Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderplein 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerZuiderplein 14-1664-1644-158H-015H-019
 huisnummer lager  Zuiderplein 34-1664-1654-159H-018H-019


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0080r van 25 dec 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1noordBrouwersstraat OZ [staat: op de hoek bij de kimswerdervaart]0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondFrans Eysinga raad Hof van Friesland1‑10‑00 cg
protesteert vanwege een hypotheekburgemeester Saeff Hendricx c.u.
naastligger ten oostenSybren Riencx
naastligger ten zuidenSymon Rickolts
naastligger ten westenZuiderplein [staat: diept of vaart]
naastligger ten noordenHofstraat [niet vermeld]
crediteur (triumphant)Jacob Sandersbrouwer te Delft
verkoper (gesuccumbeerde)Eling Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jacob Sanders en ten achterdele van Eling Pieters, een huis oz. Kimswerdervaart op de hoek, waar zij zelf in wonen. Ten O. Sybren Riencx, ten Z. Symon Rickelts, ten W. het diept of de vaart. Grondpacht 30 st aan raad ordinaris bij het Hof van Friesland Frans Eysinga.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0114r van 30 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Crijns


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0114r van 30 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1zuidZuiderplein OZ [staat: op de schritsen aan de NZ van het diept bij de kimswerderpijp]750‑00‑00 gghuis
koperSymon Richolts, gehuwd met
koperElske Beerns
verpachter grondN. N. 1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Crijns
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenElingh Pieters
verkoperJelte Buwes, gehuwd met
verkoperTrijn Rinses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Richolts x Aefke Beerns kopen een huis op de Schritsen aande noorder zijde vant diept bijde Kimswerderpijp. Ten Z. erven Jan Crijns, ten N. Elingh Pieters. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van Jelte Buwes x Trijn Rinses, voor 750 GG.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0006v van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1noordZuiderplein OZ [staat: bij de kimswerderpijp]00‑00‑00 cggrondpacht van 12-00-00 cg
koper door niaarFedde Feddes
geniaarde koperCornelis Jans, gehuwd metglasmaker
geniaarde koperTrijn Watses
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
verpachter grondClaes Feddes 8‑00‑00 cg
verpachter grondSetske Ryurts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende niaarnemer Fedde Feddes
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: gang of straat]
verkoperClaes Feddes, gehuwd met
verkoperSetske Ruyrts
tekst in de margeAlle handen zijn affgewesen ende is 't gewijsde gereserveert tot verthoninge van de coopbrieve ende salff voors. stadt hun recht nopende voors. grontpacht. Actum in recht den 16en february 1611.
tekst in de margeHet coopbrieff off pachtbrieff verthoont ende op den proclamanten gewesen den 6 july 1611.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Feddes verzoekt ratione sanguinis en als nasstligger het niaar van een ledige plaats of huisstede bij of omtrent de Kimswerder pijp getekend in de kaart met letter B gequoteerd met no. 1. Ten N. de straat, de Z. de niaarnemer.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0013v van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1achterZuiderplein OZ [staat: zuider nieuwe stad achter Fedde Feddes]62‑00‑00 cgtuin of ledige plaats
koperFedde Feddes, gehuwd met
koperBauckien Juckema
naastligger ten oostende plaats van Joris Jelles de Coocker
naastligger ten zuidenFedde Feddes c.u.
naastligger ten westenFedde Feddes c.u.
naastligger ten noordende kamers van Botte apotheker
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperJochum Iepes, gehuwd metglasmaker
verkoperSytske Feyckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Feddes x Bauckien Juckema kopen een tuin of ledige plaats in de zuider nieuwe stad achter proclamantens plaats. Ten Z. en W. de proclamanten, ten O. Jorys Jylles de Coocker, ten N. Botte Apthekers kamers en de gemelde straat. Gekocht van Jochum Iepes, glasmaker x Sytske Feyckes voor 62 cg.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0012v van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0012v van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1zuidzuider nieuwe stad op de Bolswardervaart kant78‑00‑00 cgtuin of ledige plaats van 59 1/2 x 24 houtvoeten
koperFedde Feddes, gehuwd met
koperBauckien Epes Juckema
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelN. N.2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJoris Jylles de Coocker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende proclamanten Fedde Feddes c.u.
naastligger ten noordenJochum Epes glasmaker
verkoperJetse Reyns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Feddes [Bonnema] x Bauckien Epo Juckema kopen een tuin en ledige plaats in de zuider nieuwe stad op de Bolswardervaart kant, van 29 1/2 houtvoeten lang en 24 voeten breed. Ten O. Joris Jylles de Coocker, ten W. de proclamanten, ten N. glazenmaker Jochum Epes. Grondpacht 4 cg aan de Stad. Gekocht van Jetse Reyns voor 78 cg.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0036r van 1 jun 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJetske, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Edger


