Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBrouwersstraat 264-034 4-035 F-025F-029


Naastliggers vanBrouwersstraat 26
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 28
ten westenZuiderhaven 79
ten noordenBrouwersstraat 24


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 26, Harlingen


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0265v van 20 dec 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYbeltie Broers


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0104v van 3 jan 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYebeltie Broers


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016ra van 27 jan 1667 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 26Brouwersstraat WZ [staat: bij de kimswerderpijp]925‑00‑00 GGhuis, keuken en kaarsenmakerij, plaats en een vrije steeg
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderMeye Lolckes 100‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJarich Minnema
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Hansen brouwer
verkoperN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0021ra van 3 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 26Brouwersstraat WZ [staat: bij de kimswerderpijp]0‑00‑00 CGhuis
koperN. N.
huurderMeye Lolckes kleermaker100‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenIppe Juckema bode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Hansen brouwer
verkoper q.q.Olphardus Belida, curator overrector van de Latijnse school
verkoper van 1/2de kinderen van wijlen Jan Heeres Sibersma, gehuwd met
verkoper van 1/2Imcke Belida
verkoper van 1/2Hiltie Rombarti voor haar dochter, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Thomas Heeres Sybersma
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Wordt geveild ten verzoeke van (de curatoren over) Marike Doedes en molenaar Symen Douwes als man en voogd van Hylkjen Doedes, als erfgenamen van Doede Piers, een huis nz. Lanen waaruit Doede Piers is versturven. Ten O. wd. Gerloff Fransen, ten W. erven Aart Joannis en een steeg waarin uit- en ingang, ten N. een armekamer. Geen grondpacht. Gekocht door Symon Reins, voor 1000 GG 5 st.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035r van 22 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 26Brouwersstraat WZ [staat: brouwersgracht]1100‑00‑00 GGhuis
koperDouwe Hilles c.u.grootschipper
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Huibert Zent
naastligger ten westende hof van Meinte Douwes
naastligger ten noordenJan Hansen brouwer
verkoperds. Rombartus Drost c.u.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0245r van 26 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Douwe Hilles


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0194r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 26Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]109‑00‑00 GGhuis
koperMeye Lolkes kaarsenmaker en koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenClaes Allerts c.u.
naastligger ten westenBroer Jansen brouwer
naastligger ten noordenBroer Jansen Brouwer
naastligger ten noordensteeg
verkoper q.q.Reinder Clasen Fontein, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Gerrit Theunis Heslinga, gecommitteerde crediteuren van
verkoperAllert Clasen, gehuwd metmr. bakker
verkoperSaepke Sibeles


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0202r van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBroer Jansen mr. brouwer
naastligger ten noordenhet huis gekocht door Meye Lolkes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-034Brouwersstraat 26huis
eigenaarMeye Lolkes
gebruikerJan Meyes
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0303v van 10 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBroer Jans Brouwer
naastligger ten noordenMeje Lolkes


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-034Brouwersstraat 26huis
eigenaarMeye Lolkes erven
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan6‑8‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0105r van 9 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBroer Jansen c.s.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0223r van 18 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Broer Jansen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-034Brouwersstraat 26huis
eigenaarMeye Lolkes dogter
gebruikerMeye Lolkes dogter
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingIs 1722 insolvent verklaert


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0294r van 8 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 26Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]420‑00‑00 CGhuis, voorhuis met kamer ernaast en 2 zolders
koperNeeltje Folkerts, weduwe van
koperwijlen Broer Jans brouwer
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
bewonerNeeltje Folkerts, weduwe van
bewonerwijlen Broer Jansbrouwer
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenPoppe Dirks mr. bakker
naastligger ten westenNeeltje Folkerts, gehuwd met
naastligger ten westenBroer Jans brouwer
naastligger ten noordenNeeltje Folkerts, gehuwd met
naastligger ten noordenBroer Jans brouwer
verkoperBerber Claeses c.s., gehuwd met te Drogeham
verkoperSipke Jans te Drogeham


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0297v van 19 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenYbeltje Broers


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0309r van 26 feb 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenYbeltje Broers


