Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 45
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 45 8-169 8-192 F-004 F-008
1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0075v van 23 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 45Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]lege plaats of huisstede
 
koperJurjen Hiddes, en zijn broer299-05-00 CG
koperJacob Hiddes burger
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Robijn Wybes
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende plaats van Eeme Rogiers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAernt Isbrants
verkoperJan Meus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen en Jacob Hiddes, broers, kopen een ledige plaets of huisstede, nz. zuider nieuwe haven. Ten O. wd. Robijn Wybes, ten W. de plaats van Ieme Rogiers. Gekocht van Aernt Isbrants en Jan Mens?, voor 300 cg.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0139r van 14 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 45Zuider Nieuwe Haven op de timmerwerfhuis
 
koperHeere Reyns, gehuwd met490-00-00 GG
koperMarij Sioerdts
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurder/bewoner Dirck smid
naastligger ten oostenMarij Robyns
naastligger ten westende Stad Harlingen: timmerwerf
verkoperJurien Hiddes [staat:, broeder van
verkoperJacob Hiddes [staat:
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Reyns, mr. timmerman x Marij? Swerms koopt een huis nz. zuider nieuwe haven, op de timmerwerf aldaar. Ten O. Marij? Vetsens? (Robijn Wybes?), ten W. de Stadstimmerwerf. Gekocht van de gebroeders Jacob- en Jurrien Hiddes, voor 490 gg.


 


 


 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0032v van 30 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 45Zuiderhaven NZ bij de Zuiderbrughuis
 
koperWybe Hendrix Bantiema, gehuwd metmr. scheepstimmerman250-00-00 GG
koperAukjen Keimpes
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenAuke Dirx kistmaker
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenhet timmerhuis van Wybe Hendrix Bantiema, gehuwd metkistmaker
naastligger ten westenAukjen Keimpes
naastligger ten noordenSimon Jacobs koopman
verkoper van 1/2Heere Dirxschuitschipper
verkoper van 1/2Martjen Dirx, gehuwd met
verkoper van 1/2Simon Jacobsschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Hendrix Bantema, mr. scheepstimmerman x Aukien Keimpes, koopt een huis c.a. nz. Zuiderhaven, omtrent de Zuiderbrug. Ten O. kistemaker Auke Dirx, ten Z. de straat en haven, ten W. het timmerhuis van de koper, ten N. Simon Jacobs. Gekocht van schuitschipper Heere Dirx voor 1/2 en Martjen Dirx x schuitschipper Simon Jacobs voor 1/2, voor 250 GG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-169Zuiderhaven 45huis
eigenaarAucke Dirks
gebruikerAucke Dirks
opmerkingonvermogende
opmerkingonvermogende


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0018v van 15 mei 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 45Zuiderhaven NZ bij de Zuiderbrughuis
 
koperReiner Outgers c.u.200-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurder voorkamerJancke Tieerds 16-00-00 CG
naastligger ten oostenAucke Dircks
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westentimmerhuis van Wybe Hendricks
naastligger ten noordende erfgenamen van Simen Jacobs
verkoperhypothecaire crediteuren van Wybe Hendricks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Outgers koopt een huis nz. Zuiderhaven omtrent de Zuiderbrug. Ten O. Aucke Dircks, ten W. het timmerhuis van Wybe Hendrix, ten Z. de straat, ten N. erven Symen Jacobs. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van Wybe Hendrix [Bantema].


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-169Zuiderhaven 45huis
eigenaarAuke Dirx
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingonvermoogende


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-169 Zuiderhaven 45huis
eigenaarAuke Dirks
gebruiker
opmerkingonvermogende
opmerkingonvermogende


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-169 Zuiderhaven 45huis
eigenaarburgemeester Agema
gebruikerHoratius van Zeist
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


 


 


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0028r van 8 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 45Zuiderhaven NZ bij de Zuiderbrughuis
 