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0036r van 1 jun 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1zuidZuiderplein OZ [staat: op de Schritsen OZ van het diept naar de Kimswerderpijp]718‑00‑00 gghuis
koperSibrandus Abels, gehuwd met
koperTrijntgie Agges
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga 1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJetske, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Edger
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenHarmen bakker
verkoperSymen Ryckels, gehuwd met
verkoperElske Beernts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibrandus Abeli x Trijntgie Agges kopen een huis op de Schritsen aen Oost zijde vant diept naede Kimswerter pijp toelopende. Ten Z. Jetske Edgers, ten N. bakker Harmen [Harmens]. Vrije uitgang door de steeg naar de Snakkerburen. Grondpacht 30 st aan erven Frans van Eysinga. Gekocht van Synne Ryckeles x Elske Beernts voor 718 gg.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0049v van 13 okt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1noordZuiderplein OZ [staat: noorderhoek van de Oosterstraat bij de oude Kimswerder Pijp op de Schritsen]625‑00‑00 gghuis
koperHarmen Harmens, gehuwd met
koperLampck Oenes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans Eysinga 1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenPieter bakker
naastligger ten zuidenSibrandus Abeli
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperLieuck Hania, gehuwd met
verkoperPieter Feddesschilder te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Harmens x Lampck Oenes kopen huis aende noorder hoeck vande Oosterstraat [Hofstraat] bij de olde Kimswerter pijp opte Schritsen. Ten O. Pieter Backer, ten Z. Sibrandus Abeli, ten W. en N. de straat. Grondpacht 30 st aan erven Frans Eysinga. Gekocht van Lieuck Hania, echtewijff van Pieter Feddes zn. schilderer tot Leuwarden, voor 625 gg.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0392r van 15 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1noordZuiderplein OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]1205‑00‑00 ggnieuw gebouwd huis op een nieuwe kelder en tuin met planten en wijnstok van twee huisplaatsen
koperPieter Pieters, gehuwd met
koperTrijn Jansen
verpachter grondN. N. 8‑00‑00 cg
huurder voor 9 jarenN. N.
naastligger ten oosten*achterhuis eveneens op een kelder
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMeinert Wytzes, gehuwd met
verkoperTrijn Jansen


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0069v van 30 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAndries Rintyes


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0076v van 20 sep 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAndries Rinkes


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0109r van 12 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAndries Rinties


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0109r van 12 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1zuidZuiderplein OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]182‑00‑00 gg1/2 huis
koperJetse Feykes, gehuwd met
koperRixt Dircks
eigenaar van 1/2de zuster van de verkoper Trijntje* Haeyes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurder van 1/2Jetse Feykes 11‑14‑00 gg
naastligger ten oostenFedde Feddes Bonnema
naastligger ten zuidenAndries Rinties
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenFedde Feddes Bonnema
verkoperMichiel Haeyes te Makkum


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0179v van 29 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende ledige plaats van Andries Rinties


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0179v van 29 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1zuidZuiderplein OZ [staat: zuider nieuwe haven bij het Swart Verlaet]248‑00‑00 cg1/2 huis met daarachter een ledige plaats
koperJetse Feykes, gehuwd met
koperRixst Dirckx
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFedde Feddes Bonnema
naastligger ten zuidende ledige plaats van Andries Rinties
naastligger ten westenhet diept
naastligger ten noordenFedde Feddes Bonnema
verkoperMichiel Hayes te Makkum
verkoperWybrant Feddes, gehuwd met te Makkum
verkoperTrijntie Hayes te Makkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Feyckes x Rixst Dirckx kopen 1/2 huis met de ledige plaats daar achter op de zuider nieuwe haven omtrent het swart verlaet. Ten O. en N. Fedde Feddes Bonnema, ten Z. de ledige plaats van Andries Rinties, ten W. het diept. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van Michiel Hayes voor hem zelf en Wybrant Feddes als man en voogd over Trijntie Hayes, beiden wonende te Makkum, voor 248 CG.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0031r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1noordZuiderplein OZ [staat: recht naast de oude Kimswerderpijp]0‑00‑00 cgnieuw gebouwd huis op een nieuwe kelder
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
naastligger ten oosten [staat: westen]achterhuis eveneens op een kelder
naastligger ten zuideneen ledige plaats
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenHofstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Jan Jilderts, curator
verkoper q.q.Jarig Jilderts, curatoren over
verkoper van 3/6de drie onmondige kinderen van wijlen Pieter Pieters, gehuwd metEngelantsvaerder
verkoper van 3/6wijlen Sjouck Jilderts
verkoper van 1/6Bronger Pieters maior annis
verkoper van 1/6Pieter Berents, gehuwd metschoenmaker
verkoper van 1/6Jeltie Pieters
verkoper van 1/6Freerck Jansen, gehuwd met te Bayum
verkoper van 1/6Trijntie Pieters
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Geen proclamatiedatums ingevuld] Wordt geveild ten verzoeke van (de genoemde curatoren over de drie onmondige kinderen van) wl. Engelandsvaarder Pieter Pieters x Syouck Jilderts voor 1/2, en Bronger Pieters voor hemzelf, en schoenmaker Pieter Berents x Jeltyn Pieters, en Freerck Jans te Bayum x Trijntie Pieters tezamen voor 1/2, (a) een op een nieuwe kelder gebouwd huis, recht naast de oude Kimswerderpijp, met ten westen een achterhuis op een kelder, en ten ?zuidwesten een ledige plaats. Grondpacht 8 cg aan de Stad.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0056r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAndries Rinties


