Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Romastraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRomastraat 8(niet bekend)(niet bekend)4-103G-115G-125
 huisnummer lager  huisnummer hogerRomastraat 8(niet bekend)4-108/24-102G-115G-125


Naastliggers vanRomastraat 8
ten oostende Romastraat
ten zuidende Hofstraat
ten westenRomastraat 6
ten noordende Romastraat


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0285v van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8achterend van hun huis80‑00‑00 ggkamer
koperJacob Hessels, gehuwd met
koperFoeck Faeses
verpachter grondJacob Hessels 2‑00‑00 cg
verpachter grondFoeck Faeses
naastligger ten oostenJacob Hessels
naastligger ten oostenFoeck Faeses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenThoenis Pieters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJelte Jacobs, gehuwd met te Aeckerwolde?
verkoperIffcke Eelcke
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hessels x Foeck Faes kopen een kamer aan het westeinde van kopers' huis, daer tegenwoordich Roomen vuythanght. Ten O. de kopers, ten W. Thoenys Pieters. Grondpacht 1 CG aan de kopers. Gekocht van Jelte Jacobs te Akkerwoude caverende ende de rato ende onder verbandt sijner goederen instaende voer Yffcke Jelckedr. sijn huysvrouwe, voor 40 GG.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0108v van 16 mei 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Hendricx


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0134v van 23 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekersstraat]95‑00‑00 ggtwee kamers met de eigendom van een halve gevel aan beide zijden
kopermr. Matthijs Matthijs, gehuwd metschooldienaar
koperJantien Jans
verpachter grondOcke Jurckes 3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenLijsbeth Claeses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPasschier Passchiers
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoperCornelis Hendricks, gehuwd metschoenmaker te Lutkegaast
verkoperHill Seerps
tekst in de margeAlle handen sijn affgewesen ende is 't gewijsde gereserveert tot vertoninge van de coopbrieve. Actum den 6en marty 1613.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten nae vertoninge van 't coopbrieff den 5en juny 1613.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Matthijs Matthijs schooldiener x Jantien Jans kopen twee kamers zz Botte Apotheeckersstraet met eigendom van de halve gevels aan beide zijden. Ten O. Lijsbeth Claessen, ten W. Passchier Passcchiers. Grondpacht 3 CG aan Ocke Jouckes. Gekocht van schoolmeester Cornelis Hendricks te Lutke Gaest x Hill Seerps voor 95 GG.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0226v van 14 aug 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Mathijs Matthijssen


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0269r van 16 apr 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Mathijs Mathijsen


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0077v van 20 aug 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRomcke Sents


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0066v van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRomke Sents


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0066v van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]135‑07‑00 ggkamer met weefwinkel
koperJan Walings
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
afgewezen niaarnemerHilbrandus Harmanniblikslager
eerdere bewonerwijlen Thijs Coster
naastligger ten oostenHilbrant blikslager
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRomke Sents
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoperAernt Tymens


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0208r van 15 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Romcke Sents


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0132v van 3 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apotekerstraat]110‑20‑00 ggtwee kamers
koperJan Anskes koopman
koperDouwe Pyters mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende hof van Sjoerd Lases
naastligger ten westenTettingh Fongers
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apotekerstraat]
verkoperCaspar Rehage c.u., erfgenamen van te Lipstadt
erflaterwijlen Wilbrant Harmens c.u.blikslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Anskes, koopman en mr. metselaar Douue Pyters kopen twee kamers in de Botte Apotequersstraat. Ten Z. de hof van Sjoerd Lases, ten W. Tetting Fongers, ten N. de straat. Grondpacht 3 cg. Gekocht van Caspar Schrage te Lipstadt in Westfalen c.u., erfgenamen van wl. blikslager Wilbrant Harmens c.u., voor 62 rijksdaalders van 50 st [55 cg].


