Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Raamstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerRaamstraat 14-0464-0454-046F-062F-058


Naastliggers vanRaamstraat 1
ten zuidenRaamstraat 3
ten westende Raamstraat


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0022v van 19 aug 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBaucke Sierks


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0184r van 30 aug 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis en plaats van Jaytie Romckes


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0089r van 14 jul 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 1Raamstraat OZ 1/3224‑00‑00 cglooierij of perk
koper door niaarIpe Meinerts timmerman
geniaarde koperPyter Hendrickx c.u.zeemtouwer
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenBiene Wybrants
naastligger ten westenRaamstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenFedde Pyters
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Maycke van der Laen
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Ipe Meinerts, timmerman, koopt na niaar ratione vicinitatis, een looierij of perk, zz. Schritsen. Ten O. een openbare steeg (Leerlooierssteeg of Perksteeg), ten Z. Biene Wybrants, ten N. Fedde Pyters en erven Maycke v.d. Laan. Geen grondpacht. Gekocht van [niet vermeld], voor 224 CG.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0180v van 6 dec 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Ipe Meinerts


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0213r van 24 okt 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 1Raamstraat OZ866‑00‑00 gghuis
koperJurien Groenwolt c.u.kapitein
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTymen Pytters kapitein
naastligger ten zuidenTymen Pytters kapitein
naastligger ten westenRaamstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jelle Annes
verkoperIpe Meynerts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKapt. Jurjen Groenewolt koopt huis in de Raamstraat. Ten O. en Z. Kapt. Tymen Pyters, ten W. de straat, ten N. erven Jelle Annes. Gekocht van Ipe Meynerts.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0020r van 3 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0021r van 3 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0004r van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van mr. Jurjen Groenwolt kapitein


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0093v van 3 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Jurrien Groenwoldt kapitein


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0398r van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 1Raemstraat OZ341‑09‑00 cghuis
koperHendrickjen Ysax Groenewolt ongehuwde dochter
huurder voor 1 jaarGerrit Claessen cherger18‑00‑00 cg
naastligger ten oostenals huurder Tjeerd Hoitema
naastligger ten zuidenals huurder Tjeerd Hoitema
naastligger ten westenRaemstraat
naastligger ten noordenPieter Yges grootschipper
verkoperde erfgenamen van wijlen Jurjen Jansen Groenewolt, gehuwd metkapitein
verkoperwijlen Aeltie Ritskes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrickjen Isaax Groenewolt, vrijster, koopt een huis oz. Raamstraat. Met beschrijving. Ten O. en Z. een verhuurd huis, ten W. de straat, ten N. Pieter Yges, grootschipper. Gekocht van erven Jurjen Jansen Groenewolt x Aeltie Ritskes, voor 341 gg.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0394v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Groenewolt


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0058v van 3 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendriekien Isack Groenewolt c.u.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0247r van 12 mei 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Schelte Pieters


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-046 , folio 68Raamstraat 1huis
eigenaarSchelte Pieters
gebruikerBouwe Willems
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-046 , folio 43vRaamstraat 1huis
eigenaarSchelte Pieters
gebruikerBuwe Willems
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan10‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-046 , folio 44rRaamstraat 1huis
eigenaarSchelte Pyters
gebruikerFreerk Jans
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0210r van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Antje Scheltes
naastligger ten noordende verkoper Pieter Scheltema


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0103v van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 1Raamstraat OZ650‑00‑00 cghuis
koperGosse Jansen, gehuwd metsmakschipper
koperPietje Harmans
naastligger ten oostenJacob van der Ley koopman
naastligger ten zuidenJacob van der Ley koopman
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sybren Harmens
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybren Harmens
verkoper van 1/2Pyter Scheltemabode
verkoper van 1/2Antie Scheltema, gehuwd met
verkoper van 1/2H. Siccamamr. tingieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosse Jansen, smackschipper x Pietje Harmens, koopt huis oz. Raamstraat. Ten O. en Z. Jacob v.d. Ley, ten W. de straat, ten N. en O. erven Sybren Harmens. Gekocht van bode Pyter Scheltema voor 1/2 en Antie Scheltema x mr. tinnegieter Hermanus Siccama voor 1/2, voor 650 CG.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-045 , folio 44rRaamstraat 1huis
eigenaarPyter Scheltema cum soc.
gebruikerPyter Scheltema cum soc.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0012va van 4 mrt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Gosse Jansen


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0120r van 22 apr 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Gosse Jansen


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0033v van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Gosse Jansen


