Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 52
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Schritsen 52 4-004 4-008 F-053 F-053


Huisnaam in: 1618
Gebruik:
Naam: maesstricht
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanSchritsen 52
ten oostende Schritsen
ten westenSchritsen 50
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegensteeg
Schritsen 52Carl Visschersteeg of Brouwerssteeg of Roomse steegje ten oosten
Schritsen 52Leerlooierssteeg of Perksteeg of Joodse steegje ten westen


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0171v van 17 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZhuis met de eigendom van de steeg
 
koperTheuwes Folckerts, gehuwd met300-00-00 GG
koperHil Bottes
verpachter grondde stad Harlingen2-06-00 CG
naastligger ten oostenPieter Philips
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLucas
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperJacob Hessels, gehuwd met
verkoperFoeck Faaskes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheuwes Folckerts x Hil Bottes kopen een huis op de Schritsen. Ten O. Pieter Philips, ten W. Lucas. Metten eygendom vande steege ten oosten. Grondpacht 46 st. Gekocht van Jacob Hessels x Foeck Faaskes, voor 300 GG.


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0211r van 25 mei 1600 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenThewis Folckerts


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0211r van 25 mei 1600 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0083v van 2 feb 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Claes Leerlooierssteeg, zuiderhoektwee kamers aanelkaar
 
koperCoert Hendricks, gehuwd metkistmaker175-00-00 GG
koperAeffke Claeses
verpachter grond oostelijke kamerBauck Sytses 1-00-00 CG
verpachter grond andere kamerde verkoper Cornelis Sjoerd Bonck 1-00-00 CG
naastligger ten oostenJoris Jelles de Coocker
naastligger ten zuidende plaats van verkoper Cornelis Sjoerd Bonck
naastligger ten zuidenJan Nannings
naastligger ten westenClaes Leerlooierssteeg
naastligger ten noordenweduwe Imck Rintses bierdrager
verkoperCornelis Sjoerd Bonck, gehuwd met
verkoperJaentie Cornelis
tekst in de margeJan Nanninghszn. oude burgemeester, seggende hem 't nyaer als naestleger van de eene camer sijne erve naestleggende toegestaen t'sijn bij den proclamant Coert, mits dat hij Jan Nannings voor die camer te mey betaelen sal seven ende veertich goutguldens ende d'proclamanten d'volle consenten versoeckt, in dier voegen 't nyaer van de voors. hem naeststaende camer presenterende, niet te min in cas van oppositie datelyck te consigneren 't gene d'heeren behijnen? sullen te behoren. Actum Harlingen den 22en february 1612.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert Hendricks, kistmaker x Aeffke Claeses kopen twee kamers aan elkaar op de zuider hoek van Claes Leertouwers steeg. Ten O. Joris Jellis de Coocker, ten Z. verkopers' plaats met Jan Nannings, ten W. de steeg, ten N. Imck wd. bierdrager Rintse. Grondpacht op de oostelijkste kamer 20 st aan Bauck Sytses, op de andere kamer 20 st aan de verkopers. Gekocht van Cornelis Sjoerds Bonck x Jaentie Cornelis voor 175 gg.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0102v van 7 dec 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTheunis Folckerts


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0106r van 18 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0106r van 18 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0232v van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZhuis met pothuis of schuur daar achter en een paatsje er tussen
 
koperLambert Gerryts, gehuwd met400-00-00 GG
koperMary Claes
verpachter grondde stad Harlingen2-06-00 CG
naastligger ten oostensteeg naar de schuur of het pothuis in eigendom
naastligger ten oostenJacob Jacobs
naastligger ten zuidenSteffen Steffens Gunter de jonge
naastligger ten westenSteffen Steffens de Gunter de jonge
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
verkoperPier Andries, zwager van
verkoperHil Bottes, weduwe van
verkoperwijlen Teuis Folckerts, gesterkt met


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0259r van 20 jan 1621 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLambert Geurts


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0304v van 17 mrt 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZhuis
 
koperYede Riencks, gehuwd met426-14-00 GG
koperArian Martens
verpachter grondSimon Toenis van der Pijpe 2-06-00 CG
protesteert vanwege een hypotheekPieter Claesen
protesteert vanwege een hypotheekgedeputeerde Vijfdeelen Zeedijken buitendijks Pier Annis Reen
protesteert vanwege een reversaalHil Bottes
naastligger ten oostenJacob Jacobs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSimon Toenis van der Pijpe
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperLambert Gorryts, gehuwd met
verkoperMary Clases