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0170v van 24 mei 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]130‑00‑00 ggtwee kamers
koperJan Dirx tot profijt van hun kinderen, gehuwd metzakkendrager
koperFrouck Tekes
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSymen Symens
naastligger ten zuidende hof van Sioerd Laeses
naastligger ten westenTettingh Fongers
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Jan Anskes
verkoper van 1/2Douwe Piters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dircx, zakkendrager x Frouck Tekes


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0240r van 15 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Eernst Hendrickx


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0270r van 21 mei 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van wijlen Symen Symens


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0270r van 21 mei 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8oostRomastraat ZZ [staat: Both Apotekerstraat]90‑00‑00 ggkamer
koperPierius Heemstra philosophia studiosus
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis Romen
naastligger ten zuidenhet huis Romen
naastligger ten westende kamer van wijlen Symen Symens
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Teunis Alberts, eerst geregistreerde crediteur vanadelborst compagnie kapitein Johan van Roorda
verkoperHans Meyerstoofmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndreas Heemstra, philosofisch student, koopt een camer zz. Both Apothekerstraat (Romastraat?). Ten O. en Z. het huis 'Romen', ten W. Symen Symens. Gekocht van Teunis Alberts, adelborst onder de compagnie van Jhr. Johan van Roorda, garnizoen houdende te Harlingen, als crediteur van Hans Meyer, stoofmaker, voor 90 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0001v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van wijlen Symen Symens


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0001v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]150‑00‑00 cgkamer
koperJancke Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis genaamd Roomen Rome
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van wijlen Symen Symens
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoper q.q.Andreas Heemstra, vader vanstadssecretaris
verkoperPierius Heemstraphilosophia studiosus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJancke Jacobs


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0040r van 27 sep 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van wijlen Simen Symens


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0040r van 27 sep 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]210‑00‑00 cgkamer
koperCornelis Cornelis c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis genaamd Roma Rome
naastligger ten zuidende hof van het huis genaamd Roma Rome
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van wijlen Simen Symens
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperJacob Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis koopt een camer zz. Both Apothekerstraat. Ten O. het huis 'Romen', ten W. wd. Symen Symens, ten Z. de Hof van Romen, ten N. die straat. Gekocht van Jacob Jansen, voor?


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0011ra van 10 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Symen Symens soldaat


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0149v van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Symen Symens


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0149v van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]110‑00‑00 cgkamer
koperHans Dircksen c.u.
verpachter grondhet huis Romen 2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis Romen Rome
naastligger ten zuidende hof van het huis Romen
naastligger ten westende weduwe van wijlen Symen Symens
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperGeeske Hendricks, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Cornelis


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0199v van 21 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Dircks


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0218v van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0302v van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekersstraat]50‑00‑00 ggtwee kamers onder 1 dak
koperGerrit Janssen mr. linnenwever
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostende ? Gemeente: kamers
naastligger ten zuidenhof en kamer van de weduwe van wijlen Seerp Lammerts
naastligger ten westenhof en kamer van de weduwe van wijlen Seerp Lammerts
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekersstraat]
verkoperJan Pytterstimmerman


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0045v van 19 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Jansen linnenwever


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0077r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]58‑00‑00 ggtwee kamers onder 1 dak
koper door niaargemeensman Jacobus Velthuys, gehuwd met
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
geniaarde koperTjeerdt Fockes, gehuwd metkoopman
geniaarde koperImpckjen Foppes
naastligger ten oostende ? Gemeente: kamers
naastligger ten zuidenhof en kamer van vroedsman Jacobus Velthuys
naastligger ten westenhof en kamer van vroedsman Jacobus Velthuys
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperde crediteuren van wijlen Berber Harmens, weduwe van
verkoperwijlen Thomas Groenwoltkapitein


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0376r van 25 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0376r van 25 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]30‑00‑00 cgkamer
koperAndries Roelofs, gehuwd metzeevarende
koperTrijntie Willems
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis genaamd Roma Rome
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrietie Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Graef


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0301v van 21 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende eigen kamer van Aukjen Ruirds, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen burgemeester Jacobus Velthuis