koper door niaarAnne Sytses scheepstimmerbaas326-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koper van 1/2Hendrik Reidhorsthavencherger
geniaarde koper van 1/2Hilbrand Dirksmr. schoenmaker
naastligger ten oostende erfgenamen van burgemeester Joost Agema
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhet timmerhuis van Pieter Keimpes jr.mr. scheepstimmerman
naastligger ten noordenYeme Jans
naastligger ten noordenHendrik Baltus
verkoperAefke Steevens Swerms, weduwe van
wijlen Pieter Reinersmr. scheepstimmerman
tekst in de margeAnne Sytses, scheepstimmerbaas tot Harlingen, slefs alhier in judicio praesent en met de procureur Pesma gesterkt, versoekt ratione sanguinis 't niaer van neevenstaande geproclameerde huysinge cum annexis, onder belofte om der eerste koopers handen, soo ten respecte van de geheele koopschat als alle wettige accessorien van dien, vrij kost- en schadeloos te zullen guaranderen en ontheffen, offerende ten dien eynde alhier aan de eerste koopers en proclamanten een somma van hondert caroliguldens tot hoedinge van de liquide en illiquide praetensen, met wijdere paetentatie en aanneeminge om 't liquide aanstonds en 't illiquide bij moderatie off geregtelycke tauxatie te willen voldoen, onder welke offerte, praesentatie en aanneeminge de retrahent versoekt dat hem dit geniaerde mag worden toegeweesen in forma, waer op de verklaeringe van de proclamanten, alhier in judicio praesent zijnde, wort versogt off sij in dit gedaene niaerversoek gelieven te accorderen en de geoffereerde penningen willen houden voor geconsigneers, dan off de retrahent dezelve zal consigneren.
tekst in de margeDe proclamanten, per Tuininga hun produreur, zijnde de meede proclamanten Hilbrand Dirks selfs in judicio praesent, verklaeren in naastvoorenstaande niaerneeminge, onder de paesentatie en aanneeminge aldaer gemeld, te aquieseeren, moogende nae sulks lijden dat de adjudicatie op den retrahent werde gedecerneerd in forma, en houden de geoffereerde penningen voor geconsigneerd.
tekst in de margeFiat adjudicatio op den retrahent in forma.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Sytses, scheepstimmerbaas, koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis nz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug. Ten O. burgemeester Joost Agema, ten Z. de straat en haven, ten W. het timmerhuis gekocht door Pieter Keimpes Jr., ten N. Yeme Jansen en Hendrik Baltus. De kopers moeten de wijn op de wal en de kanthelling voor altijd gedogen. Gekocht van Aefke Stevens Swerms wv mr. scheepstimmerman Pieter Reiners.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-169 Zuiderhaven 45Horatius van Zeist, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-192 Zuiderhaven 45P Tetrode4-00-00 CGpakhuis


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-004Zuiderhaven 45Bernard Heinrich Witte... erven, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb Wessum, Dld, en wonende te HRL. 1839, tapper en winkelier, wijk F-004; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-004Zuiderhaven 45Coert Lambertus van Beyma... van wijk F-002, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-003, ledig pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-004; gebruiker is Johannes Rimmerts Hogenburg, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-005, ledig plek ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-004Zuiderhaven 45Johannes Rimmerts Hogenburg... Berg en E.M. Hes, 1819, zv Rimmerts Gerrits en Aaltje Johannes; BS huw 1819, ovl 1839; gebruiker van wijk F-004, stalknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-004Zuiderhaven 45C L van Beyma Johannes Rimmert Hogenburg stalknegt


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 en 55 van 21 apr 1824
adressoortbedraggebruik
F-004Zuiderhaven 45provisionele en finale toewijzingfl. 473huis F-004 en wagenhuis etc. F-005 & F-095
 
verkoperJulius Matthijs van Beyma (te Workum)
koperMurk Jacobs Hoek


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1460Zuiderhaven 45Murk Jacobs HoekHarlingentimmermanhuis en erf (154 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-004Zuiderhaven 45Elisabeth van Dalen... HRL 1851 wijk E-008, wijk G-162, wijk H-009; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-004; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-004Zuiderhaven 45H Witte stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-004ZuiderhavenBernardus Henrs. Witte50 jWessum in Pruissenm, rooms katholiek, gehuwd, tapper en winkelier
F-004ZuiderhavenElisabeth van Daalen34 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
F-004ZuiderhavenWillem Petrus Witte2 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-004ZuiderhavenEngelina Cathar. Witte9 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-004ZuiderhavenAnna Maria Witte7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-004Zuiderhaven 45Grietje Doedes Ros, overleden op 15 december 184367 jr, overleden Zuiderhaven F 4, wed. Murk Jacobs Hoek, moeder van Cornelia (vrouw van Aate T. Oldenborg, zeeman), Hendrina (vrouw van Johann Gustav Hintz, idem) en wijlen NN Murks Hoek (moeder van Fettje, vrouw van Jacobus-Johannes Cornelis Westerik, metselaar Haarlem en Grietje Johannes Visser, vrouw van Frans Harms Postma, zeeman Surhuisterveen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-004Zuiderhaven 45Hendrik Jans de Haan, overleden op 24 juni 18461 1/2 mnd (geboren 8/5/1845), overleden Zuiderhaven F 4, zoon van Jan Ewes de Haan, blokmaker & Pietje Dubblinga, broer van minderjarige Ewe en Daniel Jans de Haan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1460F-004 (Zuiderhaven)Evert Lautenbachwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1460F-008 (Zuiderhaven)Pieter Jans Holsteinwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 45, HarlingenZuiderhaven 45P.J. Holstein & zoonhouthandel, handel in brandstoffen


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1460Zuiderhaven 45 (F-008)Pieter Holstein (Jzn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 45 Pieter van Meurszonder
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1400
Zuiderhaven 45wed S. de Wit geb. H. Holsteinzonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 1400


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 45aAlkmaar Packet124Vert. G. Fokkema


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 45aAlkmaar Packet124Vert. G. Fokkema


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 45aAlkmaar Packet124Vert. G. Fokkema


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 45J. van Meurs-
Zuiderhaven 45aC. v/d Meulenonderwijzer


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 45F. (Franskje) Feenstra wv Wolters


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 45beeldbepalend pand7 van 10
  terug