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0056r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1zuidZuiderplein OZ [staat: aan de oude Kimswerderpijp]700‑00‑00 gghuis, schuur en plaats
koperSalvis Jansen, gehuwd met te Kimswerd
koperGaats Jacobs te Kimswerd
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende heer Fedde Feddes Bonnema
naastligger ten zuidenAndries Rinties
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordende heer Fedde Feddes Bonnema
verkoperJetse Feyckes, gehuwd met
verkoperRicxst Tyercks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSalvis Jansen x Gaats? Jacobs te Kimswerd koopt een huis met plaets en schuur er achter, aan de Oude Kimswerderpijp. Ten O. Fedde Feddes Bonnema, ten W. de straat, ten Z. de wed.? Andries Rintjes. Gekocht van Jetse Feyckes x Rixt Tjerx, voor 700 gg.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0137v van 22 sep 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Fedde Feddes Bonnema


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0152v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Bonnema


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0148r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1noordZuiderplein OZ [staat: Hofstraat op de hoek bij de oude kimswerderpijp]1775‑14‑00 gghuis, loods, zomerkeuken en een plaats daarachter
koper van 1/2Rhiemer Jurriaens, gehuwd met
koper van 1/2Baucktie Reins
koper van 1/2Jan Walings c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende hof van oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderplein [staat: de oude Kimswerderpijp]
naastligger ten noordenHofstraat [niet vermeld]
verkoperoud burgemeester Fedde Feddes Bonnema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRiemer Jurjaens (Wijngaarden?) x Baukje Reins, en Jan Walings kopen ieder voor 1/2, een mooi huis met loods, zomerkeuken en plaets er achter, lang 98 voet. Het geheel staat op de hoek van de Hofstraat bij de Oude Kimswerderpijp. Ten W. erachter de hof van verkoper. Gekocht van Fedde Feddes Bonnema, oud-burgemeester, voor 1775 gg.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0177v van 30 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1noordZuiderplein OZ [staat: op de hoek van de Hofstraat bij de oude kimswerderpijp]2175‑00‑00 gghuis
koperTierd Johannes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende kamer en hof van de heer Bonnema
naastligger ten zuidenSalvus Jansen koemelker
naastligger ten westenZuiderplein [staat: Kimswerderpijp]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperRiemer Juriens
verkoperJan Walings


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0234v van 15 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van de heer Bonnema


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0056r van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1noordZuiderplein OZ [staat: bij het het zwart vallaat]2287‑14‑00 gghuis
koperHendrick Meynerts, gehuwd met
koperAntie Jans
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenheer Fedde Bonnema en overigen
naastligger ten zuidenSalvus Jansen koemelker
naastligger ten westenZuiderplein [staat: de oude Kimswerderpijp]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperTieerd Joannis Hannema, gehuwd met
verkoperLijsbet Reyners


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0063r van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Burger


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0073r van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: tegenover het Swart Vallaat]201‑00‑00 gglege huisstede met bomen en planten
koperClaes Willems c.soc.
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 cg
naastligger ten oostenCornelis Bastiaens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Salvus Jansen
verkoperCornelis Bastiaens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Willems koopt een ledige huisstede met bomen c.o.a. tegenover het Swart Vallaat. Ten O. de verkoper, ten W.?, ten Z.?, ten N. Salvius Jansen. Gekocht van Cornelis Bastiaens, voor 201 gg.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0113v van 17 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 3Zuiderplein [staat: (tegen)over het swart verlaat]237‑14‑00 gghuisstede
koperHendrick Hendrickx c.u.mr. smid
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 cg
naastligger ten oostenClaes Willems
naastligger ten oostenAbram Pyters Bontekoe
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van w: Salves Jans
verkoperClaes Willems
verkoperAbram Pyters Bontekoe


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0143v van 7 dec 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Hendrickx* smid