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0013r van 6 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0013r van 6 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]30‑00‑00 cghuis
koperJan Sybrens, gehuwd met
koperWillemke Andries
verpachter grondmevrouw Widenbrugh 2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhuis en hof Romen
naastligger ten zuidenhuis en hof Romen
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0056r van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0056r van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]31‑14‑00 ggwoning
koper van 1/2Johannis Elgersma, enschipper
koper van 1/2Jacob Tjerks herbergier
verpachter grondmevr. Wijdenbrugh 2‑00‑00 cg
huurderFreerk Douwes
naastligger ten oostenBeernt Alphers
naastligger ten zuidende tuin van burgemeester Corver
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeitske Sybes, meerderjarige en ongehuwde dochter en mede burgerse, koopt een huis omtrent de Kerkbrugge aan de nz. van de Turfhaven. Huurders zijn Doekle Wybes c.u. Ten O. oud-burgervaandrig Altena, ten Z. de straat, ten W. erven Frans Janes, ten N. Symon Jacobs. Geen grondpacht. Gekocht van Jan Hansen, meerderjarige vrijgezel, voor 241 gg.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0350r van 21 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0350r van 21 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]27‑00‑00 gghuis
koperAuke Janssen, gehuwd met
koperJanke Bouwes
verpachter grondde heer Wijdenbrugh 2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBeernt Alpherts
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen vroedsman Dirk Syderius
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoper van 1/2Johannes Elgersmabeurtschipper op Amsterdam
verkoper van 1/2Jacob Tjerksherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Jansen x Janke Bouwes koopt een woning in de Both Apothekerstraat. Ten O. Beernt Olpherts, ten W.?, ten Z. wd. de vroedsman Dirk Siderius, ten N. die straat. Gekocht van beurtschipper van Harlingen op Amsterdam vv Johannes Elgersma voor 1/2, en herbergier Jacob Tjerks voor 1/2, voor 27 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-108/2 , folio 47vRomastraat 8kamer
eigenaarJacob Tjerks
gebruikerAuke Jansen
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg
opmerking[hier vermeld als 4-109]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-108/2Romastraat 8Jacob Tjerks, bestaande uit 7 personen25‑00‑00 cg05‑00‑00 cg
4-108/2Romastraat 8wed. Auke Jans, bestaande uit 4 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-108/2 , folio 47vRomastraat 8kamer
eigenaarJacob Tjerks erv.
gebruikerAuke Jansen
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-108/2, fol. 66rRomastraat 8Auke Jans weduwe, bestaande uit 1 volwassene en 3 kinderen6:16:00 cg1:2:00 cgeen seer arme vrouw


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0062v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]15‑07‑00 ggwoning
koperEeltje Travalje koopman
naastligger ten oostenJan Sybrens
naastligger ten zuidende weduwe Siderius
naastligger ten westenJan Bretton
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-108/2 , folio 48rRomastraat 8kamer
eigenaarJacob Tjerks erven
gebruikerAuke Jansen
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0158v van 17 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEeltje Travaille


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0158v van 17 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]130‑00‑00 cgwoning
koperHycke Joghems, gehuwd met
koperMarten Jurjens matroos
naastligger ten oostende herberg Roma
naastligger ten zuidende herberg Roma
naastligger ten westenEeltje Travaille
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperJanke Gerbens, weduwe van
verkoperwijlen Jan Sybrens


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0221v van 23 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]50‑00‑00 cghuis
koperDirk Christiaans ijzersmid
huurderJan Harmens
naastligger ten oostenJan Sybrens
naastligger ten zuidende weduwe van Siderius
naastligger ten westenJan Bretton
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperEeltje Aukes Travailjekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans, mr. ijzersmid, koopt een woning in de Both Apothekerstraat, bewoond door Jan Harmens. Ten O. Jan Sybrens, ten W. Jan Bretton, ten Z. wd. Siderius, ten N. die straat. Gekocht van Eeltje Aukes Travaille, voor 50 cg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-108/2 , folio 48rRomastraat 8kamer
eigenaarJacob Tjerks wed.
gebruikerAuke Jansen
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0022r van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]200‑00‑00 cghuis
koperHeere Meyles, gehuwd metblauwverver
koperJiecke Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Siderius
naastligger ten westenJan Bretton
naastligger ten noordenBoth Apothekerstraat
verkoperDirk Christiaans Fabermr. ijzersmid


