Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 88-171 8-194 F-099F-100


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 8
ten oostenGrote Ossenmarkt 10
ten westende Grote Ossenmarkt
ten noordende Grote Ossenmarkt


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0117r van 7 feb 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]637‑00‑00 GGhuis
koperYde Dirx Alma c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Fransen
naastligger ten zuidenHeere Reyns
naastligger ten zuidenHarmen Sines equipagemeester
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt en straat]
verkoperFeye Sybrandts


1662 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 205 folio 29r van 8 jan 1662 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Grote Ossenmarkt 8
inventarisantAntie Eyses, gehuwd met
aangeverJoannis Nettes
requirantJan Beerns Westerdijck neef van de inventarisant
aangeverGeertie Harmensdienstmaagd
inleiding bij de boedelinventarisatie[0029r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ende gemaeckt ten overstaen van de heren burgemeesteren Harmen Sines Nauta ende Gellius Wetsenzius bij 't Gerechte daertoe verordonneerde commissarien geadsocieert met doctore Dominico Wringer secretaris ten huise van Joannis Nettes van alle de goederen uit ende inschulden geen exempt bij hem ende sijn overledene huisvrouwe Antie Eijses als echteluiden gepossideert ende beseten sijn geweest, ende dat op 't versoeck van Jan Beerns Westerdijck voor hem ende de ander nichten en neven van voornoemde Antie Eijses moeders wegen als erffgenamen van de selve ter eenre, ende mede ten versoecke van Joannis Nettes ter andere sijde, ende is de aengevinge gedaen door meergemelte Joannis ende sijn dienstmaegt Geertie Harmens naedat sij de ede van getrouwicheijt in handen van de praesiderende burgemeester Harmen Sines Nauta hebben gepresteert desen 8e Januarij 1662
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0236r van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRuyrdt Pytters koopman


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0201r van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRuirdt koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-171Grote Ossenmarkt 8twee huisen
eigenaarjuffrou Nauta
gebruikerjuffrou Nauta
huurwaarde122‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde24‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-171Grote Ossenmarkt 8drie huizen
eigenaarvrouw Nauta
huurwaarde122‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde24‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-171Grote Ossenmarkt 8drie huisen
eigenaarReinder G. Fontein
gebruiker
huurwaarde122‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑06‑00 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0245r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZ [staat Ossemerckt]210‑00‑00 GGhuis
koperoud burgervaandrig Jan Schoonebeeck, gehuwd metmr. chirurgijn
koperAaffken Huyberts
bewoner van het voorhuisRoeloff Claasen0‑07‑00 CG
bewoner van de achteropkamerFrans Tomas14‑06‑00 CG
naastligger ten oostenMartens Gillis Mesdag makelaar
naastligger ten zuidenPieter Reiners
naastligger ten westends. Fontein
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperYmckien Ruyrds, weduwe van
verkoperwijlen Tijs Jansenmr. koperslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schoonebeek, mr. chirurgijn x Aeffke? Huyberts koopt een huis zz. Ossenmarkt (met beschrijving.). Ten O. makelaar Marten Gilles Mesdagh, ten W. ds. Fontein, ten Z. Pieter Reiners, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Yemkjen Ruurds wv mr. koperslager Tijs Jansen.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0103v van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAllert Symons


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-171Grote Ossenmarkt 8huis
eigenaards. G. Fontein
gebruikerde heer van der Haar
huurwaarde170‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde28‑06‑10 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0066r van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAafke Huiberts


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-171 Grote Ossenmarkt 8hr. van der Haar, bestaande uit 0 personen, vermogend00‑00‑00 cg0segt tot Koudum aangeeving gedaan te hebben


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0108r van 5 dec 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZ360‑00‑00 CGhuis
koperJan Ypes, gehuwd metarbeider
koperYttie Claeses turfmeetster
huurderHendrik Ydes c.u.
huurder bovenkamerFredrik c.u.
naastligger ten oostenHendrik Baltus
naastligger ten zuidenAnne Sytses
naastligger ten westends. Fontein
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoper van 1/12Aefke Huberts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Schonebeecqmr. chirurgijn


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-171Grote Ossenmarkt 8huis
eigenaards. G. Fonteyn
gebruikerde hr. van der Haar
huurwaarde170‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde30‑18‑02 CG


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0084r van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Ypes


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0101r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 6oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0303v van 30 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Ypes


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0069v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 6oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Johannes Alberda drost van het 7e drostamptBolsward


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0007v van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 6oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: armvoogdij


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0114r van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 6oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: armvoogdij


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-194, pag. 178Grote Ossenmarkt 8C L van Beyma thoe Kingma13‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-099Grote Ossenmarkt 8Coert Lambertus van Beyma... wijk F-005, ledig plek grond, 1814. (GAH204); id. van wijk F-095, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-099, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-100, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk F-234; gebruiker is ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-099Grote Ossenmarkt 8C L van Beyma wagenhuis


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 en 55 van 21 apr 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-099Grote Ossenmarkt 8provisionele en finale toewijzingfl. 1200huis en kantoor, stalling etc F-002, F-003, F-099 & F-100
 
verkoperJulius Matthijs van Beyma (te Workum)
koperMink Klazes Stolte


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 132 van 19 okt 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-099Grote Ossenmarkt 8koopaktefl. 50stalling F-099
 
verkoperMink Klazes Stolte
koperHendrik Jans Leyenaar


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1455Grote Ossenmarkt 8Cornelis Zijtzes BeitschatvoermanHarlingenhuis (56 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-099Grote Ossenmarkt 8Dirkje Freriks van der Hoef... 1821, N.H., dv Frederik vdH, en Grietje Brouwer; BS huw 1821, ovl 1836, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk F-099, 160, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1455Grote Ossenmarkt F-099Jan Boltewoonhuis


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-099Grote Ossenmarkt 8Wytske Annes de Vries... 1841 HRL, met koninklijke dispensatie wegens schoonzuster/schoonbroeder, wonende te HRL. 1840, ovl wijk F-099, dv Anne Jurjens dV, (ook: van Midlum), en Rebekka (Lieuwes); dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813, huw ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3128Gr. Ossenmarkt F-100Johannes A. Pieterswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3128Grote Ossenmarkt 8 (F-100)Pieter M. Ferwerda (en Cons., te Amsterdam)woonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Ossemarkt 8Johs. Bergsma & Zonen100transportovername


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Ossenmarkt 8 Johannes Bergsmalosser v. basalt- en grintschepenf. 500f. 0


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Ossemarkt 8Johs. Bergsma & Zonen100Transportovername


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Ossemarkt 8Johs. Bergsma & Zonen100Transportovername


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Ossenmarkt 8, HarlingenGrote Ossenmarkt 8J. de GraafAlgemeene Frieschelevensverzekering-maatschappij


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 8H. Gonggrijpslager
Groote Ossenmarkt 8J. de Graafverzekeringsagent
  terug