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0143v van 7 dec 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1zuidZuiderplein OZ [staat: bij het zwart verlaat]775‑00‑00 gghuis, schuur en hof
koperJan Sickes c.u.
verpachter grondN. N. 4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHendrick Hendrickx* smid
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenHendrick Meynerts
verkoperTettingh Fongers c.u.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0174r van 19 sep 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Hendrickx* smid


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0174r van 19 sep 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1zuidZuiderplein OZ [staat: bij het Zwart Vallaat]825‑00‑00 gghuis en schuur
koperReyner Jansen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHendrick Hendrickx* smid
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenHendrick Meynerts
verkoperJan Sickes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Jansen koopt een huis en schuur omtrent het Swart Vallaat. Ten Z. Hendrick, smid, ten N. Hendrick Meynerts. Gekocht van Jan..?, voor 825 gg.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0276r van 15 okt 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrick Hendrickx c.u.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1noordHofstraat ZZ, hoek0‑00‑00 cg1/2 huis, woning, nieuw aangebouwd achterhuis en plaats daartussen
koper finaalN. N.
verpachter grondN. N. 4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenkamers en hof van de heer Bonnema
naastligger ten zuidenReiner Jansen
naastligger ten westenZuiderplein [staat: Kimswerderpijp]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperAntie Jans voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Meynerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (1) ten verzoeke van Antie Jans, wv Hendrick Meynerts, als moeder en voorstanderse van haar kinderen, 1/2 huis met woning, nieuw aangebouwd achterhuis en ledige plaats op de hoek van de Hoffstraat. Ten O. de kamers en hof van de heer Bonnema, ten Z. Reindert Jansen, ten W. de Kimswerderpijp, ten N. de straat. Grondpacht 4 cg voor 1/1.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0024r van 4 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1noordZuiderplein OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]1370‑05‑00 gghoekhuis met apart bewoonde woning daaraan en nieuw aangebouwd achterhuis
koperPytter Cornelis Bonck c.u.koopman
verpachter grondN. N. 4‑00‑00 cg
bewoner v/d achterwoningHylck Taeckes
naastligger ten oostenhof en kamers van de heer Fedde Bonnema
naastligger ten zuidenReiner Jansen koemelker
naastligger ten westenZuiderplein [staat: Kimswerderpijp]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: Hooffstraet]
verkoperAntie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Meinertskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Cornelis Bonck, burger en koopman c.u. kopen 1/2 huis met een woning daarachter door Hylcke Taeckes apart bewoond, met nog een nieuw aangebouwd achterhuis en ledige plaats tussen beide, met put, bak en gemak, aan elkander staande omtrent de Kimswerderpijp op de hoek van de Hooffstraat. Ten Z. Reiner Jansen koemelker, ten O. de hof en kamers van de heer Fedde Bonnema, ten W. de Kimserderpijp, ten N. de Hooffstraat. Grondpacht voor het geheel 4 cg. Gekocht van Antie Jans wv Hendrick Meinerts, in leven koopman, voor 1370 gg 5 st.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0046v van 4 nov 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende koper Gosse Johannes


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0141r van 12 dec 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0146r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Hendrix


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0146r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1zuidZuiderplein OZ [staat: bij het Swart Vallaat]778‑14‑00 gghuis, schuur en hof
koperPytter Cornelis Bonck, gehuwd met
koperMaycke Ipes
toehaakeen ducaat
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 cg
naastligger ten oostenIpe Bonnema
naastligger ten zuidenHendrick Hendrix
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordenPhilips Ides
naastligger ten noordenPytter Cornelis Bonck, gehuwd met
naastligger ten noordenMaycke Ipes
verkoperReyner Jansen, gehuwd metkoemelker
verkoperMaertie Tiesses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Cornelis Bonk x Maycke Ippes koopt een huis, schuur en hof, omtrent het Swart Vallaat zz.? Ten O. Ipe Bonnema, ten W. de straat, ten Z. Hendrick Hendrix en Philippus Iedes, ten N. de koper. Gekocht van koemelker Reyner Jansen x Maertie.?, voor 778 gg. en 1 ducaat.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013va van 20 jan 1667 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]302‑22‑02 gg1/2 ledige plaats of koolstek
koperAnske Ipes
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 cg
naastligger ten oostenPhilippus Iedes
naastligger ten zuidenoud burgemeester Gosse Joannis Adama
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordenPytter Cornelis Boncq
verkoperde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendrikskoolkoper


