Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 55
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 551-1011-1011-143A-157A-164


Naastliggers vanZoutsloot 55
ten oostenZoutsloot 57
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 53
ten noordenZoutsloot 53


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0116v van 7 mei 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dierck Ockes


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0117r van 7 mei 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0292r van 19 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgerhopman Taecke Taeckes, gehuwd met
naastligger ten oostenburgerhopman Taecke Taeckes, gehuwd met
naastligger ten oostenRinck Tiaardts
naastligger ten oostenRinck Tiaardts
naastligger ten oostenJan Haenties
naastligger ten oostenJan Haenties


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0365r van 4 okt 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon Jansen
naastligger ten oostenSimon Jansen


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0154r van 8 dec 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Pytters


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0013r van 16 jan 1648 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 55Zoutsloot NZ400‑00‑00 ggkamer en loods
koperJoucke Piers, gehuwd met
koperAntie Pyters
toehaaktwee ducatons tot een verering
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van Foppe Gerrits oud rentmeester
verkoperEgbert Rijcx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoucke Piers x Antie Pyters koopt een camer en loods nz. Zoutsloot. Ten Z. de straat, ten N. de hof v.d. oud-rentmeester Foppe Gerrits. Gekocht van Egbert Rijcx, voor 400 gg. en 2 ducaten tot een verering.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0055v van 14 jan 1649 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Rinse Pyters


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0199r van 1 feb 1652 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Lolckes


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0215r van 27 nov 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 55Zoutsloot NZ606‑00‑00 ggdwarshuis
koperPyter Boldewijns c.u.mr. kleermaker
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenReyner Heeres hoornsvaarder
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van Anne Piers
verkoperSymen Jansenstuurman en slager


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0033r van 31 mrt 1655 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoucke Piers


1657 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 202 folio 209r van 8 dec 1657 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Zoutsloot 55
inventarisantwijlen Neeltie Tiamckes, weduwe van
wijlen Pytter Boldewijns
requirant q.q. en aangeverDirck Claessen, curator
requirant q.q. en aangeverRoeleff Pybes, curatoren over
requirantAntie Pytters nagelaten weeskind
inleiding bij de boedelinventarisatie[0209r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen bij ons Evout Jetses Stiensma ende Jan Knijff Praesiderende Burgemeesteren der Stede Harlingen ende bij den Gerechte aldaer tot desen verordonneerde Commissarien geadsocieert met den onder genoemde Secretaris aldaer, ten sterffhuyse van wijlen Neeltie Tiamckes in levene naegelatene weduwe van wijlen Pytter Boldewijns van alle de goederen uyt ende inschulden aldaer bevonden, op 't versoeck van Dirck Claessen ende Roeleff Pybes als geauthoriseerde curatoren over Antie Pytters een naegelatene weeskint van wijlen de echteluyden vermelt, ende dat op het aengeven van voornoemde curatoren nae dat sij den belofte om alles getrouuelijck te sullen aengeven in handen van welgemelte Commissarien hadden gepresteert. Actum den 8en december 1657.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0077r van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Cornelis
naastligger ten oostenCornelis Cornelis


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016ra van 4 jan 1663 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 55Zoutsloot NZ530‑22‑00 ggdwarshuis
koperHeere Clasen mr. baanknecht
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Taco Lauta 1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenReiner Heeres
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenhuis en hof van burgemeester Adam Jansen Gipson
naastligger ten noordenhuis en hof van burgemeester Adam Jansen Gipson
verkoper q.q.Dirk Clasen, curator
verkoper q.q.Roeloff Pybes, curatoren over
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Pieter Boudewijns, gehuwd met
verkoperwijlen Neeltje Tjamkes


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0042v van 2 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Berber Claessen


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0286v van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Berber Claasen


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0396r van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende tuin van Bente Roelofs
naastligger ten zuidende tuin van Bente Roelofs


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0244v van 20 sep 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTrijntie Heeres


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0400r van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende hof van Jan Tammes


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0400r van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende hof van Jan Tammes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-101 , folio 13Zoutsloot 55huis
eigenaarDirk Jochems wed.
gebruikerDirk Jochems wed.
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
grondpacht aanBaucke Fockes in qlt.
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0265r van 21 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 55Zoutsloot NZ40‑00‑00 cg1/6 huis
koperJancke Heeres
koperTrijntie Heeres
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenLyffke Jans
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenCornelis Cornelis
naastligger ten noordende hof van Jan Harings
verkoperAntie Ypes meerderjarige dochter te Leeuwarden


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-101 , folio 8rZoutsloot 55huis
eigenaarDirk Jochems wed.
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan1‑7‑1720
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg
grondpacht aanBaucke Fockes in qlt.
aansl. grondp. voldaan1‑7‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0051v van 8 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Trijntje Heeres
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bente Roeloffs


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0053r van 29 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Haerings


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-101 , folio Zoutsloot 55huis
eigenaarHere Dirks
gebruikerHere Dirks
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑13‑00 cg
grondpacht aanBaucke Fockes Agricola in qlt.
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑06‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-101 , folio 8vZoutsloot 55huis
eigenaarHere Dirks
gebruikerTjerk Gabes
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
grondpacht aanBauke Fockes erven
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑06‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0107r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAuke Aukes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Harings