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-045Raamstraat 1wed. Gosse Jansen, bestaande uit 2 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-045 , folio 44rRaamstraat 1huis
eigenaarwed. Gosse Jans
gebruikerwed. Gosse Jans cum soc.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-045, fol. 60rRaamstraat 1Gosse Jans weduwe, bestaande uit 1 volwassene en geen kinderen7:17:00 cg1:6:00 cgvan geringh bestaen


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0173r van 21 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Gosse Jansen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-045 , folio 44vRaamstraat 1huis
eigenaarGosse Jans wed.
gebruikerGosse Jans wed.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0264r van 29 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPier Rutgers


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0252r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPier Rutgers


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-045 , folio 44vRaamstraat 1huis
eigenaarGosse Jans wed.
gebruikerGosse Jans wed. c.s.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0132r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPier Rutgers


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-046 , folio 80rRaamstraat 1huis
eigenaarPier Rutgers n.f.
gebruikerNanning Winjus
huurwaarde42‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal39‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑03‑08 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0065r van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPier Rutgers


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0296v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPier Akkringa


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0161r van 14 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 1Raamstraat OZ385‑00‑00 gghuis
koperRuurd Ackringa
naastligger ten oostenLambergen
naastligger ten zuidenSchelte Sipkes
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Paulus
verkoperTettje Piers Acringa
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Ackringa koopt een huis oz. Raamstraat. Ten O. de heer Lambergen, ten Z. Schelte Sipkes, ten W. die straat, ten N. erven Jan Paulus [Lansenberg]. Gekocht van Tettje Piers Ackringa voor 385 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-046 , folio 80rRaamstraat 1huis
eigenaarRuurd Akkringa
gebruikerRuurd Akkringa
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0213r van 21 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRuurd Ackringa


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-046 , folio 80rRaamstraat 1huis
eigenaarHendrik Gerryts
gebruikerDirk Cornelis
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerCornelis Dirks
huurwaarde15‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0163v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 1Raamstraat125‑00‑00 gghuis
koperHendrik Gerrits, gehuwd metblauwverver
koperRinske Claasen Voordewind
bewonersArent Steffens c.u.
naastligger ten oostenP. Tetrode
naastligger ten zuidenSchelte Sipkes
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenHarman R. Binksma
verkoperJiskjen Jans, weduwe van
verkoperwijlen Heere Meyles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Gerryts, blauwverver x Rinske Claasen Voordewint kopen een huis in de Raamstraat, nu bewoond door Arent Steffens c.u. Ten O. P. Tetrode, ten Z. Schelte Sipkes, ten W. de Raamstraat, ten N. H.R. Binksma. Geen grondpacht. Gekocht van Jiskjen Jans wv Heere Meyles, voor 125 GG.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0292r van 1 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Jans


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Jans


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0300v van 3 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 1Raamstraat OZ270‑00‑00 cghuis
koperAurelia Gratama, weduwe van
koperwijlen Pieter Tetrode
huurderPieter Douwes c.u. en c.s.
naastligger ten oostenAurelia Gratama
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenF. Tjallingii
verkoperHendrik Gerrytsblauwverver
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAurelia Gratama, wed Pieter Tetrode koopt huis. Ten O. en Z. de koper, en W. de Raamstraat, ten N. F. Tjallingii. Gekocht van blauwverwer Hendrik Gerryts.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0022v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Pieter Tetrode


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-046 , pag. 78Raamstraat 1P. Tetrode 2‑10‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-062Raamstraat 1Joodsche Gemeentekerk


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1513Raamstraat 1Israelitische Gemeente Harlingenkerk (91 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-062Raamstraat 1Geertje van der Stel... N.H., dv Wopke vdS, en Joukje Wiegers (Rijpma); BS huw 1821, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk E-131, wijk F-062, 78, wijk G-244, bev.reg. HRL 1860-80; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-070; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1513Raamstraat F-062Evangelisch Lutherse Gemeente synagoge


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1513Raamstraat F-058 Israëlitische Gemeente kerk


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1513Raamstraat 1 (F-058)Israël. Gemeentekerk


1992 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Raamstraat 1, HarlingenRaamstraat 1Moge hun zielen gebundeld woden in de bundel van het eeuwig leven' (Hebreeuws)Najaar 1942 - Najaar 1992
50 Jaar geleden werden door de bezetter alle joodse burgers van Harlingen weggevoerd - zij zijn nooit meer teruggekeerd. Op de plaats waar de door oorlogsgeweld vernielde synagoge en de woning van de rabbi hebben gestaan is dit gedenkteken geplaatst door de Vereniging 'Oud Harlingen'.
De steen is vervaardigd door Jan Murk de Vries.


2023
0.24023008346558


  terug