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0071r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 3Zuiderplein [staat: bij de Kimswerderpijp]302‑22‑02 gg1/2 ledige plaats of koolstek
kopervroedsman Anscke Ipes
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 cg
naastligger ten oostenPhilippus Iedes
naastligger ten zuidenhet koolstek van oud burgemeester Gosse Joannis Adama
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordenPytter Cornelis Boncq
verkoperde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes, mede-vroedschap, koopt een ledige plaets of koolstek, bij de Kimswerder Pijp oz. Ten O. Philippus Iedes, ten W. de straat, ten Z. het koolstek van oud-burgemeester Gosse Joannes Adema, ten N. Pytter Cornelis Boncq. Gekocht van erven Hendrik Hendrix, voor 302 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 4, fol. 22vZuiderplein 1Pieter Cornelis Boncq, koopman, absentf. 20000-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0193r van 7 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1noordZuiderplein OZ [staat: oude Kimswerderpijp]513‑02‑08 cggrondpacht van 8-00-00 cg
koperClaas Freerx Braem koopmanhet Nieuwe Kasteel
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis genaamd het Nieuw Kasteel, en koolstek8‑00‑00 cg
verkoperde stad Harlingen


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0173r van 20 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Zeestra


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0391r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1noordZuiderplein OZ [staat: Hofstraat hoek Kimswerderpijp]551‑00‑00 gghuis met drie graanzolders en tuin
koperburgerhopman Tjeerd Sloterdijck, gehuwd met
koperTheuntie Symens
verpachter grondN. N. 4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhuis eveneens gekocht door Tjeerd Sloterdijck
naastligger ten zuidenhuis eveneens gekocht door Tjeerd Sloterdijck
naastligger ten zuidenvroedsman Anske Zeestra
naastligger ten noordenHofstraat
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
verkoperSymen Pyters Bonq


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0394r van 21 feb 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1noord_achterHofstraat ZZ [niet vermeld]291‑00‑00 gghuis
koperburgerhopman Tjaerd Sloterdijck, gehuwd met
koperTheuntie Symens
naastligger ten oostende kamers van vroedsman Zeestra
naastligger ten zuidende tuin van vroedsman Zeestra
naastligger ten westenhet hierna verkochte huis van Symen Pieters Bonck
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperSymen Pytters Boncq te de Schapendijk buiten Harlingen


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0394v van 21 feb 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Zeestra


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0394v van 21 feb 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1zuidZuiderplein OZ [niet vermeld]103‑00‑00 gghuis vanouds genaamd de Melkkoe
koperburgerhopman Tjeerd Sloterdijck, gehuwd metde Melkkoe
koperTheuntie Symens
verpachter grondN. N. 4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende tuin van het grote huis
naastligger ten zuidenvroedsman Zeestra
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenhet verkochte huis van Symen Pytters Bonck te de Schapendijk buiten Harlingen
verkoperSymen Pytters Bonck te de Schapendijk buiten Harlingen


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0298r van 14 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMarten Wygerts molenmaker


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0132r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1noordZuiderplein OZ [staat: op de hoek van de Hofstraat aan de Kimswerderpijp]1040‑00‑00 cgtwee huizen met nog een woning daarachter bij malkander staande
koperPieter Tjallings, gehuwd met
koperAttje Popta
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
naastligger ten oostenjuffer Heerma
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen de vroedsman A. E. Zeestra
naastligger ten zuidenMarten Wiegers* molenmaker
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2ds. Wibrandus Sloterdijkpastor te Wons
verkoper van 1/2Dominicus Sloterdijkkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tjallings x Attje Popta, koopt 2 huizen met een woning erachter, staande bij elkaar op de hoek v.d. Hofstraat aan de Kimswerderpijp. Ten O. juffr. Heeringa? en wd. en erven van de vroedsman Anske Ypes Zeestra, ten Z. molenaar Marten, ten W. de straat, ten N. de Hofstraat. Gekocht van ds. Wibrandus Sloterdijk te Wons voor 1/2, en Dominicus Sloterdijk te Harlingen voor 1/2, voor 1040 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166 , folio 79Zuiderplein 1huis en hof
eigenaarPieter Tiallings
gebruikerPieter Tiallings
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166 , folio 52rZuiderplein 1huis
eigenaarPieter Tjallings
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0125r van 14 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]190‑00‑00 gghuis
koperoud burgemeester Claes Rinnerts Winsma c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de juffers van Heerma
naastligger ten zuidenoud burgemeester Crytenburgh
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenPyter Tiallings
verkoper q.q.oud burgemeester Johan van Crytenburg, administrator
verkoper q.q.Pyter Tiallings, administratoren overkoopman
verkoperde nagelaten boedel van wijlen Marten Wiegersmr. molenmaker


