. Anne Zytses en Jan Wopkes, ten Z. de haven, ten W. Jacob Roorda, ten N. de Ossenmarkt. Hij koopt ook een perceel ten N. van dit dubbele huis. Gekocht van Ybeltje Algra van Fontein x prof. Johannes Henricus Verschuur te Franeker en Namkjen Algra van Fontein x not. /burgemeester Nicolaus Elgersma te Bolsward, als erven van hun vader Gijsbert Fontein van Reidsma, voor 1/2 en Reiner Fontein van Reidsma, oud-raadsman te Bolsward en Aaltje Fontein van Reidsma x Fokke Minnes Faber, huisman te Oldeclooster, als erven van hun moeder Hesseltje Fontein, elk voor 1/4.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-194Zuiderhaven 39huis en stalling
eigenaarP. van Scheltinga
gebruikerP. van Scheltinga
huurwaarde100‑00‑00 cg
gebruikerWalke Manus
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs
gebruikerBalthasar Herbst
huurwaarde35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde24‑10‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-194Zuiderhaven 39huis
eigenaarP. van Scheltinga
gebruikerP. van Scheltinga
aanslag huurwaarde19‑05‑06 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0101r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 39Zuiderhaven NZ 39/41 bij de Zuiderbrug2960‑07‑00 gghuis
koperJohannes Albarda, gehuwd metmedicus en zoutbrander
kopermejuffrouw Mintje van der Meulen
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 cg
naastligger ten oostenWillem C. Bakker [staat: Baker] bode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordende heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit
verkoperde heer Pierus van Scheltinga, gehuwd metgriffier Admiraliteit
verkoperVrouwe Sjoerdje Hexenius
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 41) Johannes Albarda, medicinae doctor en zoutbrander x Mintje v.d. Meulen koopt (a) een huis met stalling voor 5 paarden en daarboven een hooizolder, nz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug, bewoond door P. van Scheltinga zelf. Grondpacht 12 cg. Vrij uit- en ingang op de Grote Ossenmarkt. Ten O. admiraliteitsbode Willem C. Bakker, ten Z. de Zuiderhaven, ten W. Jacob Roorda, ten N. perceel b. Gekocht van Pierius van Scheltinga, griffier bij de Admiraliteit x vrouwe Sjoerdje Hixenius, voor 2960 gg 7 st. (voor a, b en c).


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0069v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 39Zuiderhaven NZ 39/41 bij de Zuiderbrug3900‑00‑00 cghuis
koperGerard Gijze koopman
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 cg
eerdere bewonerde huisvrouw van Johannes Spree
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Coenraad Bakker
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordendr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt te Bolsward
verkoperdr. Johannes Alberda, gehuwd metdrost van het 7e drostampt te Bolsward
verkoperMentje van der Meulen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerard Gijze koopt (a) voortreffelijk huis met tuin, stalling, wagenhuis en bleekveld, nz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug, laatst bewoond door wd. Johannes Spree. Ten O. wd. Coenraad Bakker, ten Z. de straat, ten W. Jacob Roorda, ten N. perceel (b). Gekocht van dr. Johannes Albarda, Drost van het 7e Drostambt, te Bolsward x Mintje v.d. Meulen, voor 3900 cg. (Zie ook bij Grote Ossenmarkt 6/6a.).