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0259r van 20 jan 1621 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0119v van 16 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52achterSchritsen ZZschoenmakersperk
 
koperFemme Pieters, gehuwd met300-00-00 CG
koperAntie Hendrixs
verpachter grondde stad Harlingen0-04-08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende perken van Jacob Dircx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenEde gortmaker
verkoperWybe Jans, gehuwd met
verkoperPytke Pybes


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0037v van 18 jun 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52achterSchritsen ZZ1/2 schoenmakersperk
 
koperFedde Pytters c.u.mr. schoenmaker125-00-00 CG
eigenaar van 1/2Fedde Pyttersmr. schoenmaker
naastligger ten oostengemene steeg
naastligger ten zuidenhet perk van Jacob Dircks
naastligger ten westende hof van Symen Teunes van der Pyet
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Fedde Pytters, mr. schoenmaker, koopt 1/2 schoenmakersperk zz. Schritsen, waarvan hij al 1/2 bezit. Ten O. een openbare steeg, ten Z. het perk van Jacob Dircks, ten W. de hof van Symen Teunis van der Piet. Gekocht van [niet genoemd], voor 125 CG.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0062v van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYede Riencx gortmaker


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0126r van 3 jul 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52achterSchritsen ZZperk en gereedschappen
 
koperDirck Jacops mr. schoenmaker190-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-04-08 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenIpe Meynerts
naastligger ten westenRaamstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFedde Pytters
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dirck Jacops, mr. schoenmaker, koopt een perk en de gereedschappen op de Schritsen. Ten Z. Ipe Meynerts, ten O. de steeg. Grondpacht 4 st 8 pn. Gekocht van Fedde Pytters voor 190 gg.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0020v van 3 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0020v van 3 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0070r van 24 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEde Riencx


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0254v van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenIede Riencx gortmaker


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0073r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZ [staat: bij de Leertouwersbrug]huis, schuur, plaats en gortmolen met schuur
 
kopermr. Jurien Harmens c.u.525-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-06-00 CG
naastligger ten oostenvrije steeg
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Jacobs
naastligger ten zuidende galeibakkerij van Jacob Aerts cum fratre
naastligger ten westende galeibakkerij van Jacob Aerts cum fratre
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Iede Rienxgortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Jurjen Harmens koopt een huis, schuur, plaets, gortmolen en schuur, bij de Leertouwersbrug, v/h van gortmaker Iede Rienx. Ten O. Jacob Jacobs en een vrije steeg, ten Z. en W. de gleibakkerij van Jacob Aertsen cum fratre, ten N. de straat. Gekocht van erven Iede Rienx.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0254v van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0254v van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0168v van 26 jun 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmr. Jurjen Harmens
naastligger ten oostenPytter Yges


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0044v van 8 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJurjen Harmens


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0044v van 8 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0044v van 8 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0169r van 24 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmr. Jurrien Harmens
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Papesteegje]


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0169r van 24 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-004Schritsen 52perk
eigenaarwed. vroedsman Kok
gebruikerwed. vroedsman Kok
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0021r van 19 jun 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Papesteeg]
naastligger ten oostenmr. Jurrien Harmens


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-004Schritsen 52perk
eigenaarLolle Kok erven
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-5-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0095v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: de zogenaamde Papesteeg]
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Jurjen Harmens


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-004 Schritsen 52perk
eigenaarLolle Jacobs
gebruikerLolle Jacobs
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0128v van 10 okt 1728 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof gebruikt door de Roomse priester


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0163r van 30 nov 1732 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0354r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZ bij de Leertouwersbruggehuis
 
koperPieter Jansen Trompetter, gehuwd metgrootschipper601-00-00 GG
koperElske Janes van Sloten
gebruikerTrijntie Donker
naastligger ten westenGelinde [staat: Glinda] koopman
naastligger ten zuidenGelinde [staat: Glinda] koopman
naastligger ten oostensteeg in eigendom
naastligger ten oostenClaeske Stapert
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperTrijntie Heins, gehuwd met
verkoperPhilippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderij
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(voorhuis) Pieter Jansen Trompetter, grootschipper x Elske Janes van Slooten koopt een huis zz. Schritsen bij de Leertouwersbrug. Met beschrijving. Met een eigen uitgaande steeg ten O. naar de achterwoning. Ten O. Claeske Stapert, ten Z. en W. koopman Gelinde, ten N. die straat. Gekocht van Trijntje Heins x boekhouder bij de suikerraffinaderij Philippus Swart voor 601 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-004 Schritsen 52[schoenmakers]perk
eigenaarJacob Lolkes
gebruikerJacob Lolkes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0163r van 30 nov 1732 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0163r van 30 nov 1732 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-004 Schritsen 52perk
eigenaarJacob Lolkes
gebruikerJacob Lolkes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0122r van 6 okt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZhuis en tuin
 