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166 , folio Zuiderplein 1huis
eigenaarPyter Tjallings
gebruikervroedsman Hania
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0139r van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: Kimswerderpijp]380‑00‑00 cghuis
koperJohannes Andries, gehuwd metmr. molenaar
verpachter grondLijsbeth Sjoerds 2‑10‑00 cg
naastligger ten oostenvroedsman Buma
naastligger ten zuidenburgemeester Crytenburg
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen burgemeester Pyter Tjallings
verkoper van 1/3Stijntje Claeses Winsma, gehuwd met
verkoper van 1/3Robbert Roweloud gerechtsbode en koopman
verkoper van 1/3Grietje Claeses Winsma, gehuwd met
verkoper van 1/3vroedsman Menalda
verkoper van 1/3Gertje Claeses Winsma, gehuwd met
verkoper van 1/3Sjoerd Talmadistillateur en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Andries, mr. molenmaker x Lijsbeth Sjoerds koopt een huis omtrent de Kimswerderpijp. Ten O. de vroedsman Buma, ten Z. Burgemeester Crijtenburg, ten W. de straat en diept, ten N. wd. Pieter Tjallings, burgemeester. Gekocht van Stijntje Claasen Winsma x oud-gerechtsbode Robert Rowel (Roell), Grietje Claases Winsma x vroedsman Menalda, en Gertje Claasen Winsma x destillateur Sjoerd Talma.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0251v van 27 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannis Andries mr. molenmaker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0074v van 18 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Andrys mr. molenmaker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0074v van 18 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1zuidZuiderplein OZ [niet vermeld]460‑00‑00 cghuis
koperTjibbe Gosses, gehuwd metmr. timmerman
koperAeltie Johannis
naastligger ten oostenJacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland
naastligger ten oostenTjalling Tjallingii apotheker
naastligger ten oostenFranciscus Tjallingii te Franeker
naastligger ten zuidenJohannes Andrys mr. molenmaker
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordenJacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland
naastligger ten noordenTjalling Tjallingii apotheker
naastligger ten noordenFranciscus Tjallingii te Franeker
verkoper van 1/3Jacobus Tjallingii, broer vanadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/3Tjalling Tjallingii, broer vanapotheker
verkoper van 1/3Franciscus Tjallingii te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjebbe Gosses, mr. timmerman x Aaltie Johannes koopt een huis. Ten O. en N. de verkopers, ten Z. mr. molenmaker Johannes Andries, ten W. de straat. De kopers zijn nu huurders voor 10 jaar en er moet wel een en ander verbouwd worden op last van de verkopers. Gekocht van de drie broers advocaat bij het Hof van Friesland dr. Jacobus Tjallingii, apotheker Tjalling Tjallingii, en Franciscus Tjallingii te Franeker, voor 460 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-164 , folio 52rZuiderplein 1huis
eigenaarPieter Tjallings
gebruikerPieter Tjallings
huurwaarde totaal64‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑13‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-164 , folio 52rZuiderplein 1huis (gedeelte)
eigenaarTjebbe Gosses
gebruikerTjebbe Gosses
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑13‑06 cg
opmerkinghiervan een gedeelte gekogt bij Tjebbe Gosses
opmerkingt geen verleeden jaar te huir deed 10-00-00
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-164 , folio 52rZuiderplein 1huis (gedeelte)
gebruikerSwaantje Fockes
opmerkingeen ander gedeelte bij Swaantje Fockes
opmerkingvergeefs bewoond t geen in 't verleden jaar
opmerking1735 te huir deede 16-00-00
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-165 , folio 52rZuiderplein 3huis
eigenaarJohannes Andrys
gebruikerJohannes Andrys
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
opmerking[vermeld zonder nummer,
opmerkingmaar op de plaats van nummer 5-165]


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0048v van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannis Anderys mr. molenmaker


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0297av van 31 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Andrys


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-165Zuiderplein 3Tjebbe Gosses, bestaande uit 1 persoon08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-164 , folio 52rZuiderplein 1huis
eigenaarPieter Tjallings
gebruikerPieter Tjallings
huurwaarde totaal64‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑12‑12 cg
gebruikerSwaentie Fokkes
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-165 , folio 52rZuiderplein 3woning
eigenaarTjebbe Gosses
gebruikerTjebbe Gosses
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-165, fol. 71rZuiderplein 3Tjebbe Gosses cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderentimmerman, mr.24:16:00 cg4:2:00 cgbestaet maetigh


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0022v van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Andries mr. molenmaker