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0007v van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 39Zuiderhaven NZ 39/41 bij de Zuiderbrug6500‑00‑00 cghuis
koperL. P. Blocqueville Franse schoolhouder
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJ. U. de Vrij
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende heer S. Wiarda
naastligger ten noordenhet tweede en derde perceel in deze akte
verkoperGerard Gijzekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaL.P. Blocqueville, Franseschoolhouder, koopt (a) aanzienlijk en uitmuntend huis bij de Zuiderbrug. Ten O. S.W. de Vrij, ten Z. de Zuiderhaven, ten W. S. Wiarda, ten N. panden (b) en (c). Gekocht van Gerard Gijze.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0114r van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 39Zuiderhaven NZ 39/416800‑00‑00 cghuis
koperCoert Lambertus van Beyma thoe Kingma substituut fiscaal
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Bakker
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenS. Wiarda
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoperL. Coulleboef de Blocquevillecommies van toezicht van de eilanden van Goeree en Overflakkee
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert Lambertus van Beyma thoe Kingma koopt (a) Heerenhuis nz. Zuiderhaven, wijk F-002. Ten O. wd. Willem Coenraads Bakker, ten W. Wiarda, ten N. (b) een huis op de Ossenmarkt dat geschikt is tot paardenstal, met ten O. de Stadsarmevoogden, ten W. (c) een extra groot huis op de Ossenmarkt, geschikt voor kantoor en wagenhuis, met ten O. (b), ten W. Wiarda, ten Z. (a), ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Couilleboef de Blocqueville.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-194 , pag. 178Zuiderhaven 39C.L. van Beyma thoe Kingma 13‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-002Zuiderhaven 39Coert Lambertus van Beyma... Grote Kerk HRL, zv Julius Matthijs van Beyma en Fokel Helena van Burmania; eigenaar en gebruiker van wijk F-002, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-003, ledig pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-004; gebruiker is ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-002Zuiderhaven 39C L van BeymaC L van Beyma
F-002Zuiderhaven 41C L van BeymaC L van Beyma


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 en 55 van 21 apr 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-002Zuiderhaven 39provisionele en finale toewijzingfl. 1200huis en kantoor, stalling etc., F-002, F-003, F-099 & F-100
 
verkoperJulius Matthijs van Beyma (te Workum)
koperMink Klazes Stolte


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 221 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-002Zuiderhaven 39Mink Klazes Stolte, overleden op 12 januari 1828stadsarchitect Zuiderhaven F 2, vader van Dirkje, naaister, Klaaske, dienstmeid, Tetje (vrouw van Teunis van Spijk, moutersknecht) en minderjarige Klaas, Maartje, Berber, Teunis en Dirk Minks Stolte (voogd is Teunis Klazes Stolte, koopman St. Annaparochie). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 221 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-002Zuiderhaven 41Mink Klazes Stolte, overleden op 12 januari 1828stadsarchitect Zuiderhaven F 2, vader van Dirkje, naaister, Klaaske, dienstmeid, Tetje (vrouw van Teunis van Spijk, moutersknecht) en minderjarige Klaas, Maartje, Berber, Teunis en Dirk Minks Stolte (voogd is Teunis Klazes Stolte, koopman St. Annaparochie). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1451Zuiderhaven 39erven Murk Stolte Harlingenhuis en erf (300 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1451Zuiderhaven 41erven Murk Stolte Harlingenhuis en erf (300 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-002Zuiderhaven 39Harmen H Kokoud 30 jaar, geb Oude Pekel en wonende te HRL. 1839, schipper ter zee, wijk F-002; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-002Zuiderhaven 39Hiltje Lollema... ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk F-001, 111; oud 28 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk F-002; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-002Zuiderhaven 39Romkje Hendriks de Wind... 1842 HRL, N.H., dv Hendrik Tabes dW, en Jeltje van Gelderen BS huw 1842, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk F-002, VT1839; oud 41 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk G-152; ... (alles)


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1451Zuiderhaven 39 KokHarlingenaanzienlijk veranderd


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1451Zuiderhaven 41 KokHarlingenaanzienlijk veranderd


1839 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 en 57 van 26 jan 1839
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-002Zuiderhaven 39provisionele en finale toewijzingfl. 775huis en erf F-002 en F-003
 
