Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpad 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerKerkpad 2(niet bekend)(niet bekend)5-085/3G-177G-204


Naastliggers vanKerkpad 2
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 4
ten noordenGrote Kerkstraat 44


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0377v van 6 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 42west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0124v van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 2Kerkpad WZ [staat: aan het kerkhof]180‑00‑00 gghuis of kamer en plaatsje
koperJacob Piters c.u.
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten westenhuis en plaats van de conrector
naastligger ten noordoostensteeg
verkoperJelke Remmerts, weduwe van te Arum
verkoperwijlen Jan Claesen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Piters c.u. kopen een huis of kamer en plaatsje daar achter aan het kerkhof. Ten O. het kerkhof, ten W. en ZW. De conrectos hof en huis, ten NO. E steeg waarin vrij uitgang. Grondpacht niet genoemd. Gekocht van Jelke Remmerts wv Jan Claesen te Arum, voor 180 GG.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0129v van 19 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 42oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende predikantenwoning en hof


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0107r van 4 jul 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 2[niet vermeld]100‑07‑00 ggkamer
koperMede-gezworen gemeensman Joannes Quicklenburg, gehuwd met
koperTrijntie Bruynsvelt
naastligger ten oostenKerkpad naar de grote kerk
naastligger ten zuidenJoucke Hoites Beima
naastligger ten noordenJoannes Quicklenburg, gehuwd met
naastligger ten noordenTrijntie Bruynsvelt
verkoperClaeske Willems van der Mey, gehuwd met
verkoperJoannes Tarquinymr. chirurgijn
erflaterwijlen Willem Jansen van der Mey vader van de koperse
verkoper q.q.Claeske Willems van der Mey, geauthoriseerde curator over mede-erfgenaam
verkoperJan Willems van der Mey


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0108r van 4 jul 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 42west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJoucke Hoites Beima


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0106r van 4 jul 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 42oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMede-gezworen gemeensman Joannes Quicklenburg, gehuwd met
naastligger ten zuidenTrijntie Bruynsvelt


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0325v van 2 jul 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen burgemeester Haselaar
naastligger ten noordende weduwe van wijlen burgemeester Haselaar
naastligger ten noordende weduwe van wijlen burgemeester Haselaar
naastligger ten noordende weduwe van wijlen burgemeester Haselaar


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0217v van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 2Grote Kerkstraat ZZ 42/44 en Kerkpad 2615‑07‑00 ggdubbel huis met weefwinkel, grote plaats en bleekveld
koper door niaarJelle Lykeles, gehuwd metdoodgraver
koper door niaarMinke Ulbes
geniaarde koperEke Jansen, gehuwd metmr. bakker
geniaarde koperAntie Poppes
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenKerkpad
naastligger ten zuidenJelle Lykles grafmaker
naastligger ten westenGeertie Abrahams
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper van 1/3Johannis Wetzens, gehuwd metsecretaris Vijf Deelen Zeedijken
verkoper van 1/3Catarina Haselaar, gehuwd met
verkoper van 1/3vroedsman Jan Donkerkoopman
verkoper van 1/3Auke Haselaar


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0126v van 3 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 2Grote Kerkstraat ZZ 42/44 en Kerkpad 2255‑00‑00 ggdubbel huis en weefwinkel
koper door niaarDirk Jacobs mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
geniaarde koperJan Pouluskoopman
huurder beneden oostJohannes Nicolaas 0‑08‑00 cg
huurder boven westTjetske 0‑06‑00 cg
huurder boven oostN. N. 0‑06‑00 cg
huurder beneden westHessel Pieters 0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenJelle Agema
naastligger ten westenEvert Beva
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperNeeltje Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Agemamr. steenhouwer


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0138r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 2Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof dicht aan de Grote Kerkstraat]225‑00‑00 cghuis met een massale bleek
koperHendrik Daniels, gehuwd met
koperAntje Bokkes
huurderde weduwe van wijlen Gerryt Roelofs
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenJelle Agema
naastligger ten westende weduwe van wijlen E. Beva
naastligger ten noordenJacob Sybrens Brouwer, gehuwd metkoopman
naastligger ten noordenSjouwkje Johannes Westerwijk
verkoperJacob Sybrens Brouwer, gehuwd met en voogd vankoopman
verkoperSjouwkje Johannes Westerwijk


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0140r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 42west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar
naastligger ten zuidenRinske Willems
naastligger ten zuidenJan van der Poll, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten zuidenAnna Catharina Zarkzeen


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0139r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 42oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0284r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 42oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendriks Daniels


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-085/3 , folio 115rKerkpad 2huis
eigenaarHendrik Daniels
gebruikerHendrik Daniels
huurwaarde totaal16‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0025v van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Gompert Salamons
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Gompert Salamons
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Gompert Salamons
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Gompert Salamons


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-085/3 , folio 115rKerkpad 2huis
eigenaarHendrik Daniels
gebruikerHendrik Daniels
huurwaarde totaal16‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0049v van 28 mei 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 42oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0167r van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Hendrik Daniels c.s.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Hendrik Daniels c.s.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Hendrik Daniels c.s.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Hendrik Daniels c.s.


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-177Kerkpad 2Jantje Jansgeb 1770 ... , ovl 3 feb 1812 HRL, huwt met Hendrik Jans op 20 jun 1802 te HRL, ovl wijk G-177, ovl onder de nm ''Jantje Jans'', moet echter zijn ''Jantje Hendriks''; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1812, huw 1823


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-177Kerkpad 2Jakkle Johannes Jager... G-038, gebruiker is Meinte Jager, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, slagter, wijk G-177; VT1839; geb 9 dec 1792, ged 30 dec 1792 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jager en Trijntje Jakles; J.J.J., ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-177Kerkpad 2Jan Wiebes van Dockum... 1812, huw 1814, huw 1819, huw 1821, ovl 1826, huw 1827, ovl 1834, ovl 1846, ovl 1848; gebruiker van wijk G-177, smidsknegt; eigenaar is: Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-177Kerkpad 2Gereformeerde DiaconieJan Wiebes van Dockumsmidsknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1648Kerkpad 2Hervormde Diacony Harlingenhuis en erf (132 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-177Kerkpad 2Dirkje Hendriks Norbruis... BS huw 1815, huw 1838, ovl 1847; oud 47 jaar, (geslnm: Norberhuis), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-177; VT1839; geb 14 sep 1792, ged 7 okt 1792 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Teunis Norbruis en Fimke Jans de ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-177KerkpadJakkle Jager47 jslagterHarlingenm, protestant, gehuwd
G-177KerkpadDirkje Nordberhuis47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-177KerkpadRuurd Jager16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-177KerkpadWillem Jager14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-177KerkpadBonne Jager11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-177KerkpadMaria Jager21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-177KerkpadSjouwkje Jager18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 121 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-177Kerkpad 2Jakle Johannes Jager, overleden op 1 november 184350 jr (geboren 6/12/1792), slager, overleden Kerkstraat G 177, gehuwd, vader van Johannes, idem en Ruurd Jakles Jager, idem. (ook Certificaat van onvermogen nr. 57) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-177Kerkpad 2Jieke Sjoerds van der Form, overleden op 21 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 51 jr, overleden Kerkstraat G 177, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1648Kerkpad G-177Johannes Daum woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3839Kerkpad G-204 Hervormde Diaconie woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3839Kerkpad 2 (G-204)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 2Joh. Fluitbootwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 2T. (Tjalllng) Kooistra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 2rijksmonument 20448


2023
0.094839096069336


  terug