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-164 , folio 52vZuiderplein 1huis
eigenaarPyter Tjallings erven
gebruikerPyter Tjallings erven
huurwaarde totaal64‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑12‑12 cg
gebruikerRinske
huurwaarde totaal13‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-165 , folio 52vZuiderplein 3woning
eigenaarTjebbe Gosses
gebruikerTjebbe Gosses
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0085r van 25 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: Brouwersgracht]501‑07‑00 cghuis
koper door niaarWillem Backer, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
koper door niaarGeiske Roukes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
geniaarde koperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar
geniaarde koperAaltje Harkes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen burgemeester W. Buma
naastligger ten zuidenJan Poort
naastligger ten westenZuiderplein [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordendr. J. Tjallingii
naastligger ten noordenTjebbe Gosses
verkoper van 5/8Yttje Johannis, erfgenaam
verkoper van 5/8Durk Douwesturfdrager
verkoper van 1/8Sjoerd Johannes, erfgenaammolenmaker
verkoper van 1/8Beernd Johannes, erfgenaamgleibakker
verkoper q.q.Eeke Menalda, curator overkoopman
verkoper van 1/8Andries Johannes, erfgenamen van
erflaterwijlen Johannes Andriesmr. molenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Backer, admiraliteitsbode x Geiske Roukes? koopt, na niaar ratione sanguinis tegen mr. metselaar Jurjen Ockes [van der Stok] x Aaltje Harkes, een huis oz. Brouwersgracht. Ten O. wd. burgemeester Buma, ten Z. Jan Poort, ten W. de straat, ten N. dr. Jacobus Tjallingii en Tjebbe Gosses. Gekocht van Yttje Johannes x gezworen turfdrager Dirk Douwes voor 5/8, molenmaker Sjoerd Johannes voor 1/8, gleibakker Beernt Johannes voor 1/8, en Andries Johannes voor 1/8, als erven van mr. molenmaker Johannes Andries, voor 501 gg.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0266v van 9 jun 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Backer


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0266v van 9 jun 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1zuidZuiderplein OZ [staat: Brouwersgracht]256‑21‑00 gg1/2 huis
koper provisioneelJurjen Ockes mr. metselaar
eigenaar en bewonerTjebbe Gosses
naastligger ten oostendr. J. Tjallingii
naastligger ten zuidenWillem Backer
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordendr. J. Tjallingii
verkoper q.q.Wikje Pytters, laatst weduwe van
verkoper q.q.wijlen Gosse Tjebbes
verkoper q.q.Wikje Pytters, moeder en voorstanderse van
verkoperTjebbe Gosses minderjarig
erflaterwijlen Aaltje Johannes, gehuwd met
erflaterwijlen Tjebbe Gosses


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0117r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Backer


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0117r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1zuidZuiderplein OZ [staat: Brouwersgracht]250‑21‑00 gg1/2 huis
koperJurjen Ockes mr. metselaar
eigenaar van 1/2Tjebbe Gosses, kleinzoon van
eigenaar van 1/2de verkoper Tjebbe Gosses
naastligger ten oostendr. Tjallingii
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Willem Backer
naastligger ten westenZuiderplein [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordendr. Tjallingii
verkoperTjebbe Gossesmr. timmerman te Makkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes, mr. metselaar, koopt een 1/2 huis, waarvan de andere 1/2 eigendom is van de kleinzoon van Tjebbe Gosses. Ten O. en N. dr. Jacobus Tjallingii, ten Z. Willem Backer, ten W. de straat. In het nu gekochte deel is een timmerwinkel. Gekocht van Tjebbe Gosses, mr. timmerman, thans te Makkum, voor 256 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-164 , folio 52vZuiderplein 1huis
eigenaardr. Tjallingii
gebruikerdr. Tjallingii
huurwaarde totaal64‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑12‑12 cg
gebruikerRinskje
huurwaarde totaal13‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-165 , folio 52vZuiderplein 3woning
eigenaarTjebbe Gosses
gebruikerTjebbe Gosses
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0253r van 26 apr 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBacker bode


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-158 , folio 92vZuiderplein 1huis
eigenaardr. Tjallingii
gebruikerdr. Tjallingii
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-159 , folio 92vZuiderplein 3huis
eigenaarJurjen Okkes
gebruikerJan Pot wed.
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal48‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑16‑04 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0146v van 27 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenS. Aardenburg
naastligger ten noordenJ. de Nijs


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0074r van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Backer bode Admiraliteit in Friesland


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0074r van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1zuidZuiderplein OZ [staat: Brouwersgracht] bij de Kimswerderpijp1075‑00‑00 cghuis
koperGeertruid Tjallingii, gehuwd met
koperF. F. van Esta
naastligger ten oostenGeertruid Tjallingii
naastligger ten zuidenWillem Backer bode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenZuiderplein [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenGeertruid Tjallingii
verkoperJurjen Ockesmr. metselaar en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeertruid Tjallingii x F.F. van Esta koopt een huis bij de Kimswerderpijp NAAST het huis van haar wl. vader dr. Jacobus Tjallingii. Ten O. en N. de koper, ten W. de straat, ten Z. Willem Backer, Admiraliteitsbode. Gekocht van Jurjen Ockes.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-158 , folio 92vZuiderplein 1huis
eigenaarF. van Esta
gebruikerF. van Esta
huurwaarde totaal104‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑18‑02 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-159 , folio 92vZuiderplein 3stal
eigenaarF. van Esta
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 4-158