koperJurjen Ockes, gehuwd met640-00-00 CG
koperAaltje Harkes
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
huurderPhilippus Olgaart
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenEeltje Aukes n.u.
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperJuffrouw Trijntje Stapert, weduwe vanSneek
verkoperwijlen Aniedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes x Aaltje Harkes koopt een huis c.a. zz. Schritsen, verhuurd aan Philippus Oolgaard. Ten O. een steeg, ten Z. koopman Jarig Gelinde, ten W. Eeltje Auckes [Travaille], ten N. die straat. Gekocht van Trijntje Stapert wv Aniedes te Sneek, voor 640 gg.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0260v van 21 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZhuis
 
koperWilhelm Damen, gehuwd mettrompetter op het Prinsenjacht999-19-00 CG
koperElisabeth van Gerritsheim
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
huurderburgervaandrig de heer Idzardi c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJarig Gelinda koopman
naastligger ten westenEeltje Travaillie n.u.
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperAaltje Harkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWilhelm Damen, trompetter op het Prinsejacht x Elisabeth van Gerritsheim, koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. een openbare steeg, ten Z. Jarig Gelinde, ten W. Eeltje Travaille, ten N. die straat. Gekocht van mr. metselaar Jurjen Ockes x Aaltje Harkes.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0180v van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZhuis en tuin
 
koperPieter P. van der Meulen, gehuwd met950-00-00 CG
koperFettje J. Medalen
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJarig Gelinde
naastligger ten westenElske Janes van Slooten
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper q.q.Johannes Dahman, gelastigde van
verkoperWilhelm Dahman c.u.muziekmeesterAmsterdam


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0299v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsenkamer of achterhuis
 
koperJarig Gelinde, gehuwd metkoopman220-00-00 CG
koperHenderina Wildschut
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPieter Pieters
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman
naastligger ten noordenSjoerd Johannes
verkoperElske Janes van Slooten, weduwe van
verkoperwijlen Eeltje Travaillekoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achterhuis) Jarig Gelinde x Henderina Wildschut koopt een camer of achterhuis op de zz. Schritsen, dat afgescheiden is van het voorhuis dat door Jacob Gerlofs wordt bewoond. Ten O. een massale steeg en Pieter Pieters, ten Z. en W. de koper, ten N. Sjoerd Johannes. Gekocht van Elske Janes van Slooten wv Eeltje [Aukes] Travaille, voor 220 cg.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0301v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZhuis
 
koperSjoerd Johannes, gehuwd metscheepstimmerman700-00-00 CG
koperAntje Floris
huurderJacob Gerlofs c.u.
naastligger ten oostenPieter Pieters
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperElske Janes van Slooten, weduwe van
verkoperwijlen Eeltje Travaille
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(voorhuis) Sjoerd Johannes, scheepstimmerman x Antie Floris koopt huis zz. Schritsen, verhuurd aan Jacob Gerlofs. De achterwoning, verhuurd aan Jacob Claasen is niet in de koop begrepen. Veel bepalingen over de rechten van omwonenden die water mogen halen uit de put op het achtererf. Ten O. Pieter Pieters, ten Z. en W. Jarig Gelinde, ten N. straat en diept. Met vrij in- en uitgang in de massale steeg ten O. Gekocht van Elske Janes van Slooten wv Eeltje Travaille, voor 700 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0135v van 14 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZ1/2 huis
 
koperWalle Gerbens, gehuwd metscheepstimmerman350-00-00 CG
koperAntje Idses
huurderWalle Gerbens 10-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Pieters
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperAntje Floris, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerd Johannisscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(voorhuis) Walle Gerbens, scheepstimmerman x Antie Idses kopen 1/2 huis zz. Schritsen, thans door de kopers gehuurd voor 40 cg voor het geheel. Ten O. Pieter Pieters, ten Z. en W. koopman Jarig Gelinde, ten N. de Schritzen. Geen grondpacht. Gekocht van Antje Floris wv scheepstimmerman Sjoerd Johannes, voor 350 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0313r van 14 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZ1/2 huis
 
