Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Carl Visschersteeg 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Carl Visschersteeg 164-013 (niet bekend)F-044F-044


Naastliggers vanCarl Visschersteeg 16
ten oostende Carl Visschersteeg
ten zuidenZuiderhaven 77
ten westende Zuiderhaven
ten noordenCarl Visschersteeg 14


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005r van 18 nov 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Carl Visschersteeg 16Carl Visschersteeg WZ41‑15‑15 GGwoning
koperBroer Jans, met als curatorkoopman
koper q.q.Rinse Jetses Roorda
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidende weduwe van mr. Arjen Crytenburgh chirurgijn
naastligger ten westenals bewoner ds. Daniel Reneman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Catilina du Boys
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores geweest zijnde van
verkoper van 1/2Wydtske Eelckes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jacob Laeseshoutstapelaar
verkoper van 1/2Tjepke Alberts, gehuwd metschuitvaarder
verkoper van 1/2Geertje Laeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinse Jetses Roorda koopt als curator over brouwer Broer Jansen een mooie woning in de C.V. steeg, achter het huis van wd. chirurgijn mr. Arjen Crijtenburgh. Ten O. die steeg, ten Z. wd. Crijtenburgh, ten W. het huis van ds. Daniel Reneman, ten N. erven Catalina Dubois. Gekocht van de diaconen der Gereformeerde Kerk als alimentatoren van Wytske Lolckes wd. houtstapelaar Jacob Laeses voor 1/2, en schuitevoerder Tjepke Alberts als man en voogd over Geertie Laeses voor 1/2, voor 41 GG.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0175v van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBroer Jansen c.u.mr. brouwer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-013Carl Visschersteeg 16kamer
eigenaarJacob Jansen
gebruikerwed. Offke Feddes
huurwaarde03‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑12‑00 CG
grondpacht aan Dieucke Pieters
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-013Carl Visschersteeg 16kamer
eigenaarJan Jansen
gebruikerwed. Reiner Jansen
huurwaarde03‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720
grondpacht aan Dieucke Pieters
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG
aansl. grondp. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-013Carl Visschersteeg 16kamer
eigenaarJacob Jansen
gebruikerFreerk Douwes
huurwaarde03‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑10‑00 CG
grondpacht aan Dieuwke Pyters
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑04‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0297v van 19 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende heer Crytenburg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0297v van 19 dec 1729 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Carl Visschersteeg 16Carl Visschersteeg WZ1325‑00‑00 GGmouterij en eest
koper door niaarJoost Jans Jaeringa koopman
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Dieuke Pyters Hoogstra 3‑08‑00 CG
geniaarde koperJan Hendrix, gehuwd metmr. brouwer
geniaarde koperYbeltje Jelles
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidende heer Crytenburg
naastligger ten westen*de weduwe van Ruurd verver
naastligger ten noordende heer Overbeek
verkoperJan Broers, gehuwd met
verkoperMayke Geerds


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0016v van 27 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Carl Visschersteeg 16Carl Visschersteeg WZ246‑14‑00 GGmouterij
koperSymon Clasen Lambsma koopman te Minnertsga
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidenburgemeester Crytenburg
naastligger ten westenburgemeester Crytenburg
naastligger ten noordenJan Broers
verkoperSijke Folkerts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Joostesontvanger van Kimswerd en gedeputeerde Vijf Deelen Zeedijken buitendijks


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-013Carl Visschersteeg 16kamer
eigenaarGerryt Suiringar
gebruikerwed. Claas Fransen cum soc.
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-013 Carl Visschersteeg 16wed. Claas Willems, bestaande uit 2 personen, insolvent00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-013Carl Visschersteeg 16kamer
eigenaarGerraerd Suringar
gebruikerwed. Claas Fransen
huurwaarde15‑12‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑16‑10 CG


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0098r van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Carl Visschersteeg 16Carl Visschersteeg WZ300‑00‑00 CGpakhuis
koperYmkie Jans, weduwe van
koperwijlen Gerlof Alberts
huurder bovenHein Molles 27‑00‑00 CG
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidends. van Velzen
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente
naastligger ten noordenN. N.
verkopererfgezetene Symon Clasen Lambsmaoud ontvanger Vijf Deelen Zeedijken binnensdijks te Minnertsga


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-013Carl Visschersteeg 16huis
eigenaarSipke Jansen
gebruikerFrans Steffens
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑03‑10 CG
af: sint jacobi schatti0 10 0


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0011r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Carl Visschersteeg 16Carl Visschersteeg WZ wijk F-044255‑00‑00 CGhuis
koperJan Jeltes mr. bakker
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidenD. Boom
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente
naastligger ten noordende Rooms Katholieke Gemeente
verkoperJelle J. Boomsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe coop van zeekere huysinge gebruikt geweest tot een blaauwververij, staande in Carelvisschers steeg, wijk F-044, thans ledig, direct vrij te aanvaarden


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-044Carl Visschersteeg 16Jan Jeltes Hilverda... 1814. (GAH204); id. van wijk F-037, gebruiker is H. van Varel, winkelier, 1814. (GAH204); id. van wijk F-044, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-068, graanzolders en houtstek, eigenaar is J.W.D. Houtsma, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-044Carl Visschersteeg 16Jan J Hilverda pakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1527Carl Visschersteeg 16Jan Jeltes HilwerdabakkerHarlingenpakhuis of bergplaats (72 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-044Carl Visschersteeg 16Cornelis Jans Wagenaar... 1840, zv Jan W, en Andrigje Eelkes; BS huw 1818, huw 1836, huw 1840, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-044; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-152; VT1839; C.W. eigenaar van perceel ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-044Carl Visschersteeg 16Rinkje de Vries... 1818, DG, dv Andries Wybes dV, en Sibbeltje Jans Bakker; BS huw 1818, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-044; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-152; ... (alles)


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-044Carl Visschersteeg 16Sjouwkje Remkes Rimkema, overleden op 5 september 1848(Certificaat van onvermogen), 16 jr (geboren 30/6/1832), overleden Schritzen F 44. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50030 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 215, 222, 238 en 239 van 5 nov 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-044Carl Visschersteeg 16provisionele toewijzing, continuatie en finale toewijzingfl. 381pakhuis in de Carl Visschersteeg sectie A-1527
 
verkoperJan Jans Hilwerda
gelastigdeRinse Abrahams de Ruiter
koperMurk Riemers Lamminga


1856 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 14 nov 1856
vermeld alsgeschat adresbericht
F-044Carl Visschersteeg 16Pakhuis c.a. carelvisschersteeg. Finaal verkocht op 26 nov 1856 in de Makkumerwagen bij Beidschat door notaris Goslings en mr. Schot. Waarop geboden is f. 380.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1527Karlvischerssteeg F-044Murk R. Lammingapakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1527Carlvisschersteeg F-044Murk Riemers Lammingabergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4398Carl Visschersteeg 16 (F-044)Jacob Lammingapakhuis
  terug