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-101Zoutsloot 55Trijntje Bikker, bestaande uit 1 persoon03‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-101 , folio 8vZoutsloot 55huis
eigenaarBastiaen Bikker nom.ux.
gebruikerTrijntje Jentjes
opmerkingwoont vergeefs


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0241r van 24 nov 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBetse Cornelis


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-101, fol. 11vZoutsloot 55Trijntje Jentjes een weduwe, bestaande uit 1 volwassene en geen kinderenarbeydster6:12:00 cg1:2:00 cg


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0129r van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBetse Cornelis


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0236r van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBastiaan Bicker
naastligger ten oostenBastiaan Bicker


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-101 , folio 8vZoutsloot 55huis
eigenaarBastiaan Bikker nom.ux.
gebruikerTrijntje Jentjes
opmerkingwoont vergeefs


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0214v van 24 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBastian Bikker
naastligger ten oostenBastian Bikker


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0093v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Bastiaan Bickers


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-101 , folio 8vZoutsloot 55huis
eigenaarBastiaan Bicker wed.
gebruikerClaas Hendriks
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0256r van 17 mei 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Bastiaan Bikker


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-143 , folio 15vZoutsloot 55huis
eigenaarBastiaan Bikker erven
gebruikerAlbert Betting
huurwaarde32‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal31‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑12‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-143 , folio 15vZoutsloot 55huis
eigenaarBastiaan Bikker erven
gebruikerAlbert Bettings
huurwaarde37‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0378v van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Trompetter


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-143 , folio 15vZoutsloot 55huis
eigenaarBastiaan Bikker erven
gebruikerJacob Pieters
huurwaarde37‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0078v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester S. Hoornstra


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-134, pag. 11Zoutsloot 55Egbert Alberts , 30 jaar, gehuwdzoutdrager


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0155r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Hoornstra


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-143 , pag. 16Zoutsloot 55Janke IJsenbeek 3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-157Zoutsloot 55Broer Remkes de Vries... zv Rimke Wopkes en Stijntje Barends; BS huw 1818, huw 1823, ovl 1836, ovl 1838; gebruiker van wijk A-157, schipper; eigenaar is Janke IJsenbeek, 1814. (GAH204); B.R. d. V. eigenaar van perceel nr. 85 te HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-157Zoutsloot 55Janke Thomas IJzenbeek... 2 aug 1802 HRL, ijzerkramerse 1802-1810; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1815, ovl ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-157Zoutsloot 55Janke IJsenbeekBroer R de Vriesschipper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 148Zoutsloot 55Jan van Dijk koopvaardij kapiteinHarlingenhuis (77 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-157Zoutsloot 55Anna Willems Nauta... Kerk HRL 1805, BS huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk A-068; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-157; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-157Zoutsloot 55Minne Lovius... bev.reg. HRL 1851 wijk A-068; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk A-157; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 112 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-157Zoutsloot 55Ymkje Minnes Lovius, overleden op 23 oktober 18394 mnd, overleden Zoutsloot A 157, dochter van Minne Lovius, koopvaardijkapitein en Anna Nauta, zuster van minderjarige Hiltje Minnes Lovius. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-157ZoutslootMinno Lovius33 jzeeman kapt.Leeuwardenm, protestant, gehuwd
A-157ZoutslootAnna Nauta34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-157ZoutslootHiltie Lovius4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-157ZoutslootIemkje Jacobs [Iemkje]64 jMolkwerumv, protestant, weduwe
A-157ZoutslootIemkje Hilarius17 jHarlingen [Molquerum]v, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1290 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-157Zoutsloot 55Bregtje Eyles Mellema, overleden op 24 december 184891 jr, geboren Drachten 2/6/1757, overleden Zoutsloot A 157, wed. Rinze Sibrands Zeba, moeder van Jisseltje (vrouw van Gerben Sybes de Vries, zaakwaarnemer, later te Bolsward) en wijlen Maaike Rinzes Zeba (vrouw van Antoon Tange, moeder van afwezige Rinze Antoons Tange, scheepskapitein Alblasserdam, thans op reis naar Oostindien). In bijgevoegde memorie 7019/1588 doet kleinzoon Rinze Tange aangifte. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 148Zoutsloot A-157Himkje J. van der Laan vrouw van J.J. Dijk woonhuis


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 31 okt 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
A-157Zoutsloot 55Een woning in de Karremansstraat, bewoond door Pieter, Wever e.a.. Finaal verkocht op 5 nov 1879 in de Korenbeurs door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 155.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 148Zoutsloot A-164 Jacob Jans Dijk woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 148Zoutsloot 55 (A-164)Wilhelmina Dijkstra (en erv.)woonhuis


1912 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-738
Zoutsloot 55Willem George Frederik Berkhout


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 55C. Roedemastoker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 55F. (Foppe) Knier


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 55rijksmonument 20756


2023
0.16153883934021


  terug