koper provisioneelN. N.
eigenaar van 1/2Walle Gerbens
huurder van 1/2Walle Gerbens
naastligger ten oostenPieter Pieters
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper als moeder en wettige voorstanderse over haar minderjarige kinderenAntje Floris, weduwe van
verkoper als moeder en wettige voorstanderse over haar minderjarige kinderenwijlen Sjoerd Johannes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achterhuis) Wordt geveild ten verzoeke van Antje Floris wv Sjoerd Johannes, als moeder en wettige voorstanderse van hare minderjarige kinderen, 1/2 een huis zz. Schritsen, thans voor de helft gebruikt en bewoond door de eigenaars, voor de andere helft verhuurd aan Walle Gerbens c.u. Ten O. Pieter Pieters, ten Z. en W. koopman Jarig Gelinde, ten N. de Schritzen.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0061r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0061r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-004 Schritsen 52woning
eigenaarerven Jan Poulus
gebruikerWytse Heins
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-14 CG


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0061r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-004 Schritsen 52huis
eigenaarH.R. Binksma
gebruikerLieuwe Aukes
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-14 CG


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0061r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0061r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFolkert Ates


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0326v van 19 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZ wijk F-056 [staat: F-064]huis
 
koperMink Jans Kroon, gehuwd met400-00-00 CG
koperZipkje Heerts
huurderMink Jans Kroon 35-00-00 CG
huurderZipkje Heerts
naastligger ten oostenFrans Tjallingii
naastligger ten zuidenFrans Tjallingii
naastligger ten westenFrans Tjallingii
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperFolkert Ates, gehuwd met
verkoperPietje Jacobs


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-008 Schritsen 52Jacob Gosses1-10-00 CG


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-053Schritsen 52Jacob Gosses de Vries... HRL, hm ... , vlgs ovlakte wednr met kinderen, leerlooier; BS ovl 1819; eigenaar en gebruiker van wijk F-053, leerlooiersknegt, 1814. (GAH204); Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-053Schritsen 52Jacob G Jans de Vries Jacob G de Vries leerlooyersknegt


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-053Schritsen 52Angenietje de Haas, overleden op 8 juli 1821wed. Jacob Gosses de Vries (Schritsen F 53), moeder van Christoffel, grofsmid, Trijntje (vrouw van Pier Jans van Aarum/ Aaren, zoutdrager) en Marijke Jacobs de Vries (wed. Gerrit Keizer, in leven sjouwerman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1520Schritsen 52Christoffel Jacobs de VriesHarlingengrofsmidhuis en erf (130 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1520 Christoffel j de VriesHarlingenafgebroken (overgaan aan hubert jans & co)


1847 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 41 van 21 jul 1847
adressoortbedraggebruik
F-053Schritsen 52koopaktefl. 802gedeelten in een houtstek met kantoor op de Schritsen, F-053, F-054 en F-055 en pakhuis F-079
 
verkoperAlbert Harms Stuur
koperJan Freerks Hoekstra


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-053Schritsen 52Janke Keurgeb 25 dec 1810 Leeuwarden, ovl 17 aug 1881 HRL, huwt met Fokke Dijkstra, (gk), N.H., Vst 24 apr 1858 uit Leeuwarden, dv Albert K, en Jeltje Swart; BS ovl 1881; bev.reg. HRL 1851 wijk F-053, wijk G-236


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-053Schritsen 52Jelsje Brons... uit Amsterdam, dv Willem Abrahams B, en Atsje Freriks; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-221, wijk F-053, wijk G-127, ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1516Schritsen 52 (F-056)Albert Koenswoonhuis


1930 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 52 (hal), HarlingenSchritsen 52 (hal)Jozepha, zr. Maria'ZR. MARIA
JOZEPHA
9 JULI 1930'
Afkomstig van de Kleuterschool 'St. Jozeph', Both Apothekerstraat 1, door afbraak en verplaatsing van de Kleuterschool naar de Basisschool.


1967 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 52 (hal), HarlingenSchritsen 52 (hal)HOC AEDIFICIUM
A.D. MCMXLI vi belli dirutum
A.D. MCMLXVII diligenter restitutum
IN FIDE SIT
S. MICHAELIS ARCHANGELI
LOCI HUIUS PATRONI
29 sept. 1967'

vertaling:
Moge dit gebouw, dat in 1941 door het oorlogsgeweld verwoest is en in 1967 zorgvuldig verbouwd, onder de hoede staan van de aartsengel de heilige 'Michael', de beschermheilige van deze stad.
In 1967 ingemetseld door de toenmalige pastoor Rolff.


1987 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 52 (hal ingang Raamstraat), HarlingenSchritsen 52 (hal ingang Raamstraat)Zeinstra, H RH.R. ZEINSTRA
voorzitter schoolbestuur
15 october 1987'
  terug