verkoperKlaas Minks Stolte
koperLolle Ruurds Lollema
borgHarm Harms Kok


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 60 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-002Zuiderhaven 39Grietje Nieuwenhuizen, overleden op 9 maart 183952 jr, geboren Tzummarum, overleden Hoogstraat B 27, vrouw van Lolle Ruurds Lollema, winkelier Zuiderhaven F 2/3, moeder van Hiltje, Antje (vrouw van Harmen H. Kok, kofschipper) en Trijntje Lolles Lollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 60 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-002Zuiderhaven 41Grietje Nieuwenhuizen, overleden op 9 maart 183952 jr, geboren Tzummarum, overleden Hoogstraat B 27, vrouw van Lolle Ruurds Lollema, winkelier Zuiderhaven F 2/3, moeder van Hiltje, Antje (vrouw van Harmen H. Kok, kofschipper) en Trijntje Lolles Lollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 93 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-002Zuiderhaven 39Lolle Ruurds Lollema, overleden op 22 augustus 183950 jr, koopman, geboren Wijnaldum, overleden Zuiderhaven F 2, weduwnaar, vader van Hiltje, winkelierse, Antje (vrouw van Harm Harms Kok, koopvaardijkapitein) en Trijntje Lolles Lollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 93 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-002Zuiderhaven 41Lolle Ruurds Lollema, overleden op 22 augustus 183950 jr, koopman, geboren Wijnaldum, overleden Zuiderhaven F 2, weduwnaar, vader van Hiltje, winkelierse, Antje (vrouw van Harm Harms Kok, koopvaardijkapitein) en Trijntje Lolles Lollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-002ZuiderhavenHarmen H Kok30 jschipper ter zeeOude Pekel Am, protestant, gehuwd
F-002ZuiderhavenAntie Lollema25 jwinkelierscheDongjumv, protestant, gehuwd
F-002ZuiderhavenGrietje Kok1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-002ZuiderhavenHiltie Lollema28 jWijnaamv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 221 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-002Zuiderhaven 39Harm Leendert Harms Kok, overleden op 26 september 18402 mnd, overleden Zuiderhaven F 2, zoon van Harm Harms Kok, koopvaardijkapitein en Antje Lolles Lollema, broer van minderjarige Grietje Harms Kok. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 221 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-002Zuiderhaven 41Harm Leendert Harms Kok, overleden op 26 september 18402 mnd, overleden Zuiderhaven F 2, zoon van Harm Harms Kok, koopvaardijkapitein en Antje Lolles Lollema, broer van minderjarige Grietje Harms Kok. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 78 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-002Zuiderhaven 39Bernardus Johannes Uiling, overleden op 8 mei 18467 dg (geboren 28/4/1846), overleden Zuiderhaven F 2, zoon van Johannes Uiling, thans wonend te Hollum/Ameland en Antje Rintzes Idsinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 78 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-002Zuiderhaven 41Bernardus Johannes Uiling, overleden op 8 mei 18467 dg (geboren 28/4/1846), overleden Zuiderhaven F 2, zoon van Johannes Uiling, thans wonend te Hollum/Ameland en Antje Rintzes Idsinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 80 van 20 dec 1849
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-002Zuiderhaven 39koopaktefl. 6002/3 deel in huis aan de Zuiderhaven bij de Zuiderbrug F-002 en F-003
 
verkoperHiltje Lolles Lollema
verkoperTrijntje Lolles Lollema
koperHarm Harms Kok


1865 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 12-04-1865
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 39, HarlingenZuiderhaven 39C.L. Mirandedames-, heren- en kinderkleding


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3372Zuiderhaven F-005 Sijbrand Hoekstra pakhuis en kantoor
Sectie A nr. 3373Zuiderhaven F-006 Heere Dikkerboom woonhuis


1904 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven F 5T. Vellinga & Co.4


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3372Zuiderhaven 39 (F-005)Noord Ned. Scheepvaartmij. (Gevestigd te Harlingen)kantoor
Sectie A nr. 3373Zuiderhaven 41 (F-006)Heere Dikkerboomwoonhuis


1905 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenTjeerd Vellinga4Cargadoor, Expediteur


1906 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenTjeerd Vellinga4Cargadoor, Expediteur


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenT. Vellinga & Co.4Cargadoor, expedit.


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenT. Vellinga & Co.4Cargadoor, expedit.


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenT. Vellinga & Co.4Cargadoor, expediteur


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenT. Vellinga & Co.4cargadoor, expediteur


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 41 Heere Dikkerboomwinkelbediendef. 500f. 500


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 39, HarlingenZuiderhaven 39A. Horn-NoriHarlinger Muziekschoolonderricht in zang, piano, harmonium enz.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 39A. Hornmuziekleeraar
Zuiderhaven 41E.A. Kleinmachinist


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-21059
Zuiderhaven 39aSybren Rientstra


1937 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-23527
Zuiderhaven 39aWillem Post


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 39aW. Post965Olie- en vetfabr.


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 39, HarlingenZuiderhaven 39W. PostFriscoolie- en vetfabriek


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.W. Post965Olie- en vetfabr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.W. Post965Olie- en vetfabr.


1960 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Zuiderhaven 41 Deutz holland service bv63machineapparatenfabriek


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 7657Zuiderhaven 39gemeentelijk monument14 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7657Zuiderhaven 39  terug