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-158 , folio 92vZuiderplein 1huis
eigenaarF. van Esta
gebruikerF. van Esta
huurwaarde totaal104‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑18‑02 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-159 , folio 92vZuiderplein 3stal
eigenaarF. van Esta
gebruikerF. van Esta
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 4-158


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-158 , pag. 89Zuiderplein 1F. van Esta 3‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Bauke T. de Boergebruiker van wijk H-015, schipper; medegebruiker Lubbert Adema, sjouwer; eigenaar is Frans Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Frans Tjallingii van Esta... oud 41 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk H-017; VT1839; eigenaar van wijk H-015; gebruikers Lubbert Adema, sjouwer, Bauke F. de Boer, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk H-016; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Lubbert Johannes Adema... Jans de Boer op 15 dec 1799 HRL, komt van HRL; hu Grote Kerk HRL 1799, BS geb ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zuiderplein 1F.F. van Estafl. 5


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-015Zuiderplein 1F F van EstaLubbert Ademasjouwer
H-015Zuiderplein 1F F van EstaBauke F de Boerschipper
H-018Zuiderplein 3F F van EstaF F van Estawagenhuis


1818 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 35 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-015Zuiderplein 1Lijsbet Jans de Boer, overleden op 8 september 1818vrouw van Albert Roelofs Gort, varensgezel (Hofstraat H 15), moeder van minderjarige Roelof en Jan Alberts Gort. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1720Zuiderplein 1Frans van Tjallingii fabrikeurHarlingenhuis en erf (380 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1720Zuiderplein 3Frans van Tjallingii fabrikeurHarlingenhuis en erf (380 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Andreas Coulboutgeb 20 jun 1800 HRL, ovl 14feb870 HRL, kleermaker, ongehuwd, Rooms Katholiek, zv Petrus C, en Anna Wijngaarden; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk H-019; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-015; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Anna Wijngaarden... 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 87 jaar(!), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk H-015; VT1839; Wij Ondergetekenden Willem Lieuwes Bonnema, Trekschipper van HRL op Dockum, en Trijntje Jans, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Johannes Coulbout... bev.reg. HRL 1851 wijk H-019; oud 49 jaar, (vnm: Jan P. ), geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk H-015; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-018Zuiderplein 3Abel Poppes van der Hout... (Abels); huw Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1816, ovl 1869, ovl 1880, ovl 1900, bev.reg. HRL 1851 wijk H-018; gebruiker van wijk F-038, schoenlapper, eigenaar is F. Leemkoel q. q., 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-015HofstraatJan Pieters Coulbaut49 jkleermakerHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-015HofstraatAnna Wijngaarden87 jLeeuwardenv, rooms katholiek, weduwe
H-015HofstraatAndreas Coulbaut38 jkleermakerHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Aafke Cornelis Vorst... 05; ondertrouw ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Geertje Everts Bouwknegt... dv Evert B., en Klaaske Beidschat; BS huw 1824, ovl 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-065, wijk H-015; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-024; VT1839; geb 24 jan 1790, ged 16 feb 1790 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-018Zuiderplein 3Geertje Simons Jager... HRL, DG, dv Simon J, en Sijtske Jurjens; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-018; oud 62 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-014; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1720Hofstraat H-015Haije H. Tigchelaar woonhuis
Sectie A nr. 1720Hofstraat H-016Haije H. Tigchelaar woonhuis
Sectie A nr. 1720Kimswerderpijp H-017Haije H. Tigchelaar woonhuis
Sectie A nr. 1720Kimswerderpijp H-018Haije H. Tigchelaar wagenhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4658Zuiderplein 1 (H-019)Coenraad Kuhlmanwoonhuis en kantoor
Sectie A nr. 3971Zuiderplein 3 (H-020)Allert van der Meer (en Cons.)woonhuis


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderpleinL. Okkinga66Notaris


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderpleinS. Okkinga66notaris


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderpleinS. Okkinga66Notaris


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderpleinS. Okkinga66Notaris


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderpleinS. Okkinga66Notaris


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.W. Okkinga66Notaris


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.W. Okkinga66Notaris


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.W. Okkinga66Notaris


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.W. Okkinga66Notaris


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderplein 1S. Okkinganotaris
Zuiderplein 3D. v/d Meeraannemer
Zuiderplein 3Joh.H. v/d Meerkantoorbediende


1933 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderplein 1, HarlingenZuiderplein 1S. Okkinganotaris


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.S. Okkinga66Notaris


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl. 1K. Okkinga531Notaris Kant.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.K. Okkinga531Notaris Kant.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.K. Okkinga531Notaris Kant.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.K. Okkinga531Notaris Kant.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderplein 1K. (Klaas) Okkinga


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderplein 1rijksmonument 20796
Zuiderplein 3beeldbepalend pand6 van 10


2023
0.70656204223633


  terug