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-034Brouwersstraat 26huis
eigenaarEke Jans
gebruikerEke Jans
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑16‑10 CG


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0209r van 14 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenYbeltie Broers


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-034 Brouwersstraat 26Eeke Jansen, bestaande uit 4 personen18‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-034Brouwersstraat 26huis
eigenaarEeke Jans
gebruikerEeke Jans
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑07‑04 CG


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0152v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 26Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]781‑00‑00 CGfraai huis
koperPoppe Ekes Menalda koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderJ. J. Clebe c.u.mr. chirurgijn57‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenEke Menalda koopman
naastligger ten westende heer Daniel Heins
naastligger ten noordenFolkert Pyters koopman
verkoperAllard Scheltinga, gehuwd metkoopman
verkoperTrijntje Gerlofs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Ekes Menalda, koopman, koopt een huis wz. Brouwersgracht. Nu als huurders bewoond door mr. chirurgijn J.J. Clebe c.u. voor 57 CG p.j. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Ten O. de Brouwersgracht, ten Z. koopman Eke Menalda, ten W. Daniel Heins, ten N. koopman Folkert Pieters. Gekocht van Allard Scheltinga, koopman x Trijntje Gerlofs voor 781 GG.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-034Brouwersstraat 26huis
eigenaarwd. Folkert Pieters
gebruikerIsaac Abrahams
huurwaarde52‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑18‑02 CG
af: sint jacobi schatti3 0 0


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0262v van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Poppe Menalda koopman


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-034Brouwersstraat 26huis
eigenaarwd. Folkert Pieters en erven
gebruikerDirk G. van der Woude
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑12‑12 CG
af: sint jacobi schatti3 0 0


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0264r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van P. Menalda


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-027 , pag. 52Brouwersstraat 26S. Spannenburg, 26 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-035, pag. 77Brouwersstraat 26Sybren Spannenburg3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-025Brouwersstraat 26Siebrand Laases Spannenburg... huw 1823, ovl 1834, ovl 1838, ovl 1854, ovl 1859, BS Franeker huw 1830; eigenaar en gebruiker van wijk F-025, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-069; gebruikers Siebren Stephanij, winkelier, Antie Agema, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Brouwersstraat 26 S. Spannenburgfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-025Brouwersstraat 26S Spannenburg S Spannenburg koopman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1555Brouwersstraat 26Sybrand Lazes SpannenburgkoopmanHarlingenhuis en erf (102 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-025Brouwersstraat 26Bergita Meill... huw 1830, huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk F-026; oud 57 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-025; VT1839; Franeker, Sectie A, 1832: B.M. eigenaresse van perceel nr. 699, winkelierse te HRL, legger nr. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-025Brouwersstraat 26Trijntje Koudenburg... N.H., dv Fokkert Tjeerds K, en Wiepkje Alkes Kramer; BS huw 1842, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-025; oud 30 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-034; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-025BrouwersgragtBergita Meil57 jgeenFranekerv, protestant, weduwe
F-025BrouwersgragtMaaike K Pan22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-025Brouwersstraat 26Jan Jans Hilwerda... HRL 1851 wijk F-024, 25, supp wijk C-249; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-024; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-025Brouwersstraat 26Oeke Oosterwerfgeb 1793 Prov, N.H., A 13 apr 1858 Marssum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-024-25; oud 46 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk F-024; VT1839


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1555Brouwersgracht F-025Jan P. Posthumuswoonhuis


1865 - variabron: Jaarboekje voor de Stad Harlingen
adresgegevens
Brouwersstraat 26Brouwersgracht wijk G-025 [moet zijn F-025], afvaart veerschip op Kimswerd: Woensdag 1 uur.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1555Gedempte Brouwersgracht F-029Jan P. Posthumuswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1555Brouwersstraat 26 (F-029)Jan Pieters Posthumawoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Brouwersstraat 26Hendr. Nieuwenhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Brouwersstraat 26 Hendrikus J. Nieuwenhuiskalkbranderf. 3000f. 3000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 26H. Nieuwenhuisfabrikant


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 26A. (Anne) Smeding


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 26rijksmonument 20330


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 1555Brouwersstraat 26
  terug