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0218r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekersstraat]55‑00‑00 gghuis
koperJohannes Alberts, gehuwd met
koperTrijntie Wopkes
huurderJan Hendriks 0‑07‑00 cg
naastligger ten oosten*huis en hof genaamd Roma Rome
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Romastraat [staat: straat]
verkoperHeere Meilesoud blauwverver


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-102 , folio 85vRomastraat 8woning
eigenaarCornelis Jansz
gebruikerCornelis Jansz
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-103 , folio 85vRomastraat 8woning
eigenaarHeere Meilles
gebruikerJan Jurjens wed.
huurwaarde18‑04‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal17‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑04‑04 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0290v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Alberts


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0118r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Alberts


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0118r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]72‑00‑00 gghuis
koperHarmen Arends mr. bontwever
huurderEeltje Everts
naastligger ten oostenhuis en hof Roma Rome
naastligger ten zuidenhuis en hof Roma Rome
naastligger ten westenJohannes Alberts
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperJurjen Martens


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-102 , folio 85vRomastraat 8huis
eigenaarHarm. Arends
gebruikerJan Beernds
huurwaarde20‑16‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal20‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑13‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-103 , folio 85vRomastraat 8huis
eigenaarJohannes Alberts
gebruikerWypkje Wiltjes
huurwaarde18‑04‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal17‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑04‑04 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-102 , folio 85vRomastraat 8huis
eigenaarHarmen Arends
gebruikerAnthony Jansen
huurwaarde15‑12‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal15‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-103 , folio 85vRomastraat 8huis
eigenaarJohannes Alberts
gebruikerHarmen Bouwes
huurwaarde18‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal17‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑03‑10 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0172v van 26 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Alberts


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-103 , pag. 84Romastraat 8Doede Johannes 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-115Romastraat 8Gerrit Hendriks Ademagebruiker van wijk G-115, gealimenteert; eigenaar J.W. Houtsma, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-115Romastraat 8Jan Willem Douwes Houtsma... 8, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; eigenaar van wijk F-013, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-115, gebruiker is Gerrit Hendriks Adema, gealimenteerd 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-116, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-115Romastraat 8J W HoutsmaGerrit Hendriks Ademagealimenteerd


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 346 en 358 van 28 okt 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-115Romastraat 8provisionele en finale toewijzingfl. 425woning in de Botapothekerstraat G-115
 
verkoperImkje Sipkes Houtsma
verkoperHendrik Sipkes Houtsma
verkoperRinske Laases Spannenburg (wv Willem Sipkes Houtsma)
verkoperJohan Frederik Christiaan Tuinstra
koperAndries Hoogmolen


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1711Romastraat 8Andries Hoogmolen koopmanHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-115Romastraat 8Pieter Engberts Nieuw... ovl 1835, bev.reg. HRL 1851 wijk D-155; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk G-115; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-115Romastraat 8Sietske Overzetgeb 1800 Hardegarijp, ovl 29 mei 1841 HRL, huwt met Pieter Engberts Nieuw, dv Siebe Teunis en Tietje Tjeerds; BS ovl 1841; 1850 overlijdens; oud 39 jaar, geb Rijperkerk (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-115; VT 1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-115Romastraat34 jsmidsknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
G-115Romastraat39 jRijperkerkv, protestant, gehuwd
G-115Romastraat11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-115Romastraat8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-115Romastraat5 jHardegarijpv, protestant, ongehuwd
G-115Romastraat1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1711Romastraat 8 Andries HoogmolenHarlingengeheel verbeterd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-115Romastraat 8Fredrik Baantjer, overleden op 19 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 21/7/1842), overleden Romastraat G 115. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-115Romastraat 8Ietje Baantjer, overleden op 30 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 9 jr (geboren aug. 1837), overleden Romastraat G 115. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-115Romastraat 8Riemke Jans Scheer... Kerk HRL 1809, BS huw 1811w. afk, hu, huw 1833, ovl 1844, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-175, wijk G-115, 117, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1711Romastraat G-115Daniel S. Hollenga en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1711Romastraat G-125 Eugenius Bernardus Winkler woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4406Romastraat 8 (G-125)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Romastraat 8M. Knippertransportarbeider


2023
1